Humulin NPH

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvæske
 • Dosering:
 • 100 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12676
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 1 af 8

Indlægsseddel: Information til brugeren

Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvæske, suspension i hætteglas

Humant insulin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medi-

cinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Humulin NPH

Sådan skal du bruge Humulin NPH

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Humulin NPH er humant insulin, som anvendes til behandling af diabetes. Du får

diabetes, hvis din bugspytkirtel ikke danner tilstrækkeligt insulin til at kontrollere niveauet af dit

blodsukker (blodglucoseniveau). Humulin NPH bruges til at kontrollere dit blodsukker på lang sigt.

Dets virkning er forlænget ved tilsætning af protaminsulfat til suspensionen.

Din læge kan bede dig om at bruge Humulin NPH sammen med et hurtigtvirkende insulin. Hver

insulintype har en separat indlægsseddel med oplysninger om den. Du må ikke ændre din

insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. Vær meget forsigtig, hvis du skal ændre

insulin. Hver insulintype har en forskellig farve og symbol på pakningen og hætteglasset, således at

du let kan se forskellen.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Humulin NPH

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 2 af 8

Brug ikke Humulin NPH:

hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Senere i denne

indlægsseddel beskrives, hvordan du skal behandle et let tilfælde af hypoglykæmi (

se A under

punkt 4).

hvis du er allergisk over for humant insulin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Humulin

NPH (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Humulin NPH:

hvis dit blodsukker er velkontrolleret med din nuværende insulinbehandling, fornemmer

du måske ikke advarselssymptomerne, når dit blodsukker bliver for lavt. Advarselssymptomer

beskrives senere i denne indlægsseddel. Du må overveje grundigt, hvornår du vil spise, hvor

ofte du vil dyrke motion og hvor meget. Du skal ligeledes holde nøje øje med dit blodsukker

ved ofte at teste dit blodsukkerniveau.

enkelte personer, som har haft hypoglykæmi (lavt blodsukker) efter at have skiftet fra

animalsk insulin til humant insulin, har fortalt, at de tidlige advarselssymptomer for humant

insulin var mindre tydelige eller forskellige fra animalsk insulin. Hvis du ofte har

hypoglykæmi eller har svært ved at føle det, skal du tale med din læge om det.

Hvis du kan svare JA til hvilket som helst af nedenstående spørgsmål, skal du fortælle det til

din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.

Har du været syg for nylig?

Har du symptomer fra dine nyrer eller lever?

Dyrker du mere motion end normalt?

Dit insulinbehov kan også ændres, hvis du indtager alkohol.

Du bør også fortælle din læge, diabetessygeplejerske eller dit apotek, hvis du planlægger at

rejse til udlandet. Tidsforskellen mellem lande kan betyde, at du skal have dine

indsprøjtninger og måltider på andre tidspunkter, end når du er hjemme.

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtil-

fælde, og som blev behandlet med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Fortæl det til

din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, f.eks. hvis du bliver usædvanligt

stakåndet eller får hurtig vægtstigning eller væskeansamlinger (ødemer).

Brug af anden medicin sammen med Humulin NPH

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Dit insulinbehov kan ændre sig, hvis du bruger noget af følgende:

steroider

skjoldbruskkirtelhormon

oral blodsukkernedsættende medicin (antidiabetika)

acetylsalicylsyre (aspirin)

væksthormon

octreotid, lanreotid

beta

-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin)

beta-blokkere

thiazider (vanddrivende) eller visse midler mod depression (monoaminooxidasehæmmere)

danazol

visse angiotensinomdannende (ACE-) hæmmere (f.eks. captopril og enelapril) eller

angiotensin II-receptorblokkere

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 3 af 8

Graviditet, amning og fertilitet

Dit insulinbehov nedsættes sædvanligvis under de første 3 måneder af graviditeten og øges under de

resterende 6 måneder af graviditeten. Hvis du ammer kan det være nødvendigt at justere din

insulindosis eller din kost.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du har hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Vær opmærksom på dette problem i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare

(f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør drøfte med din diabetessygeplejerske

eller din læge om bilkørsel er tilrådeligt, hvis du har:

hyppige tilfælde af hypoglykæmi

nedsat eller manglende evne til at mærke advarselstegn på hypoglykæmi

3.

Sådan skal du bruge Humulin NPH

Kontroller altid insulinets navn og type på pakningen og hætteglassets etiket, når du får insu-

lin fra dit apotek. Vær sikker på, at du får den Humulin NPH, som din læge har sagt, at du

skal bruge.

Brug altid Humulin NPH nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apo-

tekspersonalet.

Dosering

Du skal normalt bruge Humulin NPH som din basisinsulin. Din læge har fortalt dig, hvilken

insulin du skal bruge, hvor meget, hvornår og hvor ofte. Disse instruktioner gælder kun for dig.

Følg dem nøjagtigt og besøg dit diabetesambulatorium regelmæssigt.

Hvis du ændrer insulintype (f.eks. fra animalsk til humant insulin), skal du måske tage mere

eller mindre end før. Dette gælder måske kun for den første indsprøjtning, eller det kan være en

gradvis ændring over flere uger eller måneder.

