Hypoloc Comp

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hypoloc Comp 5+25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5+25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Hypoloc Comp 5+25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 40962
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Hypoloc Comp, filmovertrukne tabletter 5 mg/25 mg

0.

D.SP.NR.

25039

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Hypoloc Comp

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 5 mg nebivolol (som nebivololhydrochlorid: 2,5 mg SRRR-nebivolol

eller d-nebivolol og 2,5 mg RSSS-nebivolol eller l-nebivolol) og 25 mg hydrochlorthiazid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 1 tablet indeholder 116,75 mg

lactose (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Næsten lilla, runde, lettere bikonvekse, filmovertrukne tabletter med præget “5/25” på den

ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Den fast doserede kombination Hypoloc Comp 5 mg/25 mg er indiceret til patienter, som

opnår tilstrækkelig blodtrykskontrol med samtidig behandling med 5 mg nebivolol og 25

mg hydrochlorthiazid.

40962_spc.doc

Side 1 af 16

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Hypoloc Comp 5 mg/25 mg er indiceret til patienter, som har vist sig at opnå tilstrækkelig

blodtrykskontrol med samtidig behandling med 5 mg nebivolol og 25 mg

hydrochlorthiazid.

Dosis er 1 tablet (5 mg/25 mg) daglig, som helst skal tages til samme tid hver dag.

Nedsat nyrefunktion

Hypoloc Comp bør ikke gives til patienter med alvorlig nyreinsufficiens (se også pkt. 4.3

og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Data om leverinsufficiens eller nedsat leverfunktion er begrænsede, og anvendelse af

Hypoloc Comp til denne patientpopulation er kontraindiceret.

Ældre

Der er begrænset erfaring med patienter over 75 år, og der skal udvises forsigtighed hos

denne patientpopulation, som skal følges nøje.

Pædiatrisk population

Hypoloc Comps virkning og sikkerhed hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data. Hypoloc Comp bør ikke anvendes til denne

patientpopulation.

Administration

Oral anvendelse.

Tabletten må gerne indtages ved et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt 6.1.

Overfølsomhed over for andre sulfonamidderivater (hydrochlorthiazid er et

sulfonamidderivat).

Leverinsufficiens eller nedsat leverfunktion.

Anuri, alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance < 30 ml/min).

Akut hjerteinsufficiens, kardiogent shock eller episoder med inkompenseret

hjerteinsufficiens, der krævede intravenøs behandling med inotropika.

Syg sinus-syndrom inklusive sinuatrialt blok.

2. og 3. grads atrioventrikulært blok (uden pacemaker).

Bradykardi (hjertefrekvens < 60 slag i minuttet før behandlingens start).

Hypotension (systolisk blodtryk < 90 mmHg).

Alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser.

Bronkospasme og astma bronkiale i anamnesen.

Ubehandlet fæokromocytom.

Metabolisk acidose.

Refraktorisk hypokaliæmi, hypercalcæmi, hyponatriæmi og symptomatisk

hyperurikæmi.

40962_spc.doc

Side 2 af 16

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alle advarsler i forbindelse med de enkelte komponenter gælder også for

kombinationspræparatet Hypoloc Comp. Se også pkt. 4.8.

Nebivolol

Følgende advarsler og forsigtighedsregler gælder generelt for adrenerge β-

adrenoceptorblokkere:

Anæstesi

Ved at fortsætte betablokaden reduceres risikoen for arytmi under induktion og intubering.

Hvis betablokaden afbrydes som led i forberedelserne til en operation, skal den adrenerge

β-adrenoceptorblokker seponeres mindst 24 timer før operationen.

Der bør udvises forsigtighed med visse anæstetika, der fører til depression af myokardiet.

Patienten kan beskyttes mod vagusreaktioner med intravenøs administration af atropin.

Kardiovaskulære sygdomme

Generelt bør adrenerge β-adrenoceptorblokkere ikke gives til patienter med ubehandlet

inkompenseret hjerteinsufficiens, med mindre deres tilstand er stabiliseret.

Hos patienter med iskæmisk hjertesygdom skal behandlingen med en adrenerg β-

adrenoceptorblokker seponeres gradvist, dvs. i løbet af 1-2 uger. Om nødvendigt indledes

erstatningsterapi samtidig for at forebygge tiltagende angina pectoris.

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan inducere bradykardi: Doseringen skal reduceres,

hvis pulsen falder til under 50-55 slag i minuttet og/eller patienten får symptomer, der

tyder på bradykardi.

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere bør anvendes med forsigtighed:

til patienter med perifere kredsløbsforstyrrelser (Raynauds syndrom, claudicatio

intermittens), da disse sygdomme kan blive forværret;

til patienter med 1. grads atrioventrikulært blok på grund af de negative virkninger af

betablokkere på overledningstiden;

til patienter med variant angina pectoris på grund af uhindret α-receptormedieret

sammentrækning af kranspulsårerne: Adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan øge

antal og varighed af angina pectoris-anfald.

Generelt må det frarådes at kombinere nebivolol med calciumantagonister af verapamil- og

diltiazemtypen, med klasse I-antiarytmika eller med centralt virkende antihypertensiva - se

pkt. 4.5.

Metabolisme/det endokrine system

Nebivolol påvirker ikke glukoseniveauet hos patienter med diabetes. Der bør dog udvises

forsigtighed hos diabetikere, da nebivolol kan maskere visse symptomer på hypoglykæmi

(takykardi, palpitationer).

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan maskere symptomerne på takykardi ved forekomst

af hypertyroidisme. Symptomerne kan forstærkes ved brat seponering af behandlingen.

Luftveje

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med

kronisk obstruktiv lungesygdom, da indsnævringen af luftvejene kan forværres.

40962_spc.doc

Side 3 af 16

Andet

Patienter med psoriasis i anamnesen bør kun tage adrenerge β-adrenoceptorblokkere efter

nøje overvejelser.

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan øge følsomheden over for allergener og

sværhedsgraden af anafylaktiske reaktioner.

Hydrochlorthiazid

Nedsat nyrefunktion

Det er kun muligt at opnå det fulde udbytte af thiaziddiuretika, hvis nyrefunktionen ikke

ændres. Thiazider kan intensivere azotæmi hos nyresyge patienter. Der kan opstå en

kumulativ virkning af det aktive indholdsstof hos patienter med nedsat nyrefunktion. Ved

tegn på progressiv nedsættelse af nyrefunktionen, fx ved stigning i nonprotein nitrogen,

skal behandlingen tages op til grundig revurdering, hvorunder det overvejes at seponere

diuretikaterapien.

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan nedsætte glukosetolerancen, og det kan blive nødvendigt at justere

doseringen af insulin eller perorale antidiabetika (se pkt. 4.5). Latent diabetes mellitus kan

blive manifest under thiazidbehandling.

Forhøjede værdier af kolesterol og triglycerid er sat i forbindelse med diuretikabehandling

med thiazider. Thiazidbehandling kan give hyperurikæmi og/eller arthritis urica hos visse

patienter.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Som hos alle patienter i behandling med diuretika skal der foretages periodisk kontrol af

serumelektrolytter med passende intervaller.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller

elektrolytbalancen (hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose).

Forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen viser sig som mundtørhed, tørst, svækkelse,

lethargy sløvhed, rastløshed, muskelsmerter eller –kramper, muskeltræthed, hypotension,

oliguri, takykardi og mave-tarm-forstyrrelser såsom kvalme og opkastninger.

Risikoen for hypokaliæmi er størst hos patienter med levercirrose, patienter, der oplever

hurtig diurese, patienter med utilstrækkelig elektrolytindtagelse per os, samt hos patienter i

samtidig behandling med kortikosteroider eller adrenokortikotropiske hormoner (se pkt.

4.5). Patienter med langt QT-syndrom, uanset om det er kongenit eller iatrogent, har en

øget risiko for at få hypokaliæmi. Hypokaliæmi øger den kardiotoksiske effekt af

digitalisglykosider og risikoen for hjertearytmi. Der er behov for hyppigere kontrol af

kaliums plasmakoncentration hos patienter med risiko for hypokaliæmi, og den bør

indledes inden for en uge efter behandlingens start.

Der kan opstå fortyndings-hyponatriæmi hos ødematøse patienter i meget varmt vejr. Der

kan forekomme tilfælde af chloridmangel, som sædvanligvis er milde og ikke

behandlingskrævende.

Thiazider kan nedsætte urinudskillelsen af calcium, og de kan forårsage intermitterende og

let forhøjet serumcalcium hos patienter uden kendte forstyrrelser i calciummetabolismen.

Markant hypercalcæmi kan være tegn på okkult hyperparatyroidisme, og thiazider skal

seponeres, før funktionen af glandulae parathyroideae kontrolleres.

Thiazider har vist sig at forhøje urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan give

hypomagnesiæmi.

40962_spc.doc

Side 4 af 16

Lupus erythematosus

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus er indberettet ved brug af

thiazider.

Dopingtest

Lægemidlets indhold af hydrochlorthiazid kan give et positivt analyseresultat i en

dopingtest.

Andet

Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner hos patienter med/uden allergi eller astma

bronkiale i anamnesen.

Der er indberettet sjældne tilfælde af fotosensibilitetsreaktioner ved brug af

thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Hvis der opstår fotosensibilitetsreaktioner under

behandlingen, anbefales det at seponere den. Hvis det skønnes nødvendigt at genoptage

behandlingen, anbefales det at beskytte udsatte områder mod solen eller UVA-lys

(solarium).

Proteinbundet iod

Thiazider kan nedsætte serumniveauet af proteinbundet iod uden tegn på thyroidea-

forstyrrelser.

Nebivolol/hydrochlorthiazid som kombinationspræparat

Ud over de advarsler, der knytter sig til de enkelte komponenter, gælder følgende specifikt

for Hypoloc Comp:

Galactoseintolerans, Lapp lactase deficiency, glucose-galactatose malabsorption

Denne medicin indeholder lactose. Den bør ikke anvendes til patienter med arvelig galac-

toseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Nebivolol

Følgende interaktioner gælder generelt for adrenerge β-adrenoceptorblokkere

Ikke anbefalede kombinationer

Klasse I-antiarytmika (quinidin, hydroquinidin, cibenzolin, flecainid, disopyramid,

lidocain, mexiletin, propafenon)

Der kan forekomme forstærket virkning på atrioventrikulær overledningstid og øget

negativ inotrop virkning (se pkt. 4.4).

Calciumantagonister af verapamil-/diltiazemtypen

Negativ påvirkning af kontraktilitet og atrioventrikulær overledning. Intravenøs

administration af verapamil til patienter i betablokkerbehandling kan medføre voldsom

hypotension og atrioventrikulært blok (se pkt. 4.4).

40962_spc.doc

Side 5 af 16

Centralt virkende antihypertensiva (clonidin, guanfacin, moxonidin, methyldopa,

rilmenidin)

Samtidig brug af centralt virkende antihypertensiva kan øge hjerteinsufficiens via et fald i

den centrale sympatikustonus (reduktion af hjertefrekvens og hjertets minutvolumen,

vasodilatation) (se pkt. 4.4). Brat seponering, især hvis det foretages før afbrydelse af

behandling med beta-blokker, kan øge risikoen for rebound hypertension.

Kombinationer, der skal gives med forsigtighed

Klasse III-antiarytmika (amiodaron)

Virkningen på atrioventrikulær overledningstid kan blive forstærket.

Anæstetika, flygtige halogenerede

Samtidig anvendelse af adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan svække reflekstakykardi og

øge risikoen for hypotension (se pkt. 4.4). Som hovedregel bør pludselig seponering af

betablokkere undgås. Anæstesiologen bør informeres om, at patienten får Hypoloc Comp.

Insulin og perorale antidiabetika

Selv om nebivolol ikke påvirker blodsukkerniveauet, kan samtidig brug maskere visse

symptomer på hypoglykæmi (palpitationer, takykardi).

Baclofen (antispastikum), amifostin (antineoplastiskt supplement)

Samtidig brug af antihypertensiva vil sandsynligvis øge faldet i blodtrykket, og dosis af

antihypertensive lægemidler bør derfor justeres i overensstemmelse hermed.

Kombinationer, der skal tages højde for

Digitalisglycosider

Samtidig brug kan øge atrioventrikulær overledningstid. I kliniske studier med nebivolol er

der ikke fremkommet klinisk dokumentation for interaktion. Nebivolol påvirker ikke

digoxins kinetik.

Calciumantagonister af dihydropyridintypen (amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin,

nicardipin, nimodipin, nitrendipin)

Samtidig brug kan øge risikoen for hypotension, og det kan ikke udelukkes, at der også er

en øget risiko for yderligere forværring af hjertets pumpefunktion hos patienter med hjerte-

insufficiens.

Antipsykotika, antidepressiva (tricykliske, barbiturater og phenothiazinderivater)

Samtidig brug kan forstærke betablokkeres hypotensive virkning (additiv virkning).

NSAID (nonsteroide antiinflammatoriske midler)

Påvirker ikke nebivolols blodtrykssænkende virkning.

Sympatomimetika

Samtidig brug kan modarbejde virkningen af adrenerge β-adrenoceptorblokerende midler.

Adrenerge β-adrenoceptorblokkere kan føre til, at sympatomimetika uhindret kan udøve α-

adrenerg aktivitet med såvel α- som β-adrenerg virkning (risiko for hypertension, svær

bradykardi og atrioventrikulært blok).

40962_spc.doc

Side 6 af 16

Hydrochlorthiazid

Potentielle interaktioner forbundet med hydrochlorthiazid:

Samtidig brug frarådes

Lithium

Renal clearance af lithium nedsættes af thiazider, hvorfor der er en risiko for øget

lithiumtoksicitet, når det anvendes sammen med hydrochlorthiazid. Som følge deraf

frarådes brug af Hypoloc Comp i kombination med lithium. Hvis det bliver nødvendigt at

kombinere disse midler, anbefales omhyggelig overvågning af serum-lithium.

Lægemidler, der påvirker kaliumniveauet

Hydrochlorthiazids kaliumdepleterende virkning (se pkt. 4.4) kan blive forstærket ved

samtidig administration af andre lægemidler, der sættes i forbindelse med kaliumtab og

hypokaliæmi (fx andre kaliuretiske diuretika, laksantia, kortikosteroider,

adrenokortikotropiske hormoner, amphotericin, carbenoxolon, benzylpenicillinnatrium

eller salicylsyrederivater). Samtidig brug af disse lægemidler anbefales derfor ikke.

Forsigtighed påkrævet ved samtidig brug

NSAID (nonsteroide antiinflammatoriske midler)

NSAID (dvs. acetylsalicylsyre (> 3 g/dag), COX-2-hæmmere og ikke-selektive NSAID)

kan reducere thiaziddiuretikas antihypertensive virkning.

Calciumsalte

Thiaziddiuretika kan øge serum-calcium på grund af nedsat udskillelse. Hvis det er

nødvendigt at ordinere calciumtilskud, skal serum-calcium kontrolleres, og doseringen af

calcium justeres derefter.

Digitalisglycosider

Thiazid-induceret hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi kan øge sandsynligheden for

digitalis-induceret hjertearytmi.

Lægemidler, der påvirkes af forstyrrelser i serum-kalium

Periodisk kontrol af serum-kalium og EKG anbefales, når Hypoloc Comp administreres

sammen med lægemidler, der påvirkes af forstyrrelser i serum-kalium (fx digitalis-

glycosider og antiarytmika), og med følgende lægemidler (inklusive visse antiarytmika),

som kan inducere torsade de pointes (ventrikulær takykardi), idet hypokaliæmi disponerer

for torsade de pointes (ventrikulær takykardi):

Klasse Ia-antiarytmika (fx quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

Klasse III-antiarytmika (fx amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

Visse antipsykotika (fx thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Andre (fx bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin IV, halofantrin, mizolastin,

pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin IV).

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia (fx tubocurarin)

Virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia kan blive forstærket af

hydrochlorthiazid.

40962_spc.doc

Side 7 af 16

Antidiabetika (perorale midler og insulin)

Behandling med thiazid kan påvirke glucosetoleransen. Der kan være behov for

dosisjustering af det pågældende antidiabetikum (se pkt. 4.4)

Metformin

Metformin bør anvendes med forsigtighed på grund af risikoen for laktisk acidose, der kan

induceres af et evt. nyrefunktionssvigt forbundet med hydrochlorthiazid.

Betablokkere og diazoxid

Thiazider kan forstærke den hyperglykæmiske virkning af andre betablokkere end

nebivolol og af diazoxid.

Pressoraminer (f.eks. adrenalin)

Virkningen af pressoraminer kan blive svækket.

Lægemidler, der anvendes til behandling af arthritis urica (probenecid, sulfinpyrazon og

allopurinol)

Da hydrochlorthiazid kan øge niveauet af serum-urat, kan der opstå behov for

dosisjustering af lægemidler, der øger udskillelsen af urat. Derfor kan det blive nødvendigt

at øge doseringen af probenecid eller sulfinpyrazon. Samtidig administration af et thiazid

kan øge incidensen af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Amantadin

Thiazid kan øge risikoen for bivirkninger af amantadin.

Salicylater

Ved brug af højt doserede salicylater kan hydrochlorthiazid forstærke disses toksiske

virkning på centralnervesystemet.

Ciclosporin

Samtidig behandling med ciclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og arthritis urica-

lignende komplikationer.

Iodholdige kontrastmidler

Ved dehydrering, der skyldes diuretika, er der en øget risiko for akut nyresvigt, især ved

høje doser af iodpræparater. Patienterne bør rehydreres før brug af disse.

Potentielle interaktioner forbundet med både nebivolol og hydrochlorthiazid

Samtidig anvendelse, som der skal tages højde for

Andre antihypertensiva

Der kan opstå en forstærket hypotensiv virkning eller forstærkning under samtidig

behandling med andre antihypertensiva.

Antipsykotika, tricykliske antidepressiva, barbiturater, narkotiske midler og alkohol

Samtidig administration af Hypoloc Comp og disse lægemidler kan forstærke den

hypotensive virkning og/eller føre til ortostatisk hypotension.

40962_spc.doc

Side 8 af 16

Farmakokinetiske interaktioner

Nebivolol

Da nebivolols metabolisme involverer isoenzym CYP2D6, vil administration sammen med

stoffer, der hæmmer dette enzym, især paroxetin, fluoxetin, thioridazin og quinidin, kunne

føre til forhøjet plasmakoncentration af nebivolol, hvilket er forbundet med en øget risiko

for voldsom bradykardi og andre bivirkninger.

Administration sammen med cimetidin forhøjede nebivolols plasmakoncentration uden at

ændre den kliniske virkning. Administration sammen med ranitidin påvirkede ikke

nebivolols farmakokinetik. Hvis Hypoloc Comp tages i forbindelse med et måltid, og et

evt. antacidum tages mellem måltiderne, kan de to behandlinger ordineres samtidig.

Kombination af nebivolol og nicardipin øger plasmaniveauet af begge lægemidler i mindre

grad uden at ændre den kliniske virkning. Samtidig administration af alkohol, furosemid

eller hydrochlorthiazid påvirkede ikke nebivolols farmakokinetik. Nebivolol påvirker ikke

warfarins farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaber.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazids absorption nedsættes ved tilstedeværelse af anioniske

substitutionsresiner (fx colestyramin og colestipol).

Cytostatika

Ved samtidig brug af hydrochlorthiazid og cytostatika (fx cyclophosphamid, fluoruracil,

methotrexat) må der forventes øget knoglemarvstoksicitet (især granulocytopeni).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Data for anvendelse af Hypoloc Comp til gravide er utilstrækkelige. Erfaringsgrundlaget

fra dyrestudier med de to enkeltkomponenter er utilstrækkeligt med hensyn til virkningerne

af kombinationen med nebivolol og hydrochlorthiazid på reproduktion (se pkt. 5.3).

Nebivolol

De eksisterende data om brug af nebivolol hos gravide er utilstrækkelige til at kunne

afgøre, om det er skadeligt for mennesker. Visse af nebivolols farmakologiske egenskaber

kan dog indebære skadelige virkninger på graviditeten eller fostret/det nyfødte barn.

Generelt reducerer betablokerende midler perfusion af placenta, hvilket er sat i forbindelse

med vækstretardering, intrauterin død, abort eller tidlig fødsel. Det kan føre til bivirkninger

(f.eks. hypoglykæmi og bradykardi) hos fostret og det nyfødte barn. Hvis det er nødvendigt

at behandle med beta-adrenoceptor-blokkere, er beta

-selektive adrenoceptor-blokkere at

foretrække.

Nebivolol anbefales ikke under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Hvis

behandling med nevivolol skønnes nødvendig, anbefales det at overvåge den

uteroplacentale blodgennemstrømning og fosterets vækst. Hvis der opstår problemer under

graviditeten eller fostret skades, anbefales det at overveje alternativ behandling. Det

nyfødte barn skal overvåges nøje. Symptomer på hypoglykæmi og bradykardi må

almindeligvis forventes inden for de første 3 dage.

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med anvendelse af hydrochlorthiazid til gravide, specielt i første

trimester. Data fra dyrestudier er utilstrækkelige.

40962_spc.doc

Side 9 af 16

Hydrochlorthiazid passerer placenta. På grund af stoffets farmakologiske virknings-

mekanisme kan anvendelse af hydrochlorthiazid under andet og tredje trimester nedsætte

føtoplacental perfusion, hvilket kan føre til virkninger på den føtale og/eller den postnatale

udvikling i form af ikterus, forstyrrelser i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes mod ødemer eller hypertension under graviditeten

eller præeklampsi på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og placental hypo-

perfusion, uden at det har en gunstig påvirkning af sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid må ikke anvendes ved essentiel hypertension hos gravide kvinder

undtagen i sjældne situationer, hvor anden behandling ikke kan gives.

Amning

Det vides ikke, om nebivolol udskilles i mælken hos mennesker. Dyrestudier har vist, at

nebivolol udskilles i mælken. De fleste betablokkere, især lipofile forbindelser som

nebivolol og dets aktive metabolitter, udskilles i modermælken, om end i forskelligt

omfang. Hydrochlorthiazid udskilles i human mælk. Høje doser thiazider, der medfører

kraftig diurese, kan hæmme mælkeproduktionen. Hypoloc Comp bør ikke anvendes til

kvinder, der ammer. Hvis dette lægemiddel anvendes til kvinder der ammer, skal doserne

være så lave som muligt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Under kørsel og maskinbetjening bør det dog tages i betragtning, at der

kan forekomme svimmelhed og træthed under behandling med antihypertensiva.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne er opført separat for de to aktive stoffer.

Nebivolol

Bivirkningerne, der er indberettet efter brug af nebivolol alene, er opstillet i tabellen

nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. I de fleste tilfælde er de lette til moderate.

SYSTEM-

ORGAN-

KLASSE

Almindelig

(

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til

<1/100)

Meget sjælden

(

1/10.000)

Ikke kendt

Immunsystemet

angioneurotisk ødem,

overfølsomhed

Psykiske

forstyrrelser

mareridt, depression

Nervesystemet

hovedpine,

svimmelhed,

paræstesier

synkope

Øjne

nedsat syn

Hjerte

bradykardi,

hjerteinsufficiens,

langsom AV-

40962_spc.doc

Side 10 af 16

overledning/

AV-blok

Vaskulære

sygdomme

hypotension, (øget)

claudicatio

intermittens

Luftveje, thorax

og mediastinum

dyspnø

bronkospasme

Mave-tarm-

kanalen

obstipation, kvalme,

diarré

dyspepsi, flatulens,

opkastning

Hud og subkutane

væv

pruritus,

erytematøst udslæt

forværring af

psoriasis

urticaria

Det reproduktive

system og

mammae

impotens

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

træthed, ødemer

Desuden er følgende bivirkninger indberettet for nogle adrenerge β-adrenoceptorblokkere:

Hallucinationer, psykoser, konfusion, kolde/cyanotiske ekstremiteter, Raynaudfænomen,

tørre øjne og okulo-mukokutan toksicitet af practolol-typen.

Hydrochlorthiazid

De bivirkninger, der er indberettet efter brug af hydrochlorthiazid alene, omfatter følgende:

Blod og lymfesystem: Leukopeni, neutropeni, agranulocytose, trombopeni, aplastisk

anæmi, hæmolytisk anæmi, knoglemarvsdepression.

Immunsystemet: Anafylaktisk reaktion.

Metabolisme og ernæring: Appetitmangel, dehydrering, arthritis urica, diabetes mellitus,

metabolisk alkalose, hyperurikæmi, forstyrrelser i elektrolytbalancen (herunder

hyponatriæmi, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypochloræmi, hypercalcæmi),

hyperglykæmi, hyperamylasæmi.

Psykiske forstyrrelser: Apati, forvirring, depression, nervøsitet, rastløshed,

søvnforstyrrelser.

Nervesystemet: Kramper, bevidsthedssvækkelse, koma, hovedpine, svimmelhed,

paræstesier, parese.

Øjne: Xantopsi, uskarpt syn, myopi (forværret), nedsat tåreflåd.

Ører og labyrint: Vertigo.

Hjerte: Hjertearytmi, palpitationer.

Vaskulære sygdomme: Ortostatisk hypotension, trombose, emboli, shock.

Luftveje, thorax og mediastinum: Respiratorisk distress, pneumonitis, interstitiel

lungesygdom, lungeødem.

Mave-tarm-kanalen: Mundtørhed, kvalme, opkastning, abdominalgener, diarré,

obstipation, abdominalsmerter, paralytisk ileus, flatulens, sialoadenitis, pankreatitis.

Lever og galdeveje: Ikterus med galdestase, kolecystitis.

Hud og subkutane væv: Pruritus, purpura, urticaria, fotosensibilitetsreaktion, udslæt, kutan

lupus erythematosus, nekrotiserende vaskulitis, toksisk epidermal nekrolyse.

Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskelkramper, myalgi.

40962_spc.doc

Side 11 af 16

Nyrer og urinveje: Nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt, interstitiel nefritis, glykosuri.

Det reproduktive system og mammae: Erektil dysfunktion.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Asteni, pyreksi, træthed, tørst.

Undersøgelser: Forandringer på elektrokardiogram, forhøjet kolesterol i blodet, forhøjede

triglycerider i blodet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der mangler data om overdosering med nebivolol. Symptomerne på overdosering med

betablokkere er bradykardi, hypotension, bronkospasme og akut hjerteinsufficiens.

Overdosering med hydrochlorthiazid er forbundet med elektrolytdepletering (hypokaliæmi,

hypochloræmi, hyponatriæmi) og dehydrering, som skyldes voldsom diurese. De mest

almindelige symptomer på overdosering med hydrochlorthiazid er kvalme og sløvhed.

Hypokaliæmi kan medføre muskelkramper og/eller forstærket hjertearytmi, som er sat i

forbindelse med samtidig anvendelse af digitalisglykosider eller visse antiarytmika.

Behandling

I tilfælde af overdosering eller overfølsomhed skal patienten holdes under nøje opsyn og

behandles på intensiv afdeling. Blodglukoseniveauet bør kontrolleres. Serum-elektrolytter

og -kreatinin bør måles hyppigt. Optagelse af lægemiddelrester i mave-tarm-kanalen kan

forebygges ved maveudskylning og administration af aktivt kul samt et laksantium. Der

kan være behov for kunstigt åndedræt. Bradykardi eller omfattende vagusreaktioner bør

behandles med atropin eller methylatropin. Hypotension og shock bør behandles med

plasma/plasmasubstitutter og om nødvendigt med katekolaminer. Forstyrrelser i

elektrolytbalancen bør korrigeres. Den betablokerende virkning kan blive modvirket vha.

langsom intravenøs administration af isoprenalinhydrochlorid i en startdosis på ca. 5

g/minut eller dobutamin i en startdosis på 2,5

g/minut, indtil der opnås den ønskede

virkning. I upåvirkelige tilfælde kan der gives isoprenalin kombineret med dopamin. Hvis

dette heller ikke giver den ønskede virkning, kan det overvejes at give glukagon 50-100

g/kg intravenøst. Om nødvendigt gentages injektionen i løbet af en time, hvilket opfølges

efter behov af intravenøs infusion af glukagon 70

g/kg/h. I ekstreme tilfælde med

behandlingsresistent bradykardi kan der indsættes en pacemaker.

4.10

Udlevering

40962_spc.doc

Side 12 af 16

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 07 BB 12. Betablokkere, selektive og thiazider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hypoloc Comp er en kombination af nebivolol, en selektiv adrenerg β-

adrenoceptorblokker, og hydrochlorthiazid, et thiaziddiuretikum. Kombinationen af disse

indholdsstoffer medfører en additiv antihypertensiv virkning, hvorved der opnås større

blodtrykssænkning end med blot den ene af komponenterne.

Nebivolol er en racemisk blanding af to enantiomerer, SRRR-nebivolol (eller d-nebivolol)

og RSSS-nebivolol (eller 1-nebivolol). Det kombinerer to farmakologiske virkninger

Det er en kompetitiv og selektiv adrenerg β-adrenoceptorblokker: denne virkning

tilskrives SRRR-enantiomeren (d-enantiomeren).

Det har lettere karudvidende egenskaber, der skyldes interaktion med L-

arginin/nitrogenoxid-mekanismen.

Enkeltdoser og gentagne doser nebivolol nedsætter hjertefrekvens og blodtryk i hvile og

under arbejde, både hos normotensive og hos hypertensive patienter. Den antihypertensive

virkning opretholdes under kronisk behandling.

I terapeutiske doser har nebivolol ingen α-adrenerg receptorblokerende virkning.

Under akut og kronisk nebivololbehandling af hypertensive patienter nedsættes systemisk

karmodstand. Til trods for den reducerede hjertefrekvens kan et fald i hjertets minut-

volumen i hvile og under arbejde være begrænset pga. øget slagvolumen. Den kliniske

relevans af forskellene i hæmodynamik mellem denne og andre β

-adrenoceptorblokkere er

ikke helt fastlagt.

Hos hypertensive patienter øger nebivolol det NO-medierede respons på acetylcholin

(ACh), som er nedsat hos patienter med dysfunktion i det vaskulære endotel.

In vitro- og in vivo-dyrestudier har vist, at nebivolol ikke udviser intern sympatomimetisk

aktivitet.

In vitro- og in vivo- dyrestudier har vist, at nebivolol i farmakologiske doser ikke virker

membranstabiliserende.

Hos raske forsøgspersoner har nebivolol ingen signifikant virkning på den maksimale

fysiske kapacitet eller udholdenhed.

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum. Thiazider påvirker renal genoptagelse af

elektrolytter i de distale tubuli, hvorved de øger udskillelse af natrium og chlorid i omtrent

samme mængder. Hydrochlorthiazids diuretiske virkning nedsætter plasmavolumenet, øger

plasma-reninaktivitet og øger aldosteronudskillelse, hvilket igen øger koncentrationen af

kalium i urin og hydrogencarbonattab og nedsætter serum-kalium. For hydrochlorthiazid

indtræffer diurese efter ca. 2 timer, og den maksimale virkning opnås ca. 4 timer efter

dosis, mens virkningen fortsætter i ca. 6-12 timer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig administration af nebivolol og hydrochlorthiazid påvirker ikke det enkelte stofs

biotilgængelighed. Kombinationstabletten er bioækvivalent med samtidig administration af

de enkelte komponenter.

40962_spc.doc

Side 13 af 16

Nebivolol

Absorption

Begge nebivolol-enantiomerer absorberes hurtigt efter oral administration. Absorptionen

påvirkes ikke af føde, og nebivolol kan gives alene eller i forbindelse med et måltid.

Gennemsnittet for oral biotilgængelighed af nebivolol er 12 % hos individer, der er hurtige

til at nedbryde stoffet, og næsten 100 % hos dem, der er langsomme. Ved steady state og

ved samme dosisniveau er maksimal plasmakoncentration for uomdannet nebivolol ca. 23

gange højere hos individer, der er dårlige til at nedbryde det, end hos dem, der nedbryder

næsten det hele. Forskellen mellem maksimal plasmakoncentration af det uomdannede

lægemiddel og dets aktive metabolitter er faktor 1,3 til 1,4. På grund af forskellene i

metabolisk hastighed bør dosen af Hypoloc Comp altid justeres efter den enkelte patients

behov, og individer med langsommere metabolisme kan have behov for lavere doser.

Plasmakoncentrationen er proportional med dosis mellem 1 og 30 mg. Nebivolols

farmakokinetiske egenskaber påvirkes ikke af alder.

Fordeling

I plasma er begge nebivolols enantiomerer hovedsageligt bundet til albumin.

Plasmaproteinbindingen er 98,1 % for SRRR-nebivolol og 97,8 % for RSSS-nebivolol.

Metabolisme

Nebivolol metaboliseres i omfattende grad og delvist til aktive hydroxymetabolitter.

Nebivolol metaboliseres via alicyklisk og aromatisk hydroxylering, N-dealkylering og

glukuronidering. Desuden dannes der glukuronider af hydroxymetabolitterne. Ved

omdannelsen af nebivolol via aromatisk hydroxylering omsættes det af det genetisk

polymorfe enzym CYP2D6.

Elimination

Hos individer med hurtig metabolisme er eliminationshalveringstiden for nebivolols

enantiomerer i gennemsnit 10 timer. Hos dem med langsom metabolisme er

halveringstiden 3-5 gange længere. Hos individer med hurtig metabolisme er

plasmaniveauerne af RSSS-enantiomeren lidt højere end af SRRR-enantiomeren. Hos dem

med langsom metabolisme er forskellen større. Hos individer med hurtig metabolisme er

eliminationshalveringstiden af hydroxymetabolitterne af begge enantiomerer i gennemsnit

24 timer, mens den er omtrent dobbelt så lang hos dem med langsom metabolisme.

Hos de fleste (med hurtig metabolisme) nås steady state-plasmaniveauet i løbet af 24 timer

for nebivolol og nogle få dage for hydroxymetabolitterne.

En uge efter administration udskilles 38 % af dosis i urinen og 48 % i fæces. Udskillelse af

uomdannet nebivolol i urinen udgør mindre end 0,5 % af dosen.

Hydrochlorthiazid

Absorption

Hydrochlorthiazid optages godt (65-75 %) efter peroral administration.

Plasmakoncentrationerne er lineært forbundet med den indgivne dosis. Optagelsen af

hydrochlorthiazid er afhængig af tarmpassagen, idet den stiger, når passagen er langsom,

f.eks. når lægemidlet indtages sammen med føde. Ved observation af plasmaniveauet i

mindst et døgn sås variationer i plasmahalveringstiden i området 5,6-14,8 timer, og

maksimal plasmakoncentration opstod i løbet af 1-5 timer efter indgift.

40962_spc.doc

Side 14 af 16

Fordeling

68 % hydrochlorthiazid binder til plasmaprotein, og den tilsyneladende fordelingsvolumen

er 0,83-1,14 l/kg. Hydrochlorthiazid passerer placenta, men ikke blod-hjerne-barrieren.

Metabolisme

Omdannelsen af hydrochlorthiazid er meget ringe. Næsten al lægemidlet udskilles

uomdannet i urinen.

Elimination

Hydrochlorthiazid elimineres hovedsagelig via nyrerne. Over 95 % hydrochlorthiazid kan

genfindes uomdannet i urinen 3-6 timer efter en peroral dosis. Hos patienter med

nyresygdom ses forhøjet plasmakoncentration af hydrochlorthiazid, og

eliminationshalveringstiden er forlænget.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data om en kombination af nebivolol og hydrochlorthiazid viser ingen

særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle undersøgelser af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og potentiel karcino-

genicitet for de enkelte komponenter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Polysorbat 80 (E433)

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Croscarmellosenatrium (E468)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Vandfri kolloid silica (E551)

Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Macrogol 40 stearat type I

Titandioxid (E171)

Carminer (carminsyre aluminium lake, E120)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

40962_spc.doc

Side 15 af 16

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PP/COC/PP/Aluminium blisterpakning.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 30, 56 og 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luxembourg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40962

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. februar 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. marts 2016

40962_spc.doc

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her