Ingelvac PRRS Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ingelvac PRRS Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ingelvac PRRS Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 17422
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Ingelvac PRRS Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

9310

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ingelvac PRRS Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Levende, svækket porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS)-virus VR 2332

(amerikansk stamme).

En dosis (2 ml) rekonstitueret vaccine indeholder:

Aktivt stof:

PRRS-virus VR 2332

min. 1 x 10

TCID

* Tissue Culture Infective Dose

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af klinisk raske svin mod luftvejsinfektioner forårsaget af porcint

reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS)-virus i slagtesvinebesætninger, hvor der ikke

findes avlsdyr i besætningen.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til søer, gylte og orner.

17422_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler

I tilfælde af anafylaktisk reaktion tilrådes behandling med adrenalin.

Vaccinens forebyggende effekt på reproduktionsproblemer forårsaget af PRRS-virus er ikke

dokumenteret.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Kun raske dyr bør vaccineres.

Vaccination i forbindelse med flytning, f.eks. fravænning, overflytning til fedestald med

videre, frarådes, da det med en sådan flytning forbundne stress kan nedsætte

vaccineresponset. Som for andre levende, svækkede vacciner gælder det, at spredningen af

vaccinevirus kan forekomme i forbindelse med vaccination, og der bør derfor ikke vaccineres

i besætninger, hvor er sero-negativ status ønskes opretholdt.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingelvac PRRS vet. er ikke infektiøst for mennesker. Imidlertid skal der i tilfælde af

selvinjektion med vaccinen ved hændeligt uheld, straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises lægen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Allergiske reaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed: Må ikke anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

2 ml/dyr.

Applikation: intramuskulært.

Den frysetørrede vaccine rekonstitueres med den medfølgende solvens.

4.10

Overdosering

Smågrise på 3 uger tåler en overdosering på 10 gange den anbefalede dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

0 døgn.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom (PRRS)-

virus

ATCvet-kode: QI 09 AD 03

17422_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Immunologiske egenskaber

Ingelvac PRRS Vet. medfører udvikling af immunitet hos svin over for porcint reproduktivt

og respiratorisk syndrom (PRRS)-virus.

Effektiv immunitet er udviklet 7 dage efter vaccinationen, og beskyttelsen varer mindst 110

dage.

5.2

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Gelatine

Natriumchlorid

Saccharose

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

Injektionssubstans i salgspakning: 24 måneder.

Efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: Må ikke opbevares.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

C til 8

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Da vaccinen indeholder levende virus er det vigtigt, at vaccinerester samt tom emballage

bortskaffes forsvarligt. Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør

destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Tyskland

Repræsentant

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

17422

17422_spc.doc

Side 3 af 4

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. juni 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

17422_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her