Heparin "LEO"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Heparin "LEO" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Heparin "LEO" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48808
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Heparin LEO 5000 IE/ml

injektionsvæske, opløsning

Heparinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at få dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Heparin LEO

3. Sådan bliver du behandlet

med Heparin LEO

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heparin LEO forhindrer, at der

dannes blodpropper i pulsårer og

blodårer (vener) ved at nedsætte

blodets evne til at størkne.

Heparin LEO kan også opløse

nogle former for blodpropper.

Blodpropper opstår især i

forbindelse med operationer og

længere tids sengeleje.

Du kan få Heparin LEO til

forebyggelse og behandling af

blodpropper.

Du skal have Heparin LEO som

en indsprøjtning. Det vil normalt

være en læge eller sygeplejerske,

der giver dig indsprøjtningen.

2. Det skal du vide om

Heparin LEO

Lægen kan have foreskrevet

anden anvendelse end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning.

Du må ikke få Heparin LEO,

hvis du

– er allergisk over for

heparinnatrium eller et af

de øvrige indholdsstoffer

i Heparin LEO (angivet i

afsnit 6).

– har eller har haft for få

blodplader i blodet efter

behandling med heparin.

– har aktuel blødning eller

risiko for større blødning.

– har betændelse i hjertet

(septisk endocarditis).

– hvis du skal have lokal

bedøvelse.

Advarsler og

forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet

vil være ekstra forsigtig med at

behandle dig med Heparin LEO,

hvis du

– har risiko for blødning.

– har diabetes.

– har for meget kalium

i blodet eller tager

kaliumbesparende,

vanddrivende medicin.

– tager eller skal tage

blodfortyndende medicin

og anden medicin mod

blodpropper.

– nedsat nyrefunktion.

– tidligere har haft for meget

syre i blodet (metabolisk

acidose).

Kontakt straks læge eller

sundhedspersonale, hvis du har

fået rygmarvsbedøvelse og får

rygsmerter eller følelsesløshed,

stivhed eller svaghed i benene

og får problemer med tarm- og

blærefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol

og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med

Heparin LEO. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

06-2017

P047413-3

Så længe du er i behandling

med Heparin LEO vil din læge

rutinemæssigt tage blodprøver.

Børn

For tidligt fødte eller nyfødte

må ikke få Heparin LEO, da det

indeholder benzylalkohol.

Brug af anden medicin

sammen med Heparin LEO

Fortæl det altid til lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du

tager anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

– medicin mod gigt

eller smerter (f.eks.

acetylsalicylsyre, NSAID).

– blodfortyndende medicin

(f.eks. warfarin).

– anden medicin til

forebyggelse og

behandling af blodpropper.

– medicin mod alvorlig

blodforgiftning (aktiveret

protein C).

– medicin mod depression

(SSRI).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer,

har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge

eller sundhedspersonalet til råds,

før du får dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun få

Heparin LEO efter aftale med

lægen.

Amning

Du kan få Heparin LEO, selvom

du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke

eller kun i ubetydelig grad

arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Heparin LEO indeholder

methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoat,

benzylalkohol og natriumclorid

Heparin LEO indeholder

methylparahydroxybenzoat

(E 218) og

propylparahydroxybenzoat

(E 216), der kan give allergiske

reaktioner (kan optræde efter

behandlingen) og i sjældne

tilfælde åndedrætsbesvær

(bronkospasme).

Heparin LEO indeholder 10 mg

benzylalkohol pr. ml. For tidligt

fødte og nyfødte må ikke få

benzylalkohol. Benzylalkohol

kan give forgiftningsreaktioner

og allergiske reaktioner hos

spædbørn og børn op til 3 år.

Denne medicin indeholder

mindre end 1 mmol (23 mg)

natrium pr. 5 ml hætteglas,

dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3. Sådan bliver du

behandlet med

Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken

dosis du får og hvor tit, du skal

have den. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet.

Det er kun lægen, der kan

ændre dosis.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

En læge eller sygeplejerske

vil normalt give dig

indsprøjtningen.

Du vil få indsprøjtet Heparin LEO

i en blodåre.

Hvis du har mistanke om, at

du har fået for meget Heparin

LEO

Kontakt lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du

har mistanke om, at du har

fået for meget Heparin LEO (og

du føler dig utilpas).

Du kan få blødninger, f.eks.

fra slimhinder, sår på huden,

fra mavetarmkanalen og

underlivet, hvis du får for

meget Heparin LEO.

Hvis en dosis af Heparin LEO

er glemt

Da du vil få dette lægemiddel

under tæt medicinsk

overvågning, er det ikke

sandsynligt, at en dosis vil blive

glemt.

Hvis behandlingen med

Heparin LEO bliver stoppet

Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al

anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får alvorlige bivirkninger,

skal du straks kontakte lægen

eller sundhedspersonalet.

Almindelige bivirkninger:

(det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 100 behandlede).

• Blodansamling ved stedet for

indsprøjtning.

• Blødninger (kan påvirke alle

organer).

• Rødme af huden (erythem).

Ikke almindelige bivirkninger:

(det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 behandlede):

• Forskellige former for

hududslæt.

• Nældefeber (urticaria).

• Kløe (pruritus).

• Øget risiko for knoglebrud

pga. knogleskørhed

(osteoporose) ved

længerevarende behandling.

Kan udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Kontakt lægen,

hvis du får pludselige smerter

i ryggen.

• Blødning fra hud og slimhin-

der pga. forandringer i blodet

(for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Forandringer i huden med sår

og vævsdød (hudnekrose).

• Pludseligt hududslæt, ånde-

drætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer)

pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Overfølsomhedsreaktioner.

• Irritation og smerter ved

stedet for indsprøjtning.

• Muskelsvaghed, forvirring

og talebesvær pga. for højt

kalium i blodet.

• Vedvarende, smertefuld

rejsning af penis (priapisme).

Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: (det sker

hos mellem 1 og 10.000 ud af

1000 behandlede).

• Mangel på hormonet

aldosteron. Symptomerne er:

– Hovedpine, træthed, kvalme

og opkastninger pga. for

meget syre i blodet (specielt

hvis du har diabetes eller

dårlige nyrer). I alvorlige

tilfælde bevidsthedssvækkelse

med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

– Muskelsvaghed, forvirring,

talebesvær pga. for meget

kalium i blodet. For meget

kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive

alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme

(risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Heparin LEO kan herudover

give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer

i visse laboratorieprøver,

f.eks. blodprøver herunder

leverfunktion, som igen bliver

normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger,

bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Heparin LEO

utilgængeligt for børn.

Heparin LEO må ikke opbevares

over 25 °C.

Brug ikke Heparin LEO efter

den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Brug ikke Heparin LEO, hvis

der er uklarheder eller synlige

partikler i hætteglasset.

Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Heparin LEO indeholder:

– Aktivt stof: Heparinnatrium.

1 ml injektionsvæske,

opløsning indeholder 5000 IE

heparinnatrium.

– Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid,

natriumcitrat, benzylalkohol,

methylparahydroxybenzoat

(E218),

propylparahydroxybenzoat

(E 216), fortyndet saltsyre og

vand til injektionsvæsker.

Udseende og

pakningsstørrelser

Udseende

Heparin LEO er en klar, farveløs

eller gul væske, fri for uklarhed

og synlige partikler, i hætteglas

med 5 ml.

Pakningsstørrelser

Heparin LEO er i pakninger med

5 hætteglas med 5 ml.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev

senest ændret juni 2017.

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed