Imaz 100 SL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imaz 100 SL Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Imaz 100 SL Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 594-3
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

IMAZ

®

100 SL

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Irriterer øjnene (R36).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere

i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af læggekartofler ved indlagring

i dertil egnede anlæg. Ved bejdsningen skal de bejdsede læggekartofler

umiddelbart

efter

bejdsningen

opbevares

i

en

veldefineret

afgrænset

enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved

sortering af læggekartoflerne skal disse straks emballeres i sække/poser

og plomberes.

De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller

foder. Emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og

foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette

eller bindemærke, der straks skal fastgøres på emballagen på en sådan

måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil

indholdet er brugt.

Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med bejdsning og rengøring,

og der må ikke ske tilledning til kloak.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet.

FØRSTEHJÆLP

Generelt:

Bring den forulykkede bort fra området til et velventileret rum eller

i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. I tilfælde af mistanke om

forgiftning: Tilkald straks læge.

Huden:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjnene:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Medbring brugsanvisningen, sikkerhedsdatablad eller dunken ved lægekontakt.

En læge, der behandler, kan indhente mere information på Giftlinien-Bispebjerg

Hospital (tlf. 8212 1212).

BRUGSANVISNING

IMAZ

100 SL er et svampemiddel på basis af det aktive stof imazalil til

forebyggelse og behandling af sølvskurv (Helminthospoprium solani), kraterråd

(Phoma spp.) og fussariumråd (Fusarium spp.) på læggekartofler.

Anvendelse

IMAZ

100 SL anvendes på kartofler ved indlagring.

Det er vigtigt at behandle og lagre udelukkende rene og sygdomsfrie kartofler.

Kartoflerne bør derfor være rene for jord og kan være tørre eller fugtige, men ikke

våde. Ved sygdomsangreb, som forefindes allerede ved behandlingstidspunktet,

risikerer man, at sygdomsangrebet ikke bliver fuldt ud bekæmpet.

Behandling lige efter kartoffeloptagning

For at opnå maksimal forebyggelse bør behandlingen foretages hurtigst muligt

efter optagningen af kartoflerne, fortrinsvist inden for 7-10 dage. Kartoflerne bør

rulle på båndet, så der sikres behandling på alle sider.

Dosis:

Der anvendes 150 ml / IMAZ

100 SL pr. 1000 kg læggekartofler.

Blanding af midlet

Brug 1-2 liter vand pr. 1000 kg kartofler. En højere vandmængde vil sikre god

dækning og derved yde den bedste forebyggelse. Hvis vand tilsættes, afpasses

den totale væskemængde, sådan at der stadig anvendes 15 gr.a.i. pr. 1000 kg

kartofler.

Fyld sprøjtetanken halvt med vand og begynd omrøring. Tilsæt den ønskede

mængde af IMAZ

100 SL og tilføj den resterende vandmængde. Fortsæt

omrøringen under behandlingen.

Blanding med partner

IMAZ

100 SL bør ikke blandes med anden blandingspartner.

Sprøjteudstyr

Til IMAZ

100 SL bør anvendes konventionel afskærmet hydraulisk eller roterende

discsprøjte-udstyr på rullebånd.

Begrænsning

Hvor der er høj forekomst af svampeangreb i jorden,

forekomme,

IMAZ®

ikke

yder

tilstrækkelig bekæmpelse af svampeangrebet på nye

kartoffelknolde.

I tidlige sorter af læggekartofler kan Imazalil bevirke en

midlertidig reduktion i antallet af øjne på kartoflerne,

hvis midlet anvendes på kartofler, der ikke skal på

lager.

Alle sække, der har indeholdt behandlede kartofler skal

mærkes:

Brug

egnede

beskyttelseshandsker

under

arbejdet med bejdsede kartofler og forurenet udstyr

under lagring og lægning af kartoffelknolde.

Sygdomskontrol

opnå

optimalt

resultat

bør

IMAZ

anvendes i kombination med andre sygdomskontrolfor-

anstaltninger

(brug

resistente

knolde,

gode

lagringsforhold, etc.).

Alle sorter af kartofler kan behandles sikkert med IMAZ

100 SL.

Bortskaffes af emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARING

Opbevares under tørre, kølige og frostfrie forhold i tæt, lukket beholder.

Svampemiddel nr.: 594 – 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Opløseligt koncentrat imazalil 100 g pr. liter.

Distributør: Nedab ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

UN 3082

IRRITANT

LOKALIRRITERENDE

MILJØFARLIG

IMAZ

1

00

SL

Aktivstof:

Imazalil 100 G/L

Aktivstof:

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb

i læggekartofler ved lagring

INDHOLD: 5 LITER

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-3-2018

GLIZIGEN GEL INTIMATE (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLIZIGEN GEL INTIMATE (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

GLIZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLIZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

FOLREX CREAM (Menthol) Cream [Catalysis, SL]

FOLREX CREAM (Menthol) Cream [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

GLYZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLYZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

EU/3/16/1806 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1806 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1806 (Active substance: Recombinant self-complementary adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human CLN3 gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7864 of Wed, 22 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/195/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

EU/3/17/1835 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/17/1835 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/17/1835 (Active substance: Ex-vivo-expanded autologous keratinocytes transduced with retroviral vector containing the COL7A1 gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7626 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/283/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

EU/3/16/1825 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1825 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1825 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human N-alpha-acetylglucosaminidase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7629 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/226/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

EU/3/16/1761 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1761 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1761 (Active substance: Self-complementary adeno-associated viral vector serotype 9 containing the SGSH gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7627 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed