Glyfonova 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glyfonova 480 Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glyfonova 480 Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

10034994

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttel-

sesmiddelforordningen 1107/2009.

Ukrudtsmiddel: Nr. 11-16

Aktivstof:

480 g/l (40 % w/w) glyphosat

Indhold:

1000 liter

T

ype:

andopløseligt koncentrat

Holdbarhed:

2 år

Produktionsdato:

Se print på dunken

Batch nr.:

Se print på dunken

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles

senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt

udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på

arealet.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke over skrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatablad for Glyfonova

480.

Glyfonova

®

480

UKRUDTSMIDDEL

Producent og godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S, Thyborønvej 78

P.O. Box 9, 7673 Harboøre

www.cheminova.dk

1000 L

10034994 800671 GLY 480 (DK) 1000L book_- 06/01/15 09.49 Side 1

Anvendelsesområder

GLYFONOVA

480 anvendes til bekæmpelse af kvik og andre flerårige græsser samt tokimbladet

ukrudt på stubmarker, i frugtplantager, i ikke spiselige havebrugs-, planteskole og skovkulturer,

på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og på udyrkede arealer, efter

såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudsbekæmpelse med specielt udstyr.

GLYFONOVA

480 kan også anvendes til nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter

og hestebønner. Undgå behandling af grøftekanter. GLYFONOVA

480 anbefales ikke i afgrøder

til såsæd eller til frø. Eventuel behandling af maltbyg før høst aftales med aftager.

Virkning

GLYFONOVA

480 - der virker systemisk - optages gennem bladene og transporteres herfra med

saftstrømmen til rødder og underjordiske udløbere.

Mindre løvfældende træopvækst og buske m.m. bekæmpes også. Da GLYFONOVA

480 optages

gennem bladene, er det vigtigt for at få en god virkning, at ukrudtet har en veludviklet

bladmasse og er i god vækst på behandlingstidspunktet.

Glyphosat, det aktive stof i GLYFONOVA

480, standser en bestemt proces i planters opbygning

af proteiner ved at blokere en del af plantens aminosyre-produktion. Disse aminosyrer hører til

en gruppe, mennnesker og dyr ikke danner.

GLYFONOVA

480 bindes umiddelbart til jordens ler- og humusmateriale og inaktiveres derfor

ved kontakt med denne. Nedbrydning af GLYFONOVA

480 sker hovedsageligt mikrobiologisk til

naturligt forekommende stoffer som kuldioxid, ammonium og fosfat.

Undgå behandling på planter, der er så våde, at der er risiko for afløb. Regn inden 6 timer

efter behandling vil normalt forringe virkningen. Normale temperaturforhold, god jordfugtighed

og høj luftfugtighed vil give den bedste effekt. Ofte vil en morgensprøjtning være at foretrække.

Vær dog opmærksom på, at duggen er væk inden sprøjtning.

Enkelte frostnætter med temperatur ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på

virkningen.

Undgå sprøjtning i perioder med vedvarende frost.

Jordbearbejdning efter behandling med GLYFONOVA

®

480

10 dage efter udsprøjtning vil GLYFONOVA

480 være transporteret med saftstrømmen til alle

dele af planten. Selv om nedvisningen ikke altid er klart synlig, vil transporten være afsluttet, og

enhver form for jordbearbejdning kan påbegyndes.

Bemærk: Under nedbrydning af større mængder plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der

i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller

mindske problemet.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før GLYFONOVA

480 fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede

vandmængde i beholderen, tilsæt GLYFONOVA

480 og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes

returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at

mindske omrøringen.

Anvender man hårdt vand (høj pH) til udsprøjtning, anbefales det at anvende et vandbehand-

lingsmiddel f.eks. NovaBalance

til at nedsætte pH. Der anvendes op til 2 l NovaBalance

1000 l sprøjtevand, afhængig af vandets hårdhed (dosering: se etiketten for NovaBalance

Simpel test af vandkvalitet kan selv udføres med NovaBalance

Test Kit. Den beregnede mængde

NovaBalance

tilsættes vandet i sprøjtetanken og omrøringen foretages inden GLYFONOVA

tilsættes.

Ved påfyldning af marksprøjte anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Påfyldning af marksprøjte eller rygsprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder

eller anden beholder, eller på det areal hvor, GLYFONOVA

480 skal udbringes. Vaskepladsen må

ikke etableres nærmere end:

1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål

2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål

3. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyttelsesområder

Påfyldning på arealer, hvor GLYFONOVA

480 udbringes, må ikke ske nærmere end:

1. 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og

2. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samle

brønde samt §3-naturbeskyttelsesområder

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet: Undgå vinddrift til grøftekanter,

naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af GLYFONOVA

480. Problemet

er særlig stort, når GLYFONOVA

480 anvendes på arealer med lav plantevækst som eksempelvis

i stubmarker samt før såning. Afdrift kan undgås ved at bruge low-drift dyser.

GLYFONOVA

480 udsprøjtes optimalt i 100-150 liter vand/ha. Det skyldes, at normalt findes

den bedste virkning, når koncentrationen af GLYFONOVA

480 i sprøjtevæsken udgør mindst 1,5

- 2%. Risikoen for afdrift formindskes betydeligt ved brug af low-drift dyser og lavt tryk f.eks.:

Dyse Tryk Km/t Vandmængde,

(2-4 bar) (max. 8-10 km/t) l/ha

02/025 3,3 4 250/315

02/025 2,6 4 225/279

02/025 3,5 6 175/220

02/025 2,5 6 150/180

02/025 2,5 8 110/140

02/025 2,0 8 100/120

Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket

så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50

gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Det maksimalt tilladte dosering

må ikke overskrides på markniveau.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og ud-

vendigt.

Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes

ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Lad omrøringen og

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser.

Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med rent vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse

køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet

areal.

Vask af marksprøjter og traktor eller rygsprøjte, der har været anvendt til udbringning, skal ske

på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor

GLYFONOVA

480 er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang

inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling

til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning

og vask af sprøjter til udbringning af bekæmp

elsesmidler, jf. Miljø-

ministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Spild og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering

(P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Den tomme beholder

indgår i et retursystem, hvor beholderen returneres til producenten, som forestår rengøringen

af beholderen før genanvendelse.

Emballagen skal genanvendes, returneres til producenten.

Kontaktoplysninger for genanvendelse: For returnering, se instruktion vedlagt emballagen eller

www.schuetz.net/ticket

Bemærk: Ved brug af galvaniserede sprøjtebeholdere bør sprøjten rengøres umiddelbart efter

brugen ved rigelig skylning med vand for at undgå korrosion. GLYFONOVA

480 kan angribe

galvaniserede metaldele. Lad derfor ikke den færdige sprøjtevæske henstå i galvaniserede sprøj-

tetanke i længere tid, da der kan udvikles gas, som kan antændes af f.eks. en cigaret.

Sikkerhed ved oplagring

Opbevares utilgængeligt for børn. GLYFONOVA

480 skal opbevares tørt og køligt, dog frostfrit.

Midlet må ikke opbevares sammen nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

DOSERINGSVEJLEDNING

Forårsanvendelse

Kvikbekæmpelse

GLYFONOVA

480 anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 2,25 liter anvendes på

lettere kvikbefængte marker, 3 liter på kraftigere kvikforekomster. Effekten afhænger dog meget

af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret

vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. Jordbehandling

kan udføres 10 dage efter udsprøjtning.

Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha

Vandmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd

Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækst-

punktet grønnes. Jordbehandling kan påbegyndes 2 dage efter udsprøjtning.

Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75-1,1 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

10034994 800671 GLY 480 (DK) 1000L book_- 06/01/15 09.49 Side 2

Før høst

Korn før høst

GLYFONOVA

480 anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokimbladet ukrudt 10 dage før

høst. Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Specielt ved anvendelse af den

meget lave dosering (1,5 l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst

mulige.

Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dosering.

Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Dette ud-

viklingstrin svarer til stadium 87. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30%

eller derunder.

Halmen må gerne bruges som foder og strøelse.

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn til brød kan eksistere aftale

om restriktion m.h.t. brug af glyphosat.

Behandlingsfrist: 10 dage

Behandlingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl

Dosering:

Kvikmængde lavere end 25 skud pr. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha

Kvikmængde mellem 25 og 50 skud/m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha

Kvikmængde højere end 50 skud pr. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Før høst af korsblomstrede afgrøder

(Vår- og vinterraps, sennep og rybs).

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning.

Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt,

når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte frø.

Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes

direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning.

Behandlingsfrist: 10 dage

Behandlingsområde: Alt korsblomstret med undtagelse af korsblomstret til fremavl

Dosering:

Mindre end 25 kvikskud pr. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha

Mere end 25 kvikskud pr. m

samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha

Nedvisning raps, sennep og rybs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Før høst af ærter

Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun.

Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre.

På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste bælge lyse

gule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt ved anvendelse af den lave dosering (1,6

l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige.

Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud over 10 dage.

Behandlingsfrist: 10 dage

Behandlingsområde: Alle ærter med undtagelse af ærter til fremavl

Dosering:

Mindre end 25 kvikskud pr. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha

Mere end 25 kvikskud pr. m

samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha

Nedvisning af ærter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Før høst af hestebønner

Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt

finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet

farve til helt sort.

Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud over det ovennævnte antal dage.

Behandlingsfrist: 10 dage

Behandlingsområde: Alle hestebønner med undtagelse af hestebønner til fremavl

Dosering:

Mindre end 25 kvikskud pr. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l/ha

Mere end 25 kvikskud pr. m

samt andet ukrudt. . . . . . . . . . . . . 2,25 l/ha

Nedvisning af hestebønner og tokimbladet flerårig ukrudt. . . . . . . . . . 3 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Stubmarker

Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn.

Doseringen på 2,3 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede:

* Høj luftfugtighed.

* Temperatur over 15°C.

* Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.

* Under 25 kvikskud/m

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst.

Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med GLYFONOVA

480. Hvis halmen snittes, skal snitningen være meget fin, og halmen skal fordeles jævnt. Der

opnås ingen effekt på planter der på sprøjtetidspunktet er dækket af snittet halm. Behandling

med GLYFONOVA

480 bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god

vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den

aktive genvækst af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe

klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til ÷3°C før sprøjtning

vil ikke have indflydelse på virkningen.

Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Stubmarker efter frøgræs

Generelt anvendes 3 l/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 3,75-4,5 l/ha anvendes til

bekæm

pelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes

straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har

3-6 aktive blade, kan der behandles med GLYFONOVA

480. Behandlingen med GLYFONOVA

480 bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en

passende udvikling.

Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og

græsserne.

Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Græs før sidste slæt

GLYFONOVA

480 anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt.

Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset

og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj på be-

handlingstidspunktet. Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige

rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som

græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behand-

lingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset

begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå

op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages.

Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Omlægning af græs

Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken

bedst muligt. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling

Dosering:

Kvik og græsser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l/ha

Rødsvingel og engrapgræs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75-4 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Direkte såning

Anvendes direkte såning efter en behandling med GLYFONOVA

480, fjernes halm og andet

plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er

godt dækket. Ny fremspiret tokimbladet ukrudt bekæmpes effektivt ved en dosering på 1,1 l/ha,

mens der for kvikkontrol bør anvendes 2,25-3 l/ha.

Dosering: Tokimbladet enårigt ukrudt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 l/ha

Kvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-3 l/ha

Vandmængde:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Frugtplantager og skovbrug

Kvik og andre græsser bekæmpes med 2,25 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt anvendes

højeste dosering. Bedste behandlingstidspunkt er lige før begyndende blomstring, når ukrudtet

er i god vækst.

GLYFONOVA

480 må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da

kan skades betydeligt. Især efter midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne

pga. fremkomne rodskud.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer må kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret

efter høst.

Anvend afskærmet sprøjtning.

Pas på vinddrift.

Dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,25-4,5 l/ha

Stødbehandling af fældede træer i skove og på industriarealer mod

genvækst og rodskud

Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med GLYFONOVA

480 som sikring mod

genvækst og rodskud. GLYFONOVA

480 kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behand-

lingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Be-

handlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen

af februar. Behandlingen i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt.

Vejledende dosering

150 ml GLYFONOVA

480 plus 850 ml vand.

10034994 800671 GLY 480 (DK) 1000L book_- 06/01/15 09.49 Side 3

Bemærk: I en bestand af samme træarter kan der forekomme rodsammenfletninger. Derfor

kan der opstå risiko for, at det behandlede træstød kan skade nabotræerne.

Selektiv bekæmpelse af stort ukrudt i alle afgrøder med specielt

udstyr

Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% opløsning (2 dele GLYFONOVA

og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden. Denne opløsning af GLYFONOVA

480 udbringes med påstrygningsudstyr, f.eks. Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets

blade og stængler uden at berøre afgrøden.

Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte retninger. Anden

behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere.

Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring.

Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst

5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrøden.

Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst.

Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at bekæmpe.

Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet. Undgå dryp

under behandlingen.

Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.

Selektiv bekæmpelse med håndudstyr

Ukrudt kan bekæmpes med en 40% opløsning af GLYFONOVA

480 (2 dele GLYFONOVA

og 3 dele vand) med et håndbåret påstrygningeudstyr, f.eks. Weed-Wiper. Bredbladet ukrudt be-

kæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Kommer kulturplanter eller prydplanter i berøring

med opløsningen, kan disse skades betydeligt.

Utilplantede arealer

GLYFONOVA

480 kan anvendes på utilplantede arealer gennem vækstsæsonen med 3-4,5 l/ha.

Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet.

På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 4,5 l/ha.

10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes og tilplantes.

Dosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-150 l/ha

Udyrkede arealer

Mod græsser og kvik anvendes 3-3,75 l/ha og mod flerårigt rodukrudt f.eks. følfod, mælkebøtte,

brændenælde m.m. anvendes 4,5 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst, bedste behandlingstidspunkt

er dog før ukrudtets blomstring.

Dosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4,5 l/ha

Vandmængde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-150 l/ha

Rygsprøjte

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt.

F.eks. omkring gården, i hegn og busketter, omkring elmaster o.l. 0,2-0,3 l GLYFONOVA

480 i

10-15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 m

Dosering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2-0,3 l/500 m

NB! Sprøjt kun på det der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

10034994 800671 GLY 480 (DK) 1000L book_- 06/01/15 09.49 Side 4

Vejledning for brug af glyphosat i lucerne

Ukrudtsmidler:

Clinic 360 SL, Dan-Kvik 360, Glyfonova

360 SL, Glyfonova

450 Plus, Glyfonova

480, Glyfonova

Plus, Glyphogan, Glyphomax, Glyphomax Plus, Jablo Glyfosat, ND Glyphosat 360 og

Roundup Bio.

Må kun anvendes efter sidste slæt af lucerne

Advarsel: Se etiketten for Clinic 360 SL, Dan-Kvik 360, Glyfonova

360 SL, Glyfonova

450 Plus, Gly-

fonova

480, Glyfonova

Plus, Glyphogan, Glyphomax, Glyphomax Plus, Jablo Glyfosat, ND Glyphosat

360 eller Roundup Bio.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Clinic 360 SL, Dan-Kvik 360, Glyfonova

®

360 SL,

Glyfonova

®

450 Plus, Glyfonova

®

480, Glyfonova

®

Plus, Glyphogan,

Glyphomax, Glyphomax Plus, Jablo Glyfosat, ND Glyphosat 360 og

Roundup Bio i lucerne

Bekæmpelse: Bekæmpelse af enårig rapgræs om efteråret i lucerne i perioden efter sidste slæt, hvor

afgrøden ikke har væsentlig genvækst. Normalt 1-2 uger efter slæt eller efter den første frost, hvor

lucernen går ud af vækst.

Dosering:

0,75 – 1,0 liter pr. ha for midler med 360 g glyphosat pr. l. Glyfonova

450 Plus

anvendes med 0,6-0,8 liter pr. ha og Glyfonova

480 med 0,6–0,75 liter pr. ha. Tilsæt IKKE

additiver.

Sprøjtefrist og afstande:

Max. 1 behandling pr. sæson og må ikke anvendes senere end 4 uger før

indhøstning eller afgræsning.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Risiko for skade:

For at tilpassevejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør

den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent

og/eller det firma, der er avlskontrakt med. Se bemærkninger herunder.

GODKENDELSE TIL MINDRE ANVENDELSE OG VEJLEDNING I BRUG

af Clinic 360 SL, Dan-Kvik 360, Glyfonova

®

360 SL, Glyfonova

®

450 Plus, Glyfonova

®

480, Glyfonova

®

Plus,

Glyphogan, Glyphomax, Glyphomax Plus, Jablo Glyfosat, ND Glyphosat 360 og Roundup Bio i lucerne

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning

(EF) Nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:DA:PDF

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse:

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke hidtil har været omfattet af godkendelsen

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et plantebeskyttelsesmiddel, selv om vejledningen for mindre anvendelse følges. Da Videncentret

for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning til mindre anvendelse på brugerens vegne, kan Videncentret for Landbrug, Planteproduktion og Cheminova ikke gøres

ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt og den tilknyttede vejledning til mindre anvendelse i afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet

må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende

i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Bemærkninger:

Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ansøgningen til mindre anvendelse er baseret på to forsøg med stigende dosis af Roundup Bio.

Sprøjtningerne har været udført hhv. 1 og 3 uger efter sidste slæt. Der er ikke set skade af 1,0

l/ha, og ved 2,0 l/ha kun svag påvirkning af lucernen. Ved behandling i april på lucerne i vækst

medførte behandlingen kraftig skade på lucernen.

Det skal understreges, at anvendelsen i efteråret efter sidste slæt kun kan anbefales, hvor lucer-

nemarken har huller i plantebestanden, og enårig rapgræs dermed vil ødelægge afgrøden det føl-

gende år. Der blev opnået høj effekt mod enårig rapgræs med ned til 0,2 liter pr. ha.

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Flakkebjerg

Der er ikke indhentet bemærkninger fra Aarhus Universitet.

Bemærkning fra Monsanto

Som udgangspunkt skal man være meget forsigtig med at bruge glyphosat i lucerne, selvom det

må forventes den er robust. I et 3 års forsøg udført i Esparsette i England er der set skade på

afgrøde hvert år ved 4 l/ha (360 g/l). Ved en dosis på 1-1½ l/ha burde der ikke være skade på

etableret lucerne behandlet året efter etablering. Denne dosis kan forventes at bekæmpe enårig

rapgræs. Angående sprøjtetidspunkt mener Monsanto, at det skal gøres sent på sæsonen, måske

efter den første frost.

Dato: 23. maj 2013

10034994 800671 GLY 480 (DK) 1000L book_- 06/01/15 09.49 Side 5

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety