Glukosel

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glukosel 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glukosel 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44332
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glukosel infusionsvæske, opløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Glukosel

Sådan bliver du behandlet med Glukosel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glukosel er en opløsning, der gives i en blodåre gennem et drop (intravenøs infusion).

Opløsningen er beregnet til at tilføre kroppen energi i form af glucose og og forsyne den med

salte i ernæring, som gives direkte ind i blodbanen (parenteral ernæring), f.eks. i tilfælde hvor

du ikke er i stand til at spise eller drikke normalt. Opløsningen kan også gives efter en

operation for at sikre indtagelse af den basale mængde af væske, energi og salte.

Glukosel kan også anvendes som supplement til ernæring, som indgives direkte i maven eller

tarmene f.eks. gennem et kateter (enteral ernæring).

Det bør bemærkes, at denne opløsning kun udgør en del af den ernæring, som gives direkte i

blodbanen. Fuldt dækkende ernæring omfatter også aminosyrer, vitaminer, fedtsyrer og

sporstoffer.

2.

Det skal du vide, før du får Glukosel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Du må ikke få Glukosel hvis du lider af

unormalt høje blodsukkerværdier, som kræver høje doser af insulin for at kontrollere dit

blodsukker

alvorlig diabetes med komplikationer op til bevidstløshed

stærkt nedsat nyrefunktion med stort væsketab (

diabetes insipidus

alvorligt nyresvigt, som ikke behandles med dialyse (en behandling, hvor blodet bliver

filtreret, for kunstigt at fjerne affaldsprodukter og overskydende væske fra kroppen).

blødning i hjernen eller rygmarven

en forvirring med ledsagende væskeunderskud, som skyldes alkohol, som forekommer

ved ophør med alkohol, og som er karakteriseret ved forskellige symptomer som f.eks.

hallucinationer, rysten, irritabilitet, søvnløshed osv. (delirium tremens)

unormalt højt indhold af salte i blodet (især kalium)

kredsløbsshock, iltmangel i blodet

ophobning af syreholdige stoffer i blodet

Du må ikke få Glukosel, hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Glukosel (angivet i punkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Glukosel,

Du bør ikke få glucoseopløsninger, hvis du for nylig har haft en hjerneblødning. Glukosel bør

anvendes med forsigtighed:

hvis du har sukkersyge

hvis du har intolerance overfor kulhydrater

hvis du har for stort blodvolumen

hvis du har nedsat nyre- eller hjertefunktion.

Hvis du har en af ovennævnte lidelser, vil din læge særligt grundigt vurdere, om du må få

denne opløsning.

Du kan få behov for insulin, for at kontrollere dine blodsukkerværdier. I dette tilfælde er det

ligeledes nødvendigt at kontrollere og eventuelt korrigere dine kaliumværdier i blodet, da

insulin kan påvirke dine kaliumværdier i blodet.

Især hvis du har sukkersyge eller anden lidelse, der medfører nedsat evne til at opretholde

normale blodsukkerværdier, vil din læge være ekstra forsigtig med ikke at stoppe infusionen

pludseligt, men aftrappe gradvist.

Normalt vil dit blodsukker og salte i blodet (elektrolytter), væske- og syrebasebalance blive

kontrolleret. Din læge vil afgøre, hvor tit disse kontroller skal foretages. Dette afhænger

blandt andet af din tilstand, og hvor høje doser du får.

Børn

Børn kan have behov for ekstra kulhydrater og/eller fedt for at få dækket deres energibehov

fuldt ud.

Brug af anden medicin sammen med Glukosel

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

visse typer af hjertemedicin, lægemidler indeholdende

digitalis

(hjerteglykosider). Der er

risiko for at virkningen af lægemidler indeholdende digitalis bliver forstærket efter

pludselig afbrydelse af kaliumtilførsel, hvilket kan føre til digitalisforgiftning.

visse vandrivende lægemidler (kaliumbesparende diuretika) som nedsætter udskillelsen af

kalium, da kaliumværdierne i blodet kan stige betydeligt over de normale værdier. Dette

kan undertiden føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Derfor vil dit kaliumindhold i

blodet blive omhyggeligt kontrolleret under og efter indgift af Glukosel.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager

Der er ingen kendt risiko ved behandling med dette lægemiddel under graviditet eller amning,

når behandlingen udføres som foreskrevet med omhyggelig kontrol af blodprøver

(blodsukker, salte i blodet, væske- og syrebasebalance).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan bliver du behandlet med Glukosel

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Lægen vil bestemme den rigtige dosis til dig, afhængig af din alder, kropsvægt og tilstand.

Hvis du også har behov for blodtransfusioner, vil disse blive indgivet i en særskilt

infusionsslange.

Dosering til voksne:

Den højeste dosis dagligt er 40 ml pr. kg legemsvægt og infusionshastigheden bør ikke

overstige 2,5 ml pr. kg legemsvægt pr. time.

Dosering til børn:

Til børn over 2 år kan de samme doseringer som til voksne anvendes.

Glukosel er ikke egnet til børn under 2 år.

I forbindelse med infusionen vil dit blodsukker, din væske- og saltbalance og udskillelse af

urin blive kontrolleret jævnligt. Lægen afgør hvor ofte disse bør kontrolleres, afhængigt af din

tilstand.

Hvis du har fået for meget Glukosel

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået mere af Glukosel end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Det er usandsynligt, at du vil få for meget af infusionen, da du får Glukosel, mens du bliver

overvåget på sygehuset. Hvis du ved et uheld skulle få for meget af opløsningen eller med for

høj infusionshastighed, så vil din læge vide hvilke forholdsregler, der skal tages. Symptomer

på en overdosis af Glukosel kan f.eks. omfatte store mængder urin, sukker i urinen, forhøjede

blodsukkerværdier og/eller forstyrrelser i saltbalancen eller syrebase-balancen. I alvorlige

tilfælde kan en overdosis også føre til tab af bevidsthed og til påvirkninger af leveren.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige

(forekommer hos 1- 10 ud af behandlede patienter): Samtidig betændelse og

blodprop i en blodåre (trombophlebitis).

Andre bivirkninger kan hænge sammen med en bestemt behandling eller underliggende

lidelser og kan omfatte:

lave kaliumværdier i blodet, som kan skyldes insulinbehandling

lave kalium-, magnesium- og phosphatværdier i blodet på grund af genoptaget ernæring,

især hvis du er fejlernæret

lave blodsukkerværdier efter pludselig afbrydelse af behandling med glucose og/eller

under insulinbehandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevairng

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderens etiket og den ydre pakning

efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug kun Glukosel, hvis opløsningen er klar og beholderen er ubeskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glukosel indeholder

- Aktive stoffer er opført nedenfor:

1000 ml infusionsvæske, opløsning indeholder:

Glucosemonohydrat

(svarende til 100,0 g glucose)

110,0

Natriumchlorid

2,34

Kaliumchlorid

1,87

Magnesiumchlorid hexahydrat

0,51

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

1,56

Zinkacetatdihydrat

16,5

Elektrolytindhold:

Natrium

mmol/l

Kalium

mmol/l

Magnesium

mmol/l

Zink

0,075

mmol/l

Chlorid

mmol/l

Dihydrogenphosphat

mmol/l

Acetat

0,15

mmol/l

- Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker og saltsyre.

Egenskaber:

Energiindhold:

1680 kJ/l (400 kcal/l)

Osmolaritet

710 mOsm/l

ca. 3,5

Titreringsaciditet (til pH 7)

ca. 8 mmol/l

Udseende og pakningsstørrelse

Glukosel er en infusionsvæske, opløsning, dvs. bliver indgivet via en kanyle eller en lille

slange i en blodåre. Det er en klar, farveløs til let gullig opløsning.

Glukosel leveres i en plastbeholder (farveløs polyethylen) indeholdende 1000 ml.

Pakningsstørrelse: 10 plastbeholdere.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland

Postadresse:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Fremstiller

B. Braun Medical S.A.

Carreterra de Terrassa, 121

08191 Rubi (Barcelona)

Spanien

Repræsentant i Danmark:

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3.sal.

2000 Frederiksberg

Denne indlægsseddel blev senest revideret

08/2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Indgivelsesmåde

Intravenøs anvendelse. Opløsningen kan infunderes i perifere vener.

Uforligeligheder

Kun opløsninger og lægemidler med kendt forligelighed med lægemidlet må tilblandes.

På grund af risiko for pseudoagglutination bør denne infusionsvæske ikke administreres i den

samme infusionsslange som blod. Af samme grund må erythrocytkoncentrater ikke opløses i

denne infusionsvæske.

Instruktioner vedrørende håndtering

Infusionsvæsken er beregnet til éngangsbrug. Ikke anvendte lægemidler i en anbrudt beholder

bør bortskaffes.

Kun klare opløsninger i ubeskadigede beholdere bør anvendes.

Opbevaringstid efter anbrud:

Lægemidlet bør anvendes straks efter at beholderen er tilsluttet infusionsslangen.

Opbevaringstid efter rekonstituering/fortynding

Bør anvendes straks efter rekonstituering af lægemidlet.

Brugsanvisning for Ecoflac plus

1. Gravitationsinfusion

Tilslut infusionssættet, fyld

dråbekammeret halvt, fyld

infusionsslangen idet

luftbobler undgås.

Luk infusionssættets

udluftningsventil.

Forbind infusionsslangen til

kanyle/kateder.

Åbn rulleklemmen og begynd

infusionen med

udluftningsventilen lukket.

Tilsætning ved hjælp af

overføringskanyle (Ecoflac®

Mix)

Sæt overføringskanylen på

flasken.

Sæt hætteglasset med

additiv på

overføringskanylens

modsatte ende (der høres

et klik).

Vend Ecoflac® plus-

flasken og pres opløsningen ned

i hætteglasset med additiv.

Opløs additivet fuldstændigt.

Vend flasken igen og pres luft

op i hætteglasset med opløst

additiv, således at hele

opløsningen bliver overført til

Ecoflac® plus-flasken.

2. Tilblanding af additiver

Tilsætning via kanyle

Indsæt kanylen lodret.

Dokumentation for tilsætning og

gen-forsegling af

injektionsporten med Ecopin®

Anbring Ecopin® i

injektionsporten.

Knæk tappen af.