Indsprøjt Humulin NPH under huden. Du må ikke indsprøjte det på anden måde. Humulin NPH

må under ingen omstændigheder sprøjtes ind i en blodåre.

Klargøring af Humulin NPH

Hætteglas med Humulin NPH skal rulles flere gange mellem håndfladerne før brug for at

opblande insulinet, indtil det er ensartet uklart eller mælkehvidt. Hvis ikke, så skal du gentage

proceduren, indtil indholdet er blandet.

Ryst ikke

kraftigt, da det kan medføre, at indholdet

skummer, hvilket kan påvirke den korrekte afmåling af dosis. Du bør jævnligt kontrollere

hætteglasset, og du bør ikke anvende det, hvis det indeholder klumper, eller hvis faste hvide

partikler, der ligner rimfrost, har sat sig fast på bunden eller siderne af hætteglasset. Kontroller

det ved hver indsprøjtning.

Indsprøjtning af Humulin NPH

Vask hænderne først.

Rens huden, som du er blevet instrueret, før du foretager en indsprøjtning. Rens

gummimembranen på hætteglasset, men fjern den ikke.

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 4 af 8

Brug en ren, steril engangssprøjte og kanyle til at stikke igennem gummimembranen og træk

den ønskede dosis Humulin NPH op i sprøjten. Din læge eller diabetesambulatorium vil fortælle

dig, hvorledes du skal gøre.

Del ikke dine kanyler og sprøjter med andre.

Indsprøjt Humulin NPH under huden, som du er blevet instrueret.

Du må ikke indsprøjte

direkte i en blodåre.

Efter indsprøjtningen skal du lade kanylen blive i huden i 5 sekunder for

at være sikker på, at du har fået hele din dosis. Gnid ikke på indstiksstedet. Vær opmærksom på

at indsprøjte mindst 1 cm fra forrige indstikssted og at skifte indstikssted mellem hver

indsprøjtning, som du er blevet instrueret.

Din læge vil fortælle dig, hvis du skal blande Humulin NPH med anden humant insulin. Hvis du

for eksempel har brug for at indsprøjte en blanding, skal du trække det hurtigtvirkende insulin

op før Humulin NPH. Indsprøjt væsken umiddelbart efter, at du har blandet den. Gør på samme

måde hver gang. Du bør normalt ikke blande Humulin NPH med blandinger af humant insulin.

Bland aldrig Humulin NPH med insulin, der er produceret af andre fremstillere eller animalsk

insulin.

Du må ikke indsprøjte Humulin NPH i en blodåre. Indsprøjt Humulin NPH som din

diabetessygeplejerske eller læge har fortalt dig.

Hvis du har brugt for meget Humulin NPH

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Humulin NPH end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Humulin NPH, end du har brug for, kan dit blodsukker blive for lavt. Kontrol-

ler dit blodsukker (se A under punkt 4).

Hvis du har glemt at bruge Humulin NPH

Hvis du glemmer at tage Humulin NPH, kan dit blodsukker bliver for højt. Kontroller dit

blodsukker. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Humulin NPH

Hvis du holder op med at tage Humulin NPH, kan dit blodsukker blive for højt. Du må ikke ændre

din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Humant insulin kan give hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se yderligere information om hypo-

glykæmi nedenunder i afsnittet ”Almindelige problemer ved diabetes”.

Mulige bivirkninger

Systemisk allergi

er meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter). Symp-

tomerne er følgende:

faldende blodtryk

udslæt over hele kroppen

vejrtrækningsbesvær

hvæsende vejrtrækning

hjertebanken

svedtendens

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 5 af 8

Hvis du tror, at du har denne form for insulin allergi over for Humulin NPH, skal du straks kontakte

din læge.

Lokal allergi

er almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 patienter). Nogle mennesker

får rødme, hævelse eller kløe omkring indstiksstedet. Dette forsvinder sædvanligvis i løbet af få

dage til få uger. Fortæl det til din læge, hvis du oplever dette.

Lipodystrofi

(fortykkelse eller fordybninger i huden) er ikke almindelig (forekommer hos mindre

end 1 ud af 100 patienter). Hvis du bemærker, din hud fortykkes eller får fordybninger ved indstiks-

stedet, skal du fortælle det til din læge.

Væskeophobning (ødem, f.eks. hævelse i armene, anklerne) er blevet indberettet, specielt i starten

af insulinbehandlingen, eller hvis behandlingen ændres for at forbedre kontrollen med dit blodsuk-

ker.

Almindelige problemer ved diabetes

A.

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi (lavt) blodsukker betyder, at der ikke er tilstrækkeligt sukker i blodet. Dette kan

skyldes, at:

du tager for meget Humulin NPH eller andet insulin

du springer et måltid over, det bliver forsinket, eller at du ændrer din kost

du motionerer eller arbejder for hårdt lige før eller efter et måltid

du har en infektion, eller du er syg (specielt diarré eller opkastning)

der er en ændring i dit behov for insulin

du har nyre- eller leverproblemer, der forværres

Alkohol og visse lægemidler kan påvirke dit blodsukkerniveau.

De første symptomer på for lavt blodsukker kommer sædvanligvis hurtigt og inkluderer:

træthed

hjertebanken

nervøsitet eller kulderystelser

kvalme

hovedpine

koldsved

Hvis du ikke er sikker på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, bør du undgå situationer, som

f.eks. bilkørsel, hvor du selv eller andre kan komme i fare på grund af hypoglykæmi.

Brug ikke Humulin NPH, hvis du fornemmer, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt

blodsukker)

Hvis dit blodsukker er lavt, skal du tage glucosetabletter, sukker eller drikke noget sukkerholdigt.

Spis derefter noget frugt, kiks eller en sandwich, som din læge har rådet dig til og sørg for hvile.

Dette vil ofte hjælpe dig over en let hypoglykæmi eller en mindre overdosis af insulin. Hvis du

bliver dårlig og har overfladisk vejrtrækning, og du bliver bleg, skal du straks kontakte lægen. En

indsprøjtning med glucagon kan behandle svær hypoglykæmi. Spis glucose eller sukker efter

glucagonindsprøjtningen. Hvis du ikke responderer på glucagon, skal du tage på skadestuen. Bed

din læge om at fortælle dig om glucagon.

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 6 af 8

B.

Hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose (syreforgiftning)

Hyperglykæmi (højt blodsukker) betyder, at din krop ikke har tilstrækkeligt insulin. Hyperglykæmi

kan være forårsaget af:

at du ikke tager din Humulin NPH eller andet insulin

at du tager mindre insulin, end din læge har anvist

at du spiser mere, end din diæt tillader dig

feber, infektion eller følelsesmæssig ubalance.

Hyperglykæmi kan resultere i diabetisk ketoacidose. De første symptomer kommer langsomt over

mange timer eller dage. Symptomerne inkluderer følgende:

træthed

manglende appetit

blussende ansigt

frugtagtig ånde

tørst

kvalme og opkastning

Svære symptomer er tung vejrtrækning og hurtig puls.

Søg lægehjælp straks

Hvis hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) ikke behandles, kan de

blive alvorlige og medføre hovedpine, kvalme, opkastning, dehydrering, bevidstløshed, koma eller

endog død.

Tre enkle måder

til at undgå at få hypoglykæmi eller hyperglykæmi er:

Hav altid ekstra sprøjter og et ekstra hætteglas med Humulin NPH.

Hav altid noget på dig, som fortæller, du er diabetiker.

Hav altid noget sukker med dig.

C.

Sygdom

Hvis du er syg, især hvis du har kvalme eller kaster op, kan dit insulinbehov ændre sig.

Selv når du

ikke spiser normalt, har du stadig brug for insulin

. Test din urin eller dit blod, følg de

almindelige regler ved sygdom, og fortæl det til din diabetessygeplejerske eller læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Humulin NPH opbevares i et køleskab (2ºC - 8ºC), indtil det tages i brug for første gang.

Må ikke

nedfryses

. Det hætteglas, der er i brug, kan du opbevare ved stuetemperatur (under 30º C) i op til

28 dage. Læg det ikke nær varme eller i solen.

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 7 af 8

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sid-

ste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis der er klumper af materiale til stede, eller hvis faste hvide partikler, som

ligner rimfrost, har sat sig fast på bunden eller siderne af hætteglasset. Kontroller det hver gang, du

skal tage en indsprøjtning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Humulin NPH indeholder:

Aktivt stof:

Humant insulin. Humant insulin er fremstillet i laboratoriet ved gensplejsning.

Det har samme struktur som det naturlige insulin, der dannes i bugspytkirtlen. Det er derfor

forskelligt fra animalske insulin. Det humane insulin i Humulin NPH findes i en suspension,

der indeholder protaminsulfat.

Øvrige indholdsstoffer:

Protaminsulfat, metacresol, phenol, glycerol, dinatriumphosphat

heptahydrat, zinkoxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid eller saltsyre kan være

tilsat for at justere surhedsgraden (pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvæske, suspension er en hvid, steril suspension og indeholder

100 insulinenheder i hver milliliter (100 IE/ml). Hvert hætteglas indeholder 1000 enheder (10 ml).

Humulin NPH 100 IE/ml findes i pakninger med 1 eller 2 hætteglas eller som en samlet pakning

med 5 x 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsen indehaves af:

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Tlf. 4526 6000

Humulin NPH fremstilles af:

Humulin NPH 100 IE/ml, injektionsvæske, suspension i hætteglas fremstilles af:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Huminsulin „Lilly“ Basal 100 I.E./ml (Østrig)

Humuline NPH (Belgien, Luxembourg)

Humulin N (Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Slovakiet)

Huminsulin Basal (NPH) 100 (Tyskland)

Humulin NPH (Danmark, Finland, Grækenland, Norge, Sverige)

dk-PIL-Humulin NPH vial

Side 8 af 8

Humulina NPH 100 (Spanien)

Humulin I (Irland, Italien, England)

Umuline NPH (Frankrig)

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2016.

Du kan finde yderligere oplysninger om Humulin NPH på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety