Gliolan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gliolan
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gliolan
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antineoplastiske midler
 • Terapeutisk område:
 • gliom
 • Terapeutiske indikationer:
 • Gliolan er indiceret hos voksne patienter til visualisering af malignt væv under operationen for malignt gliom (Verdenssundhedsorganisation III og IV).

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000744
 • Autorisation dato:
 • 07-09-2007
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000744
 • Sidste ændring:
 • 28-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

European Medicines Agency

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/744

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

GLIOLAN

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidlers (CHMP)

vurdering af de gennemførte undersøgelser førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet

som beskrevet nedenfor

.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om grundlaget for CHMP's anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (der ligeledes er en del af denne EPAR).

Hvad er Gliolan?

Gliolan er et pulver, der er beregnet til at blive opløst og indtaget oralt. Det indeholder det aktive stof

5-aminolevulinsyrehydrochlorid (30 mg/ml).

Hvad anvendes Gliolan til?

Gliolan anvendes til behandling af voksne patienter med ondartet gliom (en art hjernesvulst). Gliolan

får svulstvævet til at træde tydeligere frem under operationen til fjernelse af svulsten i hjernen.

Da ondartet gliom er sjældent, blev Gliolan den 13. november 2002 udpeget som "lægemiddel til

sjældne sygdomme".

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Gliolan?

Gliolan bør kun anvendes af erfarne neurokirurger, der er fortrolige med operation af ondartet gliom,

har indgående viden om hjernens anatomi og har gennemgået et kursus i fluorescens-vejledt kirurgi.

Den anbefalede dosis af Gliolan er 20 mg pr. kg legemsvægt, der gives to til fire timer inden

bedøvelsen. Gliolan pulver opløses i 50 ml postevand af en sygeplejerske eller farmaceut, hvorefter

patienten drikker opløsningen. Hos patienter med lever- eller nyreproblemer bør Gliolan anvendes

med forsigtighed.

Hvordan virker Gliolan?

Det aktive stof i Gliolan, 5-aminolevulinsyre, anvendes som fotosensitiser

(lysfølsomhedsfremkaldende stof) ved fotodynamisk terapi. Det optages af cellerne i kroppen, hvor

det af enzymer omdannes til selvlysende stoffer, hovedsagelig protoporfyrin IX (PPIX). Gliomceller

optager mere af det aktive stof og omdanner det hurtigere til PPIX. Derfor bliver der højere

koncentration af PPIX i gliomcellerne end i det normale væv. Når PPIX i svulstvævet belyses med blåt

lys af en bestemt bølgelængde, lyser det kraftigt rødt, hvorimod det normale væv fremtræder blåt. Det

får svulsten til at stå tydeligere frem under operationen, så kirurgen kan fjerne den med større

præcision og samtidig skåne det raske hjernevæv.

EMEA 2007

Hvordan blev Gliolan undersøgt?

Virkningerne af Gliolan blev først testet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Men da 5-aminolevulinsyre et naturligt forekommende stof, der i forvejen anvendes til visse andre

sygdomme, har firmaet også fremlagt oplysninger fra publikationer.

Gliolan blev anvendt i én hovedundersøgelse med 415 patienter, som havde ondartet gliom og skulle

opereres i hjernen for at få fjernet svulsten. Resultatet af operationen blev sammenlignet for de

patienter, der fik Gliolan (og blev opereret under blåt lys), og dem, der ikke fik nogen medicin til at

synliggøre svulsten (og blev opereret under sædvanligt hvidt lys). Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på den andel af patienterne, hos hvem der ikke kunne ses nogen svulst ved

scanning 72 timer efter operationen, og den andel, der overlevede i seks måneder uden fremadskriden

af sygdommen (dvs. tilbagevenden eller vækst af svulsten). Hjernescanningerne blev analyseret af en

ekspert, der ikke vidste, om patienterne havde fået Gliolan eller ej.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Gliolan?

Hjernesvulsten blev mere fuldstændigt bortopereret, når der blev anvendt Gliolan. Ved scanning 72

timer efter operationen kunne der ikke ses svulstvæv hos 63,6 % af de patienter, der havde fået

Gliolan, sammenholdt med 37,6 % af dem, der ikke havde fået Gliolan. Efter seks måneder var 20,5 %

af de patienter, der havde fået Gliolan, stadig i live uden fremadskriden af sygdommen, sammenholdt

med 11,0 % af dem der ikke havde fået Gliolan.

Hvilken risiko er der forbundet med Gliolan?

De bivirkninger, der oftest ses ved anvendelse af Gliolan, skyldes kombinationen af lægemidlet selv,

bedøvelsen og fjernelsen af svulsten. De almindeligste bivirkninger (som ses hos flere end 1 ud af 10

patienter), er blodmangel, for lavt antal blodplader, for højt antal hvide blodlegemer og forhøjet

indhold i blodet af stoffer fra leveren (bilirubin og enzymerne alaninaminotransferase,

aspartataminotransferase, gammaglutamyltransferase og amylase). Den fuldstændige liste over de

indberettede bivirkninger for Gliolan fremgår af indlægssedlen.

Gliolan bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

5-aminolevulinsyrehydrochlorid eller porfyriner. Det bør desuden ikke anvendes af patienter med

porfyri (manglende evne til at nedbryde porfyriner) eller af gravide.

Hvorfor blev Gliolan godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konstaterede, at det ved kirurgisk behandling af

ondartet gliom bør tilstræbes at fjerne så meget svulstvæv som muligt og samtidig skåne det sunde

hjernevæv. Udvalget konkluderede, at Gliolan gør det lettere at skelne svulsten fra det sunde væv

under operationen, og at det øger den andel af patienterne, hvis svulst bliver fuldstændig fjernet, og

forlænger det tidsrum, hvori patienterne overlever uden fremadskriden af sygdommen.

Udvalget fandt, at fordelene ved Gliolan opvejer risiciene til synliggørelse af ondartet væv ved

operation for ondartet gliom. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Gliolan.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af Gliolan?

Det firma, der fremstiller Gliolan, vil inden markedsføringen i alle EU's medlemsstater afholde kurser

for hjernekirurger, hvor de vil blive sat ind i risikofri og effektiv anvendelse af lægemidlet under

operationer.

Andre oplysninger om Gliolan:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Gliolan til m e d a c Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH den 7. september

2007.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme for Gliolan findes

Den fuldstændige EPAR for Gliolan findes

her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2007.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gliolan 30 mg/ml pulver til oral opløsning

5-aminolevulinsyrehydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Gliolan

Sådan skal du tage Gliolan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Gliolan bruges til visualisering af visse hjernesvulster (som kaldes for malignt gliom) under kirurgisk

fjernelse af svulsten.

Gliolan indeholder et stof, der hedder aminolevulinsyre (5-ALA). 5-ALA akkumuleres især i

svulstceller, hvor det omdannes til et andet lignende stof. Hvis svulsten derefter eksponeres for blåt

lys, udstråler dette nye stof et rød-violet lys, som gør det nemmere at se, hvad der er normalt væv, og

hvad der er svulstvæv. Dette hjælper kirurgen til at fjerne svulsten, samtidig med at det raske væv

skånes.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Gliolan

Tag ikke Gliolan

hvis du er allergisk over for 5-ALA eller porfyriner

i tilfælde af kendte eller mistænkte akutte eller kroniske former for porfyri (dvs. nedarvede

eller erhvervede defekter i visse enzymer i syntesen af rødt blodpigment)

hvis du er gravid eller har formodning om, at du er gravid

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gliolan.

I 24 timer efter indgivelse af denne medicin

skal

du beskytte dine øjne og huden mod for

kraftigt lys

(for eksempel direkte sollys eller indendørsbelysning med kraftig fokus).

Hvis du har en

hjertesygdom

eller tidligere har haft en hjertesygdom, bør du fortælle det til din

læge. I så fald skal denne medicin bruges med forsigtighed, da blodtrykket kan blive nedsat.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke lavet undersøgelser på patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Denne medicin skal

derfor anvendes med forsigtighed til sådanne patienter.

Ældre patienter

Der er ingen særlige instruktioner for anvendelse til ældre patienter med normal organfunktion.

Børn og unge (< 18 år)

Der er ingen erfaring med anvendelse af denne medicin til børn og unge. Denne medicin frarådes

derfor til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Gliolan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder især medicin, som kan give hudproblemer, når huden udsættes for kraftigt lys (for

eksempel nogle typer medicin, der kaldes for antibiotika), men det gælder også medicin, som ikke er

købt på recept (for eksempel hypericinekstrakter eller perikon). For en enkelt patient er der indberettet

et enkelt tilfælde af svær solforbrænding, der varede i 5 dage, efter at denne medicin og et hypericin

(perikon) ekstrakt blev taget samtidigt. Du bør ikke indtage sådanne stoffer, før der er gået 2 uger

efter, at du har taget Gliolan.

Andre lægemidler, som kan beskadige leveren, skal undgås inden for 24 timer efter anvendelse af

Gliolan.

Brug af Gliolan sammen med mad og drikke

Denne medicin bruges normalt kun én gang, nemlig 2-4 timer inden bedøvelsen i forbindelse med et

operation, hvor en type hjernesvulst, der kaldes for gliom, skal fjernes. Du må ikke indtage mad og

drikkevarer i mindst 6 timer inden bedøvelsen.

Graviditet og amning

Graviditet

Det vides ikke, om Gliolan kan skade et ufødt barn. Brug ikke denne medicin, hvis du er gravid.

Amning

Det vides ikke, om denne medicin kan trænge over i modermælken. Ammende mødre skal afbryde

amningen i 24 timer efter behandling med denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin medfører i sig selv ingen påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

3.

Sådan skal du tage Gliolan

Denne medicin er et pulver, som først skal blandes med drikkevand inden brug. Dette gøres altid af en

apoteker eller sygeplejerske – ikke af dig selv. Den normale dosis er 20 mg 5-ALA HCl pr. kilogram

legemsvægt. Apotekeren eller sygeplejersken vil beregne den nøjagtige dosis, som du har brug for. Du

skal drikke den tilberedte opløsning 2-4 timer inden bedøvelsen.

Der må ikke gives flere doser af denne medicin, selvom bedøvelsen/operationen er forsinket nogle

timer. Hvis operationen er forsinket en eller flere dage, kan en ny dosis af medicin gives 2-4 timer

inden bedøvelsen.

Hvis du har taget for meget Gliolan

Hvis du har taget mere Gliolan end du bør, vil din læge træffe foranstaltninger for at undgå eventuelle

problemer, herunder sørge for tilstrækkelig beskyttelse mod stærkt lys (for eksempel direkte sollys).

Hvis du har glemt at tage Gliolan

Denne medicin gives kun én gang på dagen for operationen 2-4 timer inden bedøvelsen. Hvis du har

glemt at tage medicinen i denne periode, bør du ikke tage medicinen umiddelbart inden bedøvelsen. I

det tilfælde skal bedøvelsen og operationen om muligt udsættes i mindst 2 timer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger omfatter milde forstyrrelser af blodlegemetallene (røde og hvide

blodlegemer, blodplader), neurologiske forstyrrelser (forstyrrelser, der kan påvirke nervesystemet

såsom hemiparese (delvis paralysering af den ene side af kroppen) og tromboemboli (blodpropper, der

kan sætte sig fast i blodkarrene). Derudover er flg. bivirkninger set hyppigt: opkastning, kvalme og let

forhøjede enzymer (transaminase, gammaglutamyltransferase, amylase) eller bilirubin (et

galdefarvestof, der produceres i leveren ved nedbrydning af rødt blodpigment) i blodet.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får det dårligt.

Bivirkningerne er opdelt i to kategorier:

Øjeblikkelige bivirkninger efter indtagelse af Gliolan og før anæstesi

Kombinerede bivirkninger af Gliolan, anæstesi og fjernelse af svulsten.

Nedenstående bivirkninger kan opstå, efter at du har taget Gliolan og inden bedøvelsen:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

kvalme, nedsat blodtryk, hudreaktioner (for eksempel udslæt, som ligner en solforbrænding).

Andre bivirkninger kan opstå efter kombination med bedøvelse og fjernelse af svulsten:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede):

mindre ændringer i blodværdier (røde og hvide blodlegemer, blodplader), svag stigning i nogle

enzymer (transaminaser, γ-GT, amylase) eller bilirubin (et galdefarvestof, som produceres i

leveren ved nedbrydning af rødt blodpigment) i blodet. Disse ændringer når deres maksimum

mellem 7 og 14 dage efter det kirurgiske indgreb. Ændringerne er fuldstændigt forsvundet inden

for få uger. Normalt vil du ikke få nogen symptomer, når disse ændringer opstår.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

kvalme, opkastning, neurologiske lidelser (lidelser, som påvirker nervesystemet, såsom delvis

lammelse af den ene side af kroppen [hemiparese], hel eller delvis tab af evnen til at bruge eller

forstå sprog [afasi], kramper, tab af synet i halvdelen af synsfeltet i det ene eller begge øjne

[hemianopsi]) og tromboemboli (blodpropper, som kan blokere blodkarrene).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

nedsat blodtryk, hjerneødem (hævelse i hjernen).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) eller

ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

nedsat følesans (hypæstesi) og diaré (løs eller vandig afføring).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den rekonstituerede opløsning er fysisk-kemisk stabil i 24 timer ved 25 ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gliolan indeholder:

Aktivt stof: 5-aminolevulinsyrehydrochlorid (5-ALA HCl). Et hætteglas indeholder 1,17 g

5-aminolevulinsyre (5-ALA) svarende til 1,5 g 5-ALA HCl.

En ml fortyndet opløsning indeholder 23,4 mg 5-ALA svarende til 30 mg 5-ALA HCl.

Udseende og pakningsstørrelse

Denne medicin er et pulver til opløsning, der skal drikkes. Pulveret er en hvid til råhvid klump. Den

fortyndede opløsning er en klar og farveløs til lysegul væske.

Gliolan fås i pakninger med 1, 2 og 10 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tlf.: + 49 4103 8006 0

Fax:

+ 49 4103 8006 100

Fremstiller

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV

ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET, SOM SKAL IMPLEMENTERES AF

MEDLEMSLANDENE

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV

ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET, SOM SKAL IMPLEMENTERES AF

MEDLEMSLANDENE

Medlemslandene skal sørge for, at alle betingelser eller begrænsninger, som er beskrevet nedenfor,

med hensyn til en sikker og virkningsfuld anvendelse af lægemidlet bliver implementeret:

Gliolan må kun anvendes af neurokirurger, som har deltaget i et uddannelseskursus i henhold til

nedenstående standarder:

Medlemslandene skal inden lancering sammen med indehaveren af markedsføringstilladelse indvillige

i foranstaltninger til implementering af følgende:

Et uddannelseskursus for neurokirurger, der har til formål at minimere risikoen og understøtte

en sikker og virkningsfuld anvendelse af lægemidlet. Kurset vil blive afviklet i kompetente

uddannelsescentre af kompetente undervisere. Dette kursus vil bestå af foranstaltninger, som

har til formål at minimere bivirkninger (herunder især neurologiske alvorlige bivirkninger), som

er forbundet med det Gliolan-fluorescens-ledte indgreb. Dette vil ske gennem fyldestgørende

instruktioner i:

teori og kerneprincipper for Gliolan-fluorescens-ledte indgreb og resektion af maligne gliomer,

herunder metoder til identifikation af elokvente områder;

vejledning på stedet om anvendelsen af fluorescens-mikroskopet, herunder information om

faldgruber og problemgenkendelse;

sondring mellem fluorescensstyrker, opretholdelse af sikkerhedsafstande fra elokvente områder;

udøvelse af Gliolan-fluorescens-ledt indgreb (herunder deltagelse i mindst én case med

anvendelse af Gliolan-fluorescens-ledt indgreb på operationsstuen med instruktioner på stedet

til anvendelse af mikroskopet eller demonstration på video af en fluorescens-ledt resektion);

den aktuelle forståelse for fordele og risici i forbindelse med cytoreduktive indgreb i

behandlingen af patienter med maligne gliomer;

den teoretoriske base for akkumulering af porfyrin i maligne gliomer;

de tekniske principper bag fluorescens-ledt resektion med anvendelse af Gliolan;

identifikation af egnede kandidater til fluorescens-ledt resektion med anvendelse af Gliolan;

anvendelse af Gliolan i det korrekte aktuelle doserings- og tidsregimen og forståelse for

vigtigheden af ledsagende kortikosteroider;

identifikation af patienter med risiko for neurologiske defekter med anvendelse af fluorescens-

ledt resektion med Gliolan med særlig fokus på afasi og kritiske fokale defekter;

teknikker til intraoperativ risikominimering (mikrokirurgisk teknik, neurofysiologisk

monitorering, valg af fremgangsmåde) samt implementering af teknikkerne;

identifikation af fluorescens til resektion gennem anvendelse af operationsmikroskopet i en

manuel opsætning på operationsstuen;

fordelene og risiciene ved fluorescens-ledt resektion med anvendelse af Gliolan.

Minimumskravene til en kompetent underviser er:

kommissionsgodkendelse som neurokirurg i henhold til lokale, nationale krav;

tidligere vellykket deltagelse i et uddannelseskursus eller tilsvarende kursus under fase III-

forsøget;

erfaring med Gliolan-fluorescencs-ledt kirurgi i form af mindst 20 cases.

Minimumskravene til et kompetent undervisningscenter er:

mikroskop, der er tilpasset fluorescens-ledt resektion;

tilstrækkelig casemængde (mindst 10 patienter pr. år) af maligne gliomer (WHO-grad III og

IV);

neurofysiologiske monitoreringsteknikker til kirurgiske indgreb i elokvente hjerneområder.

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

10-8-2018

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves new drug for treatment of polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR). This is the first FDA-approved treatment for this rare, debilitating and often fatal genetic disease and the first FDA approval of a new class of drugs called small interfering ribonucleic acid (siRNA) treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6243 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2365/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Active substance: carglumic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5230 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Active substance: Synthetic cyclic 8 amino acid analogue of human unacylated ghrelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5049 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Active substance: alendronic acid / colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4511 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1180/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4256 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2709/T/25

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety