Humulin Regular

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Humulin Regular 100 IE/ml injektionsvæske
 • Dosering:
 • 100 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Humulin Regular 100 IE/ml injektionsvæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12677
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 1 af 8

Indlægsseddel: Information til brugeren

Humulin Regular 100 IE/ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas

Humant insulin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Humulin Regular til dig personligt. Lad derfor være med at give medi-

cinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Humulin Regular

Sådan skal du bruge Humulin Regular

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Humulin Regular er humant insulin, som anvendes til behandling af diabetes. Du

får diabetes, hvis din bugspytkirtel ikke danner tilstrækkeligt insulin til at kontrollere niveauet af dit

blodsukker (blodglucoseniveau). Humulin Regular bruges til at kontrollere dit blodsukker på lang

sigt. Humulin Regular er en hurtigtvirkende insulinopløsning.

Din læge kan bede dig om at bruge Humulin Regular sammen med et langtidsvirkende insulin. Hver

insulintype har en separat indlægsseddel med oplysninger om den. Du må ikke ændre din

insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. Vær meget forsigtig, hvis du skal ændre

insulin. Hver insulintype har en forskellig farve og symbol på pakningen og hætteglasset, således at

du let kan se forskellen.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Humulin Regular

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Humulin Regular:

hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Senere i denne

indlægsseddel beskrives, hvordan du skal behandle et let tilfælde af hypoglykæmi (

se A under

punkt 4).

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 2 af 8

hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige indholdsstoffer

Humulin

Regular (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Humulin Regular:

hvis dit blodsukker er velkontrolleret med din nuværende insulinbehandling, fornemmer

du måske ikke advarselssymptomerne, når dit blodsukker bliver for lavt. Advarselssymptomer

beskrives senere i denne indlægsseddel. Du må overveje grundigt, hvornår du vil spise, hvor

ofte du vil dyrke motion og hvor meget. Du skal ligeledes holde nøje øje med dit blodsukker

ved ofte at teste dit blodsukkerniveau.

enkelte personer, som har haft hypoglykæmi (lavt blodsukker) efter at have skiftet fra

animalsk insulin til humant insulin, har fortalt, at de tidlige advarselssymptomer for humant

insulin var mindre tydelige eller forskellige fra animalsk insulin. Hvis du ofte har

hypoglykæmi eller har svært ved at føle det, skal du tale med din læge om det.

Hvis du kan svare JA til hvilket som helst af nedenstående spørgsmål, skal du fortælle det til

din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.

Har du været syg for nylig?

Har du symptomer fra dine nyrer eller lever?

Dyrker du mere motion end normalt?

Dit insulinbehov kan også ændres, hvis du indtager alkohol.

Du bør også fortælle din læge, diabetessygeplejerske eller dit apotek, hvis du planlægger at

rejse til udlandet. Tidsforskellen mellem lande kan betyde, at du skal have dine

indsprøjtninger og måltider på andre tidspunkter, end når du er hjemme.

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtil-

fælde, og som blev behandlet med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Fortæl det til

din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, f.eks. hvis du bliver usædvanligt

stakåndet eller får hurtig vægtstigning eller væskeansamlinger (ødemer).

Brug af anden medicin sammen med Humulin Regular

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Dit insulinbehov kan ændre sig, hvis du bruger noget af følgende:

steroider

skjoldbruskkirtelhormon

oral blodsukkernedsættende medicin (antidiabetika)

acetylsalicylsyre (aspirin)

væksthormon

octreotid, lanreotid

beta

-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin)

beta-blokkere

thiazider (vanddrivende) eller visse midler mod depression (monoaminooxidasehæmmere)

danazol

visse angiotensinomdannende (ACE-) hæmmere (f.eks. captopril og enelapril) eller

angiotensin II-receptorblokkere

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 3 af 8

Graviditet, amning og fertilitet

Dit insulinbehov nedsættes sædvanligvis under de første 3 måneder af graviditeten og øges under de

resterende 6 måneder af graviditeten.

Hvis du ammer kan det være nødvendigt at justere din insulindosis eller din kost.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du har hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Vær opmærksom på dette problem i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare

(f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør drøfte med din diabetessygeplejerske

eller din læge om bilkørsel er tilrådeligt, hvis du har:

hyppige tilfælde af hypoglykæmi

nedsat eller manglende evne til at mærke advarselstegn på hypoglykæmi

3.

Sådan skal du bruge Humulin Regular

Kontroller altid insulinets navn og type på pakningen og hætteglassets etiket, når du får insu-

lin fra dit apotek. Vær sikker på, at du får den Humulin Regular, som din læge har sagt, at du

skal bruge.

Brug altid Humulin Regular nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apo-

tekspersonalet.

Dosering

Din læge har fortalt dig, hvilken insulin du skal bruge, hvor meget, hvornår og hvor ofte. Disse

instruktioner gælder kun for dig. Følg dem nøjagtigt og besøg dit diabetesambulatorium regel-

mæssigt.

Hvis du ændrer insulintype (f.eks. fra animalsk til humant insulin), skal du måske tage mere

eller mindre end før. Dette gælder måske kun for den første indsprøjtning, eller det kan være en

gradvis ændring over flere uger eller måneder.

Indsprøjt Humulin Regular under huden. Du må kun indsprøjte det i en muskel, hvis lægen har

sagt, at du skal gøre det.

Klargøring af Humulin Regular

Humulin Regular er allerede opløst i vand, derfor behøver du ikke at blande det. Du må dog

kun

anvende det, hvis det ser ud som vand. Det skal være klart, uden nogen farve og uden

indhold af nogen faste partikler. Kontroller det ved hver indsprøjtning.

Indsprøjtning af Humulin Regular

Vask hænderne først.

Rens huden, som du er blevet instrueret, før du foretager en indsprøjtning. Rens

gummimembranen på hætteglasset, men fjern den ikke.

Brug en ren, steril engangssprøjte og kanyle til at stikke igennem gummimembranen og træk

den ønskede dosis Humulin Regular op i sprøjten. Din læge eller diabetesambulatorium vil

fortælle dig, hvorledes du skal gøre.

Del ikke dine kanyler og sprøjter med andre.

Indsprøjt Humulin Regular under huden, som du er blevet instrueret.

Du må ikke indsprøjte

direkte i en blodåre.

Efter indsprøjtningen skal du lade kanylen blive i huden i 5 sekunder for

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 4 af 8

at være sikker på, at du har fået hele din dosis. Gnid ikke på indstiksstedet. Vær opmærksom på

at indsprøjte mindst 1 cm fra forrige indstikssted og at skifte indstikssted mellem hver

indsprøjtning, som du er blevet instrueret.

Din læge vil fortælle dig, hvis du skal blande Humulin Regular med anden humant insulin. Hvis

du for eksempel har brug for at indsprøjte en blanding, skal du trække det hurtigtvirkende

Humulin Regular insulin op før det langtidsvirkende insulin. Indsprøjt væsken umiddelbart

efter, at du har blandet den. Gør på samme måde hver gang. Du bør normalt ikke blande

Humulin Regular med blandinger af humant insulin. Bland aldrig Humulin Regular med insulin,

der er produceret af andre fremstillere eller animalsk insulin.

Du må ikke indsprøjte Humulin Regular i en blodåre. Indsprøjt Humulin Regular som din

diabetessygeplejerske eller læge har fortalt dig. Det er kun din læge, som må indsprøjte

Humulin regular i en blodåre. Han/hun vil kun gøre det under særlige omstændigheder såsom

kirurgi, eller hvis du er syg, og dit blodsukker er meget højt.

Hvis du har brugt for meget Humulin Regular

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Humulin Regular end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Humulin Regular, end du har brug for, kan dit blodsukker blive for lavt. Kon-

troller dit blodsukker (se A under punkt 4).

Hvis du har glemt at bruge Humulin Regular

Hvis du glemmer at tage Humulin Regular, kan dit blodsukker bliver for højt. Kontroller dit

blodsukker. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Humulin Regular

Hvis du holder op med at tage Humulin Regular, kan dit blodsukker blive for højt. Du må ikke

ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Humant insulin kan give hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se yderligere information om hypo-

glykæmi nedenunder i afsnittet ”Almindelige problemer ved diabetes”.

Mulige bivirkninger

Systemisk allergi

er meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter). Symp-

tomerne er følgende:

faldende blodtryk

udslæt over hele kroppen

vejrtrækningsbesvær

hvæsende vejrtrækning

hjertebanken

svedtendens

Hvis du tror, at du har denne form for insulin allergi over for Humulin Regular, skal du straks kon-

takte din læge.

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 5 af 8

Lokal allergi

er almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 patienter). Nogle mennesker

får rødme, hævelse eller kløe omkring indstiksstedet. Dette forsvinder sædvanligvis i løbet af få

dage til få uger. Fortæl det til din læge, hvis du oplever dette.

Lipodystrofi

(fortykkelse eller fordybninger i huden) er ikke almindelig (forekommer hos mindre

end 1 ud af 100 patienter). Hvis du bemærker, din hud fortykkes eller får fordybninger ved indstiks-

stedet, skal du fortælle det til din læge.

Væskeophobning (ødem, f.eks. hævelse i armene, anklerne) er blevet indberettet, specielt i starten

af insulinbehandlingen, eller hvis behandlingen ændres for at forbedre kontrollen med dit blodsuk-

ker.

Almindelige problemer ved diabetes

A.

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) betyder, at der ikke er tilstrækkeligt sukker i blodet. Dette kan

skyldes, at:

du tager for meget Humulin Regular eller andet insulin

du springer et måltid over, det bliver forsinket, eller at du ændrer din kost

du motionerer eller arbejder for hårdt lige før eller efter et måltid

du har en infektion, eller du er syg (specielt diarré eller opkastning)

der er en ændring i dit behov for insulin

du har nyre- eller leverproblemer, der forværres

Alkohol og visse lægemidler kan påvirke dit blodsukkerniveau.

De første symptomer på for lavt blodsukker kommer sædvanligvis hurtigt og inkluderer:

træthed

hjertebanken

nervøsitet eller kulderystelser

kvalme

hovedpine

koldsved

Hvis du ikke er sikker på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, bør du undgå situationer, som

f.eks. bilkørsel, hvor du selv eller andre kan komme i fare på grund af hypoglykæmi.

Brug ikke Humulin Regular, hvis du fornemmer, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt

blodsukker)

Hvis dit blodsukker er lavt, skal du tage glucosetabletter, sukker eller drikke noget sukkerholdigt.

Spis derefter noget frugt, kiks eller en sandwich, som din læge har rådet dig til og sørg for hvile.

Dette vil ofte hjælpe dig over en let hypoglykæmi eller en mindre overdosis af insulin. Hvis du

bliver dårlig og har overfladisk vejrtrækning, og du bliver bleg, skal du straks kontakte lægen. En

indsprøjtning med glucagon kan behandle svær hypoglykæmi. Spis glucose eller sukker efter

glucagonindsprøjtningen. Hvis du ikke responderer på glucagon, skal du tage på skadestuen. Bed

din læge om at fortælle dig om glucagon.

B.

Hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose (syreforgiftning)

Hyperglykæmi (højt blodsukker) betyder, at din krop ikke har tilstrækkeligt insulin. Hyperglykæmi

kan være forårsaget af:

at du ikke tager din Humulin Regular eller andet insulin

at du tager mindre insulin, end din læge har anvist

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 6 af 8

at du spiser mere, end din diæt tillader dig

feber, infektion eller følelsesmæssig ubalance.

Hyperglykæmi kan resultere i diabetisk ketoacidose. De første symptomer kommer langsomt over

mange timer eller dage. Symptomerne inkluderer følgende:

træthed

manglende appetit

blussende ansigt

frugtagtig ånde

tørst

kvalme og opkastning

Svære symptomer er tung vejrtrækning og hurtig puls.

Søg lægehjælp straks

Hvis hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) ikke behandles, kan de

blive alvorlige og medføre hovedpine, kvalme, opkastning, dehydrering, bevidstløshed, koma eller

endog død.

Tre enkle måder

til at undgå at få hypoglykæmi eller hyperglykæmi er:

Hav altid ekstra sprøjter og et ekstra hætteglas med Humulin Regular.

Hav altid noget på dig, som fortæller, du er diabetiker.

Hav altid noget sukker med dig.

C.

Sygdom

Hvis du er syg, især hvis du har kvalme eller kaster op, kan dit insulinbehov ændre sig.

Selv når du

ikke spiser normalt, har du stadig brug for insulin

. Test din urin eller dit blod, følg de

almindelige regler ved sygdom, og fortæl det til din diabetessygeplejerske eller læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Humulin Regular opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC), indtil det tages i brug for første gang.

Må ikke

nedfryses.

Det hætteglas, der er i brug, kan du opbevare ved stuetemperatur (under 30ºC) i op til 28

dage. Læg det ikke nær varme eller i solen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sid-

ste dag i den nævnte måned.

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 7 af 8

Brug ikke lægemidlet, hvis den er farvet eller indeholder faste partikler. Du må

kun

bruge det, hvis

det ser ud som vand. Kontroller det hver gang, du skal injicere dig selv.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Humulin Regular indeholder:

Aktivt stof:

Humant insulin. Humant insulin er fremstillet i laboratoriet ved gensplejsning.

Det har samme struktur som det naturlige insulin, der dannes i bugspytkirtlen. Det er derfor

forskelligt fra animalske insulin.

Øvrige indholdsstoffer:

Metacresol, glycerol og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid

eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden (pH).

Udseende og pakningsstørrelser

HumulinRegular 100 IE/ml injektionsvæske, opløsning er en steril, klar, farveløs vandig opløsning

og indeholder 100 insulinenheder i hver milliliter (100 IE/ml). Hvert hætteglas indeholder 1000

enheder (10 ml).

Humulin Regular 100 IE/ml findes i pakninger med 1 eller 2 hætteglas eller som en samlet pakning

med 5 x 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsen indehaves af:

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Tlf. 4526 6000

Humulin Regular fremstilles af:

Humulin Regular 100 IE/ml, injektionsvæske, opløsning i hætteglas fremstilles af:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Huminsulin „Lilly“ Normal 100 I.E./ml (Østrig)

Umuline rapide 100 UI/ml (Frankrig)

Humuline Regular (Belgien, Luxembourg)

Huminsulin Normal 100 (Tyskland)

Humulin Regular (Danmark, Finland, Grækenland, Sverige)

Humulina Regular 100 UI/ml (Spanien)

Humulin S (Irland, England)

Humulin R (Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Italien, Rumænien, Slovakiet)

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2016.

dk-PIL-Humulin Regular vial

Side 8 af 8

Du kan finde yderligere oplysninger om Humulin Regular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

21-6-2018

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2018

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin https://go.usa.gov/xPWZq  pic.twitter.com/LT9SptJge1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Active substance: Insulin degludec/insulin aspart) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6242 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Active substance: Insulin degludec) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6244 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5375 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3918 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4101/T/6

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Active substance: insulin degludec / liraglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3779 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2647/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (Active substance: Meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3769 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2333/II/59

Europe -DG Health and Food Safety