Hidrasec

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hidrasec 100 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Hidrasec 100 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48811
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hidrasec 100 mg, hårde kapsler

racecadotril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Hidrasec nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec

Sådan skal du tage Hidrasec

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hidrasec er medicin til behandling af diarré.

Hidrasec er beregnet til behandling af symptomer på akut diarré hos voksne, når det ikke er muligt at

behandle årsagen til diarreen.

Hidrasec kan gives som supplerende behandling, når det er muligt at behandle årsagen til diarreen.

Hvis du har købt Hidrasec som receptfritt lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Hidrasec

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Hidrasec

hvis du er allergisk over for racecadotril eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hidrasec (angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hidrasec hvis:

der er blod eller pus i din afføring og du har feber. Årsagen til din diarré kan være en infektion

forårsaget af bakterier, som skal behandles af din læge

du lider af kronisk diarré eller diarré forårsaget af antibiotika (medicin mod infektion)

du lider af nyresygdom eller nedsat leverfunktion

du lider af langvarig eller ukontrollérbar opkastning

du har laktoseintolerans (se ”Hidrasec indeholder laktose)

Der er rapporteret om forekomst af hudreaktioner ved anvendelse af lægemidlet. Ofte er disse

reaktioner lette til moderate. Hvis der opstår alvorlige hudreaktioner, skal behandlingen omgående

stoppes.

Brug af anden medicin sammen med Hidrasec

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke tage Hidrasec, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid. Du skal spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hidrasec påvirker ikke eller kun i ringe grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Hidrasec indeholder laktose

Hidrasec indeholder laktose (en type sukker).Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder ikke gluten.

3.

Sådan skal du tage Hidrasec

Tag altid Hidrasec nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hidrasec fås som kapsler.

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 3 gange dagligt. Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.

Hidrasec bør helst tages inden et hovedmåltid, men ved behandlingens start kan du tage 1 Hidrasec

kapsel på et hvilket som helst tidspunkt på dagen.

Behandlingen bør fortsætte, indtil du har haft 2 normale afføringer, dog højst i 7 dage.

Hvis du har købt Hidrasec som receptfrit lægemiddel, skal du kontakte lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

For at opveje det væsketab som du har haft på grund af diarréen, skal denne medicin bruges sammen

med rigelige mængder af væske og salte (elektrolytter). Den bedste væskeerstatning med salte og

elektrolytter opnås med en såkaldt oral rehydreringsopløsning (spørg din læge eller apotekspersonalet,

hvis du føler dig usikker).

Dosisjustering hos ældre er ikke nødvendigt.

Brug til børn

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Til spædbørn og børn findes andre lægemiddelformer af Hidrasec.

Hvis du har taget for meget Hidrasec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hidrasec, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvisdu har glemt at tage Hidrasec

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop behandling med Hidrasec og kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de følgende

symptomer på angioødem, såsom:

Hævelse af ansigt, tunge eller svælg

Synkebesvær

Nældefeber og åndedrætsbesvær

Følgende bivirkninger er indberettet:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Hovedpine

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Udslæt og rødmen af huden (erythem).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Pinkfarvet udslæt inde i munden og på arme og ben (erythema multiforme), betændelse i tungen,

betændelse i ansigtet, betændelse i læben, betændelse i øjenlåget, nældefeber, udslæt i form af ømme,

røde knuder under huden (erythema nodosum), hududslæt med små hårde og knudrede blærer

(papuløst udslæt), kløende hududslæt og læsioner (prurigo), generel kløe (pruritus) og allergisk

hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser of yderligere oplysninger

Hidrasec indeholder:

Aktivt stof: racecadotril.

Hver kapsel indeholder 100 mg racecadotril.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, magnesiumstearat og

vandfri kolloid silica.

Kapselskallen indeholder gelatine, gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Hidrasec er elfenbensfarvede hårde kapsler.

Hver pakning indeholder 6, 10, 20, 100 eller 500 hårde kapsler. Pakninger med 100 eller 500 hårde

kapsler er kun til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bioprojet Europe Ltd.

101 Furry Park road

Killester

Dublin 5

Irland

Dansk repræsentant

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Sverige

Fremstiller

SOPHARTEX

21 rue de Pressoir

28500 Vernouillet

Frankrig

Eller

Delpharm Evreux

5 rue du Guesclin

27000 Evreux

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Land

Handelsnavn

Belgien

Tiorfix

Danmark

Hidrasec

Estland

Hidrasec

Finland

Hidrasec

Grækenland

Hidrasec

Holland

Hidrasec

Irland

Hidrasec

Italien

Tiorfix

Letland

Hidrasec

Litauen

Hidrasec

Luxembourg

Tiorfix

Land

Handelsnavn

Norge

Hidrasec

Polen

Tiorfan

Portugal

Tiorfan

Slovakiet

Hidrasec

Slovenien

Hidrasec

Spanien

Tiorfan

Storbritannien

Hidrasec

Sverige

Hidrasec

Tjekkiet

Hidrasec

Tyskland

Tiorfan

Ungarn

Hidrasec

Østrig

Hidrasec

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2017