HydroDoxx

Primær information

 • Handelsnavn:
 • HydroDoxx 500 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
 • Dosering:
 • 500 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til opløsning i drikkevand
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • HydroDoxx 500 mg/g pulver til opløsning i drikkevand
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Fjerkræ, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 43062
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

14. juli 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

HydroDoxx, pulver til opløsning i drikkevand

0.

D.SP.NR

25886

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

HydroDoxx

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram indeholder:

Aktivt stof:

Et gram af det veterinære lægemiddel indeholder:

Doxycyclin (som doxycyclinhyclat) 500 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til opløsning i drikkevand.

Gult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger)

Svin (slagtesvin)

4.2

Terapeutiske indikationer

Kyllinger (slagtekyllinger): Forebyggelse og behandling af kroniske luftvejsinfektioner

forårsaget af Mycoplasma gallisepticum følsomme over for doxycyclin.

Slagtesvin: Forebyggelse og behandling af klinisk luftvejsinfektion forårsaget af stammer

af Pasteurella mulcotida følsomme over for doxycyclin.

Brug af produktet bør baseres på prøvetagning af bakterier. Hvis det ikke er muligt, bør

behandlingen baseres på lokal (inden for gården og tilstødende områder) epidemiologisk

viden om bakteriens resistens.

43062_spc.doc

Side 1 af 7

Tilstedeværelsen af en klinisk infektion i besætningen skal bekræftes inden forebyggende

behandling iværksættes.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, tetracycline eller

over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til dyr med leversygdomme.

Bør ikke anvendes til dyr med nyresygdomme.

Se pkt. 4.7.

4.4

Særlige advarsler

Indtagelse af medicinen kan påvirkes af dyrenes sygdomstilstand. Dyr med reduceret

vandindtag bør behandles parenteralt.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

På grund af forskelligheder (tid, geografi) i forekomsten af bakterier, der er følsomme over

for doxycyclin, anbefales det at brug af produktet baseres på prøvetagning af bakterier og

følsomhedstest af mikroorganismer fra syge dyr på bedriften. Hvis dette ikke er muligt, bør

behandlingen baseres på lokal (inden for gården og tilstødende områder) epidemiologisk

viden om bakteriens resistens, samtidig med at der tages højde for officielle, nationale

retningslinjer for bakteriebekæmpelse.

Da målpatogenerne måske ikke udryddes, bør medicinering derfor kombineres med god

håndteringspraksis, dvs. god hygiejne, korrekt ventilation, ingen overfyldning.

Undgå anvendelse af oxiderede drikkevandsfaciliteter.

Forkert brug af lægemidlet kan øge forekomsten af bakterier, der er resistente over for

doxycyclin, og kan nedsætte effektiviteten af behandling med andre tetracycliner grundet

mulighed for krydsresistens.

Anvend aldrig koncentrationer lavere end 0,23 g pulver/l i drikkevand med pH højere end

eller lig med 7,5 for at undgå at midlet bundfældes.

Tilføj aldrig syre til det medicinerede drikkevand.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer, med kendt overfølsom over for tetracycliner skal undgå kontakt med produktet.

Under opblanding og administration af medicineret drikkevand bør hudkontakt og

indånding af støvpartikler undgås. Brug tætte handsker (fx gummi eller latex) og en

passende støvmaske (fx et engangsfilter og halvmaskerespirator, der overholder European

Standards EN 149), når produktet blandes.

I tilfælde af hud- eller øjenkontakt skylles det berørte område med store mængder rent

vand. Hvis der opstår symptomer på irritation skal der søges læge. Vask hænder og

kontamineret hud straks efter håndtering af midlet.

Hvis du udvikler symptomer efter udsættelse, såsom hududslæt, søg da straks læge, og vis

denne advarsel til lægen. Hævelse i ansigtet, læberne eller øjnene eller

43062_spc.doc

Side 2 af 7

vejrtrækningsproblemer er mere alvorligere symptomer, som kræver øjeblikkelig

lægebehandling.

Ryg ikke og indtag ikke føde eller drikkevarer under håndtering af produktet.

Tag de nødvendige forhåndsregler således at det ikke støver, når lægemidlet tilsættes til

vandet. Undgå direkte kontakt med hud og øjne ved håndtering af produktet for at

forebygge udvikling af overfølsomhed og kontaktdermatitis.

4.6

Bivirkninger

Allergiske reaktioner.

Lysfølsomhedsreaktioner.

Ved bivirkninger bør behandlingen seponeres. Informer din dyrlæge om bivirkninger, der

ikke tidligere er beskrevet.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Produktet bør ikke anvendes til drægtige og diende dyr.

Må ikke anvendes inden for 4 uger efter start af æglægningsperioden.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke anvendes i kombination med baktericide antibiotika (penicilliner,

aminoglykosider osv.).

Absorptionen af doxycyclin kan være nedsat ved samtidig forekomst af store mængder

calcium, jern, magnesium eller aluminium i kosten. Må ikke gives sammen med

syrehæmmende midler, kaolin og jernpræparater.

Det anbefales, at intervallet mellem administreringen af andre produkter indeholdende

polyvalente kationer holdes på 1-2 timer, idet de hæmmer absorptionen af tetracycliner.

Doxycyclin øger effekten af antikoagulatika.

Opløseligheden af produktet er pH-afhængigt og vil bundfældes ved tilsætning til basiske

opløsninger.

Opbevar aldrig drikkevandet i metalbeholdere.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til administration i drikkevand.

Kyllinger (slagtekyllinger):

20 mg doxycyclin (svarende til 40 mg lægemiddel)/kg legemsvægt/dag i 3-5 på hinanden

følgende dage.

Slagtesvin:

10 mg doxycyclin (svarende til 20 mg lægemiddel)/kg legemsvægt/dag i 5 på hinanden

følgende dage.

Ved fremstillingen af det medicinerede drikkevand skal legemsvægten og det aktuelle

daglige væskeindtag hos de dyr, der skal behandles, tages i betragtning. Indtag kan variere

43062_spc.doc

Side 3 af 7

afhængigt af forhold såsom alder, sundhedstilstand, race og landbrugsdriften. Baseret på

den anbefalede dosis og antallet og vægten af dyrene, som skal behandles, skal den

nøjagtige daglige mængde HydroDoxx beregnes efter den følgende formel:

… mg HydroDoxx/kg

legemsvægt/dag

Gennemsnitlig legemsvægt (kg) af

dyr, som skal behandles

…mg HydroDoxx pr. l

drikkevand

Gennemsnitlig daglig indtagelse af vand (l) pr. dyr

For at sikre sig korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at

undgå underdosering.

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå korrekt

dosering skal koncentrationen i drikkevand muligvis justeres.

Brug aldrig opløsninger med

koncentrationer lavere end 0,23 g pulver/l i drikkevand med pH højere end eller lig med

7,5 med henblik på at undgå bundfældning.

For at sikre det nødvendige vandindtag skal der være tilstrækkelig adgang til

drikkevandssystemet for dyrene der skal behandles. Der må ikke være andre tilgængelige

drikkevandskilder så længe behandlingen pågår.

Det anbefales, at benytte vejeudstyr med en passende kalibrering, hvis der anvendes

delpakninger. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet således, at al medicin

konsumeres i løbet af 24 timer. Medicineret drikkevand bør tilberedes frisk hver dag. Det

anbefales at fremstille en koncentreret for-opløsning – cirka 100 gram produkt pr. liter

drikkevand – og om nødvendigt fortynde den yderligere, til der opnås terapeutiske

koncentrationer. Alternativt kan den koncentrerede opløsning anvendes i et automatisk

doseringsanlæg.

4.10

Overdosering

Der er ikke observeret bivirkninger ved administration af 40 mg/kg legemsvægt hos

slagtesvin og 80 mg/kg hos kyllinger (svarende til 4 gange anbefalet dosis hos begge arter)

i 5 dage.

Ved overdosering bør behandlingen afbrydes og passende symptomatisk behandling

iværksættes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Svin: 6 dage.

Kyllinger: 6 dage.

Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvor æggene anvendes til human konsum.

Må ikke anvendes inden for 4 uger efter start af æglægningsperioden.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Tetracycliner

ATCvet-kode: QJ 01 AA 02.

43062_spc.doc

Side 4 af 7

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doxycyclin er et bakteriostatisk antibiotikum, hvis virkning skyldes hæmning af den

bakterielle proteinsyntese hos følsomme stammer.

Doxycyclin er et semisyntetisk tetracyclin og et derivat af oxytetracyclin. Doxycyclins

virkningssted er underenheden 30 S på det bakterielle ribosom, hvortil det binder sig

reversibelt og hæmmer proteinsyntesen ved at blokere bindingen af aminoacyl-tRNA

(transfer RNA) til mRNA-ribosom komplekset og forhindrer tilføjelse af nye aminosyrer

til den voksende peptidkæde.

Doxycyclin er aktivt mod Mycoplasma spp. (kyllinger) og Pasteurella multocida

(slagtesvin).

Stammer af Pasteurella multocida isoleret fra slagtesvin i 2004 undersøgtes mht.

følsomhed over for doxycyclin ved hjælp af en agar fortyndingsmetode. De observerede

værdier fremgår af nedenstående tabel (kilde ift. grænseværdier: NCCLS 2000).

Koncentrationsområde: 0,065 – 16

g/ml.

NCCLS 2000

Pasteurella multocida

0,250

Grænseværdier

Følsom

g/ml

hos mikroorganismer der forekommer ved respiratoriske lidelser hos svin.

Resistens over for doxycyclin skyldes mindst to mekanismer:

Den ene mekanisme skyldes nedsat ribosomaffinitet over for tetracyclin-Mg

komplex

grundet kromosommutationer. Det er en beskyttelsesmekanisme hos ribosomet, der gør

proteinsyntesen modstandsdygtig over for hæmning via et protein i cytoplasma (Prescott et

al., 2000).

Den vigtigste af de udviklede resistensmekanismer over for tetracycliner er

plasmidmedieret og kan vises ved nedsættelse af den cellulære akkumulation af stoffet.

Grundlaget for denne nedsætning er en reduktion af den aktive transport af tetracycliner

over cellemembranen på grund af ændringer i den ydre cellemembran og øget efflux (eller

aktiv transport ud af cellen) idet der dannes nye transportsystemer i den cytoplasmiske

membran (Prescott et al., 2000). Ændringerne i transportsystemerne skyldes inducerbare

proteiner, der er kodet for i plasmider og transposoner. Idet den fundamentale

virkningsmekanisme hos alle tetracycliner er den samme, ses der normalt krydsresistens

over for andre tetracycliner og fuld resistens over for den pågældende tetracyclingruppe.

Resistens over for tetracycliner behøver ikke kun at skyldes behandling med tetracycliner,

men kan også skyldes behandling med andre antibiotika der medfører selektion af

multiresistente stammer, der ligeledes er resistente over for tetracycliner. Selvom den

minimale inhibitoriske koncentration (MIC) synes at være lavere hos doxycyclin

sammenlignet med de ældre generationer af tetracycliner, er mikroorganismer, der er

resistente over for et tetracyclin, som regel også resistente over for doxycyclin

(krydsresistens). Lang behandlingsvarighed samt behandling i for kort tid og/eller med for

små doser, kan medføre selektion af resistente mikroorganismer, og bør derfor undgås.

43062_spc.doc

Side 5 af 7

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Doxycyclin er biotilgængeligt efter oral indgift. Når midlet administreres oralt, opnås en

biotilgængelighed på over 70 % hos de fleste dyrearter.

Foderindtag kan ændre den orale biotilgængelighed af doxycyclin. Under faste er

biotilgængeligheden 10 -15 % højere, end når dyret fodres. Doxycyclin fordeles godt i

kropsvævet, da det er særdeles fedtopløseligt. Det når udmærket såvel velperfunderede

som mere perifert beliggende væv. Det ophobes i lever, nyre, knogler og tarmsystem;

enterohepatisk redistribution forekommer. Der opnås altid højere koncentrationer i lunger

end i plasma. Terapeutiske koncentrationer er målt i kammervæsken i øjet, myocardiet,

reproduktionsvæv, hjerne og brystkirtel. Plasmaproteinbindingen er 90-92 %.

40 % af stoffet metaboliseres og udskilles hovedsageligt via fæces (galde- og

tarmsystemet), fortrinsvis som mikrobiologisk inaktive substanser.

Kyllinger:

Ved oral indgift absorberes doxycyclin hurtigt og opnår maksimal plasmakoncentration

) efter ca. halvanden time. Biotilgængeligheden er 75 %. Absorptionen nedsættes ved

tilstedeværelsen af føde i mavetarmkanalen, biotilgængeligheden nedsættes da til omkring

60 % og tidsrummet indtil maksimal plasmakoncentration opnås, forlænges væsentligt til

3,3 timer (T

Slagtesvin:

Ved behandling med anbefalet dosering opnåede man en maksimal plasmakoncentration i

steady state (C

max-ss

) på 0,83 μg/ml (SD = 0,29), den lavest observerede

plasmakoncentration i steady state (C

min-ss

) var 0,22 (SD = 0,07) og (C

gns-ss

) = 0,49

(SD=0,14).

Ved oral indgift af 10 mg doxycyclin/kg legemsvægt hos svin var biotilgængeligheden

24,8 ±4,6 %. Eleminationshalveringstiden (t

) var 4,6 timer; plasma clearance var 0,15

l/time/kg og det tilsyneladende fordelingsvolumen var 0,89 l/kg.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre, vandfri.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 36 måneder.

Efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: 24 timer.

Når emballagen er brudt, skal det uanvendte veterinære lægemiddel kasseres.

43062_spc.doc

Side 6 af 7

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser

6.5

Emballage

Varmeforseglede poser à 1 kg fremstillet af polyester/aluminium/ lavdensitets-

polyethylenlaminat.

Kasse indeholdende 5 poser à 1 kg.

Kasse indeholdende 25 poser à 1 kg.

1 kg polyethylen/aluminium/polyethylenterepthalat-laminat pose.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Belgien

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43062

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. august 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. juli 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

43062_spc.doc

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her