Imigran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imigran 20 mg næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Imigran 20 mg næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46950
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

1000095652-001-03

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

IMIGRAN

®

20 mg næsespray, opløsning

Sumatriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Imigran

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apoteks-

personalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran.

3. Sådan skal du bruge Imigran.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Imigran næsespray bruges til akut anfaldsbehandling af migræne hovedpine med eller uden aura

(synsforstyrrelser).

• Hver Imigran næsespray indeholder én dosis af sumatriptan, der tilhører en gruppe af lægemidler,

der hedder triptaner (også kaldet 5-HT

receptor agonister).

• Migræne skyldes sandsynligvis en midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. Imigran

næsespray menes at nedsætte denne udvidelse af blodkarrene.

• Du kan bruge Imigran til behandling af akut anfaldsbehandling af migræne og andre symptomer

på migræne, herunder kvalme, opkastning og følsomhed over for lys og lyd med eller uden aura

(synsforstyrrelser).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Imigran

Brug ikke Imigran

• hvis du er allergisk over for sumatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imigran (angivet i

punkt 6).

• hvis du har hjerteproblemer, herunder forsnævring af blodkar (iskæmisk hjertesygdom),

brystsmerter (angina) eller tidligere har haft et hjerteanfald.

• hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene og dette forårsager krampelignende

smerter, når du går (perifer vaskulær lidelse).

• hvis du har haft et slagtilfælde eller et mindre slagtilfælde (transitorisk iskæmisk attack (TIA)).

• hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

• hvis du har moderat til svær forhøjet blodtryk, eller mild ukontrolleret forhøjet blodtryk.

• hvis du samtidig bruger anden migrænemedicin, inklusive lægemidler der indeholder ergotamin,

stoffer der ligner ergotamin, herunder methysergid, eller andre triptaner/5-HT

receptor agonister.

• hvis du samtidig bruger antidepressive lægemidler af typen monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere), eller hvis du har brugt disse lægemidler inden for de sidste 2 uger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger

Imigran

• Imigran bør kun bruges hvis du har en klar migrænediagnose. Hvis du ikke tidligere har haft

migræne, eller får migræne med symptomer du ikke har oplevet før, bør det grundigt udlukkes, at

der ikke er tale om andre alvorlige lidelser, som f.eks. slagtilfælde. Migrænikere kan have en

forøget risiko for f.eks. hjerneblødning og blodpropper i hjernen.

• Imigran bør gives med forsigtighed, hvis du har let kontrolleret forhøjet blodtryk, da Imigran kan

føre til en let forhøjelse af blodtrykket.

• Du bør observeres af lægen, hvis du er i behandling med SSRI’er (selektive serotonin

genoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere), der bruges til

behandling af depression og samtidig bruger Imigran, da det kan forårsage forhøjet serotonin

(serotonin syndrom hvor symptomerne kan være rastløshed, forvirring, svedtendens,

hallucinationer, øgede reflekser, muskelkramper, kulderystelser, hurtige hjerteslag og rysten). Hvis

du mærker det, bør du straks kontakte din læge.

• Imigran bør gives med forsigtighed, hvis du har nedsat lever eller nyrefunktion.

• Hvis du er allergisk overfor antibiotika af typen sulfonamider, er du måske også allergisk overfor

Imigran. Hvis du ved, at du er allergisk overfor antibiotika, men ikke ved, om det er sulfonamider

skal du tale med lægen før behandling startes.

• Bivirkninger ses oftere, hvis du samtidig med brugen af Imigran, bruger et naturlægemiddel som

indeholder Perikum (Hypericum perforatum).

• Hvis du ofte bruger Imigran, kan Imigran forværre din hovedpine. Tal med din læge hvis dette

gælder for dig. Lægen kan muligvis anbefale, at du stopper med at bruge Imigran.

Hvis du har andre risikofaktorer

• hvis du er storryger eller bruger nikotinpræparater og specielt

• hvis du er mand over 40 år, eller

• hvis du er kvinde efter overgangsalderen

• I meget sjældne tilfælde er alvorlige hjertetilfælde set efter brug af Imigran, også selvom der ikke

tidligere var set tegn på hjertelidelse. Hvis noget af ovenstående gælder for dig, kan det betyde, at

du har større risiko for at udvikle hjertelidelse - derfor: Tal med din læge, så du kan få kontrolleret

din hjertefunktion, før du bruger imigran.

Kontakt lægen, hvis du under brug af Imigran får symptomer

som:

• Smerter eller trykken for brystet, strålende ud til halsen efter brug af Imigran og symptomer tyder

på en hjertesygdom. Behandlingen bør afbrydes og du bør undersøges nærmere.

• Krampeanfald. Hvis du tidligere har haft krampeanfald eller været udsat for andre risikofaktorer,

som gør at du nemmere får kramper f.eks. efter slag i hovedet.

Brug af anden medicin sammen med Imigran

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• Anden behandling for migræne. Medicin der indeholder ergotamin, eller stoffer, der ligner

ergotamin, herunder methysergid, andre triptaner/5-HT

receptor agonister (f.eks.naratriptan,

rizatriptan og zolmitriptan), der også bruges til behandling af migræne. Brug ikke Imigran på

samme tid som disse lægemidler. Du skal stoppe med at tage disse lægemidler mindst 24 timer

før, du tager Imigran. Vent mindst 6 timer efter du har taget Imigran med at tage lægemidler, der

indeholder ergotamin eller stoffer der ligner ergotamin og mindst 24 timer før du tager andre

triptaner/5-HT

receptor agonister.

• MAO-hæmmere (monoaminooxidase-hæmmere), der bruges til behandling af depression. Brug

ikke Imigran, hvis du har taget disse inden for de sidste 2 uger.

• Hvis du er i behandling med SSRI’er (selektive serotonin genoptagshæmmere) eller SNRI’er

(serotonin-noradrenalin genoptagshæmmere), er der en øget risiko for at få et forhøjet niveau af

serotonin (serotonin syndrom).

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Imigran efter aftale med lægen. Erfaring med anvendelse af

Imigran under gravidteten er begrænset.

Amning:

• Du bør ikke amme dit barn i 12 timer efter brug af Imigran. Brystmælk, malket ud i denne periode,

skal smides ud og må ikke gives til dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Imigran kan give bivirkninger, som døsighed der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Imigran

Brug altid Imigran nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekespersonalet.

Brug kun Imigran ved migræneanfald og ikke sammen med anden medicin mod migræne.

Brug ikke Imigran til at prøve at forebygge et anfald.

Der kan være tilfælde, hvor ikke alle godkendte doseringsmuligheder eller anvendelsesmuligheder

kan følges. Spørg lægen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne (over 18 år):

En Imigran 20 mg næsespray i ét næsebor. Dog kan en Imigran 10 mg næsespray i et næsebor

være effektiv for nogle personer. Brug ikke mere end to doser inden for 24 timer.

Unge mellem 12 og 17 år

Den normale dosis for unge mellem 12 og 17 år er en Imigran

10 mg næsespray i ét næsebor. Brug ikke mere end to doser inden for 24 timer.

Børn under 12 år

Imigran næsespray bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre over 65 år

Imigran næsespray bør ikke anvendes til ældre over 65 år.

Hvornår skal man bruge Imigran

Brug Imigran så snart du mærker migrænen, selv om lægemidlet kan bruges når som helst under

anfaldet.

Hvis symptomerne på migræne vender tilbage

Du kan gentage dosis efter 2 timer, men brug ikke mere end to doser inden for 24 timer. Du må

højst bruge 2 Imigran 20 mg næsespray i døgnet. Hvis du er i alderen mellem 12 og 17

år, må du højst bruge 2 Imigran 10 mg næsespray i døgnet.

Hvis den første dosis ikke virker

Tag ikke en ekstra dosis eller andre Imigran produkter mod det samme anfald.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis, Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Imigran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Imigran, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du holder op med at bruge Imigran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af bivirkningerne kan være relateret til migræne symptomerne.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals ellerarme pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen eller blodprop i hjertet (koronar arteriespasme, myokardieinfakt).Ring112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen (angina). Kontakt læge eller skadestue.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

• Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter):

• Smagsforstyrrelser/ubehagelig smag.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

• Svimmelhed og døsighed.

• Føleforstyrrelser, herunder prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden og

nedsat følelse ved berøring.

• Forbigående blodtryksstigning umiddelbart efter behandling.

• Rødme.

• Mild, forbigående irritation og brændende fornemmelse i næse eller hals, næseblod.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Tal med lægen.

• Kvalme og opkastning. Disse reaktioner kan være på grund af selve migrænen.

• Følelse af smerte, varmefølelse, kuldefølelse, trykken/tyngde overalt på kroppen, inklusive bryst

og hals. Kan være intens, men er normalt forbigående. Hvis disse symptomer fortsætter eller bliver

værre (især brystsmerterne) så søg straks lægehjælp.

• Følelse af svaghed og træthed, sædvanligvis forbigående.

• Muskelsmerter (myalgi).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter):

• Ændringer i leverfunktionsprøver. Skal du have taget blodprøve, bør du fortælle din læge eller

sygeplejerske, at du bruger Imigran.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Nældefeber (urticaria).

• Rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

• Synsforstyrrelser som defekt i synsfeltet, flimren, nedsat syn, dobbeltsyn, synstab og i nogle

tilfælde permanente skader (synsforstyrrelser kan dog skyldes selve migrænen).

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hjertebanken.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Angst.

• Ekstrem svedtendens (hyperhidrosis).

• Nakkestivhed, smerter i leddene.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Imigran utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Imigran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med

EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Imigran ved temperaturer over 30 °C. Må ikke fryses.

• Opbevar Imigran næsespray i den forseglede beholder i æsken beskyttet mod lys.

Spørg apoteket, hvordan du bortskaffer medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imigran, 20 mg, næsespray, opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Sumatriptan.

Øvrige indholdsstoffer:

Kaliumdihydrogenphosphat, dinatriumhydrogenphosphat

(vandfri), svovlsyre, natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:

Gul vandig opløsning i glasbeholder med gummilukke og applikator.

Imigran fås i:

Imigran 20 mg i pakninger med 6 enkeltdosis næse-spray,

opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm

A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2017.

Brugsanvisning

Åbn ikke blisteren, før du er klar til at bruge næsesprayen.

Hver spray er forseglet i en blister for at hjælpe med at holde sprayen ren og sikker. Hvis du

medbringer sprayen i åben blister eller uden indpakning, er det ikke sikkert, at sprayen

virker korrekt, når du har brug for den.

Hver Imigran næsespray indeholder kun én dosis.

Tryk ikke stemplet i bund for tidlig, da du så vil miste dosis.

Imigran næsespray består af tre dele

Sådan bruges Imigran næsespray

1. Pak næsesprayen ud af blisterpakningen lige før brug.

2. Find en behagelig position. Sid eventuelt ned.

3. Puds næsen, hvis den føles tillukket eller du er forkølet.

4. Hold næsesprayen forsigtigt mellem fingrene. Tryk ikke på stemplet endnu.

1.Næsestudsen: Den del

du fører ind i næseboret.

2.Fingergreb: Den del du

holder på når du bruger

sprayen.

3.Det blå stempel: Når

det trykkes i bund,

presses hele dosis i

sprayen i sprayen ind

i dit næsebor på én

gang. Stemplet virker

kun én gang, så pres

ikke i bund, før du

har ført næsestudsen

ind i næseboret. Ellers

mister du dosis.

5. Luk det ene næsebor til med en finger. Det er ligegyldigt, hvilket næsebor du vælger.

6. Før næsestudsen op i det andet næsebor, så langt at det stadig føles behageligt (ca. 1 cm). Pust

forsigtigt ud gennem munden. Hold hovedet oprejst og hold munden lukket.

7. Begynd at trække vejret forsigtigt ind gennem næsen. Mens du trækker vejret trykkes det blå

stempel i bund med tommelfingeren. Der kan være lidt modstand ved stemplet og du hører

måske et klik. Bliv ved med at trække vejret ind, så længe du sprayer.

8. Du kan nu fjerne sprayen og din finger fra den anden side af din næse. Hold fortsat hovedet

oprejst i 10-20 sekunder og træk nu vejret forsigtigt ind gennem næsen og ud gen-nem munden.

Dette hjælper lægemidlet til at blive i næsen. Din næse føles måske våd indeni og du bemærker

muligvis en anden smag efter brug af sprayen – dette forsvinder nomalt hurtigt igen.

9. Din næsespray er nu tom. Den bør smides sikkert og hygiejnisk ud.