Heparin "Leo"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Heparin "Leo" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Heparin "Leo" 5.000 IE/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 50916
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

22. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Heparin "LEO", injektionsvæske, opløsning (Orifarm)

0.

D.sp.nr.

0501

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Heparin "LEO"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Heparinnatrium 5.000 IE/ml

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

5.000 IE/ml i hætteglas:

Benzylalkohol (10 mg)

Parahydroxybenzoat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Lavdosis heparin profylakse:

5.000 IE hver 12. time i mindst 7 dage.

Første injektion gives ca. 2 timer før operationen.

Denne standarddosering kræver ingen laboratoriekontrol og påvirker ikke hæmostasen.

Behandlingen er praktisk talt fri for bivirkninger.

Ved tromboseprofylakse under svangerskabet kan standarddoseringen være utilstrækkelig og

større og/eller hyppigere dosering derfor påkrævet.

50916_spc.doc

Side 1 af 8

Lavdosis heparin profylakse kan være af begrænset værdi ved prostatektomi og større

ortopædkirurgiske indgreb.

Terapeutisk fuld heparinisering:

Kontinuerlig intravenøs infusion:

1.000-1.500 IE pr. time.

Intermitterende intravenøs injektion:

40.000-60.000 IE fordelt på 4-5 injektioner i døgnet. Subakut anvendes sædvanligvis 12.500-

25.000 IE hver 12. time. Ved hæmodialyse og ekstrakorporal cirkulation er doseringen

speciel. Den biologiske effekt bør kontrolleres f.eks. med APTT eller trombintid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller nogen af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Nuværende eller tidligere immunmedieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) (se

pkt. 4.4).

Aktiv større blødning og risikofaktorer for større blødning. En blødning er defineret som

større, når den opfylder et af de følgende fire kriterier:

1) Fatal blødning. 2) Blødning i et kritisk område eller organ (f.eks. intrakranial,

intraspinal, intraokular, retroperitoneal, intra-artikulær, perikardial, intrauterin eller

intramuskulær med kompartmentsyndrom. 3) Blødning, der fremkalder et fald i

hæmoglobinkoncentrationen på 20 g/L (1,24 mmol/L) eller mere. 4) Blødning, der

medfører transfusion af 2 eller flere portioner fuldblod eller røde blodlegemer.

Septisk endocarditis.

Heparin “LEO” er kontraindiceret ved lokalanæstesi for patienter, der modtager heparin for

behandling snarere end for profylakse. Heparin “LEO” er desuden kontraindiceret ved

indsættelse af epidural kateter i patienter, der får behandlingsdoser af heparin. Fjernelse

eller manipulation af et epiduralkateter bør kun ske, når fordelen opvejer risikoen (se pkt.

4.4).

Heparin ”LEO” indeholder 10 mg/ml af konserveringsmidlet benzylalkohol. Det må ikke

gives til for tidligt fødte og nyfødte børn på grund af risikoen for gispende syndrom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed ved administration af Heparin ”LEO” til patienter med risiko

for blødning.

Kombination med lægemidler, der påvirker trombocytfunktionen eller

koagulationssystemet bør undgås eller overvåges nøje (se pkt. 4.5).

For patienter, der undergår epidural eller spinal anæstesi eller spinal punktur, kan

profylaktisk behandling med heparin meget sjældent være associeret med epidural eller

spinal hæmatom, som kan resultere i forlænget eller permanent paralyse. Risikoen forøges

ved brug af epidural eller spinal kateter til anæstesi, ved samtidig brug af stoffer der

influerer på hæmostasen som for eksempel non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID), blodpladeinhibitorer eller antikoagulation og ved traumatisk eller gentagne

punkturer.

50916_spc.doc

Side 2 af 8

I beslutningsprocessen om intervallet mellem den sidste indgift af heparin ved

profylaktiske doser (≤ 15,000 IE / dag) og placeringen eller fjernelse af et peridural eller

spinal kateter, bør produktkarakteristika og patientprofil tages i betragtning. Placering eller

fjernelse af et peridural eller spinal kateter bør ikke tillades, før 4-6 timer efter sidste

heparin administration og efterfølgende dosis ikke bør finde sted før mindst 1 time efter

procedure. For behandlingsdoser (> 15,000 IE / dag), bør anbringelse eller fjernelse af et

peridural eller spinal kateter ikke tillades, før 4-6 timer efter sidste intravenøs heparin

administration eller 8-12 timer efter sidste subkutan heparin administration. Re-

administration bør udsættes, indtil den kirurgiske procedure er afsluttet eller mindst 1 time

efter proceduren.

Hvis en læge beslutter at administrere antikoagulantia i forbindelse med peridural eller

spinal anæstesi, skal ekstrem årvågenhed og hyppig overvågning udvises for at afsløre

eventuelle tegn og symptomer på neurologisk svækkelse, såsom rygsmerter, sensorisk og

motorisk deficit (følelsesløshed og svaghed i underekstremiteterne) og dysfunktion af tarm

eller blære. Sygeplejersker bør trænes til at afsløre sådanne tegn og symptomer. Patienter

bør instrueres i at straks at informere en sygeplejerske eller en læge, hvis de mærker nogen

af disse. Øjeblikkelig diagnosticering og behandling herunder dekompression af rygmarven

bør initieres, hvis tegn eller symptomer på epidural eller spinal hæmatom mistænkes.

Heparin bør ikke indgives ved intramuskulær injektion på grund af risikoen for hæmatom.

På grund af risikoen for hæmatom bør samtidig intramuskulære injektioner også undgås.

På grund af risikoen for immunmedieret heparininduceret trombocytopeni (type II), bør

trombocyttal måles før starten på behandlingen og regelmæssigt derefter. Heparin ”LEO”

skal seponeres hos patienter, som udvikler immunmedieret heparin-induceret

trombocytopeni (type II) (se pkt. 4.3 og 4.8). Trombocyttal vil normalt normaliseres inden

for 2 til 4 uger efter nedtrapningen.

Heparin med lav molekylevægt bør ikke anvendes som et alternativ til heparin i tilfælde af

heparin-induceret trombocytopeni (type II).

Heparinprodukter kan undertrykke adrenal sekretion af aldosteron, der fører til

hyperkaliæmi (se pkt 4.8). Risikofaktorer omfatter diabetes mellitus, kronisk nyresvigt,

præ-eksisterende metabolisk acidose, forhøjet plasma-kalium ved forbehandling, samtidig

behandling med lægemidler, der kan ophøje plasma kalium og langvarig brug af heparin

(se pkt. 4.5).

Hos patienter i risikogruppen bør kaliumniveauerne måles før start med Heparin ”LEO”

og overvåges regelmæssigt derefter. Heparin-relateret hyperkaliæmi er som regel

reversibel ved behandlingsophør, selvom andre metoder kan være nødvendige at overveje,

hvis heparinbehandlingen vurderes at være livreddende (f.eks nedsætte kaliumindtagelse

og seponere andre lægemidler, der kan påvirke kaliumbalancen).

Heparin ”LEO” indeholder benzylalkohol, methyl-og propylhydroxybenzoat og natrium

som hjælpestoffer.

Methyl-og propylhydroxybenzoat kan forårsage allergiske reaktioner (muligvis

forsinkede), og undtagelsesvis bronkospasme.

50916_spc.doc

Side 3 af 8

Benzylalkohol kan forårsage toksiske reaktioner og anafylaktoide reaktioner hos spædbørn

og børn op til 3 år (se afsnit 4.3).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml hætteglas, dvs

er i det væsentlige ”natrium-fri”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den antikoagulerende virkning af Heparin ”LEO” kan forstærkes ved samtidig

administration af andre lægemidler, der påvirker koagulationssystemet, såsom de, der

hæmmer trombocytfunktionen (f.eks acetylsalicylsyre, andre non-steroide anti-

inflammatoriske lægemidler (NSAID) og selektive serotonin reuptake hæmmere (SSRI-

præparater), trombolytika, vitamin K-antagonister, aktiveret protein C og direkte factor Xa

og IIa hæmmere. Sådanne kombinationer bør undgås eller overvåges nøje (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen kliniske studier med heparin med hensyn til fertilitet.

Graviditet

Antikoagulerende behandling af gravide kvinder kræver inddragelse af en specialist.

En stor mængde data på gravide kvinder (mere end 1000 graviditeter) indikerer ingen

misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af heparin.

Heparin krydser ikke placenta og kan bruges i alle trimestre af graviditeten ved klinisk

behov.

Der bør udvises forsigtighed i forhold til risikoen for blødning, især under fødsel og

epidural anæstesi (se pkt. 4.3 og 4.4).

På grund af risikoen for spinalt hæmatom er behandling med doser af heparin

kontraindiceret hos patienter, som får neuraxial anæstesi (se pkt. 4.3). Derfor bør epidural

anæstesi hos gravide kvinder altid forsinkes indtil mindst 4-6 timer efter intravenøs

administration af den sidste behandlingsdosis af heparin, og 8-12 timer efter subkutan

administration af den sidste behandlingsdosis heparin. Dog kan profylaktiske doser

anvendes, så længe der tillades en minimum forsinkelse på 4-6 timer mellem den sidste

indgift af heparin og nål- eller kateteranbringelsen (se pkt. 4.4).

Heparin ”LEO” indeholder benzylalkohol. Dette konserveringsmiddel kan passere

placentabarrieren.

Amning

Heparin udskilles ikke i modermælken og kan anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Heparin ”LEO” påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

50916_spc.doc

Side 4 af 8

4.8

Bivirkninger

Beregningen af hyppigheden af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra

kliniske studier og spontane rapporter.

De hyppigst rapporterede bivirkninger er blødning og erytem.

Blødning kan opstå i ethvert organ og har forskellige sværhedsgrader (se pkt. 4.4).

Komplikationer kan opstå især ved høje doser. Selv om de store blødninger er

ualmindelige, er død eller varig invaliditet rapporteret i nogle tilfælde.

Immun-medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) er en ualmindelig, men

velkendt bivirkning i forbindelse med heparinbehandling. Immun-medieret heparin-

induceret trombocytopeni (type II) manifesterer sig i vid udstrækning inden for 5 til 14

dage efter indgivelse af den første dosis. Endvidere er en hurtigt-virkende form, blevet

beskrevet hos patienter tidligere eksponeret for heparin. Immunmedierede heparininduceret

trombocytopeni (type II) kan være forbundet med arteriel og venøs trombose. Heparin skal

seponeres i alle tilfælde af immun-medieret heparin-induceret trombocytopeni (type II) (se

pkt. 4.4).

I sjældne tilfælde kan heparin forårsage hyperkaliæmi på grund af hypo-aldosteronisme.

Patienter med risiko omfatter dem med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.4).

Bivirkninger er listet efter MedDRA-systemorganklasse (SOC), og de enkelte bivirkninger

er listet efter hyppighed med den hyppigst rapporterede først. Inden for hver enkelt

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter faldende alvorlighed.

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Trombocytopeni, herunder ikke-immun

heparin associeret trombocytopeni (type I).

Immunsystemet

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Anafylaktisk reaktion

Heparininduceret trombocytopeni (type II).

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Hyperkaliæmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Blødning

Hæmatom

Hud og subkutane væv

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Erythem

50916_spc.doc

Side 5 af 8

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Hudnekrose

Udslæt *

Urticaria

Pruritus

* Forskellige typer af udslæt er blevet

rapporteret, herunder erytematøst,

generaliseret, makulært, makulopapuløst,

papuløst og kløende.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Osteoporose (i forbindelse med langvarig

behandling).

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Priapisme.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Reaktion på injektionsstedet.

Undersøgelser

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Forhøjede transaminaser.

Aktiveret partiel thromboplastintid

forlænget ud over terapeutiske område.

Pædiatrisk population

Den observerede sikkerhedsprofil er ens hos børn og voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Blødning er den vigtigste komplikation af overdosis.

Da heparin elimineres hurtigt, er en afbrydelse af behandlingen tilstrækkelig i tilfælde af

mindre blødninger.

Alvorlig blødning kan kræve administration af modgiften protaminsulfat. Patienter bør

overvåges nøje.

4.10

Udlevering

50916_spc.doc

Side 6 af 8

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

B 01 AB 01 – Antithrombosemidler – Heparingruppen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Heparin “Leo” er et præparat af porcin oprindelse, der består af en heterogen blanding af

polysaccharidkæder. Heparin virker antikoagulerende ved at potensere antitrombins

hæmning af aktiverede koagulationsfaktorer, primært faktor IIa og Xa.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Hepariner virker straks efter intravenøs indgift. Efter subkutan injektion er den

koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 4-6 timer og biotilgængeligheden

er ca. 30%. Elimineringshalveringstiden er 60-90 minutter, længst ved store doser. Heparin

metaboliseres i leveren og udskilles gennem urinen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Heparin kan ved overdosering øge blødningstendensen på grund af den farmakodynamiske

effekt, men er i øvrigt meget lidt toksisk.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid; natriumcitrat; benzylalkohol; methylparahydroxybenzoat (E 218); propyl-

parahydroxybenzoat (E 216); saltsyre, fortyndet; vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Heparin bør ikke tilsættes infusionsvæsker indeholdende aminoglykosider, tetracykliner,

erythromycin, vancomycin, polymyxin, meticillin, hydrokortisionsuccinat, promazinklorid og

prometazinklorid.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser.

Hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

50916_spc.doc

Side 7 af 8

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50916

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. august 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. august 2017

50916_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety