Ikorel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ikorel 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ikorel 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58756
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Ikorel til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Ikorel

3. Sådan skal du tage Ikorel

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ikorel indeholder det aktive indholdsstof

”nicorandil”. Det tilhører en gruppe lægemidler,

der kaldes ”kaliumkanal-aktivatorer”.

Ikorel anvendes til at forebygge eller nedsætte

de smertefulde symptomer (”angina pectoris”)

på din hjertesygdom. Det anvendes til voksne,

som ikke kan tage hjertemedicin som ”beta-

blokkere” eller ”calciumantagonister”.

Ikorel virker ved at øge blodgennemstrøm

ningen

i hjertets blodkar. Dermed forbedres

blodtilførslen og iltforsyningen til hjertemusklen

og belastningen på hjertet mindskes.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE IKOREL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Ikorel, hvis:

• du er allergisk over for nicorandil eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Ikorel (angivet i punkt 6).

• du har alvorligt lavt blodtryk ("hypotension").

• du har problemer med hjertet, f.eks. kardiogent

shock, venstresidigt hjertesvigt med lavt

fyldningstryk eller hjertesvigt.

• du tager medicin til behandling af impotens

(som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil)

eller medicin til behandling af "forhøjet

blodtryk" i lungerne (som f.eks. riociguat).

Dette kan påvirke dit blodtryk, hvis disse

lægemidler tages sammen med Ikorel.

• du har lavt blodvolumen.

• du har væske i lungerne ("lungeødem").

Tag ikke Ikorel, hvis noget af dette gælder for

dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Ikorel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Ikorel.

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af

følgende alvorlige bivirkninger under behandlingen:

• Røde, kløende, hævede eller rindende øjne.

• Sår i munden, maven, tarmen (tyktarmen og

tyndtarmen) eller endetarmsåbningen. Disse

kan forårsage blod i afføringen eller opkast,

en fistel (unormal rør-lignende passage fra et

hulrum i kroppen til et andet eller til huden), et

hul, bylder eller vægttab. Sår kan også udvikle

sig på huden, kønsorganer og i næsen eller

omkring en stomi (en kunstig åbning til

fjernelse af afføring, såsom en kolostomi eller

ileostomi). Disse er mere tilbøjelige til at

opstå, hvis du har et problem med din tyktarm

(”divertikelsygdom”).

Tal med din læge, før du tager medicin mod

betændelse (kortikosteroider) eller ikke-steroide

anti-inflammatoriske lægemidler, inklusive

acetylsalicylsyre, sammen med Ikorel. Hvis disse

tages sammen, kan du være mere tilbøjelige til

at få mavesår eller de andre problemer, der er

nævnt ovenfor.

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af

behandlingen eller senere i behandlingsforløbet.

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen

af de ovenstående symptomer. Se en fuldstændig

liste over alle bivirkninger i punkt 4.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden

du begynder at tage Ikorel, hvis:

• du har lavt blodtryk.

• du har et lavt indhold af kalium i blodet, og

tager kaliumtilskud.

• du har nedsat nyrefunktion, eller hvis du tager

anden medicin, der kan øge indholdet af

kalium i kroppen.

• du har problemer med hjertet som f.eks.

hjertesvigt.

• du har en genetisk sygdom, der kaldes

"glucose-6-fosfatdehydrogenase-mangel".

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller

du er i tvivl), skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Ikorel.

Børn

Ikorel må ikke anvendes til børn.

Brug af anden medicin sammen med Ikorel

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette skyldes, at Ikorel kan påvirke

virkningen af nogle typer medicin. Nogle typer

medicin kan også påvirke virkningen af Ikorel.

Tag ikke Ikorel og tal med lægen, hvis du tager

et eller flere af følgende:

• Medicin mod rejsningsproblemer som f.eks.

sildenafil, tadalafil eller vardenafil.

• Medicin til behandling af "forhøjet blodtryk" i

lungerne som f.eks. riociguat.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du

ikke tage dette lægemiddel. Tal med din læge

eller apotekspersonalet.

Fortæl det til lægen, før du tager Ikorel, hvis du

tager en eller flere af følgende typer medicin:

• Medicin mod forhøjet blodtryk.

• Medicin, der udvider blodkarrene.

• Medicin, der øger indholdet af kalium i blodet.

• Dapoxetin, medicin til behandling af for tidlig

sædafgang.

• Medicin mod betændelsestilstande

(kortikosterodier, non-steroide antiinflamma-

toriske lægemidler såsom ibuprofen). Hvis

disse tages sammen med Ikorel, kan du være

tilbøjelig til at få sår.

• Medicin mod depression.

• Acetylsalicylsyre.

Brug af Ikorel sammen med alkohol

Nicorandil kan sænke dit blodtryk. Hvis du

drikker alkohol, mens du tager Ikorel, kan dit

blodtryk blive endnu lavere.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage denne medicin, hvis du er gravid.

Man ved ikke, om nicorandil udskilles i din

brystmælk. Du må ikke amme, mens du tager

denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikorel kan gøre dig svimmel eller give dig svag-

hedsfølelse. Hvis du oplever dette, må du ikke

køre bil, anvende værktøj eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE IKOREL

Tag altid Ikorel nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Ikorel fås i flere styrker. Vær opmærksom på, at

du ikke nødvendigvis kan bruge Ikorel 20 mg

tabletter til alle de anførte doseringer.

Den anbefalede dosis er:

Den sædvanlige startdosis er 10 mg to gange

dagligt.

Hvis du får hovedpine, kan lægen udskrive en

lavere dosis på 5 mg to gange dagligt til de

første 2 til 7 dage.

Din læge vil muligvis øge din dosis til 20 mg to

gange dagligt. Dette vil afhænge af, hvordan

du reagerer på behandlingen, og hvor godt du

tåler behandlingen.

Sådan tages dette lægemiddel:

Tag en dosis om morgenen og en om aftenen.

Synk tabletten (oral anvendelse).

Du må ikke tage tabletten ud af

blisterpakningen, før du skal tage den.

Delekærven på 20 mg tabletten er kun

beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du

har svært ved at sluge den hel.

En større tablet kaldet ”tørremidlet” er tydeligt

markeret i den ene ende af hvert blisterkort. Det

er en del af pakningen og skal beskytte Ikorel

mod fugt. Du må ikke sluge denne tablet. Hvis

du ved et uheld kommer til at sluge et tørre-

middel, skal du kontakte din læge straks. Det

bør ikke skade dig.

Hvis du har taget for mange Ikorel

Hvis du har taget for mange Ikorel, eller hvis et

barn har slugt en eller flere tabletter, skal du

straks søge lægehjælp eller tage til nærmeste

skadestue. Tag emballagen med. Du kan blive

svimmel eller få svaghedsfølelse - symptomer på

nedsat blodtryk. Du kan muligvis også mærke,

at hjertet banker uregelmæssigt og hurtigere.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ikorel

20 mg tabletter

nicorandil

132273P001

04/2017

Ikorel

svarer til lægemidlet Angicor

Ikorel

og Angicor

er registrede varemærker, der tilhører Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha.

Hvis du har glemt at tage Ikorel

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage

den, så snart du kommer i tanke om det. Men

hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du

springe den glemte dosis over. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Ikorel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

• Røde, kløende, hævede eller rindende øjne,

inklusive problemer med en del af øjet kaldet

"hornhinden” (meget sjælden, kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 personer)

• Sår i munden, i maven, tarmene (tyktarmen

og tyndtarmen) eller endetarmen (sjælden,

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

personer). Dette kan give blod i afføringen

eller opkast, en fistel (unormal rør-lignende

passage fra et hulrum i kroppen til et andet

eller til huden), et hul, bylder eller vægttab.

Der kan også opstå sår på huden, ved

kønsorganer og i næsen eller ved en stomi (en

kunstig åbning til fjernelse af afføring såsom

en kolostomi eller ileostomi). Disse er mere

tilbøjelige til at opstå, hvis du har et problem

med din tyktarm (”divertikelsygdom”).

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af

behandlingen eller senere i behandlingsforløbet.

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen

af de ovenstående symptomer.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet,

hvis du oplever en eller flere af følgende

bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 personer):

• Hovedpine – dette forekommer især i de

første par dage af behandlingen. Din læge vil

muligvis øge din dosis gradvist for at nedsætte

risikoen for hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer):

• Svimmelhed.

• Hudrødme.

• Kvalme.

• Opkastning.

• Svaghedsfølelse.

• Meget hurtige, uregelmæssige eller kraftige

hjerteslag (hjertebanken).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 personer):

• Nedsat blodtryk.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 personer):

• Udslæt.

• Kløe.

• Ømme muskler, som ikke skyldes fysisk

aktivitet (myalgi).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 personer):

• Mavesmerter.

• Højt indhold af kalium i blodet.

• Gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring,

mørkfarvet urin – dette kan være tegn på

leverproblemer.

• Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg

eller hals, som kan give synkebesvær eller

vejrtrækningsbesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Dobbeltsyn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Ikorel utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

• Hvert blisterkort skal anvendes inden for

30 dage efter åbning.

• Opbevares i original emballage for at beskytte

mod fugt.

• I hver blisterpakning findes, udover

tabletterne, en afmærket tørrekapsel, som

ikke må indtages.

• Brug ikke Ikorel efter den udløbsdato, der står

på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ikorel indeholder:

Aktivt stof: Nicorandil 20 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse,

croscarmellosenatrium, stearinsyre og

mannitol.

Udseende og pakningsstørrelser

Ikorel 20 mg tabletter er hvide tabletter med

delekærv, mærket IK 20 på den ene side.

Ikorel 20 mg tabletter findes i blisterpakninger

med 60 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2017.

04/2017