Iloprost "Solufarma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Iloprost "Solufarma" 100 mikrogram/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Iloprost "Solufarma" 100 mikrogram/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56613
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

18. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Iloprost "Solufarma", koncentrat til infusionsvæske, opløsning 100 mikrogram/ml

0.

D.SP.NR.

29956

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Iloprost "Solufarma"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ampul på 0,5 ml indeholder 67 mikrogram iloprosttrometamol (svarende til

50 mikrogram iloprost).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Ethanol (96 % v/v) 4,050 mg, natriumchlorid 4,500 mg.

1 ml koncentrat indeholder 134 mikrogram iloprosttrometamol (svarende til

100 mikrogram iloprost).

Efter fortynding er indholdet, til brug i infusionspumpe, af iloprosttrometamol pr. ml

0,268 mikrogram (svarende til 0,2 mikrogram iloprost).

Efter fortynding er indholdet, til brug i injektionssprøjte, af iloprosttrometamol pr. ml

2,68 mikrogram (svarende til 2,0 mikrogram iloprost).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Farveløs, klar opløsning uden synlige partikler, med en pH-værdi på 7,5-8,5 og en

osmolalitet på ca. 420-460 mOm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af fremskreden thromboangiitis obliterans (Buergers sygdom) med svær

ekstremitetsiskæmi i tilfælde, hvor revaskularisering ikke er indiceret.

56613_spc.docx

Side 1 af 11

Behandling af svær, kronisk ekstremitetsiskæmi (perifer arteriel okklusiv sygdom (PAOD)

i stadium III og IV ifølge Fontaine) i tilfælde, hvor rekonstruktiv karkirurgi eller perkutan

transluminal angioplastik ikke er mulig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Administration Iloprost "Solufarma" må kun udføres under observation på et hospital eller

en ambulant afdeling med tilstrækkeligt udstyr.

Hos kvinder skal graviditet udelukkes, inden behandling indledes.

Iloprost "Solufarma" administreres efter fortynding i 6 timer dagligt som intravenøs

infusion via en perifer vene eller et centralt venekateter, som beskrevet i pkt. 6.6. Dosis

justeres i forhold til individuel tolerabilitet inden for et interval på 0,5 til 2,0 ng iloprost/kg

legemsvægt/minut.

Sterilitet sikres ved at forberede en ny infusion hver dag. Indholdet i ampullen skal blandes

grundigt med opløsningsmidlet.

Den individuelt tolererede dosis fastlægges i løbet af de første 2-3 dage. Blodtryk og

hjertefrekvens måles efter behov ved infusionens start og efter hver dosiseskalering.

Behandlingen startes ved en infusionshastighed på 0,5 ng/kg/minut over 30 minutter.

Dosen skal herefter øges ved et interval på ca. 30 minutter i trin på 0,5 ng/kg/minut op til

maks. 2,0 ng/kg/minut. Den præcise infusionshastighed skal beregnes ud fra legemsvægt,

så der kan opnås en effektiv infusion inden for et interval på 0,5 til 2,0 ng/kg/minut (se

nedenstående skemaer vedrørende brug af infusionspumpe eller injektionssprøjte).

Afhængigt af forekommende bivirkninger såsom hovedpine, kvalme eller uhensigtsmæssig

hypotension skal infusionshastigheden reduceres, indtil der opnås et tolereret dosisniveau.

Hvis bivirkningerne er alvorlige, skal administration seponeres.

Behandling – generelt i 4 uger– bør fortsættes ved den tolererede dosis, der fastlægges i

løbet af de første 2-3 dage.

Afhængigt af infusionsteknikken er der to forskellige måder at fortynde en ampul på. En af

disse to fortyndinger er ti gange svagere i koncentration end den anden (0,2 µg/ml kontra

2 µg/ml) og må kun anvendes ved hjælp af en infusionspumpe (f.eks. Infusomat

). I

modsætning hertil administreres opløsningen med den højere koncentration vha. en

injektionssprøjte (f.eks. Perfusor

). Se vejledning for anvendelse og håndtering i pkt. 6.6.

Infusionshastigheder [ml/time] for forskellige doser vha. infusionspumpe

Generelt administreres den brugsklare infusionsvæske intravenøst via en infusionspumpe

(f.eks. Infusomat

). En vejledning for fortynding til brug i infusionspumpe findes i

pkt. 6.6.

Ved en koncentration af Iloprost "Solufarma" på 0,2 µg/ml skal den påkrævede

infusionshastighed fastlægges i overensstemmelse med nedenstående skema for at opnå en

dosis inden for intervallet 0,5 til 2,0 ng/kg/minut.

Følgende skema kan bruges til beregning af infusionshastigheden i overensstemmelse med

den individuelle patients vægt og den dosis, der skal infunderes. Fastlæg den rigtige dosis,

så den stemmer overens med patientens faktiske legemsvægt, og juster derefter

infusionshastigheden til måldosis i ng/kg/minut.

56613_spc.docx

Side 2 af 11

Legemsvægt [kg]

Dosis [ng/kg/min.]

0,5

1,0

1,5

2,0

Infusionshastighed på 0,2 µg/ml opløsning

[ml/time]

18,0

22,5

27,0

10,5

31,5

12,0

36,0

13,5

40,5

15,0

45,0

16,5

49,5

Infusionshastigheder [ml/time] for forskellige doser vha. injektionssprøjte

Der kan også bruges en injektionssprøjte med 50 ml sprøjte (f.eks. Perfusor

). En

vejledning for fortynding til brug i injektionssprøjte findes i pkt. 6.6.

Ved en koncentration af Iloprost "Solufarma" på 2 µg/ml skal den påkrævede

infusionshastighed fastlægges i overensstemmelse med nedenstående skema for at opnå en

dosis inden for intervallet 0,5 til 2,0 ng/kg/minut.

Følgende skema kan bruges til beregning af infusionshastigheden i overensstemmelse med

den individuelle patients vægt og den dosis, der skal infunderes. Fastlæg den rigtige dosis,

så den stemmer overens med patientens faktiske legemsvægt, og juster derefter

infusionshastigheden til måldosis i ng/kg/min.

Legemsvægt

[kg]

Dosis [ng/kg/min.]

0,5

1,0

1,5

2,0

Infusionshastighed på 2 µg/ml opløsning

[ml/time]

0,60

1,80

0,75

2,25

0,90

2,70

1,05

3,15

1,20

3,60

1,35

4,05

1,50

4,50

1,65

4,95

Det frarådes at give en kontinuerlig infusion over flere dage pga. risikoen for udvikling af

takyfylaksi fra indvirkningen på trombocytter, eller pga. risikoen for rebound-

hyperaggregation af trombocytter efter behandlingens afslutning. Dags dato er der ikke

indberettet kliniske komplikationer i forbindelse med disse fænomener.

56613_spc.docx

Side 3 af 11

Patienter med nedsat nyrefunktion

Øgede plasmaniveauer af iloprost bør tages i betragtning hos patienter med

nyreinsufficiens, der kræver dialyse. Det er nødvendigt at reducere dosis til disse patienter

ved at begynde med halvdelen af den anbefalede dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion

Øgede plasmaniveauer af iloprost bør tages i betragtning hos patienter med cirrose. Det er

nødvendigt at reducere dosis til disse patienter ved at begynde med halvdelen af den

anbefalede dosis.

Pædiatrisk population

Anvendelse til børn og unge er næppe undersøgt. Der foreligger få, kendte rapporter.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet og amning

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Tilstande hvor indvirkningen af iloprost på trombocytter kan øge blødningsrisikoen

(f.eks. ved floridt ulcus pepticum, traume eller intrakraniel blødning)

Svær koronar hjertesygdom eller ustabil angina pectoris

Myokardieinfarkt inden for de seneste 6 måneder

Akut eller kronisk hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)

Alvorlig arytmi

Formodet venstresidig hjerteinsufficiens

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler

Operation må ikke udsættes for patienter, der har brug for hurtig amputation (f.eks. ved

inficeret koldbrand).

Patienter skal rådes til rygestop.

Elimination af iloprost er reduceret hos patienter med nedsat leverfunktion og hos patienter

med nyreinsufficiens, der kræver dialyse (se pkt. 4.2 og 5.2).

For patienter med arteriel hypotension skal der træffes foranstaltninger for at forbygge

yderligere blodtryksfald. Hjertepatienter skal observeres nøje.

Hvis en patient rejser sig fra rygleje efter administration af Iloprost "Solufarma", skal det

overvejes, at der kan indtræde ortostatisk hypotension.

For patienter, der har haft en cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk cerebral

iskæmi, slagtilfælde) inden for de seneste 3 måneder, skal der udarbejdes en omhyggelig

benefit/risk-analyse (se også pkt. 4.3).

56613_spc.docx

Side 4 af 11

Særlige forsigtighedsregler

Ekstravaskulær infusion af ufortyndet Iloprost "Solufarma" kan medføre lokale ændringer

på injektionsstedet.

Oral indtagelse eller kontakt med slimhinder skal undgås for enhver pris.

Ved hudkontakt kan iloprost forårsage længerevarende, smertefrit erytem. Derfor bør der

træffes passende foranstaltninger for at undgå kontakt med hud. Hvis væsken imidlertid

uventet kommer i kontakt med huden, skal stedet straks vaskes med rigeligt vand eller

fysiologisk saltvand.

Dette lægemiddel indeholder små mængder ethanol, mindre end 100 mg pr. dosis.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis og anses derfor

i princippet for at være "natriumfrit".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Iloprost kan øge den antihypertensive virkning af beta-receptorblokkere,

calciumantagonister, vasodilatatorer og ACE-hæmmere. Hvis der forekommer signifikant

blodtryksfald under behandlingen, kan det korrigeres ved at nedsætte iloprostdosen.

Eftersom iloprost hæmmer trombocytfunktionen, kan samtidig brug af antikoagulantia

(f.eks. heparin, coumarin antikoagulantia) eller andre trombocytfunktionshæmmende

midler (f.eks. acetylsalicylsyre, non-steroide antiinflammatoriske midler,

phosphodiesterasehæmmere og nitrater såsom molsidomine) øge blødningsrisikoen. I

sådanne tilfælde skal iloprostinfusionen seponeres.

Under dyreforsøg var det muligt at svække iloprosts vasodilatatoriske virkning, hvis dyret

blev præmedicineret med glukokortikosteroider. Den hæmmende virkning på

trombocytaggregation forblev dog upåvirket. Betydningen af denne virkning ved

administration hos mennesker er stadig ukendt.

Selvom der ikke er udført kliniske studier, har in vitro-forskning, der undersøgte iloprosts

hæmmende virkning på cytokrom P450 enzymers aktivitet, vist, at iloprost ikke forventes

at forårsage nogen relevant hæmning af lægemiddelmetabolismen via disse enzymer.

4.6

Graviditet og amning

Iloprost "Solufarma" må ikke administreres under graviditet eller amning (se pkt. 4.3).

Graviditet

Der er ingen dokumenterede data fra anvendelse af iloprost under graviditet hos

mennesker. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt. Iloprost "Solufarma" må ikke administreres under

graviditet.

Amning

Det er ukendt, om iloprost udskilles i human mælk. Der udskilles ekstremt små mængder i

mælken hos rotter. Der bør ikke ammes under behandling med iloprost.

56613_spc.docx

Side 5 af 11

Fertilitet

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

De mest almindelige, observerede bivirkninger (≥10 %) hos patienter, der får iloprost i

kliniske studier, er hovedpine, blussen, kvalme, opkastning og hyperhidrose. Disse

bivirkninger sker mest sandsynligt under dosistitrering i begyndelsen af behandlingen. I de

fleste tilfælde forsvinder alle disse bivirkninger hurtigt, når dosen nedsættes.

De mest alvorlige bivirkninger hos patienter, der får iloprost, er hjerneblødning,

myokardieinfarkt, lungeemboli, hjertesvigt, konvulsioner, hypotension, takykardi, astma,

angina pectoris, dyspnø og lungeødem.

En anden gruppe bivirkninger er relateret til lokale reaktioner på infusionsstedet. F.eks.

rødme og smerter på infusionsstedet eller kutan vasodilatation, hvilket kan forårsage

stribeformet erytem over infusionsvenen.

Den overordnede sikkerhedsprofil for Iloprost "Solufarma" er baseret på data fra

overvågning efter markedsføringen og på poolede data fra kliniske studier. Hyppighed er

baseret på den kumulative database med 3.325 patienter, der fik iloprost i kontrollerede

eller ukontrollerede kliniske studier eller i et program med særlig udleveringstilladelse,

med generelt ældre og multimorbide patienter med PAOD i stadium III og IV eller

patienter med thromboangioitis obliterans (TAO). Se yderligere oplysninger i skemaet.

Skema over bivirkninger

De bivirkninger, der er observeret med Iloprost "Solufarma", er anført i nedenstående

skema. De er organiseret efter systemorganklasser. Den mest passende MedDRA-term er

anvendt til at beskrive visse bivirkninger samt synonymer og relaterede tilstande.

Bivirkningerne fra kliniske studier er organiseret efter hyppighed. Hyppigheden er inddelt i

grupper, der er defineret som følger: meget almindelig ≥ 1/10, almindelig ≥ 1/100 til

< 1/10, ikke almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100, sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/10.000 eller meget

sjælden (< 1/1.000).

Systemorganklasser

(MedDRA)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Apati, forvirring

Angst, depression,

hallucinationer

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed/vertigo,

paræstesi/dunkende

følelse/hyperæstesi/

Krampe*

Synkope, tremor,

migræne

56613_spc.docx

Side 6 af 11

Systemorganklasser

(MedDRA)

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

brændende fornemmelse,

rastløshed/uro, sedation,

sløvhed

Øjne

Tågesyn,

øjenirritation,

øjensmerter

Øre og labyrint

Vestibulære

lidelser

Hjerte

Takykardi*, bradykardi,

angina pectoris*

Myokardieinfarkt*,

hjerteinsufficiens*,

arytmi, ekstrasystoli

Vaskulære sygdomme

Blussen

Hypotension*, hypertension Cerebrovaskulær

hændelse*/cerebral

iskæmi

Lungeemboli*

Dyb venetrombose

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø*

Astma*,

lungeødem*

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

opkastning

Diarré,

mavebesvær/mavesmerter

Blodig diarré, rektal

blødning, dyspepsi,

rektal tenesmus,

obstipation, opstød,

dysfagi,

mundtørhed,

dysgeusi

Proktit

Lever og galdeveje

Gulsot

Hud og subkutane væv

Hyperhidro

Kløe

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Smerter i masseter, trismus,

myalgi, artralgi

Tetani/muskelspasm

Hypertoni

Nyrer og urinveje

Nyresmerter,

smertefulde

blærespasmer,

abnormalitet i

urinvejene,

vandladningsbesvær

, urinvejssygdomme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Smerter, feber/forhøjet

legemstemperatur,

varmefølelse,

asteni/utilpashed,

kulderystelser, træthed,

tørst, reaktion på

infusionsstedet (erytem,

smerter, årebetændelse)

* Der er indberettet livstruende og/eller fatale tilfælde

Iloprost kan fremkalde anginaanfald, især hos patienter med koronararteriesygdom.

Der er øget blødningsrisiko for patienter, der får samtidig administration af

trombocytaggregationshæmmere, heparin eller coumarin antikoagulantia.

Indberetning af formodede bivirkninger

56613_spc.docx

Side 7 af 11

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der kan forventes en hypotensiv reaktion samt hovedpine, blussen, kvalme, opkastning og

diarré. Det er også muligt, at der vil forekomme forhøjet blodtryk, bradykardi eller

takykardi samt ekstremitets- eller rygsmerter.

Behandling

Der er ikke nogen specifik antidot.

Det anbefales at seponere administration af iloprost, overvåge patienten og anvende

symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AC 11. Blodplade-aggregationshæmmere, eksklusive heparin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Iloprost er en syntetisk prostacyclinanalog. Der er observeret følgende farmakologiske

virkninger:

Hæmning af trombocytaggregation, trombocytadhæsion og ”frigivelsesreaktion”

Dilatation af arterioler og venoler

Øget kapillær densitet og reduktion af øget karpermeabilitet forårsaget af mediatorer

såsom serotonin og histamin i mikrocirkulationen

Stimulation af endogen fibrinolyse

Antiinflammatoriske virkninger såsom hæmning af leukocytadhæsion efter en læsion

på endothelet og af leukocytakkumulation i beskadiget væv samt reduceret frigivelse

af tumornekrosefaktor.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Steady-state-niveauet i plasma opnås så tidligt som 10-20 minutter efter start på en

intravenøs infusion. Der er et lineært forhold mellem infusionshastighed og steady-state-

niveauer i plasma. Ved en infusionshastighed på 3 ng/kg/min opnås der et plasmaniveau på

56613_spc.docx

Side 8 af 11

135 ± 24 pg/ml. Når infusionen er standset, falder koncentrationen af iloprost i plasma

meget hurtigt på grund af den høje metaboliske omdannelseshastighed.

Metabolisk clearance af det aktive stof fra plasma er 20 ± 5 ml/kg/min.

Eliminationshalveringstiden er 30 minutter, hvormed plasmakoncentrationen af iloprost

falder til under 10 % af steady-state-koncentrationen så tidligt som 2 timer efter endt

infusion.

Interaktion med andre lægemidler i forhold til proteinbinding i plasma er ikke sandsynlig.

Proteinbindingen (albumin) af iloprost i plasma er 60 %, og er opnås kun meget lave

plasmakoncentrationer af frit iloprost.

Det er også meget usandsynligt, at iloprost påvirker andre lægemidlers biotransformation

på grund af metabolismetypen og den lave absolutte dosis iloprost.

Biotransformation

Iloprost metaboliseres i vid udstrækning og hovedsageligt via β-oxidation af carboxyls

sidekæde. Det aktive stof udskilles ikke uændret. Den vigtigste metabolit er tetranor-

iloprost, der udskilles som sådan og i konjugeret form i 4 diastereomerer i urinen.

Tetranor-iloprost er ikke farmakologisk aktivt, hvilket er påvist i dyreforsøg.

Elimination

Hos forsøgspersoner med normal nyre- og leverfunktion er frigivelsen af iloprost efter

intravenøs infusion i de fleste tilfælde karakteriseret ved en bifasisk profil med en

gennemsnitlig halveringstid på 3 til 5 minutter og 15 til 30 minutter. Den samlede

clearance af iloprost er ca. 20 ml/min/kg, hvilket tyder på et ekstrahepatisk bidrag til

omdannelsen af iloprost.

Der blev udført et massebalancestudie med

H-iloprost hos raske forsøgspersoner. Efter

intravenøs infusion blev 81 % af den samlede radioaktivitet genfundet, heraf 68 % i urin og

12 % i fæces. Elimination af metabolitterne fra plasma med bifasisk urin og beregnede

halveringstider på ca. 2-5 timer (plasma) og 2-18 timer (urin).

Patientkarakteristika

Nedsat nyrefunktion:

I et studie med intravenøs infusion af iloprost er det påvist, at patienter med nyresvigt i

slutstadiet, som får intermitterende dialysebehandling, har en signifikant lavere clearance

(gennemsnitlig clearance = 5 ± 2 ml/min/kg), end der observeres hos patienter med

nyresvigt, der ikke er i intermitterende dialyse (gennemsnitlig clearance = 18 ±

2 ml/minut/kg).

Nedsat leverfunktion:

Eftersom iloprost metaboliseres i vid udstrækning i leveren, påvirkes plasmaniveauerne af

lægemidlet af ændringer i leverfunktionen. I et studie med intravenøs administration blev

der indhentet resultater fra 8 patienter med levercirrose. Den gennemsnitlige clearance af

iloprost estimeres til 10 ml/minut/kg.

Alder og køn:

Alder og køn har ingen klinisk signifikans med hensyn til iloprosts farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

56613_spc.docx

Side 9 af 11

Et studie af embryotoksicitet hos rotter viste, at administration af iloprost kan medføre

dannelse af abnormaliteter i tæerne (reduceret vækst eller netdannelse mellem tæerne) hos

fosteret. Dette fænomen skyldes sandsynligvis hæmodynamiske ændringer i cirkulationen

mellem foster og placenta. De medfødte virkninger, der sås hos rotter, sås ikke hos kaniner

og aber. Hos forsøgsdyr var der ingen yderligere indikationer på sikkerhedsrisici for

mennesker. Dette er baseret på data fra gentagen dosistoksicitet, genotoksicitet og generel

farmakologi. Der er også udført studier af toksikokinetik og biotransformation.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trometamol

Ethanol 96 % (v/v)

Natriumchlorid

Saltsyre 1N

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes øjeblikkeligt efter åbning og

fortynding.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter rekonstituering, fortynding og første åbning af lægemidlet,

se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Glas af type I, farveløst, 1,5 ml ampuller indeholdende 0,5 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning.

1 pakning med 1 ampul indeholdende 0,5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

1 pakning med 5 ampuller, hver indeholdende 0,5 ml koncentrat til infusionsvæske,

opløsning.

1 pakning med 20 ampuller (4 x 5), hver indeholdende 0,5 ml koncentrat til

infusionsvæske, opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Iloprost "Solufarma" må kun administreres efter fortynding. På grund af risikoen for

farmaceutisk uforligelighed må der ikke tilsættes andre lægemidler til den forberedte

infusion.

Sterilitet sikres ved at forberede en ny infusion hver dag.

Derfor bør der træffes passende foranstaltninger for at undgå kontakt med hud (se pkt. 4.4).

Instruktioner for fortynding

Indholdet i ampullen og opløsningsmidlet skal blandes grundigt.

56613_spc.docx

Side 10 af 11

Fortynding af Iloprost "Solufarma" til brug i infusionspumpe (0,2

µg/ml):

Til dette formål fortyndes indholdet af en ampul med 0,5 ml Iloprost "Solufarma" (dvs.

50 µg) med 250 ml sterilt, fysiologisk saltvand eller en 5 % glucoseopløsning.

Fortynding af Iloprost "Solufarma" til brug i injektionssprøjte (2

µg/ml):

I dette tilfælde fortyndes indholdet af en ampul med 0,5 ml Iloprost "Solufarma" (dvs.

50 µg) med 25 ml sterilt, fysiologisk saltvand eller en 5 % glucoseopløsning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Solufarma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Avenida dos Bombeiros Voluntários, 146

2765-201 Estoril

Portugal

Repræsentant

PharSolution – Pharmaceutical Consulting, Lda.

Av. Bombeiros Voluntários 146 1º

2765-201 Estoril

Portugal

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56613

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. juli 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56613_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her