Gnatrol SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gnatrol SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 180000000000 CFU/l Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gnatrol SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 526-14
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

7-5/8"

7-3/8"

PANTONE 032

PANTONE 300

PANTONE 347

PANTONE 348

VARNISH

BLACK

PANTONE 424

05605-91-02

04-9355/R4

J Samuel

05-02-17

INSEKTMIDDEL

BRUGSANVISNING:

UDBRINGNING:

Gnatrol SC kan udbringes i drypvandingssystemer eller sprøjtevandes på borde, i potter og

på jorden under bordene, så de øverste 3-4 cm af voksemediet er gennemvædet. Gennem-

vanding bør have fundet sted inden sprøjtevanding – ikke omvendt.

Fortynd under omrøring Gnatrol SC i vand inden sprøjtning. Hvis der anvendes forsynings-

tank til konstant påføring, skal denne fyldes med den ønskede mængde vand. Foretag meka-

nisk eller hydraulisk omrøring for at opnå en moderat cirkulation, inden Gnatrol SC tilføjes.

Gnatrol SC opslæmmes let i vand og forbliver opslæmmet igennem sprøjtning af normal

varighed. Det kan være nødvendigt at foretage en kort genomrøring, hvis sprøjteblandingen

har henstået i flere timer.

Dosering:

Levested for sørgemyg

Dosering

Bemærkninger

Prydplanter og

planteskoleplanter i

væksthuse

5,0 - 10,0 ml/m²

Op til 3 behandlinger med 5-7 dages

interval. Laveste dosering kan anvendes

mod mindre populationer af små larver i de

tidlige larvestadier, samt hvis det er et led i

et integreret behandlingssystem med andre

metoder. Temperaturen bør være over 15°C.

Udbring Gnatrol SC med en passende mængde vand for at gennemvæde jordoverfladen

over og under plantekasser med forekomst af larver. Områderne under plantekasserne bør

behandles med høje doser, da dette ofte er et af de væsentligste formeringssteder. Første

behandling udføres umiddelbart efter oppotning. Gentag behandlingen efter behov med 5-7

dages interval i alt 3 gange. For at opnå de bedste resultater skal overrislingen foregå i

slutningen af vandingsperioden. Gnatrol SC er et larvebekæmpelsesmiddel og bekæmper

ikke voksne myg; derfor skal påføring ske på det tidspunkt i udviklingsstadiet, hvor larverne

er tilstedeværende i jorden. Larver af sørgemyg reagerer generelt på en behandling med

Gnatrol SC inden for 24 timer efter udbringning.

Gnatrol SC har ingen kendt indvirkning på udviklingen af populationer af naturlige rovdyr og

nyttige insekter i integrerede skadedyrsbekæmpelsesprogrammer.

Gnatrol SC er biologisk nedbrydeligt.

Gnatrol SC optages af larverne i jorden. Når nedbrydningen af tarmvæggene er påbegyndt,

standser larverne fødeoptagelsen og dør 24-72 timer senere.

Sprøjteudstyret renses grundigt med vand, som udsprøjtes på det behandlede areal.

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

ANVENDELSESRESTRIKTIONER

Gnatrol SC har ingen kendte skadevirkninger og mange plantearter har været prøvet uden

skade når doseringen holdes. Når der skiftes fra en art/sort til en anden, eller kulturbetingel-

serne ændres, anbefales det at prøve nogle få planter inden et helt parti behandles.

Vigtigt: Gnatrol SC bør ikke sprøjtes sammen med gødningsstoffer eller svampemidler, der

indeholder kobber eller klor, da dette kan gøre de aktive ingredienser inaktive (klorniveauet

i drikkevandsforsyningen udgør normalt ikke noget problem i forbindelse med virkningen af

Gnatrol SC). Foretag ikke overrisling af jord på stressede planter og undlad at vande med

uforholdsmæssigt store mængder vand efter påføringen.

RESISTENS

Risiko for resistens imod Gnatrol SC er lav, men da resistens ikke kan forudsiges, anbefales

det at integrere bekæmpelsen med andre metoder (kemiske, kulturelle, biologiske).

ANSVAR

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder føl-

geskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring og/eller anvendelse af

produktet.

List No. 05605-91-02

04-9355/R4

Batchnummer:

Produktionsdato:

Indhold 10 liter (netto)

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Indeholder Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs­

anvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Insektmiddel nr. 526-14

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttel­

sesmiddelforordningen 1107/2009.

Gnatrol

SC er et biologisk insektmiddel. Indeholder 1,8 x 10

CFU/l (11,6 % (w/w)) Bacillus

thuringiensis subsp. israelensis AM65-52, svarende til 123 g/l.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Producent:

870 Technology Way

Libertyville, IL 60048 U.S.A.

Ph. (1) 847-968-4790

® Varemærke reg. af Valent BioSciences LLC, U.S.A.

Godkendelsesindehaver:

Sumitomo Chemical Agro Europe SA

Parc d’affaires de Crécy

10A rue de la Voie Lactée

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, France

Tel. +33 478.643.257

Forhandles af:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Holdbarhed i uåbnet emballage: 12 måneder ved 20°C.

Bør ikke stå i direkte sollys og bør ikke opbevares ved temperaturer over 15°C.

6-4-2018

Esbriet (Roche Registration GmbH)

Esbriet (Roche Registration GmbH)

Esbriet (Active substance: Pirfenidone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2132 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2154/T/52

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

BOVAPRO 52 CONCENTRATE (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVAPRO 52 CONCENTRATE (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVAPRO 52 DIP (Iodine) Solution [AgroChem Inc]

BOVAPRO 52 DIP (Iodine) Solution [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Benign Prostatic Hyperplasia (Enlarged Prostate) Quiz

Benign Prostatic Hyperplasia (Enlarged Prostate) Quiz

Title: Benign Prostatic Hyperplasia (Enlarged Prostate) QuizCategory: MedicineNet QuizCreated: 2/7/2012 3:29:00 PMLast Editorial Review: 10/31/2017 1:18:52 PM

US - MedicineNet

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed