Imozop

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imozop 3,75 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 3,75 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imozop 3,75 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30409
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Imozop

®

3,75 mg og 7,5 mg filmovertrukne tabletter

Zopiclon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Imozop

Sådan skal du tage Imozop

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Imozop hører til gruppen af benzodiazepinlignende stoffer.

Imozop virker søvnfremkaldende og har desuden en beroligende, angstdæmpende,

krampestillende og muskelafslappende virkning.

Imozop kan bruges til kortvarig behandling af søvnløshed hos voksne, når søvnløsheden er

alvorlig eller invaliderende og giver udtalte problemer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Imozop

Tag ikke Imozop:

hvis du er allergisk over for zopiclon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit

hvis du har muskelsygdommen Myastenia gravis.

hvis du lider af alvorlig søvnapnø (korte perioder med stop af vejrtrækningen under søvn).

hvis du har kraftigt nedsat leverfunktion.

hvis du har kraftigt nedsat åndedrætsfunktion.

hvis du er under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Imozop:

hvis du er over 65 år.

hvis du har åndedrætsbesvær.

hvis du har en dårligt fungerende lever.

hvis du har nedsat nyrefunktion.

hvis du har en depression.

hvis du har eller har haft alkohol- eller medicinmisbrug.

Vær opmærksom på følgende:

Længere tids brug af Imozop kan føre til tilvænning og afhængighed af denne medicin.

Risikoen for dette er større, hvis du tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug.

Risikoen for tilvænning og afhængighed er også større for personer med psykisk sygdom.

Hvis du er blevet afhængig, kan du få abstinenser ved pludselig ophør af behandlingen. (Se

”Hvis du holder op med at tage Imozop”).

Hvis du tager Imozop i længere tid, kan den søvndyssende virkning aftage.

Du bør ikke drikke alkohol, mens du tager Imozop. Alkohol forstærker den sløvende

virkning af Imozop.

Imozop kan give hukommelsestab. Dette kan opstå få timer efter, at du har taget Imozop. Hvis

din søvn afbrydes, eller hvis der går for lang tid, efter du har taget Imozop, før du går i seng,

kan du opleve hukommelsestab. For at nedsætte risikoen for hukommelsestab, bør du sørge

for at gå i seng umiddelbart efter du har taget Imozop og sikre at du har mulighed for at få 7-

8 timers uforstyrret søvn.

Kontakt lægen hvis du får symptomer som rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggressivitet,

vrangforestillinger, vredesudbrud, mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende adfærd

eller andre adfærdsforstyrrelser under behandlingen. Dette gælder særligt for børn eller

ældre.

Der er set tilfælde af søvngængeri og adfærd såsom ”søvnkørsel”, tilberedning og indtag af

mad, telefonopkald osv. hos patienter i behandling med Imozop, der ikke har været helt

vågne. Indtagelse af alkohol eller lægemidler, der påvirker nervesystemets funktion samtidig

med Imozop, øger sandsynligvis risikoen for disse adfærdsmønstre. Desuden kan doser af

Imozop udover det anbefalede have samme virkning.

Hvis nogle af disse reaktioner opstår, skal du kontakte din læge, og behandlingen bør måske

stoppes.

Behandlingsvarighed

Behandlingen skal strække sig over så kort tid som muligt, og den bør ikke overstige 4 uger,

inklusive nedtrapning. Ved behandling ud over 4 uger, bør din læge vurdere situationen igen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Imozop.

Børn og unge

Du må ikke bruge Imozop til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Imozop

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Tal med din læge, hvis du tager:

anden beroligende medicin, sovemedicin, naturlægemidler der indeholder perikum.

medicin mod depression.

medicin mod sindslidelser.

medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin).

medicin mod allergi (antihistaminer).

medicin mod stærke smerter (morfin eller morfinlignende medicin).

medicin mod infektioner med bakterier (erythromycin eller andre antibiotika af typen

makrolider).

medicin mod svamp (f.eks. fluconazol, itraconazol eller ketoconazol).

medicin mod HIV.

medicin mod tuberkulose (rifampicin).

medicin mod muskelkramper/spændinger (muskelafslappende medicin).

Hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager

Imozop.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Imozop og Imozop kan påvirke virkningen af

anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis

du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Imozop sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Imozop i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør dog

undgå samtidig at drikke:

Alkohol, da det forstærker den sløvende virkning af Imozop.

Grapefrugtjuice, da det øger virkningen af Imozop.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du bliver gravid eller ønsker at blive gravid, bør du hurtigst muligt kontakte din læge

med henblik på at stoppe behandlingen.

