Granisetron "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Granisetron "Stada" 1 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Granisetron "Stada" 1 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39120
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Granisetron Stada filmovertrukne tabletter 1 mg, 2 mg

Granisetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Granisetron Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Granisetron Stada

Sådan skal du tage Granisetron Stada

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Granisetron indeholder det aktive stof granisetron. Granisetron Stada tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes 5-HT

receptorantagonister eller antiemetika. Disse tabletter må kun

anvendes af voksne.

Granisetron Stada bruges til behandling af kvalme og opkast forårsaget af kemoterapi og/eller

strålebehandling ved kræft.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GRANISETRON STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Granisetron Stada hvis:

Du er overfølsom overfor granisetron eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Granisetron

Stada tabletter (angivet i pkt. 6).

Hvis du er i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller på apoteket, før du tager disse tabletter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, før du tager disse tabletter, specielt:

Hvis du oplever problemer med afføringen på grund af forstoppelse.

Hvis du har hjerteproblemer, er blevet behandlet for kræft med lægemidler, som er kendt for

at kunne skade hjertet, eller har problemer med saltbalancen i kroppen, som kalium, natrium

eller calcium (elektrolytforstyrrelser).

Hvis du tager anden medicin, der indeholder en 5-HT

receptorantagonist. Dette inkluderer

dolasetron, ondansetron, som bruges til at forebygge og behandle kvalme og opkastning

ligesom Granisetron Stada.

Serotoninsyndrom er en sjælden, men potentielt livstruende reaktion, som kan forekomme med

Granisetron. Det kan forårsage alvorlige ændringer i måden, hvorpå din hjerne, dine muskler og dit

fordøjelsessystem fungerer. Reaktionen kan forekomme, hvis du tager Granisetron alene, men

forekommer sandsynligvis oftere, hvis du tager Granisetron samtidig med visse andre lægemidler.

Det er vigtigt, at du informerer din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske om al den medicin,

du tager.

Børn og unge

Børn bør ikke tage disse tabletter.

Brug af anden medicin sammen med Granisetron Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Det skyldes, at Granisetron Stada kan påvirke virkningen af anden medicin, eller anden

medicin kan påvirke virkningen af Granisetron Stada.

Fortæl det specielt til lægen, sundhedspersonalet eller på apoteket, hvis du bruger nedenstående

medicin:

Medicin, som bruges til at behandle uregelmæssig hjerterytme, anden medicin med ”5-HT

receptorantagonist” som dolasetron eller ondansetron (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”

ovenfor).

Phenobarbital, medicin som bruges til at behandle epilepsi.

Ketoconazol, medicin som bruges til behandling af svampeinfektioner.

Erythromycin, som bruges til behandling af bakterieinfektioner.

SSRI (selektive serotonin reuptake hæmmere) anvendes til at behandle depression og/eller

angst inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram og escitalopram.

SNRI (serotonin noradrenalin reuptake hæmmere) anvendes til at behandle depression

og/eller angst inklusive venlafaxin og duloxetin.

Brug af Granisetron Stada sammen med mad og drikke

Du kan tage Granisetron Stada sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Granisetron Stada har ingen eller ringe effekt på din evne til at køre motorkøretøj eller bruge

værktøj eller maskiner.

Granisetron Stada indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE GRANISETRON STADA

Tag altid Granisetron Stada nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Hver tablet skal synkes med lidt vand.

Den anbefalede dosis af Granisetron Stada tabletter varierer fra patient til patient. Det kommer an

på din alder, vægt, og om du tager medicinen til at forebygge eller for at behandle kvalme og

opkastning. Lægen vil bestemme din dosis.

Forebyggelse af kvalme og opkastning

Første dosis af Granisetron Stada vil normalt blive givet en time før strålebehandling eller

kemoterapi. Dosis vil enten være:

En 1 mg tablet to gange daglig eller

To 1 mg tabletter en gang daglig eller

En 2 mg tablet en gang daglig

i op til en uge efter din strålebehandling eller kemoterapi.

Behandling af kvalme og opkastning

Dosis vil normalt være enten:

En 1 mg tablet to gange eller

To 1 mg tabletter en gang daglig eller

En 2 mg tablet daglig.

Hvis du har taget for meget Granisetron Stada

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Granisetron Stada, end

der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du tror, at du har taget for mange Granisetron Stada tabletter, så tal med lægen eller

sundhedspersonalet. Symptomerne på overdosering inkluderer let hovedpine. Behandlingen

afhænger af dine symptomer.

Hvis du har glemt at tage Granisetron Stada

Hvis du tror, at du har glemt at tage en dosis, så tal med din læge eller sundhedspersonalet. Du må

ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Granisetron Stada

Du må ikke stoppe med at tage medicinen, før behandlingen er afsluttet. Hvis du stopper med at

tage medicinen, kan dine symptomer vende tilbage.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring brugen af denne medicin, så spørg lægen,

sundhedspersonalet eller på apoteket.

4.

BIVIRKNINGER

Granisetron Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis

du oplever nedenstående bivirkninger, skal du straks kontakte en læge:

Allergiske reaktioner (anafylaksi). Symptomerne kan inkludere opsvulmen af hals, ansigt,

læber og mund samt åndedræts- eller synkebesvær.

Andre bivirkninger som du kan få, når du tager denne medicin:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

Hovedpine.

Forstoppelse. Din læge vil følge din tilstand.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Søvnproblemer.

ændringer i leverfunktionen, som kan ses i blodprøver.

diarré.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

udslæt eller en allergisk hudreaktion eller nældefeber. Symptomerne kan inkludere røde,

hævede, kløende ujævnheder.

Ændringer i hjerterytmen og ændringer på EKG-udskrifter (optagelse af hjertets elektriske

aktivitet)

Unormale, ufrivillige bevægelser, som rysten, muskelstivhed og muskelsammentrækninger.

Serotoninsyndrom. Tegn kan omfatte feber, svedudbrud, rysten, diarré, kvalme, opkastning,

muskelsammentrækninger, reflekser, muskelrystelser eller stivhed, overaktive reflekser, tab

af koordinationsevne, hurtig hjerterytme, ændringer i blodtrykket, forvirring, ophidselse,

rastløshed, hallucinationer, humørsvingninger, bevidstløshed og koma.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Granisetron Stada utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Granisetron Stada efter den udløbsdato (Exp), der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Granisetron Stada indeholder:

Aktivt stof: Granisetron.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg granisetron (som hydrochlorid).

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2 mg granisetron (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, cellulose, mikrokrystallinsk (E460), hypromellose

(E464), natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat (E470b), titandioxid (E171), macrogol 400,

polysorbat 80 (E433).

Udseende og pakningsstørrelser:

Granisetron Stada 1 mg er en rund, hvid eller hvidlig filmovertrukken tablet mærket med ”GS” på

den ene side.

Granisetron Stada 2 mg er en rund, hvid eller hvidlig filmovertrukken tablet mærket med ”GS2” på

den ene side.

Granisetron Stada 1 mg: Blister med 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250 og

500 tabletter.

Granisetron Stada 2 mg: Blister med 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250 og

500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed