Ibuprofen "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ibuprofen "Alternova" 200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ibuprofen "Alternova" 200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 47387
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. februar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Ibuprofen ”Alternova”, filmovertrukne tabletter 200 mg

0.

D.SP.NR.

27404

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ibuprofen ”Alternova”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 200 mg ibuprofen.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

En filmovertrukket tablet indeholder 8 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide og runde tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svage smerter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Hvis Ibuprofen ”Alternova”

anvendes til børn og unge i aldersgruppen 15-18 år i mere end 3 dage, eller ved forværring

af symptomerne, skal lægen kontaktes.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion, men ibuprofen bør anvendes

med forsigtighed.

47387_spc.doc

Side 1 af 17

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat nyrefunktion, men ibuprofen bør anvendes

med forsigtighed.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig, men ibuprofen bør anvendes med forsigtighed, da

gastrointestinale bivirkninger kan være mere alvorlige i denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Ibuprofen ”Alternova” filmovertrukne tabletter skal tages med et glas vand. Tabletterne

skal sluges og må ikke tygges, knuses eller suttes på, for at undgå oralt ubehag og irritation

i halsen.

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis, der er nødvendig

til at kontrollere symptomerne, i så kort tid som muligt (se pkt. 4.4).

Administration

Dosis kan tages på tom mave for at opnå hurtigere effekt. Det anbefales, at patienter med

sart mave tager ibuprofen sammen med føde.

4.3

Kontraindikationer

Ibuprofen ”Alternova” er kontraindiceret til patienter med:

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA-klasse IV).

gastrointestinal blødning eller perforation i anamnesen i forbindelse med NSAID-

behandling.

bronkospasmer, angioødem, astma, rhinitis eller urticaria i anamnesen efter indtagelse

af acetylsalicylsyre eller andre NSAID.

aktivt eller tilbagevendende ulcerøs colitis, Crohns sygdom, aktivt eller tilbagevendende

gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs. to eller flere særskilte

episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning).

øget blødningstendens.

svær leverinsufficiens.

svær nyreinsufficiens (glomerulusfiltration under 30 ml/minut).

graviditet i 3. trimester.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig brug af ibuprofen og acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater inklusive

selektive cyclooxygenase-2 hæmmere bør undgås, grundet øget risiko for ulceration og

blødning (se pkt. 4.5).

Ibuprofen ”Alternova” bør anvendes med forsigtighed til astmatikere, patienter med

kronisk rhinitis eller med allergiske sygdomme, idet ibuprofen kan forårsage

bronkospasmer, urticaria eller angioødem hos sådanne patienter.

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne af Ibuprofen ”Alternova” (se pkt. 4.2 samt nedenstående om

gastrointestinale og kardiovaskulære risici).

47387_spc.doc

Side 2 af 17

Ældre

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID, især gastrointestinal blødning og

perforation, som kan være fatale.

Gastrointestinale påvirkninger

Der er rapporteret gastrointestinale blødninger, ulcerationer eller perforationer, som kan

være fatale, ved behandling med ibuprofen og alle typer af NSAID-præparater. Disse

bivirkninger er opstået på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uden advarende

symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Risikoen for gastrointestinal blødning, ulceration eller perforation er øget ved højere doser

af NSAID, hos patienter med ulcus i anamnesen (særligt med samtidig blødning eller

perforation) (se pkt. 4.3) og hos ældre. Disse patienter bør indlede behandlingen med den

lavest mulige dosis.

Kombinationsbehandling med slimhindebeskyttende midler (f.eks. misoprostol eller

protonpumpehæmmere) bør overvejes til disse patienter samt til patienter med behov for

samtidig behandling med lave doser acetylsalicylsyre eller andre stoffer, som sandsynligt

vil øge risikoen for gastrointestinale bivirkninger (se nedenstående og pkt. 4.5).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle

usædvanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i

behandlingens startfase. Patienter, der samtidig bruger medicin, som øger risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, antikoagulantia som

warfarin, selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende

midler som acetylsalicylsyre, bør rådes til forsigtighed (se pkt. 4.5).

Hvis gastrointestinal blødning eller ulceration opstår hos patienter i behandling med

ibuprofen skal behandlingen seponeres.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa, Crohns sygdom), da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Kardiovaskulære og cerebrovaskulære påvirkninger

Forsigtighed (samråd med læge eller farmaceut) tilrådes inden behandling påbegyndes hos

patienter med fortilfælde af hypertension og/eller hjerteinsufficiens, da væskeretention,

hypertension og ødemer er rapporteret i forbindelse med brug af NSAID.

Kliniske studier tyder på, at ibuprofen, særligt ved høje doser (2400 mg/dag), kan være

forbundet med en let øget risiko for arterielle trombotiske hændelser (f. eks.

myokardieinfarkt eller apopleksi). Samlet set tyder epidemiologiske studier ikke på, at lave

doser af ibuprofen (f.eks.

1200 mg/dag) er forbundet med en øget risiko for arterielle

trombotiske hændelser.

Patienter med ukontrolleret hypertension, kongestiv venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA

II-III), bekræftet iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom og/eller cerebrovaskulær

sygdom bør kun behandles med ibuprofen efter nøje overvejelse, og høje doser

(2400 mg/dag) bør undgås.

47387_spc.doc

Side 3 af 17

Initiering af langvarig behandling hos patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære

hændelser (f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) skal også nøje

overvejes, særligt hvis høje ibuprofendoser (2400 mg/dag) er nødvendige.

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Risikoen for sådanne reaktioner synes at være

størst tidligt i behandlingen, idet de fleste hudreaktioner forekommer inden for

behandlingens første måned. Behandling med Ibuprofen ”Alternova” bør straks seponeres

ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner eller anden overfølsomhedsreaktion.

Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk shock) er kun set i meget

sjældne tilfælde. Hvis der viser sig tidlige tegn på en overfølsomhedsreaktion efter

indtagelse/administration af ibuprofen, skal behandlingen seponeres. Der skal igangsættes

nødvendige medicinske tiltag i overensstemmelse med symptomerne af specialiseret

personale.

Fertilitet

Anvendelsen af ibuprofen kan reducere fertiliteten og bør derfor ikke anvendes til kvinder,

som ønsker at blive gravide. For kvinder, som har problemer med at blive gravide eller

bliver undersøgt for infertilitet, bør seponering af ibuprofen overvejes (se pkt. 4.6).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine

blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles

eller mistænkes, skal lægen kontaktes med henblik på afbrydelse af

hovedpinebehandlingen. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med

hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af

smertestillende medicin.

Virkning på nyrefunktionen

Der bør udvises særlig forsigtighed, når behandling med Ibuprofen ”Alternova” startes op

hos stærkt dehydrerede patienter. Der er risiko for nedsat nyrefunktion især hos

dehydrerede børn og unge.

Nedsat hjerte-, nyre- og leverfunktion

Ibuprofen ”Alternova” bør gives med forsigtighed til patienter med nedsat hjerte-, nyre- og

leverfunktion, da anvendelse af NSAID kan resultere i forværring af nyrefunktionen.

Denne risiko øges yderligere ved samtidig hyppig indtagelse af andre smertestillende

lægemidler. For patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion skal den lavest

mulige effektive dosis anvendes i den kortest mulige tid og særligt patienter i

langtidsbehandling skal monitoreres

Som for andre NSAID kan langtidsbehandling med Ibuprofen ”Alternova” resulterer i

papillær nekrose og andre patologiske ændringer i nyren. Nyretoksicitet er også set hos

patienter, hos hvem prostaglandiner fra nyren har en kompensatorisk rolle i

vedligeholdelsen af nyrens gennemblødning. Hos disse patienter, kan administration af

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler forårsage en dosisafhængig reduktion i

47387_spc.doc

Side 4 af 17

dannelsen af prostaglandiner og sekundært i nyrens blodgennemstrømning, som kan

fremskynde nedbrydning af nyren. De patienter, som har størst risiko for denne reaktion, er

patienter med svækket nyrefunktion, hjerteinsufficiens, svækket leverfunktion, patienter i

behandling med diuretika og ACE-hæmmere samt ældre. Ophør med behandling med non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler efterfølges normalt med bedring til det stadie,

som fandtes inden behandlingen.

Ibuprofens prostaglandinhæmmende effekt kan resultere i let nedsat nyrefunktion på grund

af nedsat renal blodgennemstrømning, der dog normalt er reversibel. Patienter med reno-

vaskulær sygdom, leversygdom, hjerteinsufficiens, diabetes mellitus, SLE, i behandling

med diuretika eller nefrotoksiske lægemidler, samt ældre har størst risiko for at udvikle

akut nyresvigt og bør derfor have foretaget en nyrefunktionsundersøgelse før og under

behandling med ibuprofen.

Ibuprofen ”Alternova” skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat

leverfunktion, da levertoksicitet kan forekomme.

Som for andre NSAIDs er der observeret sjældne tilfælde af aseptisk meningitis,

sandsynligvis har patienter med lupus og lignende bindevævssygdomme en højere risiko,

men aseptisk meningitis er også rapporteret hos patienter, der ikke havde nogen

bagvedliggende kronisk sygdom.

Hæmotologiske virkninger

Ibuprofen ”Alternova” kan, som andre NSAID, forhindre koagulation og er vist at kunne

forlænge blødningstiden hos normale individer.

Brugen af ibuprofen kan reducere fertiliteten og bør derfor ikke anvendes til kvinder, som

planlægger at blive gravide. For kvinder, som har vanskeligt ved at blive gravide eller

bliver undersøgt for infertilitet, bør seponering af ibuprofen overvejes.

Ibuprofen kan som andre NSAID maskere tegn på infektion.

Ibuprofen virker febernedsættende.

Ibuprofen bør anvendes med forsigtighed til patienter

i behandling med methotrexat (se pkt. 4.5).

i behandling med lithium (se pkt. 4.5).

i behandling med ciclosporin eller tacrolimus (se pkt. 4.5).

i behandling med diuretika (se pkt. 4.5).

Ibuprofen ”Alternova” indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Følgende kombinationer bør undgås

Antihypertensions behandling, beta-blokkere og diuretika

47387_spc.doc

Side 5 af 17

NSAID kan reducere effekten af antihypertensionsbehandling, f.eks. ACE-hæmmer, beta-

blokkere og diuretika. Diuretika kan også øge risikoen for NSAIDs nefrotoksicitet.

Acetylsalicylsyre

Mulig mekanisme: Kompetitiv binding til COX-1 bindingsstedet på blodpladerne.

Effekt: Nedsat antikoagulerende virkning af acetylsalicylsyre.

Samtidig administration af ibuprofen og acetylsalicylsyre anbefales generelt ikke på grund

af en potentielt øget bivirkningsfrekvens.

Eksperimentelle data tyder på, at ibuprofen muligvis kompetitivt hæmmer virkningen af

lave doser acetylsalicylsyre på trombocytaggregation ved samtidig administration. Der er

usikkerhed vedrørende ekstrapolation af disse data til den kliniske situation, men

muligheden for, at regelmæssig langvarig behandling med ibuprofen kan nedsætte den

kardioprotektive virkning af lavdosis acetylsalicylsyre, kan ikke udelukkes. En klinisk

relevant virkning ved lejlighedsvis brug af ibuprofen anses ikke for at være sandsynlig (se

pkt. 5.1).

COX-2 hæmmere og andre NSAID-præparater

Samtidig anvendelse med andre NSAID-præparater, inklusiv cyclooxygenase-2-selektive

hæmmere bør undgås på grund af den mulige additive effekt.

Digoxin

NSAID-præparater kan forværre hjerteinsufficiens, reducere den glomerulære

filtreringshastighed og øge plasmaniveauet for hjerteglykosider.

Methotrexat

Mulig mekanisme: NSAID kan hæmme den tubulare sekretion af methotrexat og reducerer

methotrexatclearance.

Effekt: Methotrexattoksicitet (leukæmi, trombocytopeni, anæmi, nefrotoksicitet,

slimhindeforandringer (se pkt. 4.4)).

Samtidig anvendelse af følgende kan anvendes under visse forholdsregler og

dosisjusteringer

Antikoagulantia

NSAID-præparater kan forstærke effekten af antikoagulantia (se pkt. 4.4). Øget

monitorering af koagulationen anbefales i tilfælde af samtidig behandling.

Diuretika

Samtidig brug af NSAIDs kan reducere den diuretiske effekt. Brug af diuretika kan øge

risikoen for nefrotoksicitet.

Warfarin, phenprocoumon

Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af

blodpladeaktiviteten.

Effekt: Øget risiko for blødning.

Heparin

47387_spc.doc

Side 6 af 17

Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af

blodpladeaktiviteten.

Effekt: Øget risiko for blødning.

ACE hæmmere

Mulig mekanisme: Hæmning af prostaglandinsyntesen.

Effekt: Nedsat effekt af ACE-hæmmere.

Furosemid

Mulig mekanisme: Hæmning af den proximale tubulære udskillelse af furosemid.

Effekt: Nedsætter furosemids diuretiske effekt. Forsigtighed anbefales ved samtidig brug

(se pkt. 4.4).

Samtidig indtagelse kan øge risikoen for svækkelse af nyrefunktion.

Thiaziddiuretika

Mulig mekanisme: Nedsat renal produktion af prostaglandin.

Effekt: Nedsat diuretisk og antihypertensiv effekt. Bør anvendes med forsigtighed ved

samtidig brug (se pkt. 4.4).

-blokkere

Mulig mekanisme: Nedsat produktion af vasodilaterende og renale prostaglandiner.

Effekt: Nedsat antihypertensiv effekt.

Kortikosteroider

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for gastrointestinalt ulcus eller blødning.

Lithium

Mulig mekanisme: Nedsætter den renale clearance af lithium.

Effekt: Øget risiko for lithiumtoksicitet (svaghed, rysten, ekstrem tørst, forvirring, se pkt.

4.4).

Cholestyramin

Samtidig brug af ibuprofen og cholestyramin kan reducere absorptionen af ibuprofen i

mave-tarm-kanalen. Dog er den kliniske signifikans ukendt.

Ciclosporin

Mulig mekanisme: Forøger plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Effekt: Øget risiko for ciclosporintoksicitet renal-dysfunktion, cholestasis, paræstesi (se

pkt. 4.4).

Trombocythæmmende midler og selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI)

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for blødning f.eks. fra gastrointestinalkanalen (se pkt. 4.4). Denne

risiko øges ved kombinationsbehandling.

Abciximab, tirofiban, integrelin

Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (glycoprotein IIb/IIIa inhibitor).

Effekt: Øget risiko for blødning.

47387_spc.doc

Side 7 af 17

Clopidogrel

Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (blodplade-ADP-receptor-

antagonist).

Effekt: Øget risiko for blødning.

Rivaroxaban, dabigatran

Faktor Xa-hæmmere og trombinhæmmere.

Effekt: Øget risiko for blødning.

Hvis to eller flere af de ovenfor nævnte stoffer indgives sammen med ibuprofen kan det

medføre en synergieffekt med øget hæmning af blodpladeaktiviteten og øget

blødningstendens til følge.

Mifepriston

Et fald i effekten af lægemidlet kan teoretisk forekomme grundet NSAIDs

antiprostaglandine egenskaber. Begrænset evidens tyder på, at samtidig administration af

NSAID på dagen for prostaglandin administration ikke har en negativ indflydelse af

mifepriston eller prostaglandins effekt på modning af cervix eller uterin kontraktilitet og

det mindsker ikke den kliniske effekt af medicinsk svangerskabsafbrydelse.

Quinolon antibiotika

Data fra dyreforsøg tyder på, at NSAIDs kan øge risikoen for quinolon-antibiotika

associeret konvulsioner. Patienter, der tager NSAIDs og quinolon-antibiotika samtidig, kan

have en øget risiko for at udvikle konvulsioner.

Sulfonylurea

NSAIDs kan forstærke effekten af lægemidler med sulfonylurea. Sjældne tilfælde af

hypoglykæmi er set hos patienter, der bruger ibuprofen sammen med sulfonylurea

Tacrolimus

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Øget risiko for tacrolimus-nefrotoksicitet. Bør anvendes med forsigtighed ved

samtidig brug (se pkt. 4.4).

Zidovudin

Der er påvist en øget risiko for ledblødning og hæmatom hos HIV-positive bløderpatienter,

der tager zidovudin og ibuprofen samtidigt.

CYP2C9 hæmmere

Samtidig brug af ibuprofen med CYP2C9 hæmmere kan øge eksponeringen for ibuprofen

(CYP2P9 substrat). I et studie med voriconazol og fluconazol (CYP2C9 hæmmere) blev

der vist en øget eksponering af S(+)-ibuprofen på 80 til 100 %. Reduktion af ibuprofen

dosis bør overvejes, når det administreres sammen med potente CYP2C9 hæmmere, især

når høje doser af ibuprofen gives sammen med voriconazol eller fluconazol.

Aminoglykosider

NSAID-præparater kan nedsætte udskillelse af aminoglykosider.

47387_spc.doc

Side 8 af 17

Naturlægemidler

Ginkgo biloba kan forøge risikoen for blødning med NSAID-præparater.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

NSAIDs hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig indvirkning på

graviditeten og/eller den embryonale/føtale udvikling. Data fra epidemiologiske studier

tyder på en øget risiko for spontan abort og for medfødte misdannelser i barnets hjerte samt

gastroschisis ved brug af prostaglandinsyntesehæmmere under den tidlige graviditet.

Risikoen menes at øges med dosis og behandlingsvarigheden. Hos dyr har administration

af prostaglandinsyntesehæmmere vist sig at medføre en øget hyppighed af præ- og

postimplantationstab samt embryo-/fosterdød. Endvidere er der fundet en øget forekomst

af flere misdannelser, herunder kardiovaskulære hos dyr, der har været eksponeret for en

prostaglandinsyntesehæmmer under den organudviklende periode.

Gennem det første og andet trimester af graviditeten, bør ibuprofen kun gives under

tvingende indikation. Hvis ibuprofen bruges af en kvinde der enten forsøger at bliver

gravid eller er gravid i enten første eller andet trimester, bør dosis være så lav som mulig

og behandlingstiden så kort som mulig.

Prostaglandinsyntesehæmmere kan under tredje trimester af graviditeten udsætte fosteret

for:

kardiopulmonær toksicitet (for tidlig lukning af ductus arteriosus og pulmonær

hypertension).

renal dysfunktion som kan lede til nyresvigt og dermed en reduceret mængde

fostervand.

og ved graviditetens slutning kan prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

forlænget blødningstid

hæmning af livmoderkontraktioner, hvilket kan resultere i for sen eller forlænget

fødsel.

Derfor er ibuprofen kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten.

Fertilitet

NSAID bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide, da

prostaglandinsyntesehæmmere menes at kunne nedsætte fertiliteten. Hos kvinder der har

problemer med at blive gravide eller der bliver undersøgt for infertilitet, bør seponering af

ibuprofen overvejes.

Amning

Ibuprofen ”Alternova” kan anvendes i ammeperioden.

Ibuprofen passerer i små mængder over i modermælken. Koncentrationen i modermælken er

< 1 % af koncentrationen i plasma.

47387_spc.doc

Side 9 af 17

Selvom der ikke foreligger dokumentation om bivirkninger hos det ammede barn, bør der

foretages en risk/benefit-vurdering, da spædbørn og børn er særlig følsomme for ibuprofens

virkning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Efter behandling med ibuprofen kan reaktionstiden for patienterne blive påvirket. Dette bør

tages i betragtning, hvor øget årvågenhed er påkrævet, fx når du kører bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. I kontrollerede kliniske

forsøg rapporterer mellem 4 % og 36 % af patienterne én eller flere gastrointestinale gener.

Ved korttidsbehandling med døgndoser op til 1200 mg ses en lavere hyppighed af

bivirkninger.

Der kan forekomme peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være

fatal, især hos ældre (se pkt. 4.4). Sjældne tilfælde af gastrointestinal perforation er set under

behandling med ibuprofen.

Infektioner og infestationer

Exacerbation of infektionsrelaterede inflammationer (fx udvikling af nekrotiserende fasciitis)

sammenfaldende med behandling med NSAID er beskrevet. Hvis der opstår tegn på eller

forværring af infektion ved brug af ibuprofen bør patienten straks søge læge.

Hud og subkutane væv

I ekstraordinære tilfælde kan alvorlige hudinfektioner og bløddelsvævskomplikationer

forekomme ved infektion med varicella (se også ”Infektioner og infestationer”).

Hjertekarsygdomme

Kliniske studier tyder på, at ibuprofen, særligt ved høje doser (2400 mg/dag), kan være

forbundet med en let øget risiko for arterielle trombotiske hændelser (f. eks.

myokardieinfarkt eller apopleksi) (se pkt. 4.4)

47387_spc.doc

Side 10 af 17

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Rinit, aseptisk meningitis (se pkt. 4.4).

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Leukopeni, agranulocytose, pancytopeni,

trombocytopeni, aplastisk anæmi, hæmolytisk

anæmi, neutropeni, eosinofili,

koagulationsforstyrrelser, aplasi af de hvide

blodlegemer.

Immunsystemet

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000)

Anafylaksi/anafylaktoide reaktioner, angioødem,

generaliseret hypersensitivitet.

Anafylaktisk shock.

Metabolisme og ernæring

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Hyponatriæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Hallucinationer, søvnløshed, angst, nervøsitet,

let rastløshed, depression, konfusion.

Koncentrationsbesvær, kognitiv dysfunktion.

Nervesystemet

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed.

Paræstesier, døsighed.

Sløvhed, ekstrapyramidale gener, optisk neuritis.

Øjne

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Synsforstyrrelser (sløret syn, ændret

farveopfattelse, nedsat syn, synsfelt defekter,

scotoma, amblyopia, dobbeltsyn, iridocyclitis).

Toksisk optisk neuropati.

Øre og labyrint

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Tinnitus, påvirkning af hørelsen, vertigo.

Hjerte

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Hjerteinsufficiens (hos patienter med begrænset

hjertefunktion).

Myokardieinfarkt.

47387_spc.doc

Side 11 af 17

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Hypertension.

Vaskulitis.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Bronkospasme, astmatisk anfald, forværring af

astma, dyspnø.

Eksacerbation af bronkospasme.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig – meget almindelig (>1/100)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Dyspepsi, diaré.

Gastrointestinal blødning, hæmatemesis,

melæna, mavesmerter, flatulens.

Gastrointestinale gener som kvalme,

opkastninger, smerter i epigastriet, abdominalt

ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse,

abdominale kramper.

Gastrisk eller duodenale ulcera med blødning

og/eller perforation, colitis, inflammtoriske

tarmsygdomme, ulcøs stomatitis, gastritis

(kvalme, opkastninger, mavesmerter),

halsbrand, mundsår.

Pancreatitis, colitis og Crohns sygdom.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Hepatitis, gulsot, betydelig forhøjelse af

leverparametre (ASAT og ALAT), unormal

leverfunktion.

Levertoksicitet.

Leverskader (specielt i langtidsbehandling),

leversvigt.

Hud og subkutane væv

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Exantem.

Urticaria, pruritus, purpura, fotosensitivitet.

Bulløst exantem.

Toksisk epidermal nekrose (TEN), morbiliformt

udslæt, erythema nodosum, erythema

multiforme, Stevens-Johnson syndrom, hårtab,

47387_spc.doc

Side 12 af 17

sygdomme i hår og negle, dermatitis

herpetiformis.

Nyrer og urinveje

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Øget ureakoncentrationer i serum, øget

serumkreatinin.

Akut nyreinsufficiens, tubolointerstitiel nefritis,

nefrotisk syndrom.

Papilnekrose, membranøs nefropati.

Nedsat urinstof udskillelse.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig – meget almindelig (>1/100)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Træthed.

Væskeretention, ødemer.

Kulderystelser, drug fever.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Toksicitet

Tegn og symptomer på overdosering ses normalt ikke ved doser under 100 mg/kg, både hos

børn og voksne. Dog kan understøttende behandling være nødvendig i visse tilfælde. Børn har

vist tegn og symptomer på toksicitet efter indtagelse af doser på 400 mg/kg eller mere.

Symptomer

For de fleste patienter, der har indtaget en betydelig mængde ibuprofen, vil symptomer

manifestere sig indenfor 4-6 timer. De hyppigste indrapporterede symptomer er mavesmerter,

kvalme, opkastning, letargi og sløvhed. CNS-relaterede symptomer er hovedpine, tinnitus,

svimmelhed, kramper og tab af bevidsthed. Sjældent ses nystagmus, metabolisk acidose,

hypotermi, nyrepåvirkning, gastroinstesinal blødning, koma, apnø og hæmning af CNS og

respiration. Kardiovaskulær toksicitet, inklusive hypotension, bradykardi og takykardi er også

47387_spc.doc

Side 13 af 17

rapporteret. I tilfælde med betydelig overdosering kan der ske nyresvigt og leverskade. Større

overdoseringer er generelt veltolereret når ingen andre lægemidler tages.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot overdosering af ibuprofen. Ventrikeltømning efterfulgt af

symptomatisk og understøttende behandling anbefales, hvis den indtagene mængde indenfor

den sidste time overstiger 400 mg/kg. For de mest aktuelle oplysninger, kontakt det lokale

giftkontrolcenter (Giftlinjen).

4.10

Udlevering

HX18: Pakninger indeholdende højst 20 stk.

B: Ingen øvre grænse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 01 AE 01. Non-steroide antiinflammatoriske og antirheumatiske midler,

propionsyre-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ibuprofen er et propionsyrederivat. Det har analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk

virkning. Disse virkninger skyldes sandsynligvis en hæmning af prostaglandin-syntesen, da

prostaglandiner kan fremkalde en række af inflammationens kendetegn.

Eksperimentelle data tyder på, at ibuprofen muligvis kompetitivt hæmmer virkningen af

lavdosis acetylsalicylsyre på trombocytaggregation ved samtidig administration. Nogle

farmakodynamiske studier viser, at acetylsalicylsyres virkning på dannelsen af tromboxan

eller trombocytaggregation blev nedsat ved administration af enkeltdoser af ibuprofen på

400 mg inden for 8 timer før eller 30 minutter efter en dosis acetylsalicylsyre (81 mg) med

umiddelbar udløsning. Der er usikkerhed vedrørende ekstrapolation af disse data til den

kliniske situation, men muligheden for, at regelmæssig langvarig behandling med

ibuprofen kan nedsætte den kardioprotektive virkning af lavdosis acetylsalicylsyre, kan

ikke udelukkes. En klinisk relevant virkning ved lejlighedsvis brug af ibuprofen anses ikke

for at være sandsynlig (se pkt. 4.5).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ibuprofen er en racemisk blanding af S(+) og R(-) enantionmere.

Undersøgelser involverende et standard måltid viser at føde ikke påvirker den totale

biotilgængelighed mærkbart.

Absorption

Ibuprofen absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen med en biotilgængelighed på 80-90%.

Den maksimale serumkoncentration opnås 1-2 timer efter administration af formuleringer

med umiddelbar udløsning.

Fordeling

47387_spc.doc

Side 14 af 17

Ibuprofen bindes stærkt til plasmaproteiner (99%), og har et lille fordelingsvolumen på

omkring 0.12-0.2 L/kg hos voksne.

Biotransformation

Ibuprofen metaboliseres hurtigt i leveren gennem cytochrom P450, fortrinsvist CYP2C9, til to

primære inaktive metabolitter, 2-hydroxyibuprofen og 3-carboxyibuprofen. Efter oral

administration kan lidt mindre end 90% af dosis findes i urinen som oxidative metabolitter og

disses glucuronid-konjugater. Meget lidt ibuprofen udskilles uomdannet i urinen.

Elimination

Nyreudskillelsen er både hurtig og fuldstændig. Eliminationshalveringstiden er ca. 2 timer.

Udskillelsen er stort set fuldstændig 24 timer efter den sidste dosis.

Særlige populationer

Ældre

Under forudsætning af, at nyrefunktionen ikke er nedsat, er der kun små forskelle uden klinisk

signifikans på den farmakokinetiske profil og urinudskillelsen hos unge og ældre.

Børn

Den systemiske ibuprofen-eksponering efter vægtjusteret terapeutisk dosering (5 mg/kg

kropsvægt til 10 mg/kg kropsvægt) hos børn på 1 år og opefter ser ud til at være den samme

som hos voksne.

Børn i alderen 3 måneder til 2,5 år ser ud til at have højere fordelingsvolumen (l/kg) og

clearance (l/kg/t) af ibuprofen end børn i alderen > 2,5 til 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporteret øget plasmakoncentration af (S)-ibuprofen, højere AUC-værdier for (S)-

ibuprofen og øgede enantiomere AUC-ratioer (S/R) hos patienter med let nedsat nyrefunktion

sammenlignet med raske kontrolpersoner.

Hos patienter med nyresygdom i sidste fase, som får dialyse, var den gennemsnitlige frie

fraktion af ibuprofen ca. 3 % sammenlignet med ca. 1 % hos raske frivillige. Svært nedsat

nyrefunktion kan resultere i akkumulering af ibuprofen-metabolitter. Betydningen af denne

effekt er ikke kendt. Metabolitterne kan fjernes ved hæmodialyse (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Ved alkohol-relateret leversygdom med let til moderat nedsat leverfunktion er der ikke

observeret væsentligt ændrede farmakokinetiske parametre.

Hos patienter, der har cirrose med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score 6-10), og

som behandles med racemisk ibuprofen, er der observeret en gennemsnitlig fordobling af

halveringstiden, og den enantiomere AUC-ratio (S/R) var signifikant lavere sammenlignet

med raske kontrolpersoner, hvilket tyder på en forringelse af den metaboliske inversion af

(R)-ibuprofen til den aktive (S)-enantiomer (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

47387_spc.doc

Side 15 af 17

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tablet

Cellulose, mikrokrystallinsk

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Siliciumdioxid, kolloid

Polyvinylpovidon

Majsstivelse

Natriumlaurylsulfat

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hydroxypropylcellulose

Hydroxypropylmethylcellulose

Polyethylenglycol

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC og Aluminiumfolie): Pakningsstørrelser: 20 stk.

Blister (PVC og Aluminiumsfolie) - Unitdose: Pakningsstørrelser: 20 stk.

Tabletbeholder af HDPE med HDPE eller PP låg: Pakningsstørrelser: 50, 100 og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47387

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. september 2011

47387_spc.doc

Side 16 af 17

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. februar 2016

47387_spc.doc

Side 17 af 17

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety