Imaz 100 SL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imaz 100 SL Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Imaz 100 SL Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø grundet anvendelsen.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

IMAZ

®

100 SL

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Irriterer øjnene (R36).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere

i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til indendørs bejdsning af læggekartofler ved indlagring

i dertil egnede anlæg. Ved bejdsningen skal de bejdsede læggekartofler

umiddelbart

efter

bejdsningen

opbevares

i

en

veldefineret

afgrænset

enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved

sortering af læggekartoflerne skal disse straks emballeres i sække/poser

og plomberes.

De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller

foder. Emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og

foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette

eller bindemærke, der straks skal fastgøres på emballagen på en sådan

måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil

indholdet er brugt.

Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med bejdsning og rengøring,

og der må ikke ske tilledning til kloak.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet.

FØRSTEHJÆLP

Generelt:

Bring den forulykkede bort fra området til et velventileret rum eller

i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. I tilfælde af mistanke om

forgiftning: Tilkald straks læge.

Huden:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjnene:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Medbring brugsanvisningen, sikkerhedsdatablad eller dunken ved lægekontakt.

En læge, der behandler, kan indhente mere information på Giftlinien-Bispebjerg

Hospital (tlf. 8212 1212).

BRUGSANVISNING

IMAZ

100 SL er et svampemiddel på basis af det aktive stof imazalil til

forebyggelse og behandling af sølvskurv (Helminthospoprium solani), kraterråd

(Phoma spp.) og fussariumråd (Fusarium spp.) på læggekartofler.

Anvendelse

IMAZ

100 SL anvendes på kartofler ved indlagring.

Det er vigtigt at behandle og lagre udelukkende rene og sygdomsfrie kartofler.

Kartoflerne bør derfor være rene for jord og kan være tørre eller fugtige, men ikke

våde. Ved sygdomsangreb, som forefindes allerede ved behandlingstidspunktet,

risikerer man, at sygdomsangrebet ikke bliver fuldt ud bekæmpet.

Behandling lige efter kartoffeloptagning

For at opnå maksimal forebyggelse bør behandlingen foretages hurtigst muligt

efter optagningen af kartoflerne, fortrinsvist inden for 7-10 dage. Kartoflerne bør

rulle på båndet, så der sikres behandling på alle sider.

Dosis:

Der anvendes 150 ml / IMAZ

100 SL pr. 1000 kg læggekartofler.

Blanding af midlet

Brug 1-2 liter vand pr. 1000 kg kartofler. En højere vandmængde vil sikre god

dækning og derved yde den bedste forebyggelse. Hvis vand tilsættes, afpasses

den totale væskemængde, sådan at der stadig anvendes 15 gr.a.i. pr. 1000 kg

kartofler.

Fyld sprøjtetanken halvt med vand og begynd omrøring. Tilsæt den ønskede

mængde af IMAZ

100 SL og tilføj den resterende vandmængde. Fortsæt

omrøringen under behandlingen.

Blanding med partner

IMAZ

100 SL bør ikke blandes med anden blandingspartner.

Sprøjteudstyr

Til IMAZ

100 SL bør anvendes konventionel afskærmet hydraulisk eller roterende

discsprøjte-udstyr på rullebånd.

Begrænsning

Hvor der er høj forekomst af svampeangreb i jorden,

forekomme,

IMAZ®

ikke

yder

tilstrækkelig bekæmpelse af svampeangrebet på nye

kartoffelknolde.

I tidlige sorter af læggekartofler kan Imazalil bevirke en

midlertidig reduktion i antallet af øjne på kartoflerne,

hvis midlet anvendes på kartofler, der ikke skal på

lager.

Alle sække, der har indeholdt behandlede kartofler skal

mærkes:

Brug

egnede

beskyttelseshandsker

under

arbejdet med bejdsede kartofler og forurenet udstyr

under lagring og lægning af kartoffelknolde.

Sygdomskontrol

opnå

optimalt

resultat

bør

IMAZ

anvendes i kombination med andre sygdomskontrolfor-

anstaltninger

(brug

resistente

knolde,

gode

lagringsforhold, etc.).

Alle sorter af kartofler kan behandles sikkert med IMAZ

100 SL.

Bortskaffes af emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARING

Opbevares under tørre, kølige og frostfrie forhold i tæt, lukket beholder.

Svampemiddel nr.: 594 – 3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Opløseligt koncentrat imazalil 100 g pr. liter.

Distributør: Nedab ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

UN 3082

IRRITANT

LOKALIRRITERENDE

MILJØFARLIG

IMAZ

1

00

SL

Aktivstof:

Imazalil 100 G/L

Aktivstof:

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb

i læggekartofler ved lagring

INDHOLD: 5 LITER

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2016 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/18/2016 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/18/2016 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human CLN1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3383 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/013/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety