Hidrasec

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Hidrasec 10 mg granulat til oral suspension
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • granulat til oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Hidrasec 10 mg granulat til oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 48809
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

12. juli 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Hidrasec, granulat til oral suspension

1.

D.SP.NR.

27831

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Hidrasec

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 10 mg eller 30 mg racecadotril.

Hvert brev indeholder henholdsvis 0,966 g saccharose (granulat 10 mg) og 2,9 g

saccharose (granulat 30 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat til oral suspension.

Hvidt pulver med en karakteristisk lugt af abrikos.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Supplerende symptomatisk behandling af akut diarré hos spædbørn (ældre end 3 måneder)

og hos børn sammen med oral rehydrering og de normale understøttende foranstaltninger,

når disse foranstaltninger alene er utilstrækkelige til at kontrollere den kliniske tilstand, og

når kausal behandling ikke er mulig.

Såfremt kausal behandling er mulig, kan racecadotril gives som supplerende behandling.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Hidrasec administreres oralt sammen med oral rehydrering (se pkt. 4.4).

Hidrasec 10 mg er beregnet til børn < 13 kg.

Hidrasec 30 mg er beregnet til børn ≥ 13 kg.

Den anbefalede dosis bestemmes ud fra legemsvægten: 1,5 mg/kg pr. dosis (svarende til 1-

2 breve) 3 gange dagligt med regelmæssige intervaller.

48809_spc.docx

Side 1 af 8

Børn under 9 kg:

Et brev á 10 mg 3 gange dagligt.

Børn fra 9 kg til 13 kg:

To breve á 10 mg 3 gange dagligt.

Børn fra 13 kg til 27 kg:

Et brev á 30 mg 3 gange dagligt.

Børn over 27 kg:

To breve á 30 mg 3 gange dagligt.

Behandlingsvarigheden i kliniske studier med børn var 5 dage. Behandlingen bør

fortsættes, indtil der har været to normale afføringer. Behandlingen bør ikke overskride 7

dage.

Der foreligger ikke kliniske studier hos spædbørn under 3 måneder.

Specielle patientgrupper:

Der foreligger ikke studier hos spædbørn og hos børn med nedsat nyrefunktion eller nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.4).

Forsigtighed tilrådes hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Granulatet kan tilsættes maden eller opblandes i et glas vand eller i sutteflasken. Bland

godt og giv straks blandingen til barnet.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

(anført i pkt. 6.1)

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Administrationen af Hidrasec ændrer ikke det normale rehydreringsregime.

Rehydrering er yderst vigtigt ved behandling af akut diarré hos spædbørn.

Behov for rehydrering og indgivelsesmåden skal tilpasses patientens alder og vægt, og

sygdommens stadium og sværhedsgraden, især i tilfælde af alvorlig eller langvarig diarré

med udtalt opkastning eller appetitmangel.

I tilfælde af alvorlig eller langvarig diarré med betydelig opkastning eller appetitmangel

bør intravenøs rehydrering overvejes.

Blodig eller purulent afføring samt feber kan indikere tilstedeværelse af invasive bakterier

som årsag til diarréen eller tilstedeværelse af anden alvorlig sygdom. Racecadotril har

desuden ikke været undersøgt ved antibiotikaassocieret diarré. Følgelig bør racecadotril

ikke administreres i disse tilfælde.

Advarsler

Kronisk diarré er ikke blevet tilstrækkeligt undersøgt med dette præparat. Dette

lægemiddel indeholder saccharose. Patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel bør ikke anvende præparatet.

Til diabetespatienter bør der tages hensyn til, at hvert brev indeholder henholdsvis 0,966 g

saccharose (granulat 10 mg) og 2,899 g saccharose (granulat 30 mg).

Hvis mængden af saccharose (glucose- og fructosekilde) i den daglige dosis Hidrasec

overstiger 5 g/dag, bør sidstnævnte medregnes i den daglige sukkerration.

Præparatet må ikke administreres til spædbørn under 3 måneder, da der ikke er kliniske

undersøgelser for denne patientgruppe.

48809_spc.docx

Side 2 af 8

Præparatet må ikke administreres til børn med nedsat nyre- eller leverfunktion, uanset

sværhedsgraden, på grund af manglende information om disse patientgrupper.

På grund af mulig reduceret biotilgængelighed må præparatet ikke administreres i tilfælde

af langvarig eller ukontrolleret opkastning.

Forekomst af hudreaktioner er blevet rapporteret under anvendelse af lægemidlet. Disse er

for det meste lette og kræver ingen behandling, men i nogle tilfælde kan de være alvorlige

eller endda livstruende. Det kan ikke helt udelukkes, at der er en sammenhæng med

racecadotril. Når der opstår alvorlige hudreaktioner, skal behandlingen omgående afbrydes.

Der er blevet rapporteret om overfølsomhed/angioneurotisk ødem hos patienter i

behandling med racecadotril. Dette kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen. Der

kan forekomme angioødem af ansigt, ekstremiteter, læber og slimhinder.

Hvis der opstår angioødem med blokering af luftvejene såsom angioødem af tunge, glottis

og/eller larynx, skal der øjeblikkeligt iværksættes akut behandling.

Racecadotril skal seponeres, og patienten skal overvåges nøje af en læge med passende

monitorering, indtil symptomerne er helt forsvundet.

Patienter med angioødem i anamnesen uafhængigt af racecadotril kan have øget risiko for

angioødem.

Samtidig brug af racecadotril og ACE-hæmmere kan øge risikoen for angioødem (se pkt.

4.5). Derfor er det nødvendigt at foretage en nøje vurdering af fordele og ulemper, før

behandling med racecadotril påbegyndes hos patienter i samtidig behandling med ACE-

hæmmere.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktion mellem racecadotril og ACE-hæmmere

Samtidig brug af racecadotril og ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril,

perindopril, ramipril) kan øge risikoen for angioødem (se pkt. 4.4).

Hos mennesker ændres kinetikken af racecadotril ikke ved samtidig behandling med

racecadotril og loperamid eller nifuroxazid.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Fertilitetsstudier med racecadotril på rotter viste ingen fertilitetspåvirkning.

Graviditet:

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af racecadotril til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på svangerskab,

fertilitet, den embryo-føtale udvikling, fødsel eller den postnatale udvikling.

Da der ikke er nogen specifikke kliniske studier tilgængelige, bør Hidrasec imidlertid ikke

administreres til gravide kvinder.

Amning:

På grund af manglende information om udskillelse af racecadotril i modermælk, bør dette

præparat ikke administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

48809_spc.docx

Side 3 af 8

Hidrasec påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter med akut diarré er tilgængelige for 860

patienter behandlet med racecadotril og 441 patienter behandlet med placebo.

Følgende bivirkninger listet nedenfor er forekommet oftere med racecadotril end med

placebo eller er blevet rapporteret ved post-marketingovervågning. Bivirkningsfrekvensen

er defineret ved brug af følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til <

1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig:

Tonsillitis.

Hud og subkutane væv (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig:

Udslæt, erytem.

Ikke kendt:

Erythema multiforme, hævelse i tunge, ansigt, læbe og/eller øjenlåg,

angioødem, nældefeber, erythema nodosum, papuløst udslæt, prurigo, kløe.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

Enkeltdoser på over 2 g (svarende til 20 gange terapeutisk dosis) er administreret til

voksne, og der er ikke beskrevet nogen skadelig virkning.

4.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler mod diarré

ATC-kode: A 07 XA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Racecadotril er et pro-drug, der skal hydrolyseres til dets aktive metabolit thiorphan, som

er en enkephalinaseinhibitor. Enkephalinase er et cellemembran-peptidase-enzym, som

48809_spc.docx

Side 4 af 8

findes i forskellige væv, især epitelet i tyndtarmen. Dette enzym medvirker både til

fordøjelsen af eksogene peptider og til nedbrydningen af endogene peptider såsom

enkephaliner. Racecadotril beskytter enkephaliner mod enzymatisk nedbrydning og

forlænger herved deres virkning ved de enkephalinergiske synapser i tyndtarmen og

reducerer hypersekretion.

Racecadotril er en rent intestinal antisekretorisk aktiv substans. Det nedsætter den

intestinale hypersekretion af vand og elektrolytter forårsaget af choleratoksin eller

inflammation og har ingen virkning på den basale sekretoriske aktivitet. Racecadotril giver

hurtig virkning mod diarré uden at påvirke varigheden af den intestinale passage.

I to kliniske studier hos børn reducerede racecadotril vægten af afføringen med

henholdsvis 40% og 46% i de første 48 timer. Desuden sås en signifikant nedsættelse af

varigheden af diarréen og behovet for rehydrering.

En individuel patientdata meta-analyse (9 randomiserede kliniske forsøg med racecadotril

versus placebo sammen med oral rehydreringsopløsning) samlede data fra 1384 drenge og

piger med akut diarré af blandet sværhedsgrad. Patienterne omfattede både indlagte og

ambulante. Medianalderen var 12 måneder (interkvartil område: 6 til 39 måneder).

I alt var 714 patienter < 1 år og 670 patienter ≥ 1 år. Gennemsnitsvægten i forsøgene var

mellem 7,4 kg og 12,2 kg. Den gennemsnitlige varighed af diarreen efter inklusion var

2,81 dage for placebo og 1,75 dage for racecadotril.

Andelen af helbredte patienter var større i racecadotrilgrupperne sammenlignet med

placebo [Hazard Ratio (HR): 2,04; 95% CI: 1,85-2,32; p < 0,001; Cox Proportional

Hazards Regression]. Resultaterne var stort set de samme for spædbørn (< 1 år) (HR: 2,01;

95% CI: 1,71 – 2,36; p < 0.001) og småbørn (> 1 år) (HR: 2,16; 95% CI: 1,83 – 2,57; p <

0,001). I studier med indlagte patienter (n = 637 patienter) var forholdet mellem det

gennemsnitlige antal afføringer for racecadotril / placebo 0,59 ( 95% CI: 0,51 – 0,74; p <

0,001). I studier med ambulante patienter (n = 695 patienter) var forholdet mellem det

gennemsnitlige antal diarreer for racecadotril/placebo 0,63 (95% CI: 0,47 – 0,85; p <

0,001).

Racecadotril forårsager ikke abdominal oppustethed. Under klinisk udvikling forårsagede

racecadotril sekundær forstoppelse med en hyppighed svarende til placebo. Når

racecadotril administreres oralt, er virkningen udelukkende perifer uden nogen virkning på

centralnervesystemet.

Et randomiseret cross-over forsøg viste, at racecadotril, kapsel, 100 mg, ved terapeutisk

dosis (1 kapsel) eller supraterapeutisk dosis (4 kapsler) ikke inducerede QT/QTc

forlængelse hos 56 raske forsøgspersoner (overfor moxifloxacin, der blev anvendt som

positiv kontrol).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Efter oral administration absorberes racecadotril hurtigt.

Eksponering ved steady state er sammenlignelig med eksponering efter en enkeltdosis.

48809_spc.docx

Side 5 af 8

Fordeling:

Efter oral administration af 14C-mærket racecadotril til raske forsøgspersoner var

koncentrationen af racecadotril mere end 200 gange højere i plasma end i blodceller og 3

gange højere i plasma end i helblod. Lægemidlet bandt sig således ikke til blodcellerne i

signifikant grad.

Radioaktivt mærket kulstofs fordeling i andre legemsvæv var begrænset som indikeret af

det gennemsnitlige tilsyneladende fordelingsvolumen i plasma på 66,4 kg.

90% af racecadotrils aktive metabolit (thiorphan= (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptomethyl)-3-

phenylpropyl) glycin), er bundet til plasmaproteiner (primært albumin).

Varigheden og virkningsgraden af racecadotril er dosisafhængig. Maksimal

enkephalinasehæmning i plasma forekommer efter cirka 2 timer og svarer til en hæmning

på 90% med en dosis på 1,5 mg/kg.

Varigheden af plasma-enkephalinase-hæmningen er cirka 8 timer.

Biotransformation:

Halveringstiden, målt som plasma-enkephalinase-hæmning, er cirka 3 timer.

Racecadotril hydrolyseres hurtigt til den aktive metabolit thiorphan (RS)-N-(1-oxo-2-

(mercaptomethyl)-3-phenylpropyl) glycin, som igen omdannes til inaktive metabolitter,

identificeret som S-methylthiorphans sulfoxid, S-methylthiorphan, 2-

methansulfinylmethylpropionsyre og 2-methylsulfanylmethylpropionsyre, der alle blev

dannet ved mere end 10 % systemisk eksponering for modersubstansen.

Der blev også påvist og mængdebestemt mindre væsentlige metabolitter i urin og fæces.

In vitro data viser, at racecadotril/thiorphan og de fire inaktive hovedmetabolitter ikke

hæmmer de væsentlige CYP enzym isoformer 3A4, 2D6, 2C9, 1A2 og 2C19 i en grad,

som vil være klinisk relevant.

In vitro data viser, at racecadotril/thiorphan og de fire inaktive hovedmetabolitter ikke

inducerer de væsentlige CYP enzym isoformer (3A familien, 2A6, 2B6, 2C9/2C19, 1A

familien, 2E1) og UGT konjugerende enzymer i en grad, der vil være klinisk relevant.

Hos den pædiatriske population er de farmakokinetiske resultater de samme som hos

voksne, idet Cmax nås 2½ time efter indgift. Der sker ingen akkumulering efter multiple

doser givet hver 8. time i 7 dage.

Elimination:

Racecadotril elimineres som aktive og inaktive metabolitter. Den primære eliminationsvej

er via nyrerne (81,4%) og i langt mindre grad fækalt (ca. 8%). Luftvejene er ikke

signifikante (mindre end 1% af dosis).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

4 ugers kronisk toksicitetsforsøg med aber og hunde, som var relevant for

behandlingstiden hos mennesker, viste ingen virkning ved doser op til henholdsvis 1250

mg/kg/dag og 200 mg/kg svarende til sikkerhedsmarginer på 625 og 62 (versus menneske).

Racecadotril var ikke immuntoksisk hos mus, der fik stoffet i op til en måned.

Længere eksponering (1 år) i aber viste generaliserede infektioner og nedsat

antistofrespons ved vaccination ved en dosis på 500 mg/kg/dag og ingen

infektion/immundepression ved 120 mg/kg/dag.

48809_spc.docx

Side 6 af 8

Ligeledes var visse infektions-/immunparametre påvirkede hos hunde, der fik 200

mg/kg/dag i 26 uger. Den kliniske relevans er ukendt (se pkt. 4.8).

Der er ikke fundet mutagene eller clastogene virkninger af racecadotril ved standard in

vitro og in vivo tests.

Der er ikke udført karcinogenicitetsforsøg med racecadotril, da lægemidlet anvendes til

korttidsbehandling.

Racecadotril viste ingen særlige virkninger på reproduktions- og udviklingstoksicitet

(fertilitet og tidlig fosterudvikling, præ- og postnatal udvikling inkl. maternel funktion,

embryo-føtale udviklingsstudier).

Et toksicitetsstudie med juvenile rotter viste ikke nogen signifikant virkning af racecadotril

i doser op til 160 mg/kg/dag, hvilket er 35 gange højere end det sædvanlige pædiatriske

doseringsregime (f. eks 4,5 mg/kg/dag).

Når den immature nyrefunktion hos børn under 1 år imidlertid tages i betragtning forventes

ingen højere eksponering hos disse personer.

Andre prækliniske virkninger (f.eks. alvorlig, formodentlig aplastisk anæmi, øget diurese,

ketonuri, diarré) blev kun set ved eksponeringer betragtet som væsentligt over den

maksimale humane eksponering. Deres kliniske relevans er ukendt.

Andre sikkerhedsfarmakologiske studier viste ingen skadelige virkninger af racecadotril på

centralnervesystemet eller på de kardiovaskulære og respiratoriske funktioner.

Hos dyr forstærkede racecadotril butylhyoscins virkning på tarmpassagen og den

krampedæmpende virkning af phenytoin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Silica, kolloid vandfri

Polyacrylat 30 %, dispergeret

Abrikosaroma

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Termosvejsede papir/aluminium/polyethylen breve.

48809_spc.docx

Side 7 af 8

Pakninger indeholdende 10, 16, 20, 30, 50 og 100 breve (100 breve er kun til

hospitalsbrug).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bioprojet Europe Ltd.

101 Furry Park road

Killester

Dublin 5

Irland

Repræsentant

Nordic Drugs AB

Box 300 35

SE-200 61 Limhamn

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

48809

30 mg:

48810

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. september 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. juli 2018

48809_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her