Glucos. "B. Braun"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glucos. "B. Braun" 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Glucos. "B. Braun" 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13409
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Glucos. B. Braun til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at få Glucos. B. Braun

3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. Virkning og anvendelse

Glucos. B. Braun 100 mg/ml er en opløsning, der indeholder glucose til indgivelse i form af et drop i en

blodåre (intravenøs infusion).

Du får dette lægemiddel for at få tilført kulhydrater, hvis du ikke er i stand til at spise og drikke

normalt.

Du kan også få det for at hæve et unormalt lavt blodsukker.

2. Det skal du vide, før du får Glucos. B. Braun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Glucos. B. Braun

hvis du har:

for højt blodsukker (hyperglykæmi), der kræver mere end 6 enheder insulin pr. time for at være

reguleret.

delirium tremens i forbindelse med alvorlig væskemangel

alvorligt nedsat blodcirkulation, dvs. choktilstande og kredsløbskollaps

høje niveauer af syreholdige stoffer i blodet (acidose)

for meget vand i kroppen

vand i lungerne

akut hjertesvigt

alvorlig ukorrigeret hypokaliæmi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Glucos. B. Braun.

Din læge vil meget omhyggeligt overveje, om dette lægemiddel passer til dig, hvis du har:

sukkersyge eller en anden form for intolerance overfor kulhydrater

højt blodvolumen

enhver form for nedsat stofskifte (f.eks. efter operationer eller skader, med for lidt ilt i vævet eller i

forbindelse med visse organsygdomme), hvor dit blod kan blive surt

unormal høj koncentration af blodserum (høj serumosmolaritet)

nedsat nyre- eller hjertefunktion.

Du vil normalt ikke få dette lægemiddel, hvis du tidligere eller for nylig har haft et slagtilfælde,

undtagen hvis din læge mener, at det er nødvendigt for at du kan få det bedre.

Din læge vil tage særlig hensyn, hvis din blod-hjerne-barriere er beskadiget, fordi dette lægemiddel så

kan forårsage et forøget tryk på din hjerneskal eller rygmarv.

Dine blodsukkerværdier, væskebalance, salte (især kalium) og syre-base-balance vil blive kontrolleret

under infusionen, for at sikre at disse er i orden. Det kan derfor være nødvendigt, at du får taget

blodprøver. Hvis det er nødvendigt, vil dit blodsukker blive kontrolleret med indgivelse af insulin.

Før du får dette lægemiddel skal eventuelle eksisterende forstyrrelser i kroppensvæskebalance og

saltindhold som f.eks.:

for lavt kalium- eller natriumniveau i blodet (hypokaliæmi, hyponatriæmi)

væskemangel eller for store tab af salte

korrigeres.

Hvis der forekommer tegn på veneirritation eller betændelse i venevæggen på infusionsstedet, vil din

læge overveje at ændre infusionsstedet.

Du vil få tilført tilstrækkelig med salte (især kalium, magnesium, phosphat) og hvis du lider af en

mistænkt eller bekræftet fejlernæring med mangel på vitamin B (specielt thiamin), vil du få

thiamintilskud, mens du får en infusion med Glucos. B. Braun.

Børn

Der vil blive udvist særlig forsigtighed, når dette lægemiddel gives til børn i første og andet leveår, fordi

et pludseligt stop af høje infusionshastigheder kan føre til meget lave blodsukkerniveauer, især hos disse

børn.

Brug af anden medicin sammen med Glucos. B. Braun

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Din læge vil sørge for kun at tilsætte lægemidler eller tilsætningsstoffer til opløsningen, der er let

blandes med den.

Glucos. B.Braun vil ikke blive givet sammen med, lige før eller efter en blodtransfusion gennem samme

infusionssæt. Dette kan skade de røde blodlegemer, eller få dem til at klumpe sammen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, får du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, vil din læge nøje overveje, om du skal have denne opløsning eller ej.

Dit blodsukker vil blive kontrolleret, når du får denne medicin.

Amning

Hvis du ammer, vil din læge nøje overveje, om du skal have dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glucos. B.Braun påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan bliver du behandlet med Glucos. B. Braun

Den mængde Glucos. B. Braun, du vil få, vil blive bestemt af din læge, og vil afhænge af din tilstand.

Dosering

voksne og teenagere fra 15 år

er den maksimale mængde, der vil blive tilført 40 ml pr. kg

legemsvægt pr. dag.

Opløsningen vil ikke blive indgivet hurtigere end ved en hastighed på 2,5 ml pr. kg legemsvægt pr. time.

børn op til 14 år

vil den maksimale daglige tilførte mængde af dette lægemiddel bestemmes efter

alder og legemsvægt:

For tidligt fødte

børn:

180 ml pr. kg legemsvægt

Nyfødte:

150 ml pr. kg legemsvægt

1.-2. år:

150 ml pr. kg legemsvægt

3.-5. år:

120 ml pr. kg legemsvægt

6.-10. år:

100 ml pr. kg legemsvægt

11-14. år:

80 ml pr. kg legemsvægt

Når lægen bestemmer dosis vil den samlede daglige væskeindtagelse tages i betragtning efter følgende

anbefalinger for børn:

1. levedag:

60-120 ml pr. kg legemsvægt

2. levedag:

80-120 ml pr. kg legemsvægt

3. levedag:

100-130 ml pr. kg legemsvægt

4. levedag:

120-150 ml pr. kg legemsvægt

5. levedag:

140-160 ml pr. kg legemsvægt

6. levedag:

140-180 ml pr. kg legemsvægt

1. måned før stabil

vækst:

140-170 ml pr. kg legemsvægt

1. måned med stabil

vækst:

140-160 ml pr. kg legemsvægt

2. til12. levemåned:

120-150 ml pr. kg legemsvægt

2. år:

80-120 ml pr. kg legemsvægt

3.-5. år:

80-100 ml pr. kg legemsvægt

6.-12. år:

60-80 ml pr. kg legemsvægt

13.-18. år:

50-70 ml pr. kg legemsvægt

Særlige tilstande

Hvis du har nedsat stofskifte (f.eks. efter operationer eller skader, med for lidt ilt i vævet eller i

forbindelse med visse organsygdomme), vil doseringen af glucose blive justeret for at holde

blodsukkerniveauet tæt på de normale værdier.

Administration

Dette lægemiddel vil blive givet til dig i dit blod gennem et drop. Denne opløsning vil blive givet til dig

dit blod gennem et drop (ved intravenøs infusion).

Hvis du har fået for meget Glucos. B. Braun

Det er ikke sandsynligt at det sker, fordi din læge vil bestemme dine daglige doser.

Overdosering kan resultere i for høje blodsukkerværdier, tab af glucose gennem urinen, unormalt høtj

koncentrerede kropsvæsker, væskemangel, nedsat bevidsthed eller bevidstløshed på grund af ekstremt

høje blodsukkerværdier eller for koncentrerede kropsvæsker, for meget væske i kroppen med forøget

hudspænding, tunge og hævede ben (venøs overbelastning), hævelse i vævet (muligvis med vand i

lungerne eller hævelser i hjernen) og unormalt høje eller lave koncentrationer af salte i blodet. Ekstrem

overdosering kan også føre til ophobning af fedt i leveren.

Hvis dette sker, nedsættes glucoseinfusionens hastighed eller infusionen vil blive afbrudt.

Din læge vil beslutte eventuel yderligere behandling, du vil have behov for, f.eks. indgivelse af insulin,

væsker eller salte.

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme lokale reaktioner på indgivelsesstedet, herunder smerte, irritation af blodkar eller

lejlighedsvist årrebetændelse med dannelse af blodprop.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs eller næsten farveløs, eller hvis

flasken eller dens lukke er beskadiget.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucos. B. Braun indeholder

Det aktive stof er glucosemonohydrat.

En liter af dette lægemiddel indeholder 110 g glucosemonohydrat, svarende til 100 g glucose.

Det øvrige indholdsstof er vand til injektionsvæsker.

Energiværdi

1675 kJ/l

400 kcal/l

Teoretisk osmolaritet

555 mOsm/l

Titreringssurhed (til pH 7,4)

< 0.5 mmol/l

3,5 – 5,5

Udseende og pakningsstørrelser

Glucos. B. Braun er en infusionsvæske (til indgivelse gennem et drop i en blodåre).

Det er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning af glucosemonohydrat i vand.

Den leveres i

farveløse

plastic- (polyethylen) flasker med 500 ml eller 1000 ml,

der ligger i pakninger a, 10 × 500 ml, 10 × 1000 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Tyskland

Postadresse

34209 Melsungen

Tyskland

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Saksa

- for batchnr. hvor ciffer 6+7 er 80 eller 81 ELLER hvor ciffer 6 er 0

ELLER

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

- for batchnr. hvor ciffer 6 er 1 eller 4

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal

2000 Frederiksberg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2014

__________________________________________________________________________________

Følgende oplysninger er kun tiltænkt sundhedspersonale:

Administration

Intravenøs anvendelse. Opløsningen kan infunderes via en stor perifer vene. Hvis Glucos. B. Braun

infusionsvæsken anvendes som vehikel-opløsning, afhænger muligheden for perifer infusion af den

klargjorte blandings karakteristika.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved pludselig afbrydelse af glucoseinfusioner med høj hastighed kan der opstå udtalt hypoglykæmi på

grund af dermed forbundne høje koncentrationer af seruminsulin. Dette gælder især børn under 2 år,

patienter med diabetes mellitus og andre sygdomme, der er forbundet med nedsat glucosehomeostase. I

oplagte tilfælde bør glucoseinfusionen nedtrappes inden for de sidste 30-60 minutter af infusionen. Det

anbefales som forholdsregel, at hver individuel patient bliver monitoreret for hypoglykæmi i 30 minutter

den første dag med pludselig afbrydelse af parenteral ernæring.

Hvis der forekommer tegn på veneirritation, phlebitis eller thrombophlebitis under perifer venøs

infusion, skal ændring af infusionsstedet overvejes.

Utilsigtet subkutan administration

Hvis der forekommer en utilsigtet perivenøs administration kan det medføre hudskader op til nekrose.

Dette vil vise sig som smerter, hævelse og hudrødme rundt om injektionsstedet. I tilfælde af utilsigtet

ekstravasation skal infusionen omgående stoppes og kanylen fjernes. Det angrebne lem skal eleveres for

at lette absorptionen af ekstravasatet. Der kan anvendes kolde kompresser for at lindre den

inflammatoriske reaktion.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen

Administrationen skal påbegyndes omgående efter tilslutning af beholderen til indgivelsessættet eller

infusionsudstyret.

Opbevaringstid efter fortynding

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

øjeblikkeligt er opbevaringsbetingelserne under og før brug på brugerens eget ansvar og må ikke

overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, medmindre fortyndingen er udført under kontrollerede og validerede

aseptiske forhold.

Uforligeligheder

På grund af den sure pH kan opløsningen være uforligelig med andre lægemidler.

Erytrocytkoncentrater må ikke suspenderes i glucoseopløsninger på grund af risikoen for

pseudoagglutination.

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

FDA approves first continuous glucose monitoring system for adults not requiring blood sample calibration

The U.S. Food and Drug Administration today approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System, the first continuous glucose monitoring system that can be used by adult patients to make diabetes treatment decisions without calibration using a blood sample from the fingertip (often referred to as a “fingerstick”).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic plc (NYSE:MDT) announced today that it has started to inform patients worldwide of a voluntary recall of specific lots of infusion sets used with all models of Medtronic insulin pumps. The recall is related to a certain discontinued component in these infusion sets and does not include insulin pumps or glucose sensors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2017

How to Safely Use Glucose Meters and Test Strips for Diabetes

How to Safely Use Glucose Meters and Test Strips for Diabetes

The U.S. Food and Drug Administration regulates glucose meters and test strips. Check out this safety information from the FDA including advice on why you shouldn't buy or sell previously owned test strips.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

STERILE WATER (Water) Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

Ask Glucose Tolerance Testing Diabetes

How Is Glucose Tolerance Testing Used to Diagnose Diabetes?

US - eMedicineHealth

8-2-2018

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

CGM May Improve Hypoglycemia Awareness in Type 1 Diabetes

Continuous glucose monitoring (CGM) may improve awareness and reduce the risk for severe hypoglycemia in patients with longstanding type 1 diabetes.

US - RxList

8-11-2017

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels, Severe Alzheimer's

Higher Brain Glucose Levels May Mean More Severe Alzheimer's

US - eMedicineHealth

19-10-2017

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

GLUCOSE (Dextrose Monohydrate) Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

FDA Approves FreeStyle Libre System for Patients

( updated ) The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System for use by adult patients with diabetes. This is the first glucose monitoring system geared to diabetes patients that does not require finger-stick calibration.

US - RxList

9-8-2017

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

Positive Cardiac Biomarker Changes Seen With Canagliflozin in T2D

In a post hoc analysis of a study of the sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitor canagliflozin (Invokana, Janssen) in older patients with type 2 diabetes and a moderate risk of cardiovascular disease (CVD), canagliflozin blunted the increase in serum levels of N-terminal pro–B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) and high-sensitivity troponin I (hsTnI) over a 2-year period.

US - RxList

25-7-2017

HEPARIN SODIUM IN SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

HEPARIN SODIUM IN SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

HESPAN (Hetastarch In Sodium Chloride) Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

HESPAN (Hetastarch In Sodium Chloride) Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

CANVAS: Experts Spar on Canagliflozin Risk/Benefit in Diabetes

CANVAS: Experts Spar on Canagliflozin Risk/Benefit in Diabetes

The CANVAS program trial results with canagliflozin may have confirmed that cardiovascular benefit is likely to be a class effect of the sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors for type 2 diabetes, but the extent to which the agents may be interchangeable is a subject of heated debate among experts who spoke with Medscape Medical News after the study results were presented.

US - RxList

15-6-2017

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

A single daily injection of fixed-dose insulin degludec/liraglutide (IDegLira) (Xultophy 100/3.6, Novo Nordisk) could offer an alternative to multiple daily insulin injections for patients with type 2 diabetes who don't achieve glucose targets with basal insulin alone, new company-sponsored research shows.

US - RxList

7-6-2017

Health Tip: What's My Target Blood Glucose?

Health Tip: What's My Target Blood Glucose?

Title: Health Tip: What's My Target Blood Glucose?Category: Health NewsCreated: 6/6/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-6-2017

SGLT2 Inhibitors Double the Risk for Diabetic Ketoacidosis

SGLT2 Inhibitors Double the Risk for Diabetic Ketoacidosis

The risk of developing diabetic ketoacidosis (DKA) among type 2 diabetes patients initiating a sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor medication is about double that seen among patients starting a dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor, but the overall risk is still low, new research suggests.

US - RxList

10-5-2017

glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)

glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)

Title: glucose (Insta-Glucose, Dex4, Enfamil Glucose, Glutol, Glutose and many others)Category: MedicationsCreated: 6/21/2001 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/10/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-4-2017

Health Tip: Continuous Glucose Monitoring Devices

Health Tip: Continuous Glucose Monitoring Devices

Title: Health Tip: Continuous Glucose Monitoring DevicesCategory: Health NewsCreated: 4/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/26/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-4-2017

Glycemic Variability Did Not Predict Complications in DCCT

Glycemic Variability Did Not Predict Complications in DCCT

In a new, more complete statistical analysis of data from the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) of patients with type 1 diabetes, having a wide variation in glucose readings was not an independent predictor of new or worsening microvascular complications after adjustment for mean glucose values.

US - RxList