Glucos "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucos "Fresenius Kabi" 200 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucos "Fresenius Kabi" 200 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10289
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusionsvæske, opløsning

glucose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Glucos Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Glucos Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glucos Fresenius Kabi infusionsvæsker er klare opløsninger af glucose i vand til intravenøs infusion

(langsom injektion), der indgives via et drop i en blodåre.

Glucos Fresenius Kabi 50 og 100 mg/ml anvendes, når kroppen har mistet for meget væske

(dehydrering).

Alle styrker kan anvendes, når intravenøs ernæring er nødvendig, sædvanligvis kombineret med

aminosyre (protein)-opløsninger, vitaminer og lipid (fedtstof)-emulsioner.

Denne indlægsseddel omfatter tre forskellige styrker. Disse opløsninger vil samlet blive omtalt som

glucoseopløsning i denne indlægsseddel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Glucos Fresenius Kabi

Brug ikke Glucos Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for glucose eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glucos Fresenius

Kabi (angivet i punkt 6)

Eller hvis du lider af noget af følgende:

ikke tilstrækkeligt behandlet sukkersyge (diabetes), diabetisk koma

anden kendt intolerance overfor glucose

bevidstløshed som følge af for højt blodsukker (hyperosmolært koma)

for højt blodsukker (hyperglykæmi)

nedsat indhold af kalium i blodet (hypokaliæmi)

for meget syre i kroppen (metabolisk acidose)

ubehandlet udskillelse af store mængder urin (diabetes insipidus)

nedsat nyrefunktion uden mulighed for hæmofiltration eller dialyse

blødning i hjernen eller rygsøjlen

alkoholabstinenser (delirium tremens), hvis du allerede er dehydreret

akut shock-tilstand og kollaps

akut hjertesvigt

væskeophobning i lungerne (lungeødem)

for meget væske i kroppen (hyperhydrering)

for lidt væske i kroppen sammen med lavt blodtryk (hypotonisk dehydrering).

Din læge vil kontrollere, om noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Glucos Fresenius Kabi.

Blodsukker, elektrolytter (især kalium og fosfat i serum) samt væskebalancen vil blive tjekket

regelmæssigt.

Sundhedspersonalet vil overvåge dig under infusionen af store mængder, hvis du har for meget eller

for lidt væske i kroppen, svært nedsat nyre-, hjerte- eller lungefunktion og/eller nedsat urinproduktion.

Glucosetolerancen kan være nedsat, hvis din nyrefunktion er nedsat, eller du har sukkersyge.

Sundhedspersonalet vil overvåge dit blodsukker- og elektrolytniveau under infusionen, hvis du har

sukkersyge eller nedsat nyrefunktion. Behovet for insulin og/eller kalium kan være ændret. Din læge

vil kontrollere, om noget af dette gælder for dig.

Tilskud af glucose kan udløse thiamin (B

-vitamin)-mangelsyndrom i tilfælde af, at du er fejlernæret.

Risikoen for dette er øget, hvis årsagen til fejlernæringen er:

alkoholmisbrug

anoreksi

faste i længere tid

hvis du er gravid og har svær kvalme og/eller kaster op.

Lægen kan beslutte at give dig ekstra B

-vitamin før og under infusionen af glucose.

Anvendelse af glucoseopløsning anbefales ikke, hvis:

blodforsyningen til dele af din hjerne er nedsat (akut iskæmisk slagtilfælde), da der er

rapporter, som tyder på, at et højt blodsukkerniveau forværrer hjerneskaden og nedsætter

helingen.

hvis du har fået en skade i dit hoved inden for de seneste 24 timer.

Blodsukkerkoncentrationen vil blive nøje overvåget af sundhedspersonalet i tilfælde af højt blodtryk i

din hjerne.

Brug af anden medicin sammen med Glucos Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Glucose anses

for at være sikkert, når det anvendes i overensstemmelse med doseringsanbefalingerne.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucose påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Glucos Fresenius Kabi

Du vil få glucose indgivet af en læge eller en sygeplejerske. Du vil få det som et drop i en blodåre

(intravenøs infusion) eller som en injektion under huden afhængigt af, hvilken styrke

glucoseopløsning du har behov for.

Din læge vil bestemme, hvilken dosis du skal have, og hvornår og hvordan du skal have den, under

hensyntagen til din alder, vægt, fysiske tilstand, og hvilke andre behandlinger du får.

Hvis du har brugt for meget Glucos Fresenius Kabi

Glucoseopløsningen indgives af sundhedspersonalet, og det er derfor ikke sandsynligt, at du får en for

stor dosis. Hvis du ved et uheld skulle få en overdosis, vil behandlingen blive stoppet, og du vil blive

behandlet for eventuelle symptomer.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Osmotisk diurese (øget vandladning), der kan føre til dehydrering, kan forekomme, hvis

doseringsanbefalingerne overskrides.

Andre mulige bivirkninger:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Øget urinproduktion (polyuri)

Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), dehydrering og elektrolyt-ubalance, f.eks. nedsat niveau

af kalium (hypokaliæmi), magnesium (hypomagnesiæmi) og fosfat (hypofosfatæmi) i blodet.

Bivirkninger relateret til infusionen, herunder øget kropstemperatur, infektion på

injektionsstedet, lokal smerte eller reaktion, vene-irritation, årebetændelse på indstiksstedet

(venetrombose eller flebitis), utilsigtet indgivelse af opløsningen uden for blodåren

(ekstravasation, der kan forårsage vævsskade) eller for meget væske i kroppen (hypervolæmi)

og væskeophobning (ødem) på grund af overdosering.

Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), sukker i urinen (glukosuri) og væske i lungerne (lungeødem)

kan forekomme, hvis opløsningen indgives for hurtigt.

Du vil blive overvåget af sundhedspersonalet under behandlingen. Hvis en bivirkning bliver alvorlig,

kan lægen eller sundhedspersonalet hjælpe dig. Hvis du er bekymret for bivirkningerne, kan du tale

med lægen eller sundhedspersonalet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Medicinen må ikke anvendes, hvis der er synlige partikler i den, eller hvis beholderen er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: glucose.

Øvrige indholdsstoffer:

saltsyre (til pH-justering af 50 mg/ml og 100 mg/ml), natriumhydroxid (til pH-justering af 50

mg/ml og 100 mg/ml) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml og 100 mg/ml er en klar, farveløs og steril opløsning uden

elektrolytter og synlige partikler.

50 mg/ml er isotonisk, 100 mg/ml er hypertonisk.

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml er en klar, farveløs til let gullig, hypertonisk, steril opløsning uden

elektrolytter og synlige partikler.

Den fås i følgende beholdere og pakningsstørrelser:

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

Freeflex (pose af polypropylen) med injektionsport til kanyle, alternativt Freeflex+ med

injektionsport til luer-lock:

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml

KabiPac (flaske af polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 250 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

Freeflex (pose af polypropylen) med injektionsport til kanyle, alternativt Freeflex+ med

injektionsport til luer-lock:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

KabiPac (flaske af polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 250 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml

Freeflex (pose af polypropylen) med injektionsport til kanyle:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstillere:

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge eller

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Tyskland eller

Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Frankrig eller

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Kutno, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Behovet for væske og energi afhænger af patientens alder, legemsvægt, metaboliske status og kliniske

tilstand. Dosis og infusionshastighed bør bestemmes af den behandlende læge.

Hos voksne anbefales en maksimal infusionshastighed på 0,25 g glucose/kg legemsvægt/t med en

maksimal daglig indgivelse på 6 g glucose/kg legemsvægt.

Hos børn anbefales en maksimal infusionshastighed på 0,8-1,5 g glucose/kg legemsvægt/t, og den

daglige dosis af glucose vises i nedenstående tabel.

Anbefalet parenteral glucosedosering til børn (g/kg legemsvægt/dag)

Vægt (kg)

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

< 3

3-10

16-18

10-15

12-14

15-20

10-12

20-30

< 12

> 30

< 10

Glucoseopløsningen må ikke indgives gennem samme infusionsslange som blod, hverken før, under

eller efter.

Blodsukker, elektrolytter og væskebalance bør tjekkes regelmæssigt. Overvågning af serumkalium,

blodsukker og fosfat er særligt vigtig. Der er observeret en forbindelse mellem intravenøs ernæring

med glucose og lave fosfatniveauer. Yderligere tilskud af fosfat anbefales til patienter med

hypofosfatæmi.

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-6-2018

FDA approves first continuous glucose monitoring system with a fully implantable glucose sensor and compatible mobile app for adults with diabetes

FDA approves first continuous glucose monitoring system with a fully implantable glucose sensor and compatible mobile app for adults with diabetes

glucose monitoring system, implantable glucose sensor, adults, diabetes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5  pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-6-2018

.@CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

.@CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

. @CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety