Halcion

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Halcion 0,125 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,125 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Halcion 0,125 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55759
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Halcion.

3. Sådan skal du tage Halcion.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger.

1. Virkning og anvendelse

• Halcion er et sovemiddel.

• Du kan tage Halcion til kortvarig behandling

af søvnløshed, når søvnløsheden er alvorlig

eller invaliderende og giver dig udtalte pro-

blemer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne informa-

tion. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Halcion

Tag ikke Halcion

• hvis du er allergisk over for triazolam, andre

benzodiazepiner eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer i Halcion (angivet i punkt 6).

• hvis du lider af sygdommen Myasthenia gra-

vis (alvorlig muskelsvækkelse).

• hvis du lider af vejrtrækningspauser under

søvnen (søvnapnø).

• hvis du har alvorlig nedsat åndedrætsfunk-

tion.

• hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

• hvis du er barn eller ung under 18 år.

• hvis du tager medicin mod svampeinfektio-

ner (itraconazol, ketoconazol), medicin mod

depression (nefazodon) eller medicin mod

HIV (f.eks. efavirenz).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

tager Halcion hvis du

• har en dårlig leverfunktion.

• har vejtrækningsbesvær.

• tidligere har haft problemer med alkohol- og

medicinmisbrug.

• tidligere har haft alvorlige psykiske lidelser,

fx depression.

Du skal være opmærksom på følgende:

• Du må kun tage Halcion i kort tid. Behand-

lingsvarigheden bør ikke overstige 2 uger.

• Du kan blive afhængig af Halcion, hvis du

tager det i længere tid. Risikoen for afhæn-

gighed er større, hvis du tidligere har haft et

alkohol- eller medicinmisbrug.

• Hvis du er blevet afhængig, kan du få absti-

nenssymptomer ved pludselig ophør af

behandlingen (se afsnittet ”Hvis du holder

op med at tage Halcion”).

• Kontakt straks læge, hvis du får en allergisk

reaktion, såsom hududslæt, åndedrætsbe-

svær og besvimelse (anafylaktiske reaktioner)

eller hævelse af tunge, læber og ansigt.

• Hvis du tager Halcion i længere tid, kan den

søvndyssende virkning aftage.

• Du kan få hukommelsessvigt efter indtagelse

af Halcion. Det kommer oftest flere timer

efter, at du har tage Halcion. For at nedsætte

risikoen for hukommelsestab bør du sørge

for at få 7-8 timers uforstyrret søvn efter ind-

tagelse af Halcion.

• Behandlingen med Halcion bør stoppes, hvis

du oplever psykiske bivirkninger, så som

rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggres-

sivitet, vrangforestillinger, raseri, mareridt,

hallucinationer, psykoser, upassende opførsel

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle

andre tilfælde ring 112.

• Sløvhed, nedsat bevidsthedsniveau.

• Sløvhed om dagen, træthed, forvirring.

• Tale- og smagsforstyrrelser.

• Nedsat opmærksomhed.

• Koordinationsbesvær.

• Nedsat sexlyst.

• Faldtendens.

• Mave- tarmproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade

1, DK-2300 København S, Websted: www.mel-

denbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Halcion utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Halcion efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mær-

ket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Halcion ved almindelig

temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli-

gere oplysninger

Halcion, 0,125 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Triazolam 0,125 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid

vandfri silica, natriumdocusat, natriumben-

zoat, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Halcion 0,125 mg er hvide, ovale tabletter med

delekærv samt mærket med "Upjohn 10".

Halcion fås i:

Halcion 0,125 mg i pakninger med 30 og 100

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Supply A/S

Energivej 15, 5260 Odense S

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

02/2016

Indlægsseddel: Information til brugeren

HALCION

®

0,125 mg tabletter

Triazolam

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000098101-003-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Hal-

cion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skade-

ligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apoteks-

personalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

og andre adfærdsmæssige bivirkninger.

• Der er risiko for, at du vil gå i søvne, herun-

der også at du kører bil, mens du ikke er helt

vågen, og ikke bagefter har nogen erindring

om det. Kontakt læge, hvis du oplever noget

af dette da behandlingen med Halcion bør

stoppes. Se også afsnittet om ”Trafik- og

arbejdssikkerhed”.

Brug af anden medicin sammen med

Halcion

Tal med din læge, hvis du tager:

• medicin mod depression (nefazodon, flu-

voxamin, setralin, paroxetin).

• medicin mod svampeinfektion (ketoconazol,

itraconazol eller andre svampemidler af azol-

typen).

• medicin mod HIV (efavirenz, ritonavir).

• medicin mod mavesår (cimetidin).

• medicin mod infektioner (erythromycin, cla-

rithromycin, troleandomycin).

• medicin mod tuberkulose (isoniazid, rifam-

picin).

• medicin mod epilepsi (carbamazepin)

• medicin mod hjerteproblemer (diltiazem,

verapamil).

• medicin mod kvalme og opkastninger (apre-

pitant).

• bedøvelsesmidler. Hvis du skal opereres, er

det vigtigt, at du fortæller lægen eller tand-

lægen at du tager Halcion.

• medicin mod visse kræfttyper (imatinib).

• medicin mod stærke smerter (analgetiske

opioider).

• medicin mod allergi (sløvende antihistami-

ner).

• P-piller.

• sove- og nervemedicin samt beroligende

medicin.

• alkohol.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlan-

det, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Brug af Halcion sammen med mad og

drikke og alkohol

• Du kan tage Halcion i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag tab-

letterne med et glas vand.

• Du bør ikke drikke alkohol, mens du tager

Halcion. Alkohol har en forstærkende effekt

på virkningen af Halcion.

• Undgå samtidig indtagelse af grapefrugt-

juice.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks-

personalet til råds, før du tager dette læge-

middel.

Graviditet:

• Hvis du bliver gravid, ønsker at blive gravid

eller har en formodning om, at du er gravid,

skal du kontakte lægen med henblik på

ophør af behandling med Halcion.

• Du må kun tage Halcion i de sidste 3 måne-

der før forventet fødsel efter aftale med

lægen. Hvis du bruger Halcion i de sidste 3

måneder af graviditeten, er der risiko for

bivirkninger hos den nyfødte såsom "floppy

infant" (slapt barn) syndrom, abstinenssymp-

tomer, nedsat kropstemperatur, nedsat kraft

i musklerne og moderat åndedrætsbesvær.

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Halcion, da

det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advar-

selstrekant. Det betyder, at Halcion kan give

bivirkninger (sløvhed, hukommelsestab, nedsat

koncentration og nedsat muskelfunktion),

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil

eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Halcion

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din

læge har fortalt dig at du ikke tåler visse suk-

kerarter, så kontakt lægen inden du tager

Halcion

3. Sådan skal du tage Halcion

Tag altid Halcion nøjagtigt efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele

tabletten, hvis du har svært ved at sluge den

hel.

Behandlingen bør være så kortvarig som

muligt, højst 2 uger. I særlige tilfælde kan din

læge bestemme, at behandlingen skal vare

længere. Du bør tage tabletterne umiddelbart

før sengetid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet på 0,125 mg eller op til 1 tablet på

0,25 mg før sengetid.

Ældre:

1 tablet på 0,125 mg før sengetid.

Dosis bør ikke overskrides.

Brug til børn og unge:

Du må ikke bruge Halcion til børn og unge

under 18 år.

Nedsat leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Halcion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Halcion, end der står i denne

information, eller flere end lægen har fore-

skrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Døsighed, sløret tale, nedsat koordinations-

evne, åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed

(koma). Det kan i sjældne tilfælde være livstru-

ende. I milde tilfælde er symptomerne sløvhed,

mental forvirring, døsighed, nedsat koordina-

tionsevne og sløret tale. I alvorligere tilfælde

omfatter symptomerne usikre bevægelser,

nedsat kraft i musklerne, åndedrætsbesvær,

sjældent koma og meget sjælden død.

Hvis du har glemt at tage Halcion

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage

den straks, du kommer i tanke om den, med-

mindre det er tid til næste dosis. Du må ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Halcion

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

Hvis du pludseligt holder op med at tage Hal-

cion, kan du få abstinenser.

Symptomerne kan være:

• Hovedpine, muskelsmerter, ekstrem angstfø-

lelse, anspændthed, rastløshed, forvirring og

irritabel adfærd.

I alvorlige tilfælde kan du få:

• Manglende orientering i tid og sted, lav selv-

opfattelse, øget følsomhed for lyd, lys, støj

og fysisk kontakt, prikkende og snurrende

fornemmelser i arme og ben eller følelsesløs-

hed i huden, hallucinationer eller epileptiske

anfald.

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som

Halcion dæmpede, bliver forstærket, når du

holder op med at tage medicinen. Lægen vil

derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal

stoppe med at tage Halcion.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-

ger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/

shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber

og negle (hos patienter med vejrtræknings-

problemer). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Søvnighed.

• Svimmelhed.

• Hovedpine.

• Usikre bevægelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Forvirring, søvnløshed.

• Nedsat hukommelse.

• Dobbeltsyn, synsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Hudreaktioner, udslæt.

• Muskelsvaghed.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livs-

farligt. Ring 112.

• Overfølsomhedsreaktioner.

• Hukommelsestab for tiden efter brug af Hal-

cion (aterograd amnesi).

• Depression. Kan være eller bliver alvorligt.

Tal med lægen.

• Tilvænning og afhængighed med abstinen-

ser ved ophør af behandlingen. (Se ”Hvis du

holder op med at tage Halcion”). Kontakt

lægen hvis abstinenserne bliver alvorlige.

• Truende evt. voldelig adfærd, hallucinatio-

ner, søvngængeri, rastløshed, ophidselse,

irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger,

raseri, mareridt, psykoser, upassende opførsel

(det forekommer især hos børn og ældre).