Halcion

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Halcion 0,125 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,125 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Halcion 0,125 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54365
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Halcion

®

0,125 og 0,25 mg tabletter

triazolam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Halcion

3. Sådan skal du tage Halcion

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

1. Virkning og anvendelse

Halcion er et sovemiddel.

Du kan bruge Halcion til kortvarig

behandling af søvnløshed, når søvnløsheden

er alvorlig eller invaliderende og giver dig

udtalte problemer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Halcion

Lægen kan have foreskrevet anden anven-

delse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doserings etiketten.

Tag ikke Halcion, hvis du

– er allergisk over for triazolam eller

lignende stoffer (benzodiazepiner) eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Halcion

(angivet i afsnit 6).

– lider af alvorlig muskelsvækkelse

(myasthenia gravis).

– lider af alvorligt nedsat åndedrætsfunktion.

– lider af vejrtrækningspauser under søvnen

(søvnapnø syndrom).

– har stærkt nedsat leverfunktion.

– samtidig tager medicin mod:

svampeinfektioner (ketoconazol,

itraconazol).

depression (nefazodon).

HIV (efavirenz) samt HIV-protease-

hæmmere (f.eks. ritonavir).

Halcion må ikke anvendes til børn og unge

under 18 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Halcion, hvis du

– har en dårligt fungerende lever.

– har vejrtrækningsbesvær.

– tidligere har haft problemer med alkohol-

og medicinmisbrug.

– tidligere har haft problemer med alvorlige

psykiske lidelser, f.eks. depression.

Vær opmærksom på følgende

• Kontakt straks læge, hvis du får en

allergisk reaktion, som hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse

(anafylaktiske reaktioner) eller hævelse af

Halcion kan forstærke den sløvende

virkning af alkohol, sove- og nervemedicin,

beroligende medicin og medicin mod allergi

(sløvende antihistaminer).

Brug af Halcion sammen med mad, drikke

og alkohol

Du kan tage Halcion i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag

tabletterne med et glas vand.

Du må ikke drikke alkohol eller

grapefrugtjuice, mens du er i behandling

med Halcion.

Alkohol og grapefrugtjuice forstærker

virkningen af Halcion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Halcion, hvis du planlægger

at blive gravid eller har en mistanke om,

at du er gravid. Hvis du tager Halcion og

opdager, at du er gravid, skal du kontakte

din læge hurtigst muligt med henblik på

ophør af behandlingen.

Du må kun tage Halcion i de sidste 3

måneder før forventet fødsel efter aftale

med lægen. Hvis du tager Halcion i de

sidste 3 måneder af graviditeten, er der

risiko for bivirkninger hos den nyfødte

såsom lav legemstemperatur, lavt blodtryk

og åndedrætsbesvær. Der er endvidere risiko

for, at barnet får abstinenssymptomer efter

fødslen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Halcion, da

Halcion går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød

advarselstrekant. Det betyder, at Halcion

virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner,

hvis du er søvnig eller svimmel.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være

med at cykle. Lad være med at arbejde med

værktøj eller maskiner.

Halcion indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

07-2017

P564355-3

tunge, læber og ansigt.

• Du må kun tage Halcion i kort tid.

• Du kan blive afhængig af Halcion, hvis

du tager det i længere tid. Risikoen for

afhængighed er større, hvis du tidligere

har haft et alkohol- eller medicinmisbrug.

• Hvis du er blevet afhængig, kan du få

abstinenssymptomer ved pludselig ophør

af behandlingen (se afsnittet ”Hvis du

holder op med at tage Halcion”).

• Hvis du tager Halcion i længere tid, kan

den søvndyssende virkning aftage.

• Du kan få hukommelsessvigt efter

indtagelse af Halcion. Det kommer

oftest flere timer efter, at du har taget

Halcion. For at nedsætte risikoen for

hukommelsestab bør du sørge for at

få 7-8 timers uforstyrret søvn efter

indtagelse af Halcion.

• Der er risiko for, at du vil gå i søvne,

herunder også at du kører bil, mens du

ikke er helt vågen, og ikke bagefter har

nogen erindring om det. Kontakt læge,

hvis du oplever noget af dette. Se også

afsnittet om ”Trafik og arbejdssikkerhed”.

Børn og unge

Halcion må ikke bruges til børn og unge

under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med

Halcion

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

• Alkohol.

• Medicin mod tuberkulose (rimfampicin,

isoniazid).

• Nervemedicin.

• Medicin mod infektioner (erythromycin,

clarithromycin, troleandomycin).

• Sovemedicin.

• P-piller.

• Beroligende medicin.

• Medicin mod depression (f.eks. sertralin,

paroxetin, nefazodon, fluvoxamin).

• Smertestillende medicin af morfintypen.

• Medicin mod epilepsi (f.eks.

carbamazepin).

• Medicin mod mavesår (cimetidin).

• Bedøvelsesmidler. Hvis du skal opereres,

er det vigtigt, at du fortæller lægen eller

tandlægen at du tager Halcion.

• Medicin mod allergi (sløvende

antihistaminer).

• Medicin mod svampeinfektioner (f.eks.

itraconazol, ketoconazol).

• Medicin mod HIV (ritonavir, efavirenz).

• Medicin for hjerte og kredsløb (diltiazem,

verapamil).

• Medicin mod visse kræfttyper (imatinib).

• Medicin mod kvalme og opkastninger i

forbindelse med kemoterapi (aprepitant).

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

3. Sådan skal du tage Halcion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandlingen skal være så kortvarig som

muligt. Den vil normalt vare fra få dage til

højst 2 uger.

Din læge kan i visse tilfælde bestemme at

behand

lingen skal vare længere.

Du bør tage tabletterne umiddelbart før

sengetid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet på 0,125 mg eller op til

1 tablet på 0,25 mg før sengetid.

Dosis bør ikke overskride 0,25 mg.

Ældre: 1 tablet på 0,125 mg før sengetid.

Denne dosis bør ikke overskrides.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge

Halcion må ikke bruges til børn og unge

under 18 år.

Hvis du har taget for mange Halcion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Halcion, end

der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering er døsighed,

sløvhed, mental forvirring, sløret tale,

nedsat evne til at styre bevægelser,

svimmelhed, evt. besvimelse, lavt blodtryk,

åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed

(koma). Det kan i meget sjældne tilfælde

være livstruende.

Hvis du har glemt at tage Halcion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Halcion

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

Du må kun afbryde eller stoppe

behandlingen efter aftale med din læge.

Hvis du pludseligt holder op med at tage

Halcion, kan du få abstinenser. Dette

kan være ledsaget af hovedpine eller

muskelsmerter, ekstrem angst, spænding,

rastløshed, forvirring, irritabilitet.

I alvorlige tilfælde kan du få:

• Manglende orientering i tid og sted.

• Lav selvopfattelse.

• Øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk

kontakt.

• Prikkende og snurrende fornemmelser i

arme og ben eller følelsesløshed i huden.

• Hallucinationer.

• Epileptiske anfald.

Desuden kan du opleve, at de symptomer,

som Halcion dæmpede, bliver forstærket,

når du holder op med at tage medicinen.

Lægen vil derfor nedsætte din dosis

gradvist, når du skal stoppe med at tage

Halcion.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (indenfor minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Svækket vejrtrækning, blåfarvning af

læber og negle (hos patienter med

vejrtræningsproblemer). Ring 112.

• Truende evt. voldelig adfærd,

hallucinationer, søvngængeri,

rastløshed, ophidselse, irritabilitet,

vrangforestillinger, raseri, mareridt,

psykoser, upassende opførsel og andre

adfærdsforstyrrelser (det forekommer især

hos børn og ældre). Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Tilvænning og afhængighed med

abstinenser ved ophør af behandlingen.

(Se ”Hvis du holder op med at

tage Halcion”). Kontakt lægen hvis

abstinenserne bliver alvorlige.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Søvnighed, svimmelhed, hovedpine,

usikre bevægelser.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter.

• Forvirring, søvnløshed.

• Nedsat hukommelse.

• Dobbeltsyn, synsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Hudreaktioner, udslæt.

• Muskelsvaghed.

Bivirkninger, hvor hyppighed ikke er

kendt:

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

• Besvimelse. Ved normal puls og

vejrtrækning og hurtig opvågning, tal

med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Hukommelsestab for tiden efter brug af

Halcion (anterograd amnesil).

• Nedsat opmærksomhed, forvirring.

• Sløvhed om dagen, søvnighed, træthed,

bevidsthedssvækkelse.

• Koordinationsbesvær. Taleforstyrrelser.

• Smagsforstyrrelser.

• Mavebesvær

• Nedsat sexlyst.

• Faldtendens.

• Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Halcion utilgængeligt for børn.

0,25 mg: Må ikke opbevares over 25 ºC.

0,125 mg: Opbevares ved almindelig

stuetemperatur.

Brug ikke Halcion efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Halcion indeholder:

– Aktivt stof: Triazolam. Hver tablet

indeholder henholdsvis 0,125 mg eller

0,25 mg triazolam.

– Øvrige indholdsstoffer: Lactose,

mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri

silica, natriumdocusat, natriumbenzoat,

magnesiumstearat, majsstivelse,

erythrosin (E127) (0,125 mg tabletter)

samt indigotin I (E132) (0,125 mg og

0,25 mg tabletter).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

0,125 mg tabletter er ovale, hvid med

delekærv, mærket med Upjohn 10.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

0,25 mg tabletter er ovale, lyseblå og

mærket med Upjohn 17.

Pakningsstørrelser

Halcion 0,125 mg og 0,25 mg fås i

pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Halcion

er et registreret varemærke, som

tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC.

Denne indlægsseddel blev senest

revideret juli 2017.