Du må kun tage Imozop i de sidste 3 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen.

Hvis du tager Imozop i de sidste 3 måneder af graviditeten eller på tidspunktet omkring

fødslen, kan barnet få lav legemstemperatur, muskelslaphed og åndedrætsbesvær. Der er

endvidere risiko for, at barnet får abstinenssymptomer efter fødslen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Imozop, da Imozop går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Imozop kan give

bivirkninger (virker sløvende), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Dette gælder også morgenen efter, at du har taget Imozop. Hvis du mangler søvn, vil

risikoen for sløvhed, nedsat koncentration, dårlig hukommelse og muskelsvaghed være

endnu større. Den sløvende virkning bliver også større, hvis du samtidig drikker alkohol.

Imozop indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Imozop

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl

så spørg lægen eller på apoteket.

Behandlingen med Imozop vil normalt vare i højst 2 uger. Det er vigtigt, at du ikke tager

flere Imozop, end din læge har foreskrevet.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

7,5 mg umiddelbart før sengetid.

Brug til børn og unge:

Du må ikke bruge Imozop til børn og unge under 18 år.

Ældre:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Kronisk nedsat åndedrætsfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Tag tabletterne sammen med et glas vand. Du kan synke tabletterne hele eller knuse dem.

Tabletten på 7,5 mg kan deles i to lige store doser.

Hvis du har taget for meget Imozop

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Imozop, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er sløvhed, forvirring og døsighed. I alvorligere tilfælde er

symptomerne muskelsvaghed, manglende evne til at styre bevægelser, svimmelhed på grund

af lavt blodtryk, åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed (koma). Det kan i meget sjældne

tilfælde være livstruende.

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Hvis du har glemt at tage Imozop

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Imozop

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. Du må kun afbryde

eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du pludseligt holder op med at tage

Imozop, kan du få abstinenser.

Symptomerne kan være:

hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring,

humørsvingninger og irritabel adfærd.

I alvorlige tilfælde kan du få:

følelse af uvirkelighed i forhold til omverdenen og sig selv.

manglende orientering i tid og sted.

øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk kontakt.

prikkende og snurrende fornemmelser i arme og ben eller følelsesløshed i huden.

hallucinationer.

epileptiske anfald.

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som Imozop dæmpede, bliver forstærket, når du

holder op med at tage medicinen.

Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Imozop.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (kan være livsfarligt). Ring 112.

Nældefeber med hævelser. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge

(angioødem); det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Almindelige til meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 100

behandlede

Besvær med at stå op om morgenen, træthed.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af to 10 behandlede.

Døsighed

Smagsforstyrrelser (bitter smag), mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede.

Hovedpine, svimmelhed.

Energiløshed og udmattelse.

Kvalme, opkastning, utilpashed, mavesmerter.

Nedsat lyst til sex, uro, mareridt.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede.

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Hukommelsestab.

Forvirring, irritabilitet, aggressivitet og hallucinationer. Kan være eller blive alvorlig. Tal

med lægen.

Ændret sexlyst.

Fald (hovedsageligt hos ældre patienter).

Sjældne til meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000

behandlede

Reduceret følelsesleje, depression eller forværring af depression. Kan være eller blive

alvorlig. Tal med lægen.

Allergiske hudreaktioner i form af hududslæt, hudkløe og nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Rastløshed, vrangforestillinger, vrede, ophidselse, nedtrykthed, unormal opførsel

(muligvis i forbindelse med hukommelsestab) og andre adfærdsforstyrrelser,

søvngængeri, afhængighed og abstinenssymptomer. Kan være eller blive alvorlig. Tal

med lægen.

Nedsat årvågenhed.

Usikre bevægelser, manglende evne til at styre bevægelser.

Dobbeltsyn.

Muskelsvaghed.

Sure opstød/halsbrand.

Imozop kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger

der fremgår herunder.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imozop

are registered trademarks of Novartis.

Imozop 3,75 mg og 7,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: zopiclon.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat svarende til højst 29 mg lactose,

magnesiumstearat, calciumhydrogenphosphat, povidon, majsstivelse, hypromellose,

macrogol 400, samt farvestoffet titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Imozop 3,75 mg:

Rund, hvid, hvælvet tablet.

Imozop 7,5 mg:

Rund, hvid hvælvet tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser

Imozop 3,75 mg: Blisterpakning med 10, 30 og 100 stk.

Imozop 7,5 mg: Blisterpakning med 10, 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret

April 2015