Gratil 75 WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gratil 75 WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg amidosulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gratil 75 WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 18-418
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Produktresumé

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

1/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Handelsnavn

GRATIL WG 75

Produkt kode (UVP)

05938848

Middeltype

Ukrudtsmiddel

Firma

Bayer CropScience, Bayer A/S

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

Telefon

(+45) 45 23 50 00

Telefax

(+45) 45 23 52 60

Ansvarlig afdeling

E-mail: MSDS.Nordic@bayercropscience.com

Nødtelefon

(+45) 45 23 50 00 (døgnet rundt)

2. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske karakter

Vanddispergerbart granulat (WG)

Amidosulfuron 75 %

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr. /

EF-Nr.

Symbol(er)

R-sætning(er)

Koncentration [%]

Amidosulfuron

120923-37-7

R52/53

75,00

Natrium laurylsulfat

151-21-3

205-788-1

R20/22,

R37/38, R41

< 5,00

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd

Forlad det farlige område. Den tilskadekomne skal lægges i aflåst sideleje, dækkes til og

holdes varm. Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et sikkert sted.

Indånding

Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Hudkontakt

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

2/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt.

kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge

hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse

Skyl munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Indtag aktivt kul. Søg læge ved vedvarende

symptomer.

Meddelelse til læge

Symptomer

Systemisk:, Hidtil ingen kendte symptomer., Lokal:, Irritation

Behandling

Behandles symptomatisk.

En maveskylning er normalt ikke nødvendig. Hvis en større mængde er blevet indtaget

(mere end en mundfuld) gives aktivt kul og natriumsulfat.

Der er ingen specifik modgift.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler

Vandtåge

Skum

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Tørt pulver

Kulsyre (CO2)

Specifikke farer ved brandbekæmpelse

Ved brand kan følgende frigøres:

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Kulmonoxid (CO)

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Metoder til oprydning

Undgå støvudvikling og elektriskopladning (gnistudvikling) fordi støveksplosion kan

forekomme.

Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald.

Øvrige råd

Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

3/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

Råd om sikker håndtering

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Pas på ikke at udvikle støv fra spildt granulat.

Støv kan udvikle en eksplosiv blanding med luft.

Opbevaring

Krav til lager og beholdere

Opbevar i original beholder.

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Holdes væk fra direkte sollys.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Temperatur tolerance

min.

-20 °C

maks.

40 °C

Egnede arbejdsmaterialer

HDPE (high density polyethylene)

Aluminium blandingsfilm (min. 0,007 mm aluminium)

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponenter

CAS-Nr.

Kontrolparametre

Opdater

Basis

Amidosulfuron

120923-37-7

5,5 mg/m³

OES BCS*

*OES BCS: Intern eksponeringsgrænseværdi Bayer CropScience (Occupational Exposure

Standard)

Personlige værnemidler - Slutbruger

Generelt råd

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales det at anvende

nedenstående værnemidler.

Udsprøjtning fra traktor (lukket førerhus): anvend støvler og

overtræksbukser, handsker skal medbringes og anvendes ved risiko

for kontakt med produktet. Ved opblanding se venligst

nedenstående.

Beskyttelse af hænder

Ved håndtering af produktet, skal CE mærket (eller lign.) nitril gummi

handsker anvendes (min. tykkelse 0,40mm). Ved udvendig

forureningen skal handskerne vaskes grundigt. Ved perforering,

indvendig forurening eller hvis handskerne udvendig ikke kan vaskes

tilfredsstillende, skal handskerne bortkastes. Hænderne skal, efter

enhver håndtering af produktet, altid vaskes grundigt. Dette gælder

også før der spises, drikkes, ryges og inden toiletbesøg.

Beskyttelse af øjne

Sikkerhedsbriller med sideskærme

Hud- og kropsbeskyttelse

Forklæde/overtræksbukser

Gummistøvler

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

4/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

Hygiejniske foranstaltninger

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelsesforanstaltninger

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

9. FYSISK-KEMISK EGENSKABER

Udseende

Form

vanddispergerbart granulat

Farve

beige

Lugt

svagt syrlig

Sikkerhedsdata

ca. 4,7 ved 1 % (20 °C)

Selvantændelsestemperatur

> 402 °C

Laveste eksplosionsgrænse

100 g/m3

Støveksplosion nummer

97 m.b_/s

Klasse for støveksplosion

Bulk massefylde

570 - 670 kg/m3

Vandopløselighed

710 g/l

blandbart

Slagfølsomhed

ikke slagfølsom

Eksplosivitet

Ikke eksplosiv.

92/69/EEC, A.14 / OØSU 113

Dust content

næsten støvfri

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk spaltning

140 °C , Brændværdi: 10 K/min

Farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale

forhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut toksicitet ved indtagelse

LD50 (rotte) > 5.000 mg/kg

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

5/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

Akut toksicitet ved indånding

LC50 (rotte) > 5 mg/l

Eksponerings varighed: 4 h

Akut toksicitet ved hudkontakt

LD50 (rotte) > 4.000 mg/kg

Hudirritation

Ingen hudirritation. (kanin)

Øjenirritation

Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig. (kanin)

Sensibilisering

Ikke sensibiliserende. (marsvin)

OECD Test retningslinje 406, Buehler test

12. MILJØOPLYSNINGER

Oplysninger om eliminering (persistens og nedbrydelighed)

Biologisk nedbrydelighed

Enkeltkomponenterne er biologisk nedbrydelige.

Økotoksiske virkninger

Toksicitet overfor fisk

LC50 (Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)) 150 mg/l

Eksponerings varighed: 96 h

Toksicitet overfor fisk

LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)) 449 mg/l

Eksponerings varighed: 96 h

Toksicitet overfor dafnier

EC50 (Daphnia magna) 187 mg/l

Eksponerings varighed: 48 h

Toksicitet overfor alger

EC50 (Scenedesmus subspicatus) 122 mg/l

Eksponerings varighed: 72 h

Toksicitet overfor alger

EC50 (Lemna gibba (andemad)) 10,1 µg/l

Vækstrate; Eksponerings varighed: 7 d

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Affaldskort nr.

020108 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID/ADNR

UN nummer

3077

Etiketter

Emballage gruppe

Farenr.

Godsbetegnelse

MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

6/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

(AMIDOSULFURON MIXTURE)

Tunnel Code

Denne klassificering er i princippet ikke gældende for transport af tank container på indre

vandveje. Der henvises til producenten for yderligere information.

IMDG

UN nummer

3077

Etiketter

Emballage gruppe

F-A , S-F

Marin forureningsfaktor

(Marine pollutant)

Godsbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S.

(AMIDOSULFURON MIXTURE)

IATA

UN nummer

3077

Etiketter

9

Emballage gruppe

Godsbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S.

(AMIDOSULFURON MIXTURE )

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Amidosulfuron

Mærkning og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst

Klassificering:

Mærkningspligtig

R-sætning(er)

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Særlig mærkning

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Andre informationer

WHO-klassificering: U

Nationale forskrifter

Registeringsnummer

18-418

Uddannelse

Krav om sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 28.11.2006.

Gælder dog ikke for elever under uddannelse, der som led i deres uddannelse udfører

bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion.

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

GRATIL WG 75

7/7

Udgave 2 / DK

Revisionsdato: 08.07.2009

102000000550

Trykt den: 08.07.2009

Anvendelsesområde

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg og

vedvarende græs.

Korn må ikke behandles senere end 42 dage før høst.

Behandlede græsarealer må ikke afgræsses eller høstes før 21 dage efter behandling.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Tekst af R-sætninger nævnt i punkt 3

R20/22

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R37/38

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere oplysninger om de aktive stoffer findes også i: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und

Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikal

Oplysningerne i dette datablad er medtaget i overensstemmelse med retningslinjerne i forordning

(EF) nr. 1907/2006. Dette datablad supplerer brugervejledningen, men erstatter den ikke.

Oplysningerne heri er baseret på den viden, der var tilgængelig om produktet på det tidspunkt,

den blev udfærdiget. Brugerne skal endvidere være opmærksomme på evt. risici ved brug af

produktet til andre formål end de tiltænkte. De krævede oplysninger er i overensstemmelse med

gældende EU-lovgivning. Evt. yderligere nationale krav skal desuden overholdes.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere

versioner.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Clopidogrel Tablets USP, 75 mg by International Laboratories: Recall - Product Mislabeling

Missed doses of Clopidogrel increases the risk of heart attack and stroke which can be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas&#8482; 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas&#8482; 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-10-2016

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

Experts for the European Pharmacopoeia's groups of experts and working parties

A very large part of the work related to the drafting of new monographs for the European Pharmacopoeia (EDQM) is carried out by external experts in 75 groups of experts and working parties. Experts for the groups are appointed for a period of three years, and the EDQM is now seeking experts for the period from 2017 to 2019.

Danish Medicines Agency

10-4-2018

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Roche Registration GmbH)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2179 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/955/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

RANITIDINE 75 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

MAGNESIUM SULFATE Injection [WG Critical Care, LLC]

MAGNESIUM SULFATE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

5% DEXTROSE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

5% DEXTROSE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

PLASMA-LYTE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

PLASMA-LYTE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet, Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets) Tablet [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

RANITIDINE 75 (Ranitidine Tablets Usp, 75mg) Tablet [The Kroger Co.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

QUARTERMASTER (Penicillin In Dihydrostreptomycin) Suspension [WG Critical Care, LLC]

QUARTERMASTER (Penicillin In Dihydrostreptomycin) Suspension [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

AMPICILLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

AMPICILLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

ACID REDUCER 75 (Ranitidine 75mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFTRIAXONE Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Ingelvac CircoFLEX (Active substance: Porcine circovirus type 2 ORF2 protein minimum RP1.0 Maximum RP 3.75) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7264 of Thu, 26 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

26-10-2017

CEFTAZIDIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFTAZIDIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

NAFCILLIN Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

NAFCILLIN Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

Current standards applicable to TGA-licensed HPC manufacturers

TGO 94 Standard for HPCs derived from Cord Blood has replaced TGO 75

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-9-2017

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

ZANTAC 75 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

PENICILLIN G POTASSIUM Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

PENICILLIN G POTASSIUM Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFOXITIN Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed