Human Albumin "CSL Behring"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Human Albumin "CSL Behring" 20 % infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 %
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Human Albumin "CSL Behring" 20 % infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35991
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Human Albumin CSL Behring 20%, 200 g/l, infusionsvæske, opløsning

Aktivt stof: Humant albumin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Human Albumin CSL Behring 20%

Sådan skal du bruge Human Albumin CSL Behring 20%

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Human Albumin CSL Behring 20%

Human Albumin CSL Behring 20% er en plasmasubstitut.

Hvordan virker Human Albumin CSL Behring 20%

Albumin stabiliserer mængden af blod i kredsløbet. Det transporterer hormoner, enzymer,

lægemidler og toksiner. Albuminproteinet i Human Albumin CSL Behring 20% udvindes af

blodplasma fra mennesker. Derfor virker albuminet nøjagtigt som om det var dit eget protein.

Hvad anvendes Human Albumin CSL Behring 20% til

Human Albumin CSL Behring 20% anvendes til at genoprette og stabilisere mængden af blod i

kredsløbet. Det anvendes normalt under intensiv behandling i situationer med et stort fald i

mængden af blod. Det kan for eksempel skyldes:

et alvorligt blodtab efter en ulykke,

eller

forbrændinger på et større område

Lægen afgør, om der er behov for Human Albumin CSL Behring 20%. Det afhænger af en

bedømmelse af netop din situation.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HUMAN ALBUMIN CSL

BEHRING 20%

Læs dette afsnit grundigt. Det indeholder oplysninger, som du og din læge bør tage i betragtning,

før du får Human Albumin CSL Behring 20%.

Brug ikke

Human Albumin CSL Behring 20%

hvis du er allergisk over for humant albumin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Human Albumin CSL Behring 20% (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Human Albumin CSL Behring 20%.

Risikoen for bivirkninger øges under følgende omstændigheder:

Din læge eller sundhedspersonalet vil være ekstra påpasselige, hvis en unormal øgning af

blodmængden (hypervolæmi) eller fortynding af blodet (hæmodilution) kan være farlig for dig.

Eksempler herpå er:

hjertesvigt, der kræver medicinsk behandling (hjerteinkompensation)

højt blodtryk (hypertension)

en udvidelse af venen i spiserøret (øsofagusvaricer)

unormale væskeansamlinger i lungerne (lungeødem)

en øget tendens til blødninger (hæmoragisk diatese)

et alvorligt fald i antallet af røde blodlegemer (svær anæmi)

et alvorligt fald i urinmængden på grund af nedsat nyrefunktion eller afløbsproblemer (renal og

postrenal anuri)

Fortæl din læge eller apotekspersonalet før behandlingen, hvis mindst et af disse problemer

passer på dig.

Tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at stoppe infusionen

Allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner) kan forekomme og kan i meget sjældne

tilfælde være så alvorlige, at de fører til shock (se også punkt 4).

Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet, hvis du bemærker denne type reaktioner under

infusion af albumin. Lægen kan så stoppe infusionen helt og indlede passende behandling.

En unormal stigning i mængden af blod (hypervolæmi) kan forekomme, hvis dosis og

infusionshastighed ikke afpasses. Det kan føre til overbelastning af hjerte og kredsløb. De

første tegn på en sådan overbelastning er hovedpine, åndedrætsbesvær eller hævelser i

halsvenerne (kongestion af vena jugularis).

Fortæl straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du bemærker sådanne symptomer. Lægen vil

så stoppe infusionen og kontrollere kredsløbet efter behov.

Virussikkerhed

Når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma, træffes der visse forholdsregler for at

undgå at overføre infektioner til patienterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre udelukkelse af personer, som

kunne være smittebærere af infektioner

testning af hver enkelt donation og alle plasmapools for tegn på virus eller infektioner.

indførelse af trin i behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller fjerne vira.

Til trods for disse forholdsregler er det ikke muligt helt at udelukke, at der kan overføres

smitsomme stoffer ved indgivelse af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Det

gælder også for ukendte eller nytilkomne vira og andre infektionstyper.

Der foreligger ingen rapporter om virusinfektioner med albumin, der er fremstillet i henhold til

kravene i Den europæiske Farmakopé efter anerkendte processer.

Det anbefales, at notere produktets navn og batchnummer, hver gang Albumin Behring indgives

for at sikre sporbarhed af de anvendte batches.

Brug af anden medicin sammen med Human Albumin CSL Behring 20%

Der er ingen kendte interaktioner mellem Human Albumin CSL Behring 20% og andre

lægemidler. Der forventes ingen skadelige virkninger eller interaktioner.

Fortæl dog altid lægen eller apotekspersonalet før behandlingen, hvis du tager anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug af Human Albumin CSL Behring 20% til gravide kvinder eller kvinder der ammer er ikke

undersøgt separat. Ikke desto mindre er lægemidler med humant albumin blevet anvendt til

gravide kvinder og kvinder der ammer. Erfaringen viser ingen skadelige virkninger på

graviditeten og/eller fostret/det nyfødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Human Albumin CSL Behring 20% påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder natrium

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder ca. 3,2 mg natrium pr. ml opløsning (140 mmol/l).

Hvis du er på natriumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING 20%

Du vil få Human Albumin CSL Behring 20% af din læge. Human Albumin CSL Behring 20% er

kun beregnet til infusion i en vene (intravenøs infusion). Produktet skal være rum- eller

kropstemperatur før det indgives.

Din læge fastsætter, hvor meget Human Albumin CSL Behring 20% du skal have. Mængden og

infusionshastigheden afhænger af netop dine behov (se også punkt 2).

Din læge vil regelmæssigt kontrollere vigtige kredsløbsværdier som:

dit blodtryk

din puls

eller

din urinproduktion.

Dine blodprøver

Disse værdier kontrolleres for at fastsætte den rette dosis og infusionshastighed.

Human Albumin CSL Behring 20% må ikke blandes med andre lægemidler (bortset fra væsker til

fortyndning f.eks. 5% glucose eller 0,9% natriumchlorid) og blodprodukter.

Hvis du har brugt for meget Human Albumin CSL Behring 20%

Sædvanligvis gives Human Albumin CSL Behring 20% kun under tilsyn af en læge. Det er derfor

meget usandsynligt, at du bliver overdoseret. En unormal stigning i mængden af blod

(hypervolæmi) kan forekomme ved for høj dosis og infusionshastighed. Det kan føre til

overbelastning af hjerte og kredsløb.

De første tegn på en sådan overbelastning er:

hovedpine

åndedrætsbesvær

hævelser i halsvenerne (kongestion af vena jugularis).

Fortæl straks lægen, hvis du bemærker sådanne symptomer.

Lægen kan også konstatere symptomer som

forhøjet blodtryk

forhøjet centralt venetryk

unormale væskeansamlinger i lungerne (lungeødem)

I alle disse tilfælde vil lægen stoppe infusionen og kontrollere kredsløbet efter behov.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Disse bivirkninger kan også forekomme, selv om du tidligere har fået Human Albumin CSL

Behring 20% og tålte det godt.

Generelt viser erfaringerne

med opløsninger med humant albumin, at der kan forekomme

følgende bivirkninger:

Allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner) kan forekomme og kan i meget sjældne tilfælde

(færre end 1 ud af 10.000) være så alvorlige, at de fører til shock.

En allergisk reaktion kan vise sig ved et enkelt, nogle få eller mange af følgende symptomer:

hudreaktioner, f.eks. rødme, kløe, hævelser, blæredannelse, udslæt eller nældefeber (kløende

buler)

åndedrætsbesvær, f.eks. i form af hvæsende åndedræt, trykken for brystet, kortåndethed eller

hoste

hævelser i ansigt, øjenlåg, læber, tunge eller svælg

forkølelseslignende symptomer, f.eks. tilstoppet næse eller snue, nysen, røde, kløende, hævede

eller rindende øjne

hovedpine, mavepine, kvalme, opkastning eller diaré.

Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du bemærker denne type reaktioner under infusion

af albumin.

I så fald vil lægen stoppe infusionen og indlede passende behandling.

Følgende milde bivirkninger kan forekomme

i sjældne tilfælde

(mellem 1 ud af 1.000 og 1 ud af

10.000):

ansigtsrødmen

kløende udslæt (urticaria)

feber

kvalme

De forsvinder normalt hurtigt, når infusionshastigheden nedsættes eller infusionen stoppes.

De samme bivirkninger har været kendt siden human Albumin CSL Behring 20% kom på

markedet. Den eksakte hyppighed af bivirkningerne er dog ikke kendt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Infusionsflaskens indhold skal anvendes umiddelbart efter anbrud.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar infusionsflasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ser, at opløsningen er uklar eller har bundfald.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder:

Aktivt stof

: humant albumin.

Human Albumin CSL Behring 20% er en opløsning indeholdende 200 g/l total protein hvoraf

mindst 96 % er humant albumin.

1 infusionsflaske med 50 ml indeholder 10 g humant albumin

1 infusionsflaske med 100 ml indeholder 20 g humant albumin.

Øvrige indholdsstoffer:

natriumcaprylat, natriumacetylyptophan, natriumchlorid samt vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Human Albumin CSL Behring 20% er en infusionsvæske, opløsning. Opløsningen er klar og let

viskøs. Den kan være næsten farveløs eller gul, ravfarvet eller grøn.

Pakningsstørrelser:

1 infusionsflaske pr. pakning (10 g/50 ml, 20 g/100 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Repræsentant for Danmark

CSL Behring Aps

Lyngby Hovedgade 70A, 1

2800 Kongens Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2014.

28-3-2018

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking coagulation factor VIIa with albumin, for the: Treatment of congenital factor VII deficiency

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking coagulation factor VIIa with albumin, for the: Treatment of congenital factor VII deficiency

On 7 October 2013, orphan designation (EU/3/13/1188) was granted by the European Commission to CSL Behring GmbH, Germany, for recombinant fusion protein linking coagulation factor VIIa with albumin for the treatment of congenital factor VII deficiency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-3-2018

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin, for the: Treatment of haemophilia B

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin, for the: Treatment of haemophilia B

On 13 May 2011, orphan designation (EU/3/11/863) was granted by the European Commission to CSL Behring GmbH, Germany, for recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin for the treatment of haemophilia B.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2017

Resapath

Resapath

The critical issue of the development of antimicrobial resistance in animal and human bacteria requires an integrated approach across all types of medicine, in line with the implementation of the "One Health" concept.  ANSES plays a very active role in the fight against antimicrobial resistance, in particular by coordinating the French Surveillance Network for Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria of Animal Origin (Resapath), which is devoted to monitoring antimicrobial resistance in most of th...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

1-12-2017

Albumin Human 25 Percent Solution (AlbuRx 25): Product Information Advisory - Fading Print On Label

Albumin Human 25 Percent Solution (AlbuRx 25): Product Information Advisory - Fading Print On Label

Potential for fading print, with more effect on the expiration dating on the patient tear off portion of the vial label.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Title: Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication EvolvedCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Title: Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian DevilsCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-4-2018

Human medicines highlights - April 2018

Human medicines highlights - April 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Title: Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center SaysCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-3-2018

CYTOGAM (Human Cytomegalovirus Immune Globulin) Liquid [CSL Behring AG]

CYTOGAM (Human Cytomegalovirus Immune Globulin) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

HIZENTRA (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-3-2018

Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: Study

Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: Study

Title: Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-3-2018

Raplixa (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

Raplixa (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

Raplixa (Active substance: human fibrinogen / human thrombin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1535 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-3-2018

Human medicines highlights - March 2018

Human medicines highlights - March 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-3-2018

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (Active substance: albutrepenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1417 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2018

Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'

Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'

Title: Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'Category: Health NewsCreated: 2/12/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/13/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-2-2018

Scientists Create First Lab-Grown Human Eggs

Scientists Create First Lab-Grown Human Eggs

Title: Scientists Create First Lab-Grown Human EggsCategory: Health NewsCreated: 2/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-2-2018

Human medicines highlights - February 2018

Human medicines highlights - February 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-2-2018

Autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Current regulation of autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-2-2018

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (Active substance: human normal immunoglobulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)649 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

Human medicines highlights - January 2018

Human medicines highlights - January 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-1-2018

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Active substance: Insulin human) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9099 of Tue, 02 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-12-2017

Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer Trials

Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer Trials

Title: Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer TrialsCategory: Health NewsCreated: 12/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-12-2017

ALBUTEIN (Albumin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

ALBUTEIN (Albumin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (Active substance: human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2017)8609 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4388

Europe -DG Health and Food Safety

9-12-2017

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

Title: 'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human BondCategory: Health NewsCreated: 12/8/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Human medicines highlights - December 2017

Human medicines highlights - December 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-11-2017

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (Active substance: Human normal immunoglobulin (IVIg)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)8170 of Thu, 30 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/831/R/122

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2017

Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human Use

Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human Use

Title: Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human UseCategory: Health NewsCreated: 11/30/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/30/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet