Glyphomax 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glyphomax 480 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glyphomax 480 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Nettoindhold: 20 liter

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges nøje for ikke at bringe menneskers sundhed

og miljøet i fare. (EUH401)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder,

ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før

høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil en måned før høst og om

efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse

efter

såning

og

før

fremspiring

samt

selektiv

ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstryr.

Ukrudtsbekæmpelse

i

ikke

spiselige

havebrugs-,

planteskole-

og

skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse

parkeringsarealer,

veje,

indkørsler,

fortove,

havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelser på offentlige arealer i perioder, hvor der findes

spiselige bær og frugter på arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer , der lever i vand.

Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde

planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne

beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Ukrudtsmiddel nr. 64-77

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat dimethylaminsalt (DMA) 608 g/l (49.88% w/w)

(Svarer til glyphosat 480 g/l)

Brugsanvisning

GLYPHOMAX 480 anvendes til:

Bekæmpelse

kvik,

andet

ukrudt

samt

ikke

ønsket

plantevækst

før

jordbearbejdning

samt

stubmarker,

udyrkede

arealer,

gårdspladser,

industriområder

lignende,

frugtplantager,

havebrugs-,

planteskole-

skovkulturer, omkring indhegning og buske.

Nedvisning af korn, raps, ærter, hestebønner og fodergræs

før høst. Nedvisning er ikke tilladt i afgrøder til udsæd samt

maltbyg.

Virkemåde

GLYPHOMAX 480 optages gennem bladene og transporteres

rundt i hele planten inklusiv rødder med plantens saftstrøm.

I planten hindres dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket

resulterer i at planten dør. Effekten ses normalt 10-14 dage efter

behandling.

Klimaforhold ved anvendelse

Optimal

effekt

GLYPHOMAX

opnås

under

følgende

forhold: Planter i god vækst, høj luftfugtighed, fugtig jord, tørre

planter og gode temperaturforhold.

Ved sprøjtning under andre betingelser, kan en langsommere

effekt forventes.

Regnfasthed

GLYPHOMAX 480 er regnfast efter 6 timer.

Jordbearbejdning

Jordbearbejdning kan foretages når effekten ses på ukrudt, dog

tidligst 10 dage efter behandling (7 dage om foråret). Direkte

såning kan ske 3 dage efter behandling af kvik og 1 dag efter

behandling af andet ukrudt.

Jordtype

GLYPHOMAX 480 kan anvendes på alle jordtyper.

Sprøjteteknik og vandmængde

GLYPHOMAX 480 skal udbringes med en marksprøjte, som er

kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er

givet

sprøjteproducenten.

Anbefalet

vandmængde

behandling med GLYPHOMAX 480 er 100 til 200 liter vand pr.

hektar. Ved lave doseringer (<1,5 l/ha) anbefales maksimalt 150

liter vand pr. ha. For at sikre god nedtrængning i tætte afgrøder

anbefales lav hastighed (6-7 km/t) kombineret med højeste

vandmængde.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og

kørehastighed

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for

belægninger

inden

tilberedningen

sprøjtevæsken

startes.

Dette

gælder

især,

hvis

sprøjten

været

anvendt

sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr

fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den

ønskede mængde GLYPHOMAX 480 , som herefter suges op i

sprøjtetanken

samtidig

rent

vand

tilsættes

fyldestationen.

Efterfølgende

skylles

præparatfyldeudstyret,

samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke

for bundventil til der ikke er synlige spor af GLYPHOMAX 480 i

fyldestationen.

Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver

gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved

opblanding:

Anvend

beskyttelsebriller,

-handsker

-støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom mindre end 1 meter over

jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde

udenfor

førerhus

anvendes

overtræksbukser,

handsker

støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal

være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved

andre

udbringningsmetoder

henvises

vejledning

personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

™ Varemærke tilhørende Dow Chemical Company (“Dow”)

eller et datterselskab af Dow.

P1108698402

Doserings- og anvendelsesområder

Laveste dosering anvendes under gode vækstforhold samt lavt

ukrudtstryk.

GLYPHOMAX 480 må ikke anvendes til nedvisning af afgrøder til

udsæd samt maltbyg.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig

rengøring

af

sprøjteudstyr

ved

skift

mellem/

afslutning af sprøjteopgave

Bemærk!

Skyllevandstankens

kapacitet

skal

være

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af

sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv

trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter

udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

Husk

tømme

sprøjten

helt

inden

rengøring.

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller

anvendes på det behandlede areal.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank,

slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra

skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så

indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.

Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150

liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear

Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter

vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og

dyser,

disse

sættes

blød.

omrøring

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten

gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken

under kørsel.

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml

All Clear Extra pr. 10 liter vand.

Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand.

Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december

2012.

Resistensstrategi

Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi

efter retningslinierne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance

Action

Group).

undgå

resistensudvikling

anbefaler

Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler

forskellige

virkningsmekanismer

sædskiftet.

anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i

sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling

bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at

manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan

skyldes begyndende resistensudvikling.

Sprøjt med omtanke

Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige

dosering. Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved

levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens anvisninger

og godt landmandskab.

Lagring

Opbevares tørt og frost frit.

Tom emballage

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

nationale regler (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed.

Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold,

rimeligt

egnet

brugsanvisningen

angivne

formål.

Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets

effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem

ikke

forskriftsmæssig

opbevaring

og/eller

anvendelse

produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller

manglende virkning produktet måtte have.

Dow AgroSciences Danmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

Varemærke – E.I. DuPont de Nemours

Produktnavn

Type

Aktivstof

HRAC

gruppe

Risiko for

udvikling af

resistens

GLYPHOMAX

Herbicid Glyphosat

Anvendelses-

område

Behandling/

skadegører

Dosering

Tidspunkt

Behandlings-

frist

Hestebønner

før høst

Kvik

2.25 l/ha Når 2/3–3/4

af bælgene

har skiftet

farve. Ca.

10-14 dage

før høst.

10 dage

Nedvisning

3.0 l/ha

Stubmarker

Spildkorn

og småt

bredbladet

ukrudt

1.125-

1.5 l/ha

Bedst effekt

opnås hvis

halmen

er fjernet.

Ønskes

effekt på

kvik, bør

kvikken

have 3-6

blade.

Kvik

2.25-3.0

l/ha

Frøgræsstub

Græs- og

bredbladet

ukrudt

3.0-4.5

l/ha

Behandles

når græs og

kvik har 3-6

blade.

For at

sikre god

genvækst,

bør halmen

fjernes efter

høst.

Fodergræs

Græsset kan

anvendes til

afgræsning,

staldfodring,

ensilering og

pillefremstilling,

umiddelbart

efter

behandlings-

fristens udløb.

Nedvisning

3.0 l/ha

Når græs og

kvik har 3-6

blade

10 dage

Forårs-

anvendelse

Før

jordbearbejd-

ning

2.25-3.0

l/ha

For at opnå

effekt på

kvik, bør

kvikken

have 3-4

blade

Omsåning af

korn

0.75-

1.125 l/ha

Glyphomax

UKRUDTSMIDDEL

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Dow AgroSciences Danmark A/S

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen.

Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato

Tlf.: 45 28 08 00

www.dowagro.dk.

Vand

(l/ha)

Dyse

Tryk

(bar)

Hastighed

100-200

ISO 025 eller 03

2,0 – 3,0

Eksempel på sprøjteteknik

Grøn – ISO 015

(Lavdrift)

6,6 km/t

Gul – ISO 02 (Lavdrift)

5,8 km/t

Lilla – ISO 025

(Lavdrift/fl adsprede)

5,5 km/t

Anvendelses-

område

Behandling/

skadegører

Dosering

Tidspunkt

Behandlings-frist

Pensling

Bjørneklo og

hestehov

0.15 l pr

0.8 l vand.

Påstryg kun de planter,

der ønskes bekæmpet.

Andre planter der

kommer i berøring med

sprøjtevæsken, kan blive

skadet.

Ryg- og

håndholdt

sprøjte

mindre

arealer, fx

under hegn,

omkring

buske o.l.

Uønsket

plantevækst

0.15-

0.225 l pr.

10-15 l

vand for

500 m².

Sprøjt kun på det, der

ønskes bekæmpet.

Undgå vindafdrift ved

behandlingen.

Anvendelses-

område

Behandling/

skadegører

Dosering

Tidspunkt

Behandlings-

frist

Udyrkede

arealer

Dog ikke på

offentlige

arealer i

perioder, hvor

der fi ndes

spiselige bær

og frugter på

arealet.

Uønsket

plantevækst

3.0-4.5

l/ha

Hele vækstsæsonen.

Korn før høst

Kvikmængde

<25 skud/m²

1.5 l/ha

Når kernerne er

vanskelige at dele med en

fi ngernegl.

10 dage

Kvikmængde

>25 skud/m²

2.25 l/ha

Ærter før høst Kvik

1.5-2.25

l/ha

Når 70-75% af marken

er gulgrøn til gulbrun.

På dette tidspunkt kan

ærterne fra de øverste

bælge deles med

fi ngrene. Vandindhold:

<30%.

10 dage

Nedvisning

3.0 l/ha

Raps før høst

Nedvisning

2.25 l/ha Når vandindholdet

er <30%. Typisk når

størstedelen af skulperne

er gulgrønne med

gulbrune og enkelte sorte

frø. Ca. 2-4 dage før

skårlægningstidspunkt,

eller 14-21 dage før

direkte høst.

10 dage

Anvendelses-

område

Behandling/

skadegører

Dosering

Tidspunkt

Behandlings-

frist

Direkte såning

Nyfremspiret

ukrudt

1.125 l/ha

Bedst effekt opnås hvis

halmen er fjernet.

Ønskes effekt på kvik,

bør kvikken have 3-6

blade.

Behandling før

fremspiring af afgrøde er

betinget af, at frøene er

godt dækkede.

Kvik

2.25-3.0

l/ha

Grankulturer

rødgran,

nordmannsgran

og kæmpegran

Græs- og

bredbladet

ukrudt

2.25-2.625

l/ha

Anvendes om efteråret,

når strækningsvæksten

er afsluttet,

forårsskuddene

er modne og

endeknopperne er

dannet. Tidligst når

granerne er rodfæstet på

blivestedet.

Frugtplantage

Æbler, pærer,

blommer og

kirsebær

Uønsket

plantevækst

2.25-4.5

l/ha

Når ukrudt er i god

vækst.

Kulturen og rodskud må

ikke rammes.

Anvend afskærmet

sprøjtning for at undgå

vindafdrift.

Frugtplantage:

30 dage

Andre

trækulturer

Uønsket

plantevækst

2.25-4.5

l/ha

Stødbehandling

af fældede

træer

Sikring mod

genvækst og

rodskud

0.15 l pr

0.8 l vand.

Oktober til ultimo

februar når træernes

saftstrømme er

nedadgående.

GLYPHOMAX 480

pensles eller sprøjtes

på træets snitfl ade

umiddelbart efter

fældning.

BEMÆRK: Mellem

træer af samme art,

kan der forekomme

rodsammenfl etninger

og dermed risiko

for overførsel af

GLYPHOMAX 480 fra

et behandlet træ til

et andet. Det samme

gør sig gældende ved

behandling af rodskud.

3 362130 139379

EU 420 Britton Decorative

20 Litre Sleeve with Flap. Print on flap visible on outside only (Panel E)

210mm

162mm

210mm

162mm

200mm

25mm

25mm

20mm

20mm

25mm

1184mm

25mm

25mm

20mm

C

D

A

B

E

B

190mm

A

D

WELDED JOIN

170mm

20mm

20mm

15mm

10mm

C

AERIAL VIEW OF

SLEEVE ON CAN

PEELABLE CLOSURE

OF FLAP

Flap can be peeled open at right to reveal Panel C

FLAP

SLEEVE

FLAP

K

C

E

H

C

Y

T

I

L

A

U

Q

S

E

C

N

E

R

E

F

E

R

R

U

O

L

O

C

MANUAL

DIGITAL PAGE

DOCU PAGE

Tel: (0044) 191 4917777

11086984 02

GLYPHOMAX 480

DENMARK

NORDIC

20L SLEEVE

EU 420

MOZZANICA

00366235

398826A03/270921

14-DEC-13

348 C

PANTONE

185 C

PANTONE

Black

Issue :

Number of Colours used:

Date:

1184x200mm

BRITTON DECORATIVE

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety