Imigran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imigran 20 mg næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imigran 20 mg næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50517
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imigran® 20 mg næsespray, opløsning

Sumatriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran

3. Sådan skal du bruge Imigran

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hver Imigran næsespray indeholder én dosis af

sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler,

der hedder triptaner (også kaldet 5-HT1 receptor

agonister).

Imigran næsespray bruges til behandling af

migræne hovedpine.

Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig

udvidelse af blodkarrene i hovedet. Imigran

næsespray menes at nedsætte denne udvidelse af

blodkarrene. Dette afhjælper hovedpine og andre

symptomer på migræne, herunder kvalme,

opkastning og følsomhed over for lys og lyd.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Imigran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke Imigran

• hvis du er allergisk over for sumatriptan eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Imigran (angivet i

afsnit 6).

• hvis du har hjerteproblemer, herunder forsnævring

af blodkar (iskæmisk hjertesygdom), brystsmerter

(angina) eller tidligere har haft et hjerteanfald.

• hvis du har problemer med blodcirkulationen i

benene, og dette forårsager krampelignende

smerter, når du går (perifer vaskulær lidelse).

• hvis du har haft et slagtilfælde eller et mindre

slagtilfælde (transitorisk iskæmisk attack, TIA).

• hvis du har forhøjet blodtryk. Du kan muligvis

bruge Imigran, hvis dit blodtryk kun er lidt

forhøjet og er under behandling.

• hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

• hvis du samtidig bruger anden migrænemedicin,

inklusiv lægemidler der indeholder ergotamin,

stoffer der ligner ergotamin, herunder methyser-

gid, eller andre triptaner/5-HT1 receptor agonister.

• hvis du samtidig bruger antidepressive lægemidler

af typen monoaminooxidase-hæmmere

(MAO-hæmmere), eller hvis du har brugt disse

lægemidler inden for de sidste 2 uger.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig:

Tal med lægen og brug ikke Imigran næsespray.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Imigran, hvis du

• er mand over 40 år eller hvis du er kvinde efter

overgangsalderen.

• har oplevet krampeanfald eller har andre risiko-

faktorer, der kan give større sandsynlighed for

krampeanfald, f.eks. skader i hovedet eller

alkoholisme.

• har mildt kontrolleret blodtryk.

• lider af nyre- eller leversygdom.

• er allergisk over for antibiotika af typen

sulfonamider.

• tager antidepressive midler af typen SSRI’er

(selektive serotonin genoptagshæmmere) eller

SNRI’er (serotonin-noradralin genoptags-

hæmmere).

• ofte bruger Imigran, da Imigran, kan forværre din

hovedpine.

• oplever smerter eller trykken for brystet efter brug

af Imigran.

Brug af anden medicin sammen med Imigran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• migræne (ergotamin eller stoffer der ligner

ergotamin, herunder methysergid, andre

triptaner/5-HT1 receptor agonister f.eks.

naratriptan, rizatriptan og zolmitriptan).

• depression (SSRI’er, SNRI’er, MAO-hæmmere).

Brug af naturlægemidler indeholdende perikum

(Hypericum perforatum) samtidig med brug af

Imigran kan forøge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Imigran efter

aftale med lægen.

Amning

Imigran går over i modermælken og derfor bør

du ikke amme dit barn i 12 timer efter brug af

Imigran. Brystmælk, malket ud i denne periode,

smides ud og må ikke gives til dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migræne eller dens behandling med Imigran kan

give bivirkninger som døsighed, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Imigran

Brug altid Imigran nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Vejledning i brug af Imigran næsespray er i

slutningen af denne indlægsseddel.

10-2017

P597773-5

Brug Imigran så snart du mærker migrænen, selv

om lægemidlet kan bruges når som helst under

anfaldet.

Brug ikke Imigran til at prøve at forebygge et anfald.

Hvis den første dosis ikke virker, brug ikke en ekstra

dosis mod det samme anfald.

Hvis symptomerne på migræne vender tilbage, kan

du gentage dosis efter 2 timer, men brug ikke mere

end to doser inden for 24 timer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne mellem 18 og 65 år

En Imigran 20 mg næsespray i ét næsebor. Dog kan

en Imigran 10 mg næsespray i et næsebor være

effektiv for nogle personer. Brug ikke mere end to

doser inden for 24 timer.

Ældre

Imigran næsespray bør ikke anvendes til ældre over

65 år.

Unge mellem 12 og 17 år

Den normale dosis for unge mellem 12 og 17 år er

en Imigran 10 mg næsespray i ét næsebor (kun

efter konsultation af en specialist eller en læge med

særlig erfaring i behandling af migræne).

Børn under 12 år

Børn må normalt ikke bruge Imigran næsespray.

Næsesprayen fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge din næsespray til alle de anførte doseringer.

Hvis du har brugt for meget Imigran næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Imigran næsespray, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler

dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge Imigran

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Imigran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Imigran kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kan være relateret til migrænen.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga.

tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan

være livsfarligt

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjerte-

musklen eller blodprop i hjertet. Ring 112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

• Ufrivillige bevægelser af kroppen. Forsvinder ikke,

efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt

lægen.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

• Smagsforstyrrelser/ubehagelig smag.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Irritation og brændende fornemmelse i næse eller

hals, næseblod.

• Kvalme og/ eller opkastning, selv om disse reak-

tioner kan være på grund af selve migrænen.

• Træthed, svaghed og døsighed.

• Forbigående blodtryksstigning.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Muskelsmerter.

• Rødme.

• Føleforstyrrelser, prikkende, snurrende fornem-

melser eller følelsesløshed i huden, nedsat følelse

ved berøring.

• Følelse af tyngde og trykken overalt på krop-

pen, inkl. bryst og hals, smerte, varmefølelse,

kuldefølelse sædvanligvis forbigående, kan dog

være intens.

• Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Påvirkning af leverens funktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden)

• Angstfølelse.

• Kraftig sveden.

• Diarré.

• Smerter i leddene.

• Nakkestivhed.

• Rysten.

• Ufrivillige bevægelser af kroppen.

• Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

• Mørk plet eller defekt i synsfeltet.

• Flimren, dobbeltsyn og nedsat syn. Synstab,

permanente skader er også rapporteret.

Synsforstyrrelser kan dog skyldes selve migrænen.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skade-

stue. Ring evt. 112.

• Hjertebanken.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk,

følelse af svaghed.

• Overfølsomhedsreaktioner fra hududslæt (såsom

nældefeber).

Imigran kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

prøver, som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Imigran utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Imigran ved temperaturer over 30 °C.

Må ikke fryses.

Opbevar Imigran i den forseglede beholder i æsken,

da det er følsomt over for lys.

Brug ikke Imigran efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Imigran indeholder:

Aktivt stof: Sumatriptan.

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumdihydrogenphosphat,

dinatriumphosphat (vandfri), svovlsyre,

natriumhydroxid, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Svag til mørk gul, klar væske i glasbeholder i

endosisnæsespray.

Pakningsstørrelse

Imigran fås i pakningsstørrelse á 6 endosis-næse-

spray.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Imigran

er et registreret varemærke, der tilhører

Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

oktober 2017

Brugsvejledning

Åbn ikke blisteren før du er klar til at bruge næse-

sprayen. Hver spray er forseglet i en blister for at

hjælpe med at holde sprayen ren og sikker. Hvis

du medbringer sprayen i åben blister eller uden

indpakning, er det ikke sikkert, at sprayen virker

korrekt, når du har brug for den.

Hver Imigran næsespray indeholder kun én dosis.

Tryk ikke stemplet i bund for tidlig, da du så vil

miste dosis.

Imigran næsespray består af tre dele:

1. Næsestudsen: Dette er

den del, du fører ind i

næseboret. Sprayen

kommer ud af et lille

hul i toppen.

2. Fingergrebet: Dette er

den del, du holder på, når

du bruger sprayen.

3. Det blå stempel: Når dette trykkes i bund,

presses hele dosis i sprayen ind i dit næsebor på

en gang. Stemplet virker kun én gang, så pres ikke

i bund før du har ført næsestudsen ind i næseboret.

Ellers mister du dosis.

Sådan bruges Imigran næsespray:

1. Pak næsesprayen ud af blisterpakningen lige før

brug.

2. Find en behagelig position. Sid eventuelt ned.

3. Puds næsen, hvis den føles tillukket eller du er

forkølet.

4. Hold næsesprayen forsigtigt mellem fingrene som

vist på billedet. Tryk ikke på stemplet endnu.

5. Luk det ene næsebor til med en finger. Det er

ligegyldigt, hvilket næsebor du vælger.

6. Før næsestudsen op i det andet næsebor, så langt

at det stadig føles behageligt (ca. 1 cm).

Pust forsigtig ud gennem munden.

Hold hovedet oprejst og hold munden lukket.

7. Begynd at trække vejret forsigtigt ind gennem

næsen.

Mens du trækker vejret, trykkes det blå stempel i

bund med tommelfingeren.

Der kan være lidt modstand ved stemplet og du

hører måske et klik. Bliv ved med at trække vejret

ind, så længe du sprayer.

8. Du kan nu fjerne sprayen og din finger fra den

anden side af din næse.

Hold fortsat hovedet oprejst i 10-20 sekunder og

træk nu vejret forsigtigt ind gennem næsen og

ud gennem munden. Dette hjælper lægemidlet

til at blive i næsen. Din næse føles måske våd

indeni og du bemærker muligvis en anden smag

efter brug af sprayen – dette forsvinder normalt

hurtigt igen.

9. Din næsespray er nu tom. Den bør smides sikkert

og hygiejnisk ud.