Glucos. "B. Braun"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucos. "B. Braun" 50 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucos. "B. Braun" 50 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13340
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucos. ”B. Braun”, 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Glucos. ”B. Braun” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”

Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Glucos. ”B. Braun” er en infusionsopløsning, som indeholder glucose (et sukkerstof). Den anvendes i de

situationer, hvor du har brug for væsketilførsel for at erstatte væsketab. Den anvendes til at opløse eller

fortynde lægemidler, som vil blive givet til dig som et drop i en blodåre (det vil sige som intravenøs

infusion).

2.

Det skal du vide om Glucos. ”B. Braun”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Glucos. ”B. Braun”

Du vil ikke få Glucos. ”B. Braun” hvis du har:

for høje blodsukkerværdier (hyperglycæmi)som kræver mere end 6 enheder insulin i timen for at

blive kontrolleret

for høj surhedsgrad i blodet (metabolsk acidose)

alvorlig ukorrigeret hypokaliæmi.

Du bør ikke få store mængder af denne opløsning hvis du har:

for meget vand i din krop

akut hjertesvigt

vand i dine lunger

nyresvigt.

Glucos. ”B. Braun” må ikke bruges alene som behandling mod væskeunderskud, da det ikke indeholder

nogle salte (elektrolytter).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. ”B. Braun”.

Din læge vil vurdere grundigt, om dette lægemiddel er egnet for dig hvis du har:

sukkersyge

enhver form for nedsat funktion i sukkerstofskiftet (f. eks. efter operationer eller skader)

nedsat nyrefunktion.

Dette lægemiddel må ikke anvendes til behandling af væskeunderskud uden tilstrækkelig tilførsel af salte (se

ligeledes ”Du må ikke få Glucos. ”B. Braun” ovenover), fordi det kan nedsætte saltkoncentrationen i dit blod

betydeligt (især kalium og salt). Saltmangel kan medføre problemer med dit hjerte og ødelægge din hjerne.

Især hos børn, ældre og patienter med en dårlig almentilstand er risikoen større.

Tilstrækkelig tilførsel af salte (især kalium og natrium) skal sikres.

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balancen vil blive kontrolleret

under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget blodprøver.

Hvis det er nødvendigt, kan dit blodsukker kontrolleres ved indgivelse af insulin. Din læge vil tænke på, at

din kaliumværdi i blodet kan falde i den forbindelse.

Sædvanligvis bør du ikke få dette lægemiddel, hvis du har eller for nylig har haft et slagtilfælde medmindre

din læge mener, at det er nødvendigt for at du kan blive rask igen.

Hvis du ligeledes får blodtransfusioner, vil du få disse gennem en anden infusionsslange.

Hvis du lider af en fejlernæring med mangel på vitamin B (specielt thiamin), vil du få thiamintilskud, mens

du får en infusion med Glucos. B. Braun.

Din læge vil tage hensyn til sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med

Glucos. ”B. Braun”.

Børn

Hos børn skal dosis af Glucos. ”B. Braun” være så lav som mulig (se også punkt 3).

Brug af anden medicin sammen med Glucos. ”B. Braun”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Din læge vil tænke på, at nogle lægemidler kan påvirke glucosestofskiftet.

Sikkerhedsinformation om medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i

betragtning.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du får Glucos. ”B. Braun”.

Graviditet

Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning eller ej.

Din blodsukker vil blive kontrolleret, når du får denne medicin.

Amning

Hvis du ammer, vil din læge nøje overveje, om du skal have dette lægemiddel)

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucos. ”B. Braun” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Sikkerhedsinformation om den medicin, der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun” skal tages i

betragtning.

3.

Sådan bliver du behandlet med Glucos. ”B. Braun”

Denne medicin er til intravenøs anvendelse (det betyder, at det gives gennem en kanyle, der ligger i en

blodåre). Det kan gives som infusion i en blodåre i arme eller ben (perifer vene). Dette afhænger dog af

hvilken slags medicin der opløses i eller fortyndes med Glucos. ”B. Braun”.

Den mængde opløsning, du får afhænger af koncentrationen af den medicin, den skal opløses i eller

fortyndes med. De nævnte maksimale doser herunder overvejes.

Voksne

Maksimal daglig dosis

Op til 40 ml pr. kg. legemsvægt pr. dag, svarende til 2 g glucose pr. kilo legemsvægt pr. dag.

Maksimal infusionshastighed

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg. legemsvægt pr. time, svarende til 250 mg glucose pr. kg.

legemsvægt pr. time.

Anvendelse til børn

Hvis Glucos. ”B. Braun” gives til børn, skal dosis være så lavt som mulig. Der skal tilføres salte efter behov.

Hvis du har fået for meget Glucos. ”B. Braun”

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil bestemme dine daglige doser.

En overdosering med glucose kan medføre:

for høje blodsukkerværdier

tab af glucose gennem urinen

unormalt høj koncentrerede kropsvæsker

nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstrem høje blodsukkerværdier eller for

koncentrerede kropsvæsker

væskeunderskud.

Overdosis af væske kan medføre ekstrem meget væske i kroppen med:

en øget hudspænding

tunge og hævede ben (venøs væskeophobning)

hævelse i væv (med risiko for vand i lungerne eller hævelse i hjernen)

unormalt høje eller lave koncentrationer af salte i blodet

forstyrrelser i syre-base-balancen.

Ved en overdosering kan du føle dig syg eller lide af opkastning og kramper.

Der kan udvikle sig yderligere tegn på en overdosering afhængig af, hvilken medicin der blev opløst i eller

fortyndet med Glucos. ”B. Braun”.

Hvis dette forekommer, vil infusionshastigheden blive sænket eller infusionen blive afbrudt.

Hvis du har yderligere spørgsmål så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får dette lægemiddel, som det er ordineret, forventes der ingen bivirkninger.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter første anbrud: når beholderen er åbnet, skal den bruges omgående.

Efter iblanding af tilsætningsstoffer: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes

øjeblikkeligt. Hvis produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er opbevaringstiden efter åbning og

opbevaringsforholdene før anvendelsen brugerens ansvar. Opbevaringstiden er normalt ikke

længere end 24 timer ved 2-8 ºC.

Må ikke anvendes hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller næsten farveløs eller hvis

beholderen eller låget er beskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. ”B. Braun” indeholder:

Det aktive stof er glucosemonohydrat.

En liter af denne medicin indeholder 55 g glucosemonohydrat, svarende til 50 g glucose.

Øvrigt indholdsstof er vand til injektionsvæsker.

Energimængde:

837 KJ/l svarende til 200 kcal/l

Teoretisk osmolaritet:

278 mOsm/l

Surhed (justering til pH 7,4):

< 0,5 mmol/l

3,5 – 5,5

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. ”B. Braun” (egnet til indgift i et vene-drop) infusionsvæske, opløsning.

Det er en klar, farveløs eller næsten farveløs infusionsvæske, opløsning.

Pakningsstørrelser:

Ecoflac plus plastflasker af polyethylen: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Tyskland

Postadresse

34209 Melsungen, Tyskland

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Saksa

- for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER hvor ciffer 6 er 0

ELLER

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

- for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal

2000 Frederiksberg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2012

___________________________________________________________________________________

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Maksimal infusionshastighed

Den maksimale infusionshastighed er 5 ml pr. kg legemsvægt pr. time, der svarer til 0,25 g (250 mg)

glucose pr. kg legemsvægt pr. time.

Indgivelsesmåde

Intravenøs anvendelse. Muligheden for perifer intravenøs infusion afhænger af den fremstillede blandings

osmolaritet.

Glucoseholdige infusionsvæsker bør ikke indgives gennem samme infusionssæt som blod, hverken før,

samtidigt med eller efter, på grund af risikoen for pseudoagglutination.

Uforligeligheder

Fordi Glucos. ”B. Braun” har en lav pH-værdi, kan der forekomme uforligeligheder, hvis det blandes med

andre lægemidler.

Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i Glucos. ”B. Braun” på grund af risiko for pseudoagglutination

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme.

Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og -betingelser inden anvendelse på brugerens eget

ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 C, med mindre rekonstitution eller fortynding er udført

under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Vær opmærksom på anvisninger givet af fremstilleren af det respektive tilsætningsstof eller lægemiddel, der

skal fortyndes.

Regler for destruktion og anden håndtering

Lægemidlet leveres i beholdere kun beregnet til engangsbrug.

Må kun anvendes hvis opløsningen er klar og farveløs eller næsten farveløs, og hvis beholderen eller dens

lukke er ubeskadiget.

Administration skal påbegyndes umiddelbart efter tilslutning af beholderen til infusionssættet eller

infusionsudstyr.

Før blanding af et tilsætningsstof eller tilberedelse af en ernæringsblanding, skal fysisk og kemisk

kompatibilitet bekræftes. Information om kompatibilitet kan fås hos fremstilleren.

Sædvanlige forholdsregler mht. aseptiske forhold overholdes nøje, mens tilsætningsstoffer rekonstitueres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes. Tilslut ikke delvist anvendte beholdere.

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

The U.S. Food and Drug Administration today approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System, the first continuous glucose monitoring system that can be used by adult patients to make diabetes treatment decisions without calibration using a blood sample from the fingertip (often referred to as a “fingerstick”).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic plc (NYSE:MDT) announced today that it has started to inform patients worldwide of a voluntary recall of specific lots of infusion sets used with all models of Medtronic insulin pumps. The recall is related to a certain discontinued component in these infusion sets and does not include insulin pumps or glucose sensors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2017

How to Safely Use Glucose Meters and Test Strips for Diabetes

How to Safely Use Glucose Meters and Test Strips for Diabetes

The U.S. Food and Drug Administration regulates glucose meters and test strips. Check out this safety information from the FDA including advice on why you shouldn't buy or sell previously owned test strips.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

How Is Glucose Tolerance Testing Used to Diagnose Diabetes?

US - eMedicineHealth

8-2-2018

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

Continuous glucose monitoring (CGM) may improve awareness and reduce the risk for severe hypoglycemia in patients with longstanding type 1 diabetes.

US - RxList

8-11-2017

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels May Mean More Severe Alzheimer's

US - eMedicineHealth

19-10-2017

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

( updated ) The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System for use by adult patients with diabetes. This is the first glucose monitoring system geared to diabetes patients that does not require finger-stick calibration.

US - RxList

9-8-2017

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

In a post hoc analysis of a study of the sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitor canagliflozin (Invokana, Janssen) in older patients with type 2 diabetes and a moderate risk of cardiovascular disease (CVD), canagliflozin blunted the increase in serum levels of N-terminal pro–B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) and high-sensitivity troponin I (hsTnI) over a 2-year period.

US - RxList

25-7-2017

HEPARIN SODIUM IN SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

HEPARIN SODIUM IN SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

HESPAN (Hetastarch In Sodium Chloride) Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

HESPAN (Hetastarch In Sodium Chloride) Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

CANVAS: Experts Spar on Canagliflozin Risk/Benefit in Diabetes

CANVAS: Experts Spar on Canagliflozin Risk/Benefit in Diabetes

The CANVAS program trial results with canagliflozin may have confirmed that cardiovascular benefit is likely to be a class effect of the sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors for type 2 diabetes, but the extent to which the agents may be interchangeable is a subject of heated debate among experts who spoke with Medscape Medical News after the study results were presented.

US - RxList

15-6-2017

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

A single daily injection of fixed-dose insulin degludec/liraglutide (IDegLira) (Xultophy 100/3.6, Novo Nordisk) could offer an alternative to multiple daily insulin injections for patients with type 2 diabetes who don't achieve glucose targets with basal insulin alone, new company-sponsored research shows.

US - RxList

7-6-2017

Health Tip: What's My Target Blood Glucose?

Health Tip: What's My Target Blood Glucose?

Title: Health Tip: What's My Target Blood Glucose?Category: Health NewsCreated: 6/6/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-6-2017

SGLT2 Inhibitors Double the Risk for Diabetic Ketoacidosis

SGLT2 Inhibitors Double the Risk for Diabetic Ketoacidosis

The risk of developing diabetic ketoacidosis (DKA) among type 2 diabetes patients initiating a sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor medication is about double that seen among patients starting a dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor, but the overall risk is still low, new research suggests.

US - RxList

10-5-2017

glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)

glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)

Title: glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)Category: MedicationsCreated: 6/21/2001 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/10/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-4-2017

Health Tip: Continuous Glucose Monitoring Devices

Health Tip: Continuous Glucose Monitoring Devices

Title: Health Tip: Continuous Glucose Monitoring DevicesCategory: Health NewsCreated: 4/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/26/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-4-2017

Glycemic Variability Did Not Predict Complications in DCCT

Glycemic Variability Did Not Predict Complications in DCCT

In a new, more complete statistical analysis of data from the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) of patients with type 1 diabetes, having a wide variation in glucose readings was not an independent predictor of new or worsening microvascular complications after adjustment for mean glucose values.

US - RxList