Granisetron "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Granisetron "Hexal" 1 mg/ml koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Granisetron "Hexal" 1 mg/ml koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39700
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. marts 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Granisetron "Hexal", koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

23504

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Granisetron "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 1 mg granisetron (som hydrochlorid).

Indeholder natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Granisetron "Hexal" injektionsvæske, opløsning er indiceret til voksne til forebyggelse og

behandling af

akut kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling

postoperativ kvalme og opkastning.

Granisetron "Hexal" injektionsvæske, opløsning er indiceret til forebyggelse af forsinket

kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling.

Granisetron "Hexal" injektionsvæske, opløsning er indiceret til børn i alderen 2 år og

opefter til forebyggelse og behandling af akut kvalme og opkastning i forbindelse med

kemoterapi.

39700_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Kemoterapi og strålebehandlingsinduceret kvalme og opkastning (CINV og RINV)

Forebyggelse (akut og forsinket kvalme)

En dosis på 1-3 mg (10-40 µg/kg) Granisetron "Hexal" injektionsvæske, opløsning

administreres enten som en langsom intravenøs injektion eller som en fortyndet intravenøs

infusion 5 minutter før påbegyndelse af kemoterapi. Opløsningen skal fortyndes til 5 ml pr.

Behandling (akut kvalme)

En dosis på 1-3 mg (10-40 µg/kg) granisetron injektionsvæske, opløsning administreres

enten som en langsom intravenøs injektion eller som en fortyndet intravenøs infusion over

5 minutter. Opløsningen skal fortyndes til 5 ml pr. mg. Yderligere vedligeholdelsesdoser af

granisetron injektionsvæske, opløsning kan administreres med mindst 10 minutters

interval. Den maksimale dosis over 24 timer bør ikke overstige 9 mg.

Kombination med kortikosteroider

Effekten af parenteral granisetron kan forstærkes ved en supplerende intravenøs dosis

kortikosteroid, f.eks. 8-20 mg dexamethazon administreret inden påbegyndelse af

cytostatikabehandling eller 250 mg methylprednisolon administreret inden påbegyndelse

og kort efter afslutning af kemoterapien.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af granisetron injektionsvæske, opløsning hos børn fra 2 år og

opefter er veletableret ved forebyggelse og behandling (kontrol) af akut kvalme og

opkastning i forbindelse med kemoterapi og forebyggelse af forsinket kvalme og

opkastning i forbindelse med kemoterapi. En dosis på 10-40 μg/kg legemsvægt (op til 3

mg) fortyndes med 10-30 ml infusionsvæske og administreres som intravenøs infusion

over 5 minutter inden påbegyndelse af kemoterapi. Om nødvendigt kan en yderligere dosis

administreres inden for 24-timer. Denne ekstra dosis må først administreres mindst 10

minutter efter den første infusion.

Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)

En dosis på 1 mg (10 µg/kg) granisetron injektionsvæske, opløsning administreres som

langsom intravenøs injektion. Den maksimale dosis granisetron over 24 timer bør ikke

overstige 3 mg.

Til forebyggelse af PONV bør administrationen være færdig inden anæstesi-induktion.

Pædiatrisk population

Tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering. Der er ikke tilstrækkelig klinisk evidens til at anbefale administration

af injektionsvæsken hos børn til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og

opkastning (PONV).

39700_spc.doc

Side 2 af 10

Særlige populationer

Ældre og nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for særlige forsigtighedsregler ved brug hos ældre patienter eller

patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Nedsat leverfunktion

Til dato er der ingen evidens for en øget hyppighed af bivirkninger hos patienter med

leversygdomme. Dosisjustering er ikke nødvendig, men på baggrund af lægemidlets

kinetik bør granisetron anvendes med en vis forsigtighed i denne patientgruppe (se pkt.

5.2).

Administration

Administration kan foregå enten ved langsom intravenøs injektion (over 30 sekunder) eller

som intravenøs infusion fortyndet med 20 til 50 ml infusionsvæske og administreret over 5

minutter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da granisetron kan reducere motiliteten i tyktarmen, skal patienter med tegn på sub-akut

tarmobstruktion observeres nøje efter administration.

Som for andre 5-HT

-antagonister, er der rapporteret om EKG-forandringer, herunder

forlængelse af QT-intervallet, ved brug af granisetron. For patienter med præ-eksisterende

arytmier eller ledningsforstyrrelser kan dette have kliniske konsekvenser. Der skal derfor

udvises forsigtighed hos patienter med hjertesygdomme og hos patienter som får

kardiotoksisk kemoterapi og/eller har ledsagende elektrolytforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om krydsallergi mellem 5-HT

-antagonister (f.eks. dolasetron og

ondansetron).

Serotoninsyndrom

Der har været indberetninger om serotoninsyndrom ved anvendelse af 5-HT

-antagonister

enten alene eller hovedsagelig i kombination med andre serotonerge lægemidler (herunder

selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) og serotonin-noradrenalingenoptags-

hæmmere (SNRI). Det tilrådes at iagttage patienterne nøje for serotoninsyndrom-lignende

symptomer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Som for andre 5-HT

-antagonister, er der rapporteret om EKG-forandringer, herunder

forlængelse af QT-intervallet, ved brug af granisetron. For patienter, som samtidigt

behandles med lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet, og/eller arytmogene

lægemidler, kan dette have kliniske konsekvenser (se pkt. 4.4).

I forsøg med raske frivillige er der ikke set tegn på interaktioner mellem granisetron og

benzodiazepiner (lorazepam), neuroleptika (haloperidol) eller lægemidler mod mavesår

39700_spc.doc

Side 3 af 10

(cimetidin). Derudover er der ikke set nogen tydelig lægemiddelinteraktion mellem

granisetron og emetogen cancerkemoterapi.

Der er ikke udført specifikke interaktionsforsøg hos patienter i anæstesi.

Serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI og SNRI)

Der har været indberetninger om serotoninsyndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

antagonister og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI og SNRI) (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I rotter havde granisetron ingen skadelige effekter på reproduktionsevnen eller fertiliteten.

Graviditet

Der er begrænsede data fra anvendelse af granisetron til gravide kvinder. Dyreforsøg

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Som forholdsregel bør granisetron undgås under

graviditet.

Amning

Det vides ikke, om granisetron eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Som

forholdsregel bør amning frarådes under behandling med Granisetron "Hexal".

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Granisetron "Hexal" forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger for granisetron er hovedpine og forstoppelse, som

kan være forbigående. EKG-forandringer, herunder QT-forlængelse, er blevet rapporteret

for granisetron (se pkt. 4.4 og 4.5).

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel over bivirkninger bygger på data fra kliniske forsøg og efter

markedsføring for granisetron og andre 5-HT

-antagonister.

Hyppighederne er defineret som følger:

Meget almindelig: (≥ 1/10);

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (> 1/10.000)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. anafylaksi, urticaria

Psykiske forstyrrelser

39700_spc.doc

Side 4 af 10

Almindelig

Insomni

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Ekstrapyramidale reaktioner, serotoninsyndrom

Hjerte

Ikke almindelig

QT-forlængelse

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Forstoppelse

Almindelig

Diarré

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjede levertransaminaser*

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt

* Forekom med tilsvarende hyppighed hos patienter, der fik sammenligningsbehandling.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Som for andre 5-HT

-antagonister, er EKG-forandringer, herunder forlængelse af QT-

intervallet, blevet rapporteret for granisetron (se pkt. 4.4 og 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik antidot mod Granisetron "Hexal". I tilfælde af overdosering med

injektionen gives symptomatisk behandling. Efter doser på op til 38,5 mg Granisetron

"Hexal", administreret som en enkelt injektion, er mild hovedpine blevet rapporteret, men

uden andre følgetilstande.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 02. Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin (5-HT

antagonister.

39700_spc.doc

Side 5 af 10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Neurologiske mekanismer, serotoninforårsaget kvalme og opkastning

Serotonin er den neurotransmitter, der primært er ansvarlig for kvalme efter kemoterapi

eller strålebehandling. 5-HT

-receptorerne findes tre steder: Vagale nerveterminaler i

mave-tarm-kanalen og kemoreceptor-trigger-zonerne i area postrema og nucleus tractus

solidarius i hjernestammens opkastningscenter. Kemoreceptor-trigger-zonerne er

lokaliseret kaudalt i fjerde ventrikel (area postrema). Denne struktur mangler en effektiv

blod-hjerne-barriere og vil opdage emetika i både det systemiske kredsløb og i

cerebrospinalvæsken. Opkastningscentret er lokaliseret i hjernestammens medullære

strukturer. Det modtager væsentlige input fra kemoreceptor-trigger-zonerne og et vagalt og

sympatisk input fra tarmen.

Efter eksponering for stråling eller cytotoksiske stoffer frigives der serotonin (5-HT) fra de

enterokromaffine celler i tyndtarmens slimhinde, som grænser op til de vagale afferente

neuroner, hvorpå 5-HT

-receptorerne er lokaliseret. Den frigivne serotonin aktiverer de

vagale neuroner via 5-HT

-receptorerne, hvilket i sidste ende udløser et svært emetisk

respons, medieret via kemoreceptor-trigger-zonen i area postrema.

Virkningsmekanisme

Granisetron er et potent antiemetikum og en meget selektiv 5-hydroxytryptamin (5-HT3)-

receptorantagonist. Bindingsstudier med radioaktivt mærket ligand har vist, at granisetron

har ubetydelig affinitet for andre receptortyper, herunder 5-HT- og dopamin D

bindingssteder.

Kemoterapi- og strålebehandlingsinduceret kvalme og opkastning

Intravenøst administreret granisetron er vist at kunne forebygger kvalme og opkastning i

forbindelse med cancerkemoterapi hos voksne og børn i alderen 2 til 16 år.

Postoperativ kvalme og opkastning

Intravenøst administreret granisetron er vist at være effektivt til forebyggelse og

behandling af postoperativ kvalme og opkastning hos voksne.

Granisetrons farmakologiske egenskaber

Der er rapporteret om interaktion med neurotrope og andre aktive stoffer på grund af

granisetrons cytochrom P450 aktivitet (se pkt. 4.5).

In vitro-studier har vist, at cytochrom P450-underfamilien 3A4 (involveret i metabolismen

af nogle af de vigtigste narkotiske midler) ikke bliver påvirket af granisetron. På trods af at

ketokonazol er vist at hæmme ringoxyderingen af granisetron in vitro, anses dette ikke som

klinisk relevant.

På trods af at QT-forlængelse er blevet observeret ved brug af 5-HT

-antagonister (se pkt.

4.4), er denne effekt af en sådan forekomst og størrelsesorden, at det ikke er af klinisk

signifikans hos raske forsøgspersoner. Ikke desto mindre anbefales monitorering af både

EKG og kliniske abnormiteter, når patienten samtidig behandles med lægemidler, der er

kendt for at forlænge QT (se pkt. 4.5).

39700_spc.doc

Side 6 af 10

Pædiatrisk population

Candiotti et al. har rapporteret om klinisk anvendelse af granisetron. Et prospektivt,

randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppe-studie vurderede 157 børn i alderen 2-16 år,

som gennemgik elektiv kirurgi. Total kontrol af postoperativ kvalme og opkastning i de

første 2 timer efter operationen blev observeret hos de fleste patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af granisetron efter oral administration er lineær ved doser på op til 2,5

gange den anbefalede dosis hos voksne. Det fremgår af det omfattende dosis-

bestemmelsesprogram, at den antiemetiske virkning ikke korrelerer entydigt med hverken

de administrerede doser eller plasmakoncentrationerne af granisetron.

En firdobling af den initiale profylaktiske granisetron-dosis medførte ingen forskel i

hverken andelen af patienter, der responderede på behandlingen, eller på varigheden af

symptomkontrollen.

Fordeling

Granisetron fordeles i stor udstrækning, med et gennemsnitligt fordelingsvolumen på ca. 3

l/kg. Plasmaproteinbindingen er ca. 65 %.

Biotransformation

Granisetron bliver primært metaboliseret i leveren ved oxydering efterfulgt af konjugation.

Hovedmetabolitterne er 7-OH-granisetron og dets sulfat og glycuronidkonjugater. Selvom

der er blevet observeret antiemetiske egenskaber for 7-OH-granisetron og indazolin-N-

desmethylgranisetron, er det usandsynligt, at disse bidrager i signifikant grad til den

farmakologiske virkning af granisetron hos mennesker.

In vitro-studier med levermikrosomer viser, at granisetrons primære metaboliseringsvej

hæmmes af ketokonazol, hvilket tyder på en metabolisme medieret af cytochrom P450-

underfamilien 3A (se pkt. 4.5).

Eliminering

Clearance sker hovedsageligt via hepatisk metabolisme. Af den indgivne dosis udskilles

gennemsnitligt 12 % uomdannet via urinenom omkring 47 % som metabolitter via urinen.

Resten udskilles i fæces som metabolitter. Hos patienter er den gennemsnitlige

plasmahalveringstid efter oral og intravenøs administration omkring 9 timer, men der er

stor interindividuel variation.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Nyreinsufficiens

Hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens indikerer data, at de farmakokinetiske

parametre efter en enkelt intravenøs dosis generelt er sammenlignelige med tilsvarende

parametre hos normale forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion som følge af neoplastisk leverforandring var den

samlede plasmaclearance af en intravenøs dosis næsten halveret sammenlignet med

patienter uden leverpåvirkning. Til trods for disse forandringer er dosisjustering ikke

nødvendigt (se pkt. 4.2).

39700_spc.doc

Side 7 af 10

Ældre

Efter administration af en intravenøs engangsdosis til ældre forsøgspersoner lå de

farmakokinetiske parametre inden for samme interval der blev set hos ikke-ældre

forsøgspersoner.

Pædiatrisk population

Efter administration af en intravenøs engangsdosis til børn er de farmakokinetike

parametre sammenlignelige med de tilsvarende parametre hos voksne, når de relevante

parametre (distributionsvolumen, total plasmaclearance) justeres for legemsvægt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, reproduktionstoksicitet

og genotoksicitet. Karcinogenicitetsstudier viser ingen særlig risiko for mennesker ved

anvendelse af den anbefalede humane dosis. Dog kan risikoen for karcinogenicitet ikke

udelukkes ved administration af højere doser og i en længere periode.

Et studie med klonede humane kardiale ionkanaler har vist, at granisetron potentielt kan

påvirke hjertets repolarisering ved at blokere HERG-kaliumkanaler. Det er vist, at

granisetron blokerer både natrium- og kaliumkanaler, hvilket potentielt kan påvirke både

depolariseringen og repolariseringen gennem forlængelse af PR-, QRS- og QT-intervaller.

Disse data er med til at klarlægge de molekylære mekanismer bag nogle af de EKG-

ændringer (især QT- og QRS-forlængelse), som forekommer ved anvendelse af denne

lægemiddelklasse. Der er dog ingen ændring af hjertefrekvens, blodtrykket eller EKG-

optagelsen. Hvis der forekommer ændringer, er de generelt uden klinisk signifikans.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Som en almindelig sikkerhedsregel bør Granisetron "Hexal" aldrig blandes i opløsning

med andre lægemidler. Profylaktisk injektion af Granisetron "Hexal" skal afsluttes, inden

man begynder cytostatisk terapi eller brug af bedøvelsesmidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet efter ibrugtagning i 24 timer ved 25 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks.

Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og -betingelserne brugerens ansvar og

bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortynding har fundet sted

under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

39700_spc.doc

Side 8 af 10

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning.

Må ikke fryses.

For opbevaringsbetingelser efter åbning/fortynding, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Gennemsigtig 1 ml eller 3 ml glasampul (type I), i en udvendig emballage.

Pakningsstørrelser: 1×1 ml, 5×1 ml, 1×3 ml og 5×3 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Tilberedning af infusionsvæsken

Voksne

En 3 mg dosis tilberedes ved at udtrække 3 ml fra ampullen og fortynde enten til 15 ml

med 0,9 % w/v natriumchlorid opløsning eller til en infusionsopløsning til en samlet

mængde mellem 20 og 50 ml i en af de følgende opløsninger:

0,9 % w/v natriumchlorid opløsning

0,18 % w/v natriumchlorid og 4 % w/v glucose opløsning

5 % w/v glucose opløsning

Hartmann’s injektionsvæske

Natriumlaktat opløsning

10 % mannitol opløsning

Der må ikke anvendes andre opløsninger.

Voksne

En 1 mg dosis tilberedes ved at udtrække 1 ml fra ampullen og fortynde til 5 ml med 0,9 %

w/v natriumchlorid opløsning.

Der må ikke anvendes andre opløsninger.

Børn

En 40 mikrogram/kg dosis tilberedes ved at udtrække den passende mængde og opløse

med infusionsvæske til en samlet mængde mellem 10 og 30 ml. Man kan bruge en hvilken

som helst af disse opløsninger:

0,9 % w/v natriumchlorid opløsning

0,18 % w/v natriumchlorid og 4 % w/v glucose opløsning

5 % w/v glucose opløsning

Hartmann’s injektionsvæske

Natriumlaktat opløsning

10 % mannitol opløsning

Der må ikke anvendes andre opløsninger.

39700_spc.doc

Side 9 af 10

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

39700

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. december 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. marts 2017

39700_spc.doc

Side 10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed