Hydroxocobalamin "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hydroxocobalamin "Alternova" 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hydroxocobalamin "Alternova" 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52837
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Hydroxocobalamin Alternova 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning

hydroxocobalamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den senest opdaterede indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Hydroxocobalamin Alternova

Sådan bliver du behandlet med Hydroxocobalamin Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hydroxocobalamin Alternova indeholder B

-vitamin, som er nødvendigt for dannelsen af røde blodlegemer

og nervesystemets funktion.

Hydroxocobalamin Alternova anvendes til forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi, som er en

alvorlig form for blodmangel. Du kan også få Hydroxocobalamin Alternova til behandling af andre tilstande

med mangel på B

-vitamin.

2.

DET SKAL DU VIDE OM HYDROXOCOBALAMIN ALTERNOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Hydroxocobalamin Alternova:

hvis du er allergisk over for hydroxocobalamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Hydroxocobalamin Alternova (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Hydroxocobalamin

Alternova, hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi.

Brug af anden medicin sammen med Hydroxocobalamin Alternova

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge:

hvis du tager p-piller. P-piller kan muligvis mindske mængden af B

-vitamin i blodet.

hvis du tager medicin mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).

hvis du tager medicin mod infektioner (pyrimethamin, chloramphenicol, aminoglykosider, para-

aminosalicylsyre).

hvis du tager medicin mod epilepsi (phenytoin, phenobarbital, primidon).

hvis du tager medicin mod mavesår (cimetidin, ranitidin, nizatidin, famotidin).

hvis du tager medicin mod urinsyregigt (colchicin).

hvis du indtager store mængder alkohol i mere end 2 uger, da det kan påvirke optagelsen af B

-vitamin .

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan få Hydroxocobalamin Alternova under graviditet.

Amning

Du kan få Hydroxocobalamin Alternova, selvom du ammer.

Fertilitet

Der foreligger ingen tilgængelige data.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydroxocobalamin Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hydroxocobalamin Alternova indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED HYDROXOCOBALAMIN ALTERNOVA

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Hydroxocobalamin

Alternova i en muskel.

Den sædvanlige dosis er:

Begyndelsesdosis: 1 ml hver 2. dag i alt 5 gange.

Herefter 1 ml hver 2. eller 3. måned.

Hvis du har fået for meget Hydroxocobalamin Alternova

Der er normalt ingen symptomer ved overdosering. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

tror, du har fået for meget Hydroxocobalamin Alternova.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hydroxocobalamin Alternova.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

dårligt hjerte. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende

evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blodsygdom (polycytæmi) forhøjet antal af røde blodlegemer (erytrocytter), hvide blodceller

(leukocytter) og blodplader (trombocytter) i blodet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Feber, udslæt og nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Mild forbigående diaré.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk

, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Hydroxocobalamin Alternova utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hydroxocobalamin Alternova indeholder:

Aktivt stof: hydroxocobalamin

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hydroxocobalamin Alternova 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning, er en klar rød væske.

Pakningsstørrelser

Karton pakket med: 1 ampul à 1 ml, 3 ampuller á 1 ml eller 5 ampuller à 1 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

Fremstiller

Biologici Italia Laboratories S.R.L., Via Filippo Serpero 2, 20060 Masate (Milano), Italien

eller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05.12.2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Hydroxocobalamin Alternova gives som intramuskulær injektion.

Den sædvanlige dosis er:

Begyndelsesdosis:

1 ml (= 1 mg) intramuskulært (i.m.) hver 2. dag i alt 5 gange.

Vedligeholdelsesdosis:

1 ml (= 1 mg) intramuskulært (i.m.) hver 2.-3. måned.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

1-8-2018

Cyanokit (SERB S.A.)

Cyanokit (SERB S.A.)

Cyanokit (Active substance: hydroxocobalamin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5229 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety