Glyphomax HL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glyphomax HL Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Glyphomax HL Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Anvendelsesområde

Behandling/

skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Ryg- og håndholdt

sprøjte

mindre arealer, fx

under hegn, omkring

buske o.l.

Uønsket plantevækst

0.15-0.225 l pr. 10-

15 l vand for 500m

Sprøjt kun på det, der ønskes

bekæmpet.

Undgå vindafdrift ved

behandlingen.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler

samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle

rengøringsprocesser.

Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller

anvendes på det behandlede areal.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med

vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af

2-3 gange.

Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter

rengøringsmiddel (eks. None-ionisk sprede/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt

i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse

sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser

over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand.

Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. December 2015.

Resistensstrategi

Produktnavn

Type

Aktivstof

HRAC

gruppe

Risiko for udvikling af

resistens

GLYPHOMAX HL

Herbicid

Glyphosat

Albaugh UK Ltd. anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed

Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes

ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og

vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges

nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende

resistensudvikling.

Sprøjt med omtanke

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet

bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandskab.

Lagring

Opbevares tørt og frost frit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet

under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig

derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke

forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede

eller manglende virkning produktet måtte have.

GLYPHOMAX HL - UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil en måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af

specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3: Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der

lever i vand.

SP1: Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Glyphomax is a trademark of Albaugh UK Ltd. Albaugh is a trading style of Albaugh Europe Sàrl and Albaugh UK Ltd.

AUK-DK_GlyphomaxHL_1L_LBL_10-11-16

INDHOLD:

1L

Godkendelsesindehaver:

Albaugh UK Ltd.

1 Northumberland Avenue,

Trafalgar Square

WC2N 5BW London, UK

Ukrudtsmiddel nr. 756-2

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009

Analyse: Glyphosat 480 g/l

(39.34% w/w) (svarende til

glyphosat-dimethylaminsalt (DMA)

608 g/l (49.88% w/w)) ved 20°C.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Brugsanvisning

GLYPHOMAX HL anvendes til:

Bekæmpelse af kvik, andet ukrudt samt ikke ønsket plantevækst før jordbearbejdning samt på stubmarker,

udyrkede arealer, gårdspladser, industriområder og lignende, i frugtplantager, havebrugs-, planteskole- og

skovkulturer, omkring indhegning og buske.

Nedvisning af korn, raps, ærter, hestebønner og fodergræs før høst. Nedvisning er ikke tilladt i afgrøder til

udsæd samt maltbyg.

Virkemåde

GLYPHOMAX HL optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten inklusiv rødder med plantens

saftstrøm. I planten hindres dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket resulterer i at planten dør. Effekten

ses normalt 10-14 dage efter behandling.

Klimaforhold ved anvendelse

Optimal effekt af GLYPHOMAX HL opnås under følgende forhold: Planter i god vækst, høj luftfugtighed, fugtig

jord, tørre planter og gode temperaturforhold.

Ved sprøjtning under andre betingelser, kan en langsommere effekt forventes.

Regnfasthed

GLYPHOMAX HL er regnfast efter 6 timer.

Jordbearbejdning

Jordbearbejdning kan foretages når effekten ses på ukrudt, dog tidligst 10 dage efter behandling (7 dage om

foråret). Direkte såning kan ske 3 dage efter behandling af kvik og 1 dag efter behandling af andet ukrudt.

Jordtype

GLYPHOMAX HL kan anvendes på alle jordtyper.

Sprøjteteknik og vandmængde

GLYPHOMAX HL skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder

og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Anbefalet vandmængde ved behandling med

GLYPHOMAX HL er 100 til 200 liter vand pr. hektar. Ved lave doseringer (<1,5 l/ha) anbefales maksimalt 150

liter vand pr. ha. For at sikre god nedtrængning i tætte afgrøder anbefales lav hastighed (6-7 km/t) kombineret

med højeste vandmængde.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed

Vand (l/ha)

Dyse

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

100-200

ISO 025 eller 03

2,0-3,0

Eksempel på sprøjteteknik

Grøn – ISO 015 (Lavdrift)

Gul – ISO 02 (Lavdrift)

Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fl

adsprede)

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken

startes.

Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes

den ønskede mængde GLYPHOMAX HL, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes i

fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/

lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af GLYPHOMAX HL i fyldestationen.

Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af

systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding: Anvend beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt

ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus

(ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder

henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Doserings- og anvendelsesområder

Laveste dosering anvendes under gode vækstforhold samt lavt ukrudtstryk.

GLYPHOMAX HL må ikke anvendes til nedvisning af afgrøder til udsæd samt maltbyg.

Anvendelsesområde

Behandling/

skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Udyrkede arealer

Dog ikke på offentlige

arealer i perioder, hvor

der findes spiselige

bær og frugter på

arealet.

Uønsket plantevækst

3.0-4.5

Hele vækstsæsonen

Korn før høst

Kvikmængde <25

skud/m

Når kernerne er vanskelige at

dele med en

fingernegl.

10 dage

Kvikmængde >25

skud/m

2.25

Ærter før høst

Kvik

1.5-2.25

Når 70-75% af marken er

gulgrøn til gulbrun. På dette

tidspunkt kan ærterne fra de

øverste bælge deles med

fingrene. Vandindhold: <30%.

10 dage

Nedvisning

Anvendelsesområde

Behandling/

skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Raps før høst

Nedvisning

2.25

Når vandindholdet er <30%.

Typisk når størstedelen

af skulperne er gulgrønne

med gulbrune og enkelte

sorte frø. Ca. 2-4 dage før

skårlægningstidspunkt, eller

14-21 dage før direkte høst.

10 dage

Hestebønner før høst

Kvik

2.25

Når 2/3–3/4 af bælgene har

skiftet farve. Ca.

10-14 dage før høst.

10 dage

Nedvisning

Stubmarker

Spildkorn og småt

bredbladet ukrudt

1.125-1.5

Bedst effekt opnås hvis

halmen er fjernet. Ønskes

effekt på kvik, bør kvikken

have 3-6 blade.

Kvik

2.25-3.0

Frøgræsstub

Græs- og bredbladet

ukrudt

3.0-4.5

Behandles når græs og kvik

har 3-6 blade. For at sikre

god genvækst, bør halmen

fjernes efter høst.

Fodergræs

Græsset kan anvendes

til afgræsning,

staldfodring, ensilering

og pillefremstilling,

umiddelbart efter

behandlingsfristens

udløb.

Nedvisning

Når græs og kvik har 3-6

blade.

10 dage

Forårsanvendelse

Før jordbear-bejdning

2.25-3.0

For at opnå effekt på kvik,

bør kvikken have 3-4 blade.

Omsåning af korn

0.75-1.125

Direkte såning

Nyfremspiret ukrudt

1.125

Bedst effekt opnås hvis

halmen er fjernet.

Ønskes effekt på kvik, bør

kvikken have 3-6 blade.

Behandling før fremspiring

af afgrøde er betinget af, at

frøene er godt dækkede.

Kvik

2.25-3.0

Anvendelsesområde

Behandling/

skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Grankulturer

Rødgran,

nordmannsgran og

kæmpegran

Græs- og bredbladet

ukrudt

2.25-2.625

Anvendes om efteråret, når

strækningsvæksten

er afsluttet, forårsskuddene

er modne og endeknopperne

er dannet. Tidligst når

granerne er rodfæstet på

blivestedet.

Frugtplantager

Æbler, pærer, blommer

og kirsebær

Uønsket plantevækst

2.25-4.5

Når ukrudt er i god vækst.

Kulturen og rodskud må ikke

rammes.

Anvend afskærmet sprøjtning

for at undgå

vindafdrift.

Frugtplantage:

30 dage

Andre trækulturer

Uønsket plantevækst

2.25-4.5

Stødbehandling af

fældede træer

Sikring mod genvækst

og rodskud

0.15 l pr. 0.8 l vand

Oktober til ultimo februar når

træernes saftstrømme er

nedadgående.

GLYPHOMAX HL pensles

eller sprøjtes på træets

snitflade umiddelbart efter

fældning.

BEMÆRK: Mellem

træer af samme art,

kan der forekomme

odsammenfletninger og

dermed risiko for overførsel

af GLYPHOMAX HL fra et

behandlet træ til et andet.

Det samme gør sig gældende

ved behandling af rodskud.

Pensling

Bjørneklo og hestehov

0.15 l pr. 0.8 l vand

Påstryg kun de planter, der

ønskes bekæmpet.

Andre planter der kommer i

berøring med

sprøjtevæsken, kan blive

skadet.

GLYPHOMAX HL - UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil en måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af

specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3: Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der

lever i vand.

SP1: Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Glyphomax is a trademark of Albaugh UK Ltd. Albaugh is a trading style of Albaugh Europe Sàrl and Albaugh UK Ltd.

AUK-DK_GlyphomaxHL_1L_BS_10-11-16

INDHOLD:

1L

Godkendelsesindehaver:

Albaugh UK Ltd.

1 Northumberland Avenue,

Trafalgar Square

WC2N 5BW London, UK

Ukrudtsmiddel nr. 756-2

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009

Analyse: Glyphosat 480 g/l

(39.34% w/w) (svarende til

glyphosat-dimethylaminsalt (DMA)

608 g/l (49.88% w/w)) ved 20°C.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

GLYPHOMAX HL - UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.

Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil en måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3: Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SP1: Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Glyphomax is a trademark of Albaugh UK Ltd. Albaugh is a trading style of Albaugh Europe Sàrl and Albaugh UK Ltd.

AUK-DK_GlyphomaxHL_12x1L_F_10-11-16

Godkendelsesindehaver:

Albaugh UK Ltd.

1 Northumberland Avenue,

Trafalgar Square

WC2N 5BW London, UK

INDHOLD:

12x1 L

Ukrudtsmiddel nr. 756-2

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Analyse: Glyphosat 480 g/l (39.34% w/w)

(svarende til glyphosat-dimethylaminsalt

(DMA) 608 g/l (49.88% w/w)) ved 20°C.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis

denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt

med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med

store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.