Human Albumin "CSL Behring"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Human Albumin "CSL Behring" 20 % infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 %
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Human Albumin "CSL Behring" 20 % infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35991
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Human Albumin CSL Behring 20%, 200 g/l, infusionsvæske, opløsning

Aktivt stof: Humant albumin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Human Albumin CSL Behring 20%

Sådan skal du bruge Human Albumin CSL Behring 20%

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad er Human Albumin CSL Behring 20%

Human Albumin CSL Behring 20% er en plasmasubstitut.

Hvordan virker Human Albumin CSL Behring 20%

Albumin stabiliserer mængden af blod i kredsløbet. Det transporterer hormoner, enzymer,

lægemidler og toksiner. Albuminproteinet i Human Albumin CSL Behring 20% udvindes af

blodplasma fra mennesker. Derfor virker albuminet nøjagtigt som om det var dit eget protein.

Hvad anvendes Human Albumin CSL Behring 20% til

Human Albumin CSL Behring 20% anvendes til at genoprette og stabilisere mængden af blod i

kredsløbet. Det anvendes normalt under intensiv behandling i situationer med et stort fald i

mængden af blod. Det kan for eksempel skyldes:

et alvorligt blodtab efter en ulykke,

eller

forbrændinger på et større område

Lægen afgør, om der er behov for Human Albumin CSL Behring 20%. Det afhænger af en

bedømmelse af netop din situation.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HUMAN ALBUMIN CSL

BEHRING 20%

Læs dette afsnit grundigt. Det indeholder oplysninger, som du og din læge bør tage i betragtning,

før du får Human Albumin CSL Behring 20%.

Brug ikke

Human Albumin CSL Behring 20%

hvis du er allergisk over for humant albumin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Human Albumin CSL Behring 20% (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Human Albumin CSL Behring 20%.

Risikoen for bivirkninger øges under følgende omstændigheder:

Din læge eller sundhedspersonalet vil være ekstra påpasselige, hvis en unormal øgning af

blodmængden (hypervolæmi) eller fortynding af blodet (hæmodilution) kan være farlig for dig.

Eksempler herpå er:

hjertesvigt, der kræver medicinsk behandling (hjerteinkompensation)

højt blodtryk (hypertension)

en udvidelse af venen i spiserøret (øsofagusvaricer)

unormale væskeansamlinger i lungerne (lungeødem)

en øget tendens til blødninger (hæmoragisk diatese)

et alvorligt fald i antallet af røde blodlegemer (svær anæmi)

et alvorligt fald i urinmængden på grund af nedsat nyrefunktion eller afløbsproblemer (renal og

postrenal anuri)

Fortæl din læge eller apotekspersonalet før behandlingen, hvis mindst et af disse problemer

passer på dig.

Tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at stoppe infusionen

Allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner) kan forekomme og kan i meget sjældne

tilfælde være så alvorlige, at de fører til shock (se også punkt 4).

Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet, hvis du bemærker denne type reaktioner under

infusion af albumin. Lægen kan så stoppe infusionen helt og indlede passende behandling.

En unormal stigning i mængden af blod (hypervolæmi) kan forekomme, hvis dosis og

infusionshastighed ikke afpasses. Det kan føre til overbelastning af hjerte og kredsløb. De

første tegn på en sådan overbelastning er hovedpine, åndedrætsbesvær eller hævelser i

halsvenerne (kongestion af vena jugularis).

Fortæl straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du bemærker sådanne symptomer. Lægen vil

så stoppe infusionen og kontrollere kredsløbet efter behov.

Virussikkerhed

Når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma, træffes der visse forholdsregler for at

undgå at overføre infektioner til patienterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre udelukkelse af personer, som

kunne være smittebærere af infektioner

testning af hver enkelt donation og alle plasmapools for tegn på virus eller infektioner.

indførelse af trin i behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller fjerne vira.

Til trods for disse forholdsregler er det ikke muligt helt at udelukke, at der kan overføres

smitsomme stoffer ved indgivelse af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Det

gælder også for ukendte eller nytilkomne vira og andre infektionstyper.

Der foreligger ingen rapporter om virusinfektioner med albumin, der er fremstillet i henhold til

kravene i Den europæiske Farmakopé efter anerkendte processer.

Det anbefales, at notere produktets navn og batchnummer, hver gang Albumin Behring indgives

for at sikre sporbarhed af de anvendte batches.

Brug af anden medicin sammen med Human Albumin CSL Behring 20%

Der er ingen kendte interaktioner mellem Human Albumin CSL Behring 20% og andre

lægemidler. Der forventes ingen skadelige virkninger eller interaktioner.

Fortæl dog altid lægen eller apotekspersonalet før behandlingen, hvis du tager anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug af Human Albumin CSL Behring 20% til gravide kvinder eller kvinder der ammer er ikke

undersøgt separat. Ikke desto mindre er lægemidler med humant albumin blevet anvendt til

gravide kvinder og kvinder der ammer. Erfaringen viser ingen skadelige virkninger på

graviditeten og/eller fostret/det nyfødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Human Albumin CSL Behring 20% påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder natrium

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder ca. 3,2 mg natrium pr. ml opløsning (140 mmol/l).

Hvis du er på natriumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING 20%

Du vil få Human Albumin CSL Behring 20% af din læge. Human Albumin CSL Behring 20% er

kun beregnet til infusion i en vene (intravenøs infusion). Produktet skal være rum- eller

kropstemperatur før det indgives.

Din læge fastsætter, hvor meget Human Albumin CSL Behring 20% du skal have. Mængden og

infusionshastigheden afhænger af netop dine behov (se også punkt 2).

Din læge vil regelmæssigt kontrollere vigtige kredsløbsværdier som:

dit blodtryk

din puls

eller

din urinproduktion.

Dine blodprøver

Disse værdier kontrolleres for at fastsætte den rette dosis og infusionshastighed.

Human Albumin CSL Behring 20% må ikke blandes med andre lægemidler (bortset fra væsker til

fortyndning f.eks. 5% glucose eller 0,9% natriumchlorid) og blodprodukter.

Hvis du har brugt for meget Human Albumin CSL Behring 20%

Sædvanligvis gives Human Albumin CSL Behring 20% kun under tilsyn af en læge. Det er derfor

meget usandsynligt, at du bliver overdoseret. En unormal stigning i mængden af blod

(hypervolæmi) kan forekomme ved for høj dosis og infusionshastighed. Det kan føre til

overbelastning af hjerte og kredsløb.

De første tegn på en sådan overbelastning er:

hovedpine

åndedrætsbesvær

hævelser i halsvenerne (kongestion af vena jugularis).

Fortæl straks lægen, hvis du bemærker sådanne symptomer.

Lægen kan også konstatere symptomer som

forhøjet blodtryk

forhøjet centralt venetryk

unormale væskeansamlinger i lungerne (lungeødem)

I alle disse tilfælde vil lægen stoppe infusionen og kontrollere kredsløbet efter behov.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Disse bivirkninger kan også forekomme, selv om du tidligere har fået Human Albumin CSL

Behring 20% og tålte det godt.

Generelt viser erfaringerne

med opløsninger med humant albumin, at der kan forekomme

følgende bivirkninger:

Allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner) kan forekomme og kan i meget sjældne tilfælde

(færre end 1 ud af 10.000) være så alvorlige, at de fører til shock.

En allergisk reaktion kan vise sig ved et enkelt, nogle få eller mange af følgende symptomer:

hudreaktioner, f.eks. rødme, kløe, hævelser, blæredannelse, udslæt eller nældefeber (kløende

buler)

åndedrætsbesvær, f.eks. i form af hvæsende åndedræt, trykken for brystet, kortåndethed eller

hoste

hævelser i ansigt, øjenlåg, læber, tunge eller svælg

forkølelseslignende symptomer, f.eks. tilstoppet næse eller snue, nysen, røde, kløende, hævede

eller rindende øjne

hovedpine, mavepine, kvalme, opkastning eller diaré.

Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du bemærker denne type reaktioner under infusion

af albumin.

I så fald vil lægen stoppe infusionen og indlede passende behandling.

Følgende milde bivirkninger kan forekomme

i sjældne tilfælde

(mellem 1 ud af 1.000 og 1 ud af

10.000):

ansigtsrødmen

kløende udslæt (urticaria)

feber

kvalme

De forsvinder normalt hurtigt, når infusionshastigheden nedsættes eller infusionen stoppes.

De samme bivirkninger har været kendt siden human Albumin CSL Behring 20% kom på

markedet. Den eksakte hyppighed af bivirkningerne er dog ikke kendt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Infusionsflaskens indhold skal anvendes umiddelbart efter anbrud.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar infusionsflasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ser, at opløsningen er uklar eller har bundfald.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Human Albumin CSL Behring 20% indeholder:

Aktivt stof

: humant albumin.

Human Albumin CSL Behring 20% er en opløsning indeholdende 200 g/l total protein hvoraf

mindst 96 % er humant albumin.

1 infusionsflaske med 50 ml indeholder 10 g humant albumin

1 infusionsflaske med 100 ml indeholder 20 g humant albumin.

Øvrige indholdsstoffer:

natriumcaprylat, natriumacetylyptophan, natriumchlorid samt vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Human Albumin CSL Behring 20% er en infusionsvæske, opløsning. Opløsningen er klar og let

viskøs. Den kan være næsten farveløs eller gul, ravfarvet eller grøn.

Pakningsstørrelser:

1 infusionsflaske pr. pakning (10 g/50 ml, 20 g/100 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Repræsentant for Danmark

CSL Behring Aps

Lyngby Hovedgade 70A, 1

2800 Kongens Lyngby

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2014.

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2018

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc., is initiating a voluntary recall of six products for humans (including four Native Remedies® and two Healthful Naturals™) and two PetAlive® products for pets for a total of eight products with lot numbers, see table below, to the consumer level. The products have been tested and found to contain microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

This Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) plenary meeting will include discussions on advances in clinical practice and the scientific and regulatory challenges. Members will also be invited to present how they are including regulatory sciences in fellowships and young researchers’ training. Feedback will be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

This joint Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) and Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) meeting will include results of the 2017 EMA perception survey. EMA regulatory science to 2025 will be discussed together with updates on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). The Topic Group on Digital media and health will feedback to the working parties’ members. Participants will also receive an update on ongoing work on electronic product information and on availability of authorised med...

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

This Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) plenary meeting will include discussions on patient engagement along the regulatory lifecycle and visibility of patient input throughout scientific procedures. Feedback will also be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-9-2018

Report: Medicinal products for human use: monthly figures - August 2018

Report: Medicinal products for human use: monthly figures - August 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency