Imasemamed

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Imasemamed 20 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Imasemamed 20 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41006
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. juni 2010

PRODUKTRESUMÉ

for

Imasemamed, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

25093

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Imasemamed

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 20 mg fluvastatin som fluvastatinnatrium

Hver hård kapsel indeholder 40 mg fluvastatin som fluvastatinnatrium

Imasemamed indeholder sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel

20 mg:

Kapsel overdel: Orange, uigennemsigtig, mærket ”20” med hvid prægning

Kapsel underdel: Elfenbensfarvet, uigennemsigtig, mærket ”FST” med brun prægning

40 mg:

Kapsel overdel: Orange, uigennemsigtig, mærket ”40” med hvid prægning

Kapsel underdel: Gul, uigennemsigtig, mærket ”FST” med brun prægning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af primær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi (Fredrickson type

IIa og IIb) som supplement til diæt, når diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger

ikke har givet tilstrækkelig resultater.

Imasemamed er også indiceret hos patienter med koronare hjertelidelser og

hyperkolesterolæmi til sekundær forebyggelse af kardielle hændelser efter perkutan

koronar intervention, se pkt. 5.1.

41006_spc.doc

Side

1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Inden initiering af Imasemamed bør sekundære årsager til hyperkolesterolæmi udelukkes,

og patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt. Diætterapi bør fortsættes

under behandlingen.

Kapslerne skal tages om aftenen eller ved sengetid, uden hensyn til måltider. Kapslerne

skal synkes hele med et glas vand.

Doseringsanbefalinger for lipidsænkende virkning

Den anbefalede initialdosis er 20 mg til 40 mg én gang dagligt om aftenen.

En dosis på 20 mg én gang dagligt kan være tilstrækkelig i lette tilfælde.

De fleste patienter har behov for en dosis på 20 til 40 mg én gang dagligt, men dosis kan

øges til 80 mg dagligt (1 kapsel Imasemamed 40 mg to gange dagligt), individuelt i forhold

til baseline LDL-C niveauer og det anbefalede behandlingsmål, der skal opnås. Den

maksimale anbefalede dosis er 80 mg dagligt.

Den maksimale lipidsænkende virkning af en administreret dosis af medicinen opnås inden

for 4 uger. Dosis bør tilpasses patientens respons, og dosisjusteringer bør foretages med

intervaller på 4 uger eller mere. Den terapeutiske virkning af Imasemamed opretholdes ved

længerevarende administration.

Imasemamed er effektivt som monoterapi eller i kombination med galdesyrebindende

lægemidler. Når Imasemamed anvendes i kombination med cholestyramin eller andre

resiner, skal det administreres mindst 4 timer efter resinet for at undgå en signifikant

interaktion pga. lægemidlets binding til resinet. Der foreligger få data, der understøtter

virkning og sikkerhed af Imasemamed i kombination med nikotinsyre eller fibrater (se pkt.

4.5).

Doseringsanbefaling for sekundær forebyggelse af kardielle hændelser efter perkutan

koronar intervention

Hos patienter med koronar hjertelidelser efter perkutan koronar intervention er dosis 80 mg

dagligt (1 kapsel Imasemamed 40 mg to gange dagligt).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Fluvastatin elimineres via leveren, hvorved mindre end 6 % af den administrerede dosis

udskilles i urinen. Fluvastatins farmakokinetik forbliver uforandret hos patienter med let til

alvorligt nedsat nyrefunktion. Derfor er dosisjustering ikke nødvendig hos disse patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Imasemamed er kontraindiceret hos patienter med en aktiv leversygdom eller uforklarlige,

vedvarende stigninger i serumtransaminaser (se pkt. 4.3 og 4.4).

Anvendelse til ældre

Der er intet, der tyder på lavere tolerabilitet eller ændrede doseringsbehov hos ældre

patienter.

41006_spc.doc

Side

2 af 15

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Inden initiering af behandling med Imasemamed hos børn og unge på 9 år eller ældre med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, bør patienten sættes på en standard

kolesterolsænkende diæt. Diætterapi bør fortsættes under behandlingen.

Den anbefalede initialdosis er 40 mg (1 kapsel Imasemamed 40 mg) eller 80 mg (1 kapsel

Imasemamed 40 mg to gange dagligt). Dosis på 20 mg fluvastatin (1 kapsel Imasemamed

20 mg) kan være tilstrækkelig i lette tilfælde.

Initialdosis bør tilpasses individuelt i forhold til LDL-C værdier og det anbefalede

behandlingsmål, der skal opnås.

Anvendelsen af fluvastatin i kombination med nicotinsyre, cholestyramin eller fibrater hos

børn og unge er ikke undersøgt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, sojaprotein, peanutprotein eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende stigninger i

serumtransaminaser.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der foreligger ingen data for anvendelse af fluvastatin til patienter med en sjælden sygdom

som homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Virkningen forventes at være lav pga. svækket LDL-receptor hos disse patienter.

Derfor frarådes anvendelse af fluvastatin til disse patienter.

Leverfunktion

Som for andre lipidsænkende lægemidler anbefales det at udføre leverfunktionstest, inden

behandlingen igangsættes og 12 uger efter behandlingsstart eller en dosisøgning og

derefter med jævne mellemrum hos alle patienter. Patienter, hvis niveauer stiger som

respons på lægemidlet, skal overvåges særligt grundigt og straks have gentaget målingen

og efterfølgende have udført hyppigere målinger. Hvis stigningerne i aspartat-

aminotransferase (ASAT) eller alanin-aminotransferase (ALAT) overstiger 3 gange den

øvre normalgrænse og er vedvarende, skal behandlingen seponeres. I meget sjældne

tilfælde er der set hepatitis, der muligvis var lægemiddelrelateret, og som ophørte ved

behandlingens afslutning.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af Imasemamed hos patienter med

tidligere leversygdom eller stort alkoholforbrug.

Skeletmuskulatur

Ved behandling med fluvastatin er myopati sjældent blevet rapporteret, mens myositis og

rhabdomyolyse er blevet rapporteret meget sjældent. Hos patienter med uforklarlig diffus

myalgi, muskelømhed eller -svaghed og/eller udtalt forhøjede kreatinkinaseværdier (CK)

bør myopati, myositis og rhabdomyolyse overvejes. Patienter bør derfor tilrådes straks at

41006_spc.doc

Side

3 af 15

indberette uforklarlige muskelsmerter, muskelømhed eller -svaghed, særligt hvis dette er

ledsaget af utilpashed eller feber.

Kreatinkinasemåling

Der er for nuværende intet, der kræver rutinemæssig overvågning af de totale

koncentrationer af plasmakreatinkinase eller andre muskelenzymværdier hos

asymptomatiske patienter i behandling med statiner. Hvis kreatinkinase skal måles, bør

dette ikke ske efter anstrengende fysisk aktivitet eller ved forekomsten af andre

sandsynlige alternative årsager til en øgning af kreatinkinase, da dette kan besværliggøre

fortolkningen af værdierne.

Før behandlingen

Som for alle andre statiner skal læger udvise forsigtighed ved ordination af fluvastatin til

patienter, der er prædisponerede for rhabdomyolyse og komplikationer i forbindelse

hermed. Kreatinkinaseværdier bør måles inden initiering af behandling med fluvastatin i

følgende tilfælde:

Nedsat nyrefunktion

Hypothyroidisme

Arvelige muskelsygdomme i egen eller familiens anamnese

Tidligere muskeltoksicitet i forbindelse med et statin eller fibrat

Alkoholmisbrug

Hos ældre patienter (alder >70 år) bør nødvendigheden af sådanne målinger afvejes i

forhold til tilstedeværelse af andre prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.

I sådanne tilfælde skal risikoen ved behandling afvejes i forhold til den potentielle gavn, og

klinisk monitorering anbefales. Hvis kreatinkinaseværdierne er signifikant forhøjede ved

baseline til >5 gange den øvre normalgrænse, skal værdierne måles igen inden for 5 til 7

dage for at bekræfte resultaterne. Hvis kreatinkinaseværdierne stadig er signifikant

forhøjede >5 gange den øvre normalgrænse ved baseline, bør behandlingen ikke

påbegyndes.

Interstitiel lungesygdom

Enkeltstående tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret i forbindelse med

nogle statiner, særligt ved langtidsbehandling (se pkt. 4.8). Fremtrædende symptomer kan

omfatte dyspnø, non-produktiv hoste og forværring af almentilstand (træthed, vægttab og

feber). Hvis det mistænkes, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal

behandling med statin afbrydes.

Under behandlingen

Hvis der opstår muskelsymptomer såsom smerter, svaghed eller kramper hos patienter, der

er i behandling med fluvastatin, skal deres CK-værdier måles. Behandlingen bør seponeres,

hvis disse værdier er signifikant forhøjede (>5 gange den øvre normalgrænse).

Hvis muskelsymptomerne er alvorlige og medfører daglige gener, skal det overvejes at

seponere behandlingen, selv hvis kreatinkinaseforhøjelsen er ≤5 gange øvre normalgrænse.

Hvis symptomerne svinder, og CK-værdierne normaliseres, kan det overvejes at genstarte

en behandling med fluvastatin eller et andet statin med laveste dosis og under tæt

overvågning.

41006_spc.doc

Side

4 af 15

Risikoen for myopati er øget hos patienter, der tager immunosuppressiva (inklusive

ciclosporin), fibrater, nikotinsyre eller erythromycin sammen med andre HMG-CoA-

reduktasehæmmere. Der er begrænsede data der understøtter virkning og sikkerhed af

Imasemamed i kombination med nicotinsyre, derivater heraf, fibrater eller ciclosporin.

Imasemamed bør anvendes med forsigtighed til patienter, der får disse lægemidler

samtidigt (se pkt. 4.5).

Hyperlipoproteinæmi

Der foreligger ingen data for anvendelse af fluvastatin til patienter med

hyperlipoproteinæmi med alvorlig stigning i triglycerider.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen data om anvendelse af fluvastatin til patienter med den sjældne

sygdom homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Virkningen forventes at være lav pga.

den svækkede LDL-receptor hos disse patienter. Derfor frarådes fluvastatin til disse

patienter.

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos patienter under 18 år for behandlingsperioder

længere end to år. Der foreligger ingen data vedrørende fysisk, intellektuel og seksuel

modning ved langtidsbehandling. Langtidsvirkning af fluvastatinbehandling i barndommen

for at nedsætte sygelighed og dødelighed i voksenalderen er ikke fastslået. (Se pkt. 5.1).

Fluvastatin er kun undersøgt hos børn på 9 år eller ældre med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (se pkt. 5.1 for detaljer). Hos præpubertære børn bør fordele afvejes

omhyggeligt mod potentielle risici før initiering af behandling, da der kun er meget

begrænset erfaring i denne gruppe.

Sojalecithin

Imasemamed indeholder sojalecithin. Renset sojalecithin kan indeholde sojaprotein. Soja-

diætprodukter kan medføre allergiske reaktioner, herunder alvorlig anafylaksi, hos

personer med sojaallergi. Patienter med kendt allergi over for peanutprotein har en større

risiko for alvorlige reaktioner i forbindelse med produkter, der indeholder soja. Ph. Eur.

indeholder ingen prøve for restprotein.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemiddelinteraktioner

Fibrinsyrederivater (fibrater) og niacin (nicotinsyre)

Administration af fluvastatin samtidigt med bezafibrat, gemfibrozil, ciprofibrat eller niacin

(nicotinsyre) har ingen klinisk relevant virkning på biotilgængeligheden af fluvastatin eller

de andre lipidsænkende lægemidler. Der er observeret en øget risiko for myopati og/eller

rhabdomyolyse hos patienter, der får andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i kombination

med et af disse molekyler, formentligt fordi de kan forårsage myopati, når de gives alene.

Derfor skal fordele og risici ved samtidig behandling afvejes nøje, og disse kombinationer

må kun anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

41006_spc.doc

Side

5 af 15

Colchiciner

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af myotoksicitet inklusive muskelsmerter,

muskelsvaghed og rhabdomyolyse ved samtidig administration af colchicin. Fordele og

risici ved samtidig behandling skal afvejes nøje, og disse kombinationer må kun anvendes

med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Ciclosporin

Studier af nyretransplanterede patienter indikerer, at biotilgængeligheden af fluvastatin (op

til 40 mg dagligt) ikke er klinisk signifikant forøget hos patienter i konstant behandling

med ciclosporin. Resultaterne af et andet studie, hvor 80 mg fluvastatin blev administreret

til nyretransplanterede patienter, der var i konstant behandling med ciclosporin, viste, at

fluvastatin-eksponering (AUC) og maksimal koncentration (C

) blev øget til det dobbelte

sammenlignet med historiske data fra raske personer. Selvom disse stigninger i fluvastatin-

værdierne ikke var klinisk signifikante, bør denne kombination anvendes med forsigtighed.

Behandling med fluvastatin skal initieres og vedligeholdes med den lavest mulige dosis,

når den kombineres med ciclosporin.

Ved samtidig administration påvirkede fluvastatin (40 mg og 80 mg) ikke ciclosporins

biotilgængelighed.

Warfarin og andre coumarinderivater

Hos raske forsøgspersoner viste samtidig anvendelse af fluvastatin og warfarin (enkelt-

dosis) ikke at påvirke warfarins plasmakoncentration og prothrombintid i nævneværdig

grad sammenlignet med warfarin alene. Der er dog rapporteret om blødninger og/eller

forlænget prothrombintid i enkeltstående tilfælde hos patienter i samtidig behandling med

fluvastatin og warfarin eller andre coumarinderivater. Det anbefales, at prothrombintiden

monitoreres, når behandlingen med fluvastatin initieres, afbrydes eller dosis ændres hos

patienter, der får warfarin eller andre coumarinderivater.

Rifampicin (rifampin)

Administration af fluvastatin til frivillige raske personer, der var blevet behandlet med

rifampicin (rifampin), resulterede i en ca. 50 % reduktion af fluvastatins biotilgængelighed.

Selvom der for nuværende ikke foreligger noget klinisk bevis for, at fluvastatins virkning

mht. sænkning af lipidværdierne er ændret hos patienter i langvarig behandling med

rifampicin (f.eks. behandling af tuberkulose), kan passende dosisjustering af fluvastatin

sikre en tilfredsstillende reduktion af lipidværdierne.

Orale antidiabetika

For patienter, der får orale sulfonylurinstoffer (glibenclamid [glyburid], tolbutamid) til

behandling af ikke-insulin-afhængig (type 2) diabetes mellitus (NIDDM), vil behandling

med fluvastatin ikke medføre klinisk signifikante ændringer af den glykæmiske kontrol.

Hos glibenclamid-behandlede NIDDM-patienter (n=32) forøgede administrationen af

fluvastatin (40 mg to gange dagligt i 14 dage) den gennemsnitlige C

, AUC og t

glibenclamid med henholdsvis ca. 50 %, 69 % og 121 %. Glibenclamid (5-20 mg dagligt)

øgede den gennemsnitlige C

og AUC for fluvastatin med henholdsvis 44 % og 51 %. I

dette studie var der ingen ændringer i værdierne af glucose, insulin og C-peptid. Alligevel

skal patienter, der samtidigt behandles med glibenclamid (glyburid) og fluvastatin, fortsat

monitoreres på egnet vis, når deres fluvastatindosis øges til 80 mg pr. dag.

41006_spc.doc

Side

6 af 15

Galdesyrebindende midler

Fluvastatin bør administreres mindst 4 timer efter resinet (f.eks. cholestyramin) for at

undgå en signifikant interaktion pga. fluvastatins binding til resinet.

Fluconazol

Administration af fluvastatin til frivillige raske personer, som blev behandlet med

fluconazol (CYP 2C9-hæmmer), resulterede i en øgning af eksponeringen og den

maksimale koncentration af fluvastatin med ca. 84 % og 44 %.

Selvom der ikke var nogen kliniske beviser for, at sikkerhedsprofilen af fluvastatin

ændredes hos patienter, der blev behandlet med fluconazol i 4 dage, bør der udvises

forsigtighed, når fluvastatin administreres samtidigt med fluconazol.

Itraconazol og erythromycin

Samtidig administration af fluvastatin og de potente cytochrom P450 (CYP) 3A4-

hæmmere itraconazol og erythromycin har en minimal virkning på biotilgængeligheden af

fluvastatin. Da dette enzym er meget lidt involveret i metabolismen af fluvastatin, må det

forventes, at andre CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol og ciclosporin) sandsynligvis

ikke påvirker biotilgængeligheden af fluvastatin.

Histamin H

2

-receptorantagonister og protonpumpehæmmere

Samtidig administration af fluvastatin og cimetidin, ranitidin eller omeprazol medfører en

øget biotilgængelighed af fluvastatin, som dog er uden klinisk betydning.

Phenytoin

Ændringerne i phenytoins farmakokinetik ved samtidig administration af fluvastatin er

relativt lille og klinisk insignifikant. Rutinemæssig monitorering af

phenytoinplasmaværdier er således tilstrækkelig ved samtidig administration af fluvastatin.

Dosisjustering af fluvastatin er ikke nødvendig, når fluvastatin administreres samtidigt med

phenytoin, pga. den ringe indvirkning af phenytoin på fluvastatins farmakokinetik.

Kardiovaskulære stoffer

Der er ikke set klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner, når fluvastatin

administreres samtidigt med propranolol, digoxin, losartan, amlodipin eller ACE-

hæmmere. På baggrund af de farmakokinetiske data er monitorering eller dosisjusteringer

ikke nødvendige, når fluvastatin administreres sammen med disse lægemidler.

Interaktioner med føde

Der er ingen umiddelbar forskel i fluvastatins lipidsænkende virkning, hvad enten det

administreres sammen med aftenmåltidet eller 4 timer herefter. Baseret på fluvastatins

manglende interaktion med andre CYP3A4-substrater forventes fluvastatin ikke at

interagere med grapefrugtjuice.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Fluvastatin er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3).

Der foreligger ingen data om eksponering under graviditet. Dyreforsøg viser ingen direkte

eller indirekte skadelig virkning relateret til graviditet og embryonal/føtal udvikling (se

41006_spc.doc

Side

7 af 15

pkt. 5.3). Eftersom HMG-CoA-reduktasehæmmere nedsætter syntesen af kolesterol og

muligvis også af andre biologisk aktive forbindelser afledt af kolesterol, kan de forårsage

føtal skade ved administration til gravide kvinder. Derfor må fluvastatin ikke anvendes til

gravide kvinder, kvinder, som forsøger at blive gravide eller tror at de er gravide.

Behandlingen med fluvastatin bør afbrydes under graviditeten, eller indtil det er blevet

fastslået, at kvinden ikke er gravid (se pkt. 4.3).

Kvinder i den fødedygtige alder/prævention til mænd og kvinder

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention. Hvis en patient bliver

gravid under behandling med fluvastatin, skal behandling afbrydes.

Amning

Fluvastin udskilles i rottemælk med et mælk:plasma forhold på 2. Det vides ikke om

fluvastatin eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Eftersom mange lægemidler

udskilles i modermælk og på grund af risiko for alvorlige bivirkninger, må kvinder, der

tager fluvastatin, ikke amme deres spædbørn (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Imasemamed har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøjer eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er inddelt efter følgende frekvenser med de hyppigste først: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

De hyppigst rapporterede bivirkninger er lettere gener i mave-tarmkanalen, søvnløshed og

hovedpine.

De følgende bivirkninger er rapporteret for nogle statiner:

Søvnforstyrrelser, herunder mareridt

Hukommelsestab

Seksuel dysfunktion

Depression

Enkeltstående tilfælde af interstitiel lungesygdom, særligt ved langtidsbehandling (se

pkt. 4.4)

Blod og lymfesystem

Meget sjælden:

Trombocytopeni.

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine, træthed, svimmelhed.

Meget sjælden:

Paræstesi, dysæstesi, hypoæstesi og perifer

neuropati, der også er kendt for at være

associeret med de underliggende

hyperlipidæmiske forstyrrelser.

41006_spc.doc

Side

8 af 15

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Dyspepsi, mavesmerter, kvalme, obstipation,

flatulens, diarré.

Meget sjælden:

Akut pankreatitis.

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt,

nældefeber.

Meget sjælden:

Andre hudreaktioner (f.eks. eksem,

dermatitis, bulløst eksantem), ansigtsødem,

angioødem.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

Ledsmerter.

Sjælden:

Myalgi, muskelsvaghed, myopati.

Meget sjælden:

Rhabdomyolyse, myositis, lupus

erythematosus-lignende reaktioner.

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Vaskulitis

Lever og galdevje

Meget sjælden:

Hepatitis

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Søvnløshed

Laboratorieresultater

Øgede transaminaseværdier til mere end 3 gange den øvre grænse af normalen (ULN) blev

udviklet hos et mindre antal patienter (mindre end eller lig med 2 %).

Udtalt stigning i CK-værdierne til mere end 5 gange den øvre normalgrænse udvikledes

hos 0,3 til 1,0 % af patienterne, som fik godkendte fluvastindoser i kliniske forsøg.

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Fluvastatins sikkerhedsprofil hos børn og unge med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi, som blev vurderet hos 114 behandlede patienter i alderen 9-17 år i to

åbne ikke-sammenlignelige kliniske studier, er identisk med den, der blev observeret hos

voksne. I begge kliniske studier blev der ikke set påvirkning af vækst og seksuel modning.

Muligheden for at opdage påvirkning af behandling på dette område i forsøgene var dog

lille.

4.9

Overdosering

Ved utilsigtet overdosering, anbefales det at administrere aktivt kul. Hvis indtagelsen er

sket oralt for kort tid siden, kan maveskylning overvejes. Der skal gives symptomatisk

behandling.

4.10

Udlevering

41006_spc.doc

Side

9 af 15

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: HMG-CoA-reduktasehæmmere,

ATC-kode: C 10 AA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fluvastatin er en racemisk blanding af de to erythro-enantiomerer, hvoraf den ene udøver

farmakologiske aktivitet.

Fluvastatin, et syntetisk kolesterolnedsættende middel, er en kompetitiv hæmmer af HMG-

CoA-reduktase, som er ansvarlig for omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat, en

precursor for steroler, inklusive kolesterol.

Fluvastatin udøver sin primære virkning i leveren. Hæmning af kolesterolbiosyntesen

reducerer kolesterol i de hepatiske celler, som stimulerer syntesen af LDL-receptorer og

derved forøger optagelsen af LDL-partikler. Det endelige resultat af denne mekanisme er

en reduktion i plasmakolesterolkoncentrationen.

Den overordnede kolesterolprofil forbedres og den vigtigste virkning er nedsættelsen af

total-C og LDL-C. Fluvastatin forårsager også en moderat nedsættelse af triglycerider og

en moderat stigning i HDL-C. Terapeutisk respons opnåst indenfor 2 uger og maksimalt

respons opnås indenfor 4 uger fra behandlingsstart og vedligeholdes under kronisk

behandling.

I Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) blev fluvastatins virkning på alvorlige

kardielle hændelser (Major adverse cardiac events – MACE) vurderet hos patienter med

koronar hjertesygdom, der forinden havde gennemgået en vellykket transkateter-

behandling (TCT). Undersøgelsen omfattede mandlige og kvindelige patienter (18-80 år)

med totale baseline kolesterol-værdier på 3,5-7,0 mmol/l.

I dette randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede forsøg indgik i alt 1677

patienter (844 i fluvastatin-gruppen og 833 i placebo-gruppen). MACE blev defineret som

kardiel død, nonfatal MI og re-intervention (herunder CABG, gentagen TCT eller TCT af

en ny læsion). Den anvendte fluvastatindosis i dette studie var 80 mg dagligt over 4 år.

Selv om det totale endpoint viste en signifikant reduktion i MACE (22 %) sammenlignet

med placebo (p=0,013), kunne der ikke påvises statistisk signifikans for de enkelte

komponenter (kardiel død, nonfatal MI og re-intervention). Der var dog en tendens til

fordel for fluvastatin. Behandling med fluvastatin reducerede risikoen for kardiel død

og/eller myokardieinfarkt med 31 % (p=0,065).

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Sikkerhed og virkning af fluvastatin hos børn og unge patienter i alderen 9-16 år med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet evalueret i 2 åbne, ukontrollerede

kliniske studier med en varighed på 2 år. 114 patienter (66 drenge og 48 piger) blev

behandlet med fluvastatin, der blev administreret enten som kapsler med 20 - 40 mg

fluvastatin to gange dagligt eller som depottabletter med 80 mg fluvastatin med

doseringstitrering baseret på LDL-C respons.

Det første studie omfattede 29 præpubertære drenge, mellem 9-12 år, som havde en LDL-

C værdi på >90%-fraktilen baseret på alder, og som havde en forældre med primær

41006_spc.doc

Side

10 af 15

hyperkolesterolæmi og enten tidligere tilfælde af iskæmisk hjertesygdom i familien eller

xantomer i sener. Den gennemsnitlige baseline for LDL-C koncentrationen var 226 mg/dl

svarende til 5,8 mmol/l (område: 137-354 mg/dl svarende til 3,6-9,2 mmol/l). Alle

patienter startede med fluvastatinkapsler 20 mg dagligt og med dosisjustering hver 6. uge

til 40 mg dagligt og derefter til 80 mg dagligt (40 mg to gange dagligt) for at opnå LDL-C

målet på 96,7 til 123,7 mg/dl (2,5-3,2 mmol/l).

Det andet studie omfattede 85 mandlige og kvindelige patienter, mellem 10-16 år, som

havde en LDL-C koncentration på ≥190 mg/dl (svarende til 4,9 mmol/l) eller LDL-C på

≥160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og en eller flere risikofaktorer for koronar

hjertesygdom, eller LDL-C på >160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og med påvist LDL-

receptorfejl. Den gennemsnitlige baseline for LDL-C koncentrationen var 225 mg/dl

svarende til 5,8 mmol/l (område: 148-343 mg/dl svarende til 3,8-8,9 mmol/l). Alle

patienter startede med fluvastatin kapsler 20 mg dagligt og med dosisjustering hver 6. uge

til 40 mg dagligt og derefter til 80 mg dagligt (fluvastatin 80 mg depottablet) for at opnå

LDL-C målet på <130 mg/dl (3,4 mmol/l).

Fluvastatindoser på 20 til 80 mg dagligt sænkede plasmakoncentrationen af total-C og

LDL-C med henholdsvis 21% og 27% i det første studie. Den gennemsnitlige opnåede

LDL-C var 161 mg/dl svarende til 4,2 mmol/l (område: 74-336 mg/dl svarende til 1,9-8,7

mmol/l). Fluvastatindoser på 20 til 80 mg dagligt sænkede plasmakoncentrationen af total-

C og LDL-C med henholdsvis 22% og 28% i det andet studie. Den gennemsnitlige

opnåede LDL-C var 159 mg/dl svarende til 4,1 mmol/l (område: 90-295 mg/dl svarende til

2,3-7,6 mmol/l).

Størstedelen af patienterne i begge studier (83% i det første studie og 89% i det andet

studie) blev titreret til den maksimale dosis på 80 mg dagligt. Ved studiets afslutning

opnåede 26-30% af patienterne i begge studier målet på LDL-C koncentration på <130

mg/dl (3,4 mmol/l).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Fluvastatin absorberes hurtigt og fuldstændigt (98 %) efter peroral administration til

fastende frivillige. Efter fødeindtag absorberes lægemidlet med nedsat hastighed.

Fluvastatin udøver sin væsentligste virkning i leveren, der ligeledes er hovedorganet for

metaboliseringen. Den absolutte biotilgængelighed, vurderet ud fra systemiske

blodkoncentrationer, er 24%.

Distribution:

Lægemidlets tilsyneladende fordelingsvolumen(V

f) er 330 l. Mere end 98 % af det

cirkulerende fluvastatin er bundet til plasmaproteiner, og denne binding er uafhængig af

koncentrationen af lægemidlet.

De største cirkulerende blodkomponenter er fluvastatin og den farmakologisk inaktive N-

desisopropylpropionsyremetabolit. De hydroxylerede metabolitter er farmakologisk aktive,

men cirkulerer ikke systemisk.

Biotransformation:

Leverens metaboliseringsveje for fluvastatin hos mennesker er fuldstændigt klarlagt. Der

er adskillige alternative cytochrom P450 (CYP450) metaboliseringsveje involveret. Den

væsentligste vej er dog medieret via CYP2C9, og denne metaboliseringsvej er genstand for

41006_spc.doc

Side

11 af 15

potentielle interaktioner med andre CYP2C9-substrater eller -hæmmere. Herudover er der

adskillige mindre metaboliseringsveje (f.eks. CYP3A4).

Elimination:

Adskillige detaljerede in-vitro-studier har påvist fluvastatins hæmmende potentiale på

almindelige CYP-isoenzymer. Fluvastatin hæmmede kun metabolismen af stoffer, der

metaboliseres af CYP2C9.

Efter administration af

H-fluvastatin til raske forsøgspersoner er udskillelse af

radioaktivitet ca. 6 % i urin og 93 % i fæces, og fluvastatin udgør mindre end 2 % af den

totale mængde radioaktivitet, som blev udskilt. Human plasmaclearance (CL/f) for

fluvastatin er beregnet til 1,8 ± 0,8 l/min. Steady-state plasmakoncentrationen viser ingen

tegn på akkumulation af fluvastatin efter administration af 80 mg dagligt.

Efter peroral administration af 40 mg fluvastatin er den terminale halveringstid for

fluvastatin 2,3 ± 0,9 timer.

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagne doser af fluvastatin har påvist en række forandringer, som

er karakteristiske for HMG-CoA-reduktasehæmmere, f.eks. hyperplasi og hyperkeratose i

den non-glandulære mave hos gnavere, katarakt hos hunde, myopati hos gnavere, lette

leverforandringer hos de fleste laboratoriedyr, med galdeblæreforandringer hos hunde, aber

og hamstere, thyroid vægtforøgelse hos rotter og testikulær degeneration hos hamstere.

Fluvastatin medfører ingen CNS-vaskulære og -degenerative forandringer hos hunde i

modsætning til andre lægemidler i denne klasse.

Karcinogenicitetsstudier udført på rotter og mus viste en lav forekomst af formave-

planocellulære papillomer hos mus og rotter og ét tilfælde af karcinom hos rotter ved den

højeste dosis (18 mg/kg/dagligt, forhøjet til 24 mg/kg/dagligt efter et år). Formave-

neoplasmerne afspejler snarere kronisk hyperplasi forårsaget af direkte kontakt med

fluvastatin end en genotoksisk virkning af fluvastatin. Der blev desuden observeret en øget

hyppighed af thyroide follikulære celleneoplasmer hos hanrotter, der fik den maksimale

dosis af fluvastatin. Dette er i overensstemmelse med de artsspecifikke resultater for andre

HMGCoA- reduktasehæmmere. I modsætning til resultaterne for andre HMG-CoA-

reduktasehæmmere sås der ingen behandlingsrelaterede tilfælde af hepatiske adenomer

eller karcinomer.

In vitro- og in vivo-mutagenicitetsstudier påviste ingen tegn på mutagenicitet.

Studier af reproduktionstoksicitet tydede på, at fluvastatin ikke påvirker frugtbarheden

eller reproduktionsevnen hos hverken mænd eller kvinder, og der påvistes heller ingen

embryotoksicitet eller teratogenicitet. Høje doser sent i graviditeten resulterede i

dødelighed for moderen og føtal og neonatal dødelighed, der kan tilskrives udtalt

farmakologisk virkning af fluvastatin under graviditet.

41006_spc.doc

Side

12 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Imasemamed 20 mg:

Kapselindhold:

Mannitol

Talcum

Magnesiumstearat

Kapsel underdel:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Kapsel overdel:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Jernoxid, rød (E172)

Printblæk:

Hvidt blæk på kapsel overdel:

Titandioxid (E171)

Shellac

Sojalecithin

Antifoam DC 1510

Brunt blæk til kapsel overdel:

Shellac

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, sort (E172)

Titandioxid (E171)

Propylenglycol

Imasemamed 40 mg:

Kapselindhold:

Mannitol

Talcum

Magnesiumstearat

Kapsel underdel:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Jernoxid, gul (E172)

Kapsel overdel:

Gelatine

41006_spc.doc

Side

13 af 15

Titandioxid (E 171)

Jernoxid, rød (E172)

Printblæk:

Hvidt blæk på kapsel overdel:

Titandioxid (E171)

Shellac

Sojalecithin

Antifoam DC 1510

Brunt blæk til kapsel overdel:

Shellac

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, sort (E172)

Titandioxid (E171)

Propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Imasemamed

20 mg kapsler, hårde

Blisterpakninger (OPA/Alu/PVC-Alu): 18 måneder

HDPE-beholder: 2 år

Imasemamed

40 mg kapsler, hårde

Blisterpakninger (OPA/Alu/PVC-Alu): 2 år

HDPE-beholder: 2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakninger (OPA/Alu/PVC-Alu).

HDPE-beholder med tørremiddel (silicagel) og LDPE-låg med forsegling.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger (OPA/Alu/PVC-Alu): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 hårde

kapsler

HDPE-beholder med tørremiddel og LDPE-låg med forsegling: 28, 30, 56 og 60 hårde

kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

41006_spc.doc

Side

14 af 15

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Medis ehf

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjördur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg:

41006

40 mg:

41007

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. april 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. juni 2010

41006_spc.doc

Side

15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her