Human Albumin "CSL Behring"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Human Albumin "CSL Behring" 25 % infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 25 %
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Human Albumin "CSL Behring" 25 % infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42038
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

22. juni 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Human Albumin ”CSL Behring”, infusionsvæske, opløsning 25 %

0.

D.SP.NR.

22203

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Human Albumin ”CSL Behring”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Human Albumin ”CSL Behring” er en opløsning indeholdende 250 g/l total protein af

hvilken mindst 96 % er human albumin.

En infusionsflaske med 50 ml indeholder 12.5 g human albumin.

En infusionsflaske med 100 ml indeholder 25 g human albumin.

Human Albumin ”CSL Behring” er hyperonkotisk med normal plasma.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Human Albumin ”CSL Behring” 25% indeholder ca. 3,2 mg natrium pr. ml. opløsning

(140 mmol/l).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

En klar, let viskøs væske; næsten farveløs, gul, gyldenbrun eller grøn.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Genoprettelse og opretholdelse af det cirkulerende blodvolumen hvor volumenmangel er

påvist og anvendelse af et kolloid er hensigtsmæssig.

Valget af albumin frem for kunstigt kolloid vil afhænge af den kliniske situation hos den

individuelle patient, baseret på officielle anbefalinger.

42038_spc.doc

Side 1 af 7

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Albuminpræparatets koncentration, dosering og infusionshastighed bør justeres efter den

enkelte patients behov.

Dosering

Den nødvendige dosis afhænger af patientens størrelse, traumets eller sygdommens

alvorlighed og på det fortsatte tab af væske og protein. Målinger af adækvat blodvolumen

og ikke plasma albumin niveauer skal anvendes til fastsættelse af den nødvendige dosis.

Hvis der anvendes humant albumin, skal den hæmodynamiske situation kontrolleres

regelmæssigt; dette kan inkludere følgende:

det arterielle blodtryk og pulshastighed

centralt venøst tryk

initialt lungearterietryk

urinproduktion

elektrolytter

hæmatokrit/hæmoglobin

Pædiatrisk population

Doseringen til børn og unge (0-18 år) bør tilpasses patientens individuelle behov.

Indgivelsesmåde

Human albumin kan enten administreres direkte ved intravenøs infusion eller den kan først

fortyndes med en isotonisk opløsning (f.eks. 5 % glucose eller 0,9 % natriumchlorid).

Infusionshastigheden skal tilpasses den enkelte patient og indikationen.

Ved plasmaudskiftning skal infusionshastigheden tilpasses fjernelseshastigheden.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for albumin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under

pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mistænkes der allergiske eller anafylaktiske reaktioner, skal infusionen standses

øjeblikkeligt. I tilfælde af chok skal de gængse retningslinier for chok behandling følges.

Albumin bør anvendes med forsigtighed i tilfælde, hvor hypervolæmi og dets

følgevirkninger eller blodfortynding kan udgøre en særlig risiko for patienten. Eksempler

herpå er:

hjerteinkompensation

hypertension

esophagusvaricer

lungeødem

hæmoragisk diatese

svær anæmi

renal og postrenal anuri

Den kolloidosmotiske effekt af human albumin 250g/l er ca. fire gange større end

blodplasmaets. Ved indgift af koncentreret albumin er det derfor vigtigt at sikre adækvat

42038_spc.doc

Side 2 af 7

hydrering af patienten. Patienterne skal overvåges nøje, for at beskytte mod overbelastning

af kredsløbet og overhydrering.

200-250 g/l human albumin opløsninger har relativt lavt indhold af elektrolytter

sammenlignet med 40-50 g/l human albumin opløsninger. Når albumin indgives, skal

patientens elektrolytstatus kontrolleres (se pkt. 4.2), og passende foranstaltninger tages for

at opretholde den normale elektrolytbalance.

Albuminopløsninger må ikke fortyndes med vand til injektionsvæsker, da det kan medføre

hæmolyse hos modtageren.

Hvis der skal erstattes relativt store mængder, er det nødvendigt at kontrollere koagulation

og hæmatokrit. Det er vigtigt at sikre adækvat substitution af andre blodkomponenter

(koagulationsfaktorer, elektrolytter, blodplader og erytrocytter).

Hypervolæmi kan forekomme, hvis dosis og infusionshastighed ikke er tilpasset til

patientens kredsløbsfunktion. Ved første kliniske tegn på overbelastning af kredsløbet

(hovedpine, dyspnø, halsvenestase) eller forhøjet blodtryk, forøget venetryk og lungeødem

skal infusionen standses øjeblikkeligt.

Human Albumin ”CSL Behring” 25% indeholder ca. 3,2 mg natrium pr. ml opløsning (140

mmol/l). Det bør tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natrium diæt.

Viral sikkerhed

Standard forholdsregler er taget for at forhindre infektioner, der skyldes brugen af

medicinale produkter produceret af humant blod eller plasma, inkluderer udvælgelse af

donorer, screening af individuelle donationer og plasma pools for specifikke markører af

infektioner og inkluderingen af effektive produktionstrin for inaktivering/fjernelse af vira.

På trods af dette, når der indgives lægemidler fremstillet fra humant blod eller plasma, kan

overførsel af infektiøse sygdomme ikke helt udelukkes. Dette gælder også ukendte eller

nye vira eller andre patogener. Der er ikke rapporteret nogen beviselig virus overførsel

med albumin produceret ved etablerede processer under den Europæiske Farmakopés

specifikationer.

Det anbefales, at hver gang Human Albumin ”CSL Behring” indgives til en patient,

noteres produktets navn og batchnummer, for at holde forbindelsen mellem patienten og

produktets batch.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ikke mærkning.

Der er ingen kendte interaktioner mellem human albumin og andre lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført reproduktionsforsøg på dyr med Human Albumin ”CSL Behring” 25 %.

Humant albumin er en normal bestanddel af humant blod og der forventes ingen skadelige

effekter på fertiliteten.

Graviditet

Der er ikke udført reproduktionsforsøg på dyr med Human Albumin ”CSL Behring”.

42038_spc.doc

Side 3 af 7

Sikkerheden ved anvendelse af Human Albumin ”CSL Behring” opløsning under

graviditet er ikke fastslået ved kontrollerede kliniske afprøvninger og skal derfor gives med

forsigtighed til gravide kvinder. Klinisk erfaring med albumin indicerer imidlertid ingen

skadelig virkning på svangerskabet eller på fostret og det nyfødte barn.

Amning

Det er ukendt om Human Albumin ”CSL Behring” udskilles i human mælk. Da humant

albumin er en normal bestanddel af humant blod, forventes behandling af den ammende

mor med Human Albumin ”CSL Behring” ikke at udgøre en risiko for den ammende

nyfødte/spædbørn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke observeret nogen virkning på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Milde reaktioner med human albumin infusionsvæske som rødme, urticaria, feber og

kvalme er sjældne. Disse reaktioner forsvinder normalt hurtigt, når infusionshastigheden

nedsættes eller infusionen standses.

Meget sjældent kan alvorlige allergiske reaktioner som anafylaktisk chok opstå. I disse

tilfælde bør infusionen standses straks, og passende behandling initieres.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel viser et sammendrag af bivirkninger, der er blevet observeret med

Human Albumin ”CSL Behring” 5% efter markedsføringen, i overensstemmelse med

MedDRAs systemorganklasser (systemorganklasser og foretrukken term) Hyppigheden er

blevet evalueret i henhold til følgende konvention:

Da rapportering af bivirkninger efter markedsføring er frivilligt og fra en population af

ukendt størrelse, er det ikke muligt at estimere hyppigheden af bivirkningerne pålideligt.

Derfor anvendes hyppigheden ”ikke kendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data)”.

MedDRA

systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Immunsystemet

Hypersensitivitets reaktioner

(inklusiv anafylaksi og chok)

Ikke kendt

Mave-tarm.kanalen

Kvalme

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Rødme, urticaria

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Ikke kendt

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

42038_spc.doc

Side 4 af 7

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Vedrørende information om den virale sikkerhed se pkt. 4.4.

4.9

Overdosering

Hypervolæmi kan forekomme ved for høj dosis og infusionshastighed. Ved første kliniske

tegn på overbelastning af kredsløbet (hovedpine, dyspnø, halsvenekongestion) eller øget

blodtryk, forhøjet centralt venetryk og lungeødem skal infusionen standes øjeblikkeligt og

patientens hæmodynamiske parametre kontrolleres nøje.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 05 AA 01: Plasmasubstitutter og plasma protein substitut.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Human albumin udgør kvantitativt mere end halvdelen af den totale proteinmængde i

plasma og repræsenterer omkring 10% af leverens proteinsyntese-aktivitet.

Fysisk-kemiske data: Human Albumin 250 g/l har en tilsvarende hyperonkotisk effekt.

Albumins vigtigste fysiologiske funktion er opretholdelse af blodets onkotiske tryk og

transportfunktion. Albumin stabiliserer det cirkulerende blodvolumen og transporterer

hormoner, enzymer, lægemidler og toksiner.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Distribution

Under normale omstændigheder er den totale albuminkoncentrationen 4-5 g/kg

legemsvægt, hvoraf 40-45 % findes intravaskulært og 55-60 % ekstravaskulært. Forøget

kapilærpermeabilitet ændrer albumins kinetik og unormal fordeling kan forekomme ved

tilstande som alvorlige forbrændinger eller septisk chok.

Elimination

Under normale omstændigheder er albumins halveringstid gennemsnitlig ca. 19 dage.

Balancen mellem syntese og nedbrydning opnås sædvanligvis ved feedbackregulering.

Elimination sker hovedsagelig intracellulært ved hjælp af lysosomproteaser.

Hos raske personer forlader under 10 % af det infunderede albumin det intra-vaskulære

rum i løbet af de første 2 timer efter infusionen. Der er betragtelig individuel variation med

hensyn til effekten på plasmavolumen. Hos nogle patienter kan plasmavolumen vedblive at

være forhøjet i flere timer. Hos kritisk syge patienter kan albumin imidlertid sive ud af det

vaskulære rum i betydelige mængder med en uforudsigelig hastighed.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

42038_spc.doc

Side 5 af 7

Humant albumin er en normal bestanddel af humant plasma og virker som fysiologisk

albumin.

Enkeltdosistoksicitetstest på dyr er ikke særlig relevant og gør det ikke muligt at vurdere

toksiske eller letale doser eller dosis-effektforholdet.

Gentagen dosistoksicitet på dyr er ikke praktisk gennemførlige på grund af dannelse af

antistoffer mod heterologt protein.

Indtil nu er der ikke konstateret sammenhæng mellem anvendelse af humant albumin og

embryo-føtal toksicitet, onkogenicitet eller mutagenicitet. Der er ikke beskrevet akut

toksicitet i dyremodeller.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumacetyltryptophanat 20 mmol/l

Natriumkaprylat 20 mmol/l

Natriumchlorid q.s. til et natrium indhold på 140 mmol/l

Vand til injektionsvæsker q.s. til 1 liter

6.2

Uforligeligheder

Human albumin må ikke blandes med andre lægemidler end dem er er nævnt i pkt. 6.6,

fuldblod eller pakkede røde blodlegemer.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Infusionsflasken skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

50 ml opløsning i en enkelt infusionsflaske (glas type II) med gummiprop (halogeneret

syntetisk elastomer).

100 ml opløsning i en enkelt infusionsflaske (glas type II) med gummiprop (halogeneret

syntetisk elastomer).

En infusionsflaske per pakning (12.5 g/50 ml, 25 g/100 ml).

Det er ikke alle pakkestørrelser, der er markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Opløsningen kan enten administreres direkte ved intravenøs infusion eller den kan først

fortyndes med en isotonisk opløsning (f.eks. 5 % glucose eller 0,9 % natriumchlorid).

Albumin opløsning må ikke fortyndes med vand til injektionsvæsker, da det kan medføre

hæmolyse hos modtagerne.

Hvis store mængder indgives, skal præparatet opvarmes til rum- eller legemstemperatur før

anvendelsen.

42038_spc.doc

Side 6 af 7

Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald. Dette kan indikere, at proteinet er

ustabilt eller at opløsningen er kontamineret.

Når infusionsbeholderen er anbrudt skal indholdet anvendes umiddelbart herefter.

Ikke anvendt lægemiddel eller restmateriale skal afhændes i overensstemmelse med

gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring Strasse 76

D-35041 Marburg

Tyskland

Repræsentant

CSL Behring ApS

Lyngby Hovedgade 70A 1

2800 Kongens Lyngby

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42038

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. juli 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. juni 2015

42038_spc.doc

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-7-2018

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

On 1 October 2010, orphan designation (EU/3/10/796) was granted by the European Commission to XOMA Ireland Ltd, Ireland, for recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody for the treatment of Behçet’s disease.

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-7-2018

Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018: Guideline

Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018: Guideline

Outlines the circumstances in which items included in the Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018 would not be within the TGA regulatory framework

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Active substance: Human immunoglobulin G1 constant region - human ectodysplasin-A1 receptor-binding domain fusion protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3629 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

17-5-2018

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Active substance: Human monoclonal antibody against human interleukin 13) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3042 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/118/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody to human Nogo-A protein of the IgG4/kappa class) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3035 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/059/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

8-5-2018

Human medicines highlights - June 2018

Human medicines highlights - June 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-4-2018

Human medicines highlights - April 2018

Human medicines highlights - April 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

9-3-2018

Human medicines highlights - March 2018

Human medicines highlights - March 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

Human medicines highlights - February 2018

Human medicines highlights - February 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-1-2018

Human medicines highlights - January 2018

Human medicines highlights - January 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2017

Human medicines highlights - December 2017

Human medicines highlights - December 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-11-2017

Human medicines highlights - November 2017

Human medicines highlights - November 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-10-2017

Human medicines highlights - October 2017

Human medicines highlights - October 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2017

Human medicines highlights - September 2017

Human medicines highlights - September 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-8-2017

Human medicines highlights - August 2017

Human medicines highlights - August 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-1-1970

Human medicines highlights - July 2018

Human medicines highlights - July 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency