Glucos. "B. Braun"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucos. "B. Braun" 50 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucos. "B. Braun" 50 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13340
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucos. ”B. Braun”, 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Glucos. ”B. Braun” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”

Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glucos. ”B. Braun” er en infusionsopløsning, som indeholder glucose (et sukkerstof). Den anvendes i de

situationer, hvor du har brug for væsketilførsel for at erstatte væsketab. Den anvendes til at opløse eller

fortynde lægemidler, som vil blive givet til dig som et drop i en blodåre (det vil sige som intravenøs

infusion).

2.

Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Glucos. ”B. Braun”

Du vil ikke få Glucos. ”B. Braun” hvis du har:

for høje blodsukkerværdier (hyperglycæmi)som kræver mere end 6 enheder insulin i timen for at

blive kontrolleret

for høj surhedsgrad i blodet (metabolsk acidose)

alvorlig ukorrigeret hypokaliæmi.

Du bør ikke få store mængder af denne opløsning hvis du har:

for meget vand i din krop

akut hjertesvigt

vand i dine lunger

nyresvigt.

Glucos. ”B. Braun” må ikke bruges alene som behandling mod væskeunderskud, da det ikke indeholder

nogle salte (elektrolytter).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. ”B. Braun”.

Din læge vil vurdere grundigt, om dette lægemiddel er egnet for dig hvis du har:

sukkersyge

enhver form for nedsat funktion i sukkerstofskiftet (f. eks. efter operationer eller skader)

nedsat nyrefunktion.

Dette lægemiddel må ikke anvendes til behandling af væskeunderskud uden tilstrækkelig tilførsel af salte (se

ligeledes ”Du må ikke få Glucos. ”B. Braun” ovenover), fordi det kan nedsætte saltkoncentrationen i dit blod

betydeligt (især kalium og salt). Saltmangel kan medføre problemer med dit hjerte og ødelægge din hjerne.

Især hos børn, ældre og patienter med en dårlig almentilstand er risikoen større.

Tilstrækkelig tilførsel af salte (især kalium og natrium) skal sikres.

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balancen vil blive kontrolleret

under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget blodprøver.

Hvis det er nødvendigt, kan dit blodsukker kontrolleres ved indgivelse af insulin. Din læge vil tænke på, at

din kaliumværdi i blodet kan falde i den forbindelse.

Sædvanligvis bør du ikke få dette lægemiddel, hvis du har eller for nylig har haft et slagtilfælde medmindre

din læge mener, at det er nødvendigt for at du kan blive rask igen.

Hvis du ligeledes får blodtransfusioner, vil du få disse gennem en anden infusionsslange.

Hvis du lider af en fejlernæring med mangel på vitamin B (specielt thiamin), vil du få thiamintilskud, mens

du får en infusion med Glucos. B. Braun.

Din læge vil tage hensyn til sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med

Glucos. ”B. Braun”.

Børn

Hos børn skal dosis af Glucos. ”B. Braun” være så lav som mulig (se også punkt 3).

Brug af anden medicin sammen med Glucos. ”B. Braun”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Din læge vil tænke på, at nogle lægemidler kan påvirke glucosestofskiftet.

Sikkerhedsinformation om medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i

betragtning.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du får Glucos. ”B. Braun”.

Graviditet

Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning eller ej.

Din blodsukker vil blive kontrolleret, når du får denne medicin.

Amning

Hvis du ammer, vil din læge nøje overveje, om du skal have dette lægemiddel)

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucos. ”B. Braun” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i

betragtning.

3.

Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”

Denne medicin er til intravenøs anvendelse (det betyder, at det gives gennem en kanyle, der ligger i en

blodåre). Det kan gives som infusion i en blodåre i arme eller ben (perifer vene). Dette afhænger dog af

hvilken slags medicin der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun”.

Den mængde opløsning, du får afhænger af koncentrationen af den medicin, den skal opløses i eller

fortyndes med. De nævnte maksimale doser herunder overvejes.

Voksne

Maksimal daglig dosis

Op til 40 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag, svarende til 2 g glucose pr. kilo legemsvægt pr. dag.

Maksimal infusionshastighed

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg. legemsvægt pr. time, svarende til 250 mg glucose pr. kg.

legemsvægt pr. time.

Anvendelse til børn

Hvis Glucos. ”B. Braun” gives til børn, skal dosis være så lavt som mulig. Der skal tilføres salte efter behov.

Hvis du har fået for meget Glucos. ”B. Braun”

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil bestemme dine daglige doser.

En overdosering med glucose kan medføre:

for høje blodsukkerværdier

tab af glucose gennem urinen

unormalt høj koncentrerede kropsvæsker

nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstrem høje blodsukkerværdier eller for

koncentrerede kropsvæsker

væskeunderskud.

Overdosis af væske kan medføre ekstrem meget væske i kroppen med:

en øget hudspænding

tunge og hævede ben (venøs væskeophobning)

hævelse i væv (med risiko for vand i lungerne eller hævelse i hjernen)

unormalt høje eller lave koncentrationer af salte i blodet

forstyrrelser i syre-base-balancen.

Ved en overdosering kan du føle dig syg eller lide af opkastning og kramper.

Der kan udvikle sig yderligere tegn på en overdosering afhængig af, hvilken medicin der blev opløst i eller

fortyndet med Glucos. ”B. Braun”.

Hvis dette forekommer, vil infusionshastigheden blive sænket eller infusionen blive afbrudt.

Hvis du har yderligere spørgsmål så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får dette lægemiddel, som det er ordineret, forventes der ingen bivirkninger.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter første anbrud: når beholderen er åbnet, skal den bruges omgående.

Efter iblanding af tilsætningsstoffer: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

øjeblikkeligt. Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og

opbevaringsforholdene før anvendelsen brugerens ansvar. Opbevaringstiden er normalt ikke

længere end 24 timer ved 2-8 ºC.

Må ikke anvendes hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller næsten farveløs eller hvis

beholderen eller låget er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. ”B. Braun” indeholder:

Det aktive stof er glucosemonohydrat.

En liter af denne medicin indeholder 55 g glucosemonohydrat, svarende til 50 g glucose.

Øvrigt indholdsstof er vand til injektionsvæsker.

Energimængde:

837 KJ/l svarende til 200 kcal/l

Teoretisk osmolaritet:

278 mOsm/l

Surhed (justering til pH 7,4):

< 0,5 mmol/l

3,5 – 5,5

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. ”B. Braun” (egnet til indgift i et vene-drop) infusionsvæske, opløsning.

Det er en klar, farveløs eller næsten farveløs infusionsvæske, opløsning.

Pakningsstørrelser:

Ecoflac plus plastflasker af polyethylen: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Tyskland

Postadresse

34209 Melsungen, Tyskland

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Saksa

- for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER hvor ciffer 6 er 0

ELLER

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

- for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal

2000 Frederiksberg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2012

___________________________________________________________________________________

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Maksimal infusionshastighed

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg legemsvægt pr. time, der svarer til 0,25 g (250 mg)

glucose pr. kg legemsvægt pr. time.

Indgivelsesmåde

Intravenøs anvendelse. Muligheden for perifer intravenøs infusion afhænger af den fremstillede blandings

osmolaritet.

Glucoseholdige infusionsvæsker bør ikke indgives gennem samme infusionssæt som blod, hverken før,

samtidigt med eller efter, på grund af risikoen for pseudoagglutination.

Uforligeligheder

Fordi Glucos. ”B. Braun” har en lav pH-værdi, kan der forekomme uforligeligheder, hvis det blandes med

andre lægemidler.

Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i Glucos. ”B. Braun” på grund af risiko for pseudoagglutination

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme.

Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -betingelser inden anvendelse på brugerens eget

ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 C, med mindre rekonstitution eller fortynding er udført

under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Vær opmærksom på anvisninger givet af fremstilleren af det respektive tilsætningsstof eller lægemiddel, der

skal fortyndes.

Regler for destruktion og anden håndtering

Lægemidlet leveres i beholdere kun beregnet til engangsbrug.

Må kun anvendes hvis opløsningen er klar og farveløs eller næsten farveløs, og hvis beholderen eller dens

lukke er ubeskadiget.

Administration skal påbegyndes umiddelbart efter tilslutning af beholderen til infusionssættet eller

infusionsudstyr.

Før blanding af et tilsætningsstof eller tilberedelse af en ernæringsblanding, skal fysisk og kemisk

kompatibilitet bekræftes. Information om kompatibilitet kan fås hos fremstilleren.

Sædvanlige forholdsregler mht. aseptiske forhold overholdes nøje, mens tilsætningsstoffer rekonstitueres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes. Tilslut ikke delvist anvendte beholdere.

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-6-2018

FDA approves first continuous glucose monitoring system with a fully implantable glucose sensor and compatible mobile app for adults with diabetes

FDA approves first continuous glucose monitoring system with a fully implantable glucose sensor and compatible mobile app for adults with diabetes

glucose monitoring system, implantable glucose sensor, adults, diabetes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The Reimbursement Committee and the Danish Medicines Agency have reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. We have decided to remove the reimbursement for these over-the-counter medicines on 28 November 2011. Glucosamine is used for the alleviation of painful osteoarthritis.

Danish Medicines Agency

20-9-2011

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

The Reimbursement Committee’s recommendation on the future reimbursement status of glucosamine-containing medicines was open for consultation until 8 August 2011. The Danish Medicines Agency received 4 consultation responses.

Danish Medicines Agency

27-5-2011

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

The Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. Glucosamine-containing medicines are used for the alleviation of painful osteoarthritis. The Reimbursement Committee recommends removing general conditional reimbursement for these medicines.

Danish Medicines Agency

3-3-2011

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

Clinical studies have called into question the efficacy of glucosamine for the alleviation of painful osteoarthritis. This has contributed to the Danish Medicines Agency’s decision to initiate ad hoc reassessment of glucosamine-containing medicines, which today have general conditional reimbursement when prescribed for the alleviation of symptoms of mild to moderate osteoarthritis and when prescribed to old-age pensioners.

Danish Medicines Agency

27-7-2018

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Active substance: Recombinant human aspartylglucosaminidase) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5051 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5 pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

First continuous glucose monitoring system that includes a fully implantable glucose sensor that can be worn up to 90 days approved today. #cgm #diabetes #fda #medicaldevice https://go.usa.gov/xUqg5  pic.twitter.com/6zs99z2Dlz

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-6-2018

.@CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

.@CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

. @CMSGov is issuing guidance today to make sure patients who use Continuous Glucose Monitors (CGMs) to help control their #diabetes can use apps on their smartphones in conjunction with CGM receivers. Learn more: http://go.cms.gov/1jc4cdC 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/2000 (Amicus Therapeutics UK Ltd)

EU/3/18/2000 (Amicus Therapeutics UK Ltd)

EU/3/18/2000 (Active substance: Recombinant human acid alpha-glucosidase) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1877 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/230/17

Europe -DG Health and Food Safety