Glyphomax 360 TF

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glyphomax 360 TF Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Glyphomax 360 TF Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

GLYPHOMAX 360 TF - UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles

senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt

udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på

arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Glyphomax is a trademark of Albaugh UK Ltd. Albaugh is a trading style of Albaugh Europe Sàrl and Albaugh UK Ltd.

AUK-DK_Glyphomax360TF_5L_09-11-16

Godkendelsesindehaver:

Albaugh UK Ltd.

1 Northumberland Avenue,

Trafalgar Square

WC2N 5BW London, UK

INDHOLD:

5 L

Ukrudtsmiddel nr. 756-3

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Analyse:

Glyphosat 360 g/l (30.35%

w/w) (svarende til glyphosat-

isopropylammonium 485,84 g/l (40.96%

w/w)) ved 20°C.

GLYPHOMAX 360 TF -

Ukrudtsmiddel nr. 756-3

Brugsanvisning

GLYPHOMAX 360 TF anvendes til:

Bekæmpelse af kvik, andre græsser og tokimbladet ukrudt på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-,

planteskole- og skovkulturer, samt på udyrkede arealer.

Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt i, samt nedvisning af korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter og

hestebønner før høst.

Virkemåde

GLYPHOMAX 360 TF virker ved at hindre dannelsen af flere vigtige aminosyrer, hvilket resulterer i at planten dør.

GLYPHOMAX 360 TF indeholder 360 g/l glyphosat i form af 480 g/l glyphosat-isopropylaminsalt. GLYPHOMAX

360 TF optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm ud i hele planten inklusiv rodsystemet.

Efter ca. 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Effekten

vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Klimaforhold ved anvendelse

Optimal effekt opnås ved behandling på tørre planter i god vækst, ved høj luftfugtighed og gode temperaturforhold

samt gode fugtighedsforhold i jorden.

Under andre forhold kan det forventes, at produktet virker langsommere

Regnfasthed

GLYPHOMAX 360 TF er regnfast efter 6 timer.

Jordtype

GLYPHOMAX 360 TF kan anvendes på alle jordtyper.

Sprøjteteknik og vandmængde

Glyphomax 360 TF skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og

specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til

direkte injektion.

Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Den bedste effekt opnåes med lavest mulige vandmængde. Anvend en

sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er

behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

Eksempel på sprøjteteknik

Vand (l/ha)

Dyse

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

Grøn – ISO 015 (Lavdrift)

Gul – ISO 020 (Lavdrift)

Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fl adsprede)

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedningen af sprøjtevæsken

startes.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

Resistensstrategi

Produktnavn

Type

Aktivstof

HRAC gruppe

Risiko for udvikling af resistens

GLYPHOMAX 360 TF

Herbicid

Glyphosat

Albaugh UK Ltd. anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinjerne udarbejdet af WRAG (Weed

Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Albaugh UK Ltd., at der generelt anvendes

ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og

vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges

nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende

resistensudvikling.

Lagring

Opbevares tørt og frost frit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet

under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig

derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke

forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede

eller manglende virkning produktet måtte have.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter

der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent

vand tilsættes i fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag

proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af GLYPHOMAX 360 TF i fyldestationen.

Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger.

Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding: Anvend beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign.,

samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket

førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre

udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Doserings- og anvendelsesvejledning

Laveste dosering anvendes under gode vækstforhold samt lave ukrudtsmængder. Efter ca. 10 dage kan jorden

bearbejdes og tilplantes.

Anvendelsesområde

Behandling/skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Udyrkede arealer

Ikke på offentlige arealer

i perioder, hvor der findes

spiselige bær og frugter

på arealet.

Græsser og tokimbladet

ukrudt

4.0-6.0

Kan anvendes gennem hele

vækstsæsonen

Korn før høst

Korn til udsæd må ikke

behandles

Kvikmængde

<25 skud/m

Der behandles, når kernerne

er hårde, og mærket efter en

fingernegl kan ses.

10 dage

Kvikmængde

>25 skud/m

Ærter før høst

Kvikbekæmpelse

2.0-3.0

Behandles når 70-75% af marken

har skiftet farve, gulgrøn til

gulbrun. Dvs. når ærterne fra de

øverste bælge kan deles med

fingrene. Vandindhold: <30%.

10 dage

Nedvisning

Raps før høst

Nedvisning

Behandles, når vandindholdet er

<30%. Normalt når størstedelen

af skulperne er gulgrønne

med gulbrune og enkelte

sorte frø. Ca. 2-4 dage før

skårlægningstidspunkt, eller 14-

21 dage før direkte høst.

10 dage

Hestebønner før høst

Kvikbekæmpelse

Behandlingsstadiet er når 2/3–3/4

af bælgene har skiftet farve dvs.

ca. 10-14 dage før høst.

10 dage

Nedvisning

Anvendelsesområde

Behandling/skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Stubmarker

Spildkorn og småt

tokimbladet ukrudt

1. 5-2.0

Kvikken skal have 3-6 blade og

være ca. 15-20 cm høj. For at

opnå bedste effekt skal halm og

lignende fjernes.

Kvik

3.0-4.0

Stubmarker efter

frøgræs

Græs- og tokimbladet

ukrudt

4.0-6.0

Halmen bør fjernes hurtigt efter

høst, således at der sikres en

god genvækst. Der behandles,

når kvikken og græsserne har

3-6 blade.

Græs

Græsset kan anvendes

til afgræsning,

staldfodring, ensilering

og pillefremstilling,

umiddelbart efter

behandlingsfristens udløb

Bortsprøjtning

Når græs og kvik er 10-20 cm høj

(3-6 blade).

10 dage

Forårsanvendelse

Kvikbekæmpelse

3.0-4.0

Der kan behandles mod kvik og

andet ukrudt før jordbearbejdning.

Kvikken skal have 3-4 blade.

Delvis udvintret korn

1.0-1.5

Direkte såning

Nyfremspiret ukrudt

For at opnå bedste effekt skal

halm og lignende fjernes. Ved en

behandling umiddelbart efter en

direkte såning bør man sikre at

frøene er godt dækkede.

Kvikbekæmpelse

3.0-4.0

Grankulturer

Rødgran, nordmannsgran

og kæmpegran

Græsser og tokimbladet

ukrudt

3.0-3.5

Anvendes om efteråret, når

strækningsvæksten

er afsluttet, forårsskuddene er

modne og endeknopperne er

dannet. Tidligst når granerne er

rodfæstet på blivestedet.

Frugtplantager og andre

trækulturer

Græsser og tokimbladet

ukrudt

3.0-6.0

Når ukrudt er i god vækst.

Kulturen og rodskud må ikke

rammes.

Anvend afskærmet sprøjtning for

at undgå vindafdrift.

1 måned

Anvendelsesområde

Behandling/skadegører

Dosering

(l/ha)

Tidspunkt

Behandlingsfrist

Stødbehandling

Stødbehandling af

fældede træer som

sikring mod genvækst og

rodskud

0.2 l pr. 0.8

l vand

Der behandles umiddelbart efter

fældning på træets snitflade

med pensel eller rygsprøjte.

Behandlingen foretages,

når træernes saftstrøm er

nedadgående dvs. fra oktober til

slutningen af februar. Bemærk

at der kan være risiko for, at

der ved træer af samme art kan

forekomme rodsammenfletninger

og dermed mulighed for

overførsel af Glyphomax 360 TF

fra et behandlet træ til et andet.

Pas endvidere på ved behandling

af evt. rodskud.

Ryg prøjte

mindre arealer, fx under

hegn, omkring

buske o.l.

Græsser og

tokimbladet ukrudt

0.2-0.3 l

pr. 10-15 l

vand for

500m

Sprøjt kun på det, der ønskes

bekæmpet. Undgå vindafdrift ved

behandlingen.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler

samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle

rengøringsprocesser.

Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller

anvendes på det behandlede areal.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med

vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af

2-3 gange.

Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter

rengøringsmiddel (eks. None-ionisk sprede/klæbemiddel 15% + Monoethanolamin 8%) eller lignende produkt

i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse

sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser

over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml rengøringsmiddel pr. 10 liter vand.

Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

GLYPHOMAX 360 TF - UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles

senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt

udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på

arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.

Glyphomax is a trademark of Albaugh UK Ltd. Albaugh is a trading style of Albaugh Europe Sàrl and Albaugh UK Ltd.

AUK-DK_Glyphomax360TF_4x5L_09-11-16

Godkendelsesindehaver:

Albaugh UK Ltd.

1 Northumberland Avenue,

Trafalgar Square

WC2N 5BW London, UK

INDHOLD:

4x5 L

Ukrudtsmiddel nr. 756-3

Batchnummer: Se andet sted på emballagen

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato

Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Analyse:

Glyphosat 360 g/l (30.35%

w/w) (svarende til glyphosat-

isopropylammonium 485,84 g/l (40.96%

w/w)) ved 20°C.

26-9-2018

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 Abstract Following a notification from Sorghum Zrt., submitted to the European Commission under Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283 to place on the market syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country (TF), and in line with Article 15(2) of that Regulation, EFSA was asked by the European Commission whether there are duly reasoned safety objections to the placing on the market of the TF within the European Union. The ap...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration