Gnatrol SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gnatrol SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 180000000000 CFU/l Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gnatrol SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

7-5/8"

7-3/8"

PANTONE 032

PANTONE 300

PANTONE 347

PANTONE 348

VARNISH

BLACK

PANTONE 424

05605-91-02

04-9355/R4

J Samuel

05-02-17

INSEKTMIDDEL

BRUGSANVISNING:

UDBRINGNING:

Gnatrol SC kan udbringes i drypvandingssystemer eller sprøjtevandes på borde, i potter og

på jorden under bordene, så de øverste 3-4 cm af voksemediet er gennemvædet. Gennem-

vanding bør have fundet sted inden sprøjtevanding – ikke omvendt.

Fortynd under omrøring Gnatrol SC i vand inden sprøjtning. Hvis der anvendes forsynings-

tank til konstant påføring, skal denne fyldes med den ønskede mængde vand. Foretag meka-

nisk eller hydraulisk omrøring for at opnå en moderat cirkulation, inden Gnatrol SC tilføjes.

Gnatrol SC opslæmmes let i vand og forbliver opslæmmet igennem sprøjtning af normal

varighed. Det kan være nødvendigt at foretage en kort genomrøring, hvis sprøjteblandingen

har henstået i flere timer.

Dosering:

Levested for sørgemyg

Dosering

Bemærkninger

Prydplanter og

planteskoleplanter i

væksthuse

5,0 - 10,0 ml/m²

Op til 3 behandlinger med 5-7 dages

interval. Laveste dosering kan anvendes

mod mindre populationer af små larver i de

tidlige larvestadier, samt hvis det er et led i

et integreret behandlingssystem med andre

metoder. Temperaturen bør være over 15°C.

Udbring Gnatrol SC med en passende mængde vand for at gennemvæde jordoverfladen

over og under plantekasser med forekomst af larver. Områderne under plantekasserne bør

behandles med høje doser, da dette ofte er et af de væsentligste formeringssteder. Første

behandling udføres umiddelbart efter oppotning. Gentag behandlingen efter behov med 5-7

dages interval i alt 3 gange. For at opnå de bedste resultater skal overrislingen foregå i

slutningen af vandingsperioden. Gnatrol SC er et larvebekæmpelsesmiddel og bekæmper

ikke voksne myg; derfor skal påføring ske på det tidspunkt i udviklingsstadiet, hvor larverne

er tilstedeværende i jorden. Larver af sørgemyg reagerer generelt på en behandling med

Gnatrol SC inden for 24 timer efter udbringning.

Gnatrol SC har ingen kendt indvirkning på udviklingen af populationer af naturlige rovdyr og

nyttige insekter i integrerede skadedyrsbekæmpelsesprogrammer.

Gnatrol SC er biologisk nedbrydeligt.

Gnatrol SC optages af larverne i jorden. Når nedbrydningen af tarmvæggene er påbegyndt,

standser larverne fødeoptagelsen og dør 24-72 timer senere.

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal.

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

ANVENDELSESRESTRIKTIONER

Gnatrol SC har ingen kendte skadevirkninger og mange plantearter har været prøvet uden

skade når doseringen holdes. Når der skiftes fra en art/sort til en anden, eller kulturbetingel-

serne ændres, anbefales det at prøve nogle få planter inden et helt parti behandles.

Vigtigt: Gnatrol SC bør ikke sprøjtes sammen med gødningsstoffer eller svampemidler, der

indeholder kobber eller klor, da dette kan gøre de aktive ingredienser inaktive (klorniveauet

i drikkevandsforsyningen udgør normalt ikke noget problem i forbindelse med virkningen af

Gnatrol SC). Foretag ikke overrisling af jord på stressede planter og undlad at vande med

uforholdsmæssigt store mængder vand efter påføringen.

RESISTENS

Risiko for resistens imod Gnatrol SC er lav, men da resistens ikke kan forudsiges, anbefales

det at integrere bekæmpelsen med andre metoder (kemiske, kulturelle, biologiske).

ANSVAR

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder føl-

geskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring og/eller anvendelse af

produktet.

List No. 05605-91-02

04-9355/R4

Batchnummer:

Produktionsdato:

Indhold 10 liter (netto)

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Indeholder Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs­

anvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Insektmiddel nr. 526-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttel­

sesmiddelforordningen 1107/2009.

Gnatrol

SC er et biologisk insektmiddel. Indeholder 1,8 x 10

CFU/l (11,6 % (w/w)) Bacillus

thuringiensis subsp. israelensis AM65-52, svarende til 123 g/l.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Producent:

870 Technology Way

Libertyville, IL 60048 U.S.A.

Ph. (1) 847-968-4790

® Varemærke reg. af Valent BioSciences LLC, U.S.A.

Godkendelsesindehaver:

Sumitomo Chemical Agro Europe SA

Parc d’affaires de Crécy

10A rue de la Voie Lactée

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, France

Tel. +33 478.643.257

Forhandles af:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Holdbarhed i uåbnet emballage: 12 måneder ved 20°C.

Bør ikke stå i direkte sollys og bør ikke opbevares ved temperaturer over 15°C.

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1-8-2018

Toviaz (Pfizer Europe MA EEIG)

Toviaz (Pfizer Europe MA EEIG)

Toviaz (Active substance: fesoterodine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5225 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/723/T/52

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

SANCUSO (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

SANCUSO (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

SANCUSO (Active substance: granisetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4891 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2296/T/52

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Tyverb (Novartis Europharm Limited)

Tyverb (Novartis Europharm Limited)

Tyverb (Active substance: lapatinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3273 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/795/T/52

Europe -DG Health and Food Safety