Glimepirid "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glimepirid "1A Farma" 4 mg tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Glimepirid "1A Farma" 4 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 37692
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Glimepirid "1A Farma", tabletter

0.

D.SP.NR.

22795

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Glimepirid "1A Farma"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg eller 6 mg glimepirid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 65,5 mg

lactose (som lactosemonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 130,3 mg

lactose (som lactosemonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 130,1 mg

lactose (som lactosemonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 261,9 mg

lactose (som lactosemonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 260,3 mg

lactose (som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Tabletten kan deles i lige store doser.

Hvis tabletten findes med lavere styrke, bør den i stedet anvendes.

Glimepirid "1A Farma", 1 mg tablet: Lyserød, flad, tilnærmelsesvis aflang tablet med

delekærv, kodet G | 1 på den ene side.

Glimepirid "1A Farma", 2 mg tablet: Lysegrøn, flad, tilnærmelsesvis aflang tablet med

delekærv, kodet G | 2 på den ene side.

Glimepirid "1A Farma", 3 mg tablet: Lysegul, flad, tilnærmelsesvis aflang tablet med

delekærv, kodet G | 3 på den ene side.

37692_spc.doc

Side 1 af 13

Glimepirid "1A Farma", 4 mg tablet: Lyseblå, flad, tilnærmelsesvis aflang tablet med

delekærv, kodet G | 4 på den ene side.

Glimepirid "1A Farma", 6 mg tablet: Hvid eller næsten hvid, flad, tilnærmelsesvis aflang

tablet med delekærv, kodet G | 6 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Glimepirid "1A Farma" er indiceret til behandling af type 2 diabetes mellitus, når diæt,

motion og vægtreduktion alene ikke er tilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Oral anvendelse.

Grundlaget for en effektiv behandling af diabetes er en god diæt, regelmæssig motion samt

regelmæssige målinger af blod og urin. Tabletter eller insulin kan ikke kompensere for, at

patienten ikke følger den anbefalede diæt.

Dosis bestemmes af resultaterne af blod- og uringlukosemålinger.

Startdosis er 1 mg glimepirid daglig. Hvis der opnås god regulering, skal denne dosis

anvendes til vedligeholdelsesbehandling.

Tabletterne fås i forskellige styrker, der passer til de forskellige doseringsregimer.

I tilfælde af utilfredsstillende regulering skal dosis øges i henhold til den glykæmiske

kontrol. Dosis justeres trinvist med et interval på ca. 1-2 uger mellem hvert trin til 2, 3 eller

4 mg glimepirid daglig.

En dosis på mere end 4 mg glimepirid daglig giver kun i sjældne tilfælde bedre resultater.

Den anbefalede maksimumdosis er 6 mg glimepirid daglig.

Hos patienter, som ikke reguleres tilstrækkeligt med den maksimale daglige dosis

metformin, kan der påbegyndes samtidig behandling med glimepirid. Samtidig med at

metformindosis opretholdes, påbegyndes glimepiridbehandlingen med en lav dosis og

titreres op, afhængigt af det ønskede niveau for metabolisk kontrol.

Kombinationsbehandlingen skal iværksættes under tæt lægelig supervision.

Hos patienter, som ikke reguleres tilstrækkeligt med den maksimale daglige dosis af

Glimepirid "1A Farma", kan samtidig behandling med insulin om nødvendigt påbegyndes.

Samtidig med at glimepiriddosis opretholdes, påbegyndes insulinbehandlingen ved en lav

dosis og titreres op, afhængigt af det ønskede niveau for metabolisk kontrol.

Kombinationsbehandlingen skal iværksættes under tæt lægelig supervision.

Normalt er en daglig enkeltdosis glimepirid tilstrækkelig. Det anbefales, at denne dosis

indtages umiddelbart inden eller under et solidt morgenmåltid eller – hvis der ikke spises

morgenmad – umiddelbart inden eller under dagens første hovedmåltid.

37692_spc.doc

Side 2 af 13

Hvis der glemmes en dosis, må dette ikke korrigeres ved at øge næste dosis.

Hvis en patient får et hypoglykæmianfald efter 1 mg glimepirid daglig, indikerer dette, at

vedkommende kan reguleres med diæt alene.

Behovet for glimepirid kan blive mindre i behandlingsforløbet, da en forbedret regulering

af diabetes er forbundet med øget insulinfølsomhed. Dosisreduktion eller seponering af

behandlingen skal overvejes i god tid for at undgå hypoglykæmi.

Dosisjustering kan også være nødvendig i tilfælde af vægtforandringer eller

livsstilsændringer hos patienten eller i forbindelse med andre faktorer, der øger risikoen for

hypo- eller hyperglykæmi.

Skift fra andre orale antidiabetika til Glimepirid "1A Farma"

Det er normalt muligt at skifte fra andre orale antidiabetika til Glimepirid "1A Farma". I

forbindelse med skiftet til Glimepirid "1A Farma" skal der tages højde for det tidligere

anvendte lægemiddels styrke og halveringstid. I nogle tilfælde, især ved antidiabetika med

en lang halveringstid (f.eks. chlorpropamid), anbefales der en udvaskningsperiode på et par

dage for at reducere risikoen for hypoglykæmianfald på grund af den additive effekt.

Den anbefalede startdosis er 1 mg glimepirid daglig. Afhængigt af responsen kan

glimepiriddosis øges trinvist, som beskrevet ovenfor.

Skift fra insulin til Glimepirid "1A Farma"

Der kan i enkeltstående tilfælde være indikation for at lade type 2-diabetespatienter, som

tidligere har været reguleret med insulin, skifte til Glimepirid "1A Farma".

Skiftet skal foretages under tæt lægelig supervision.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion:

Se pkt. 4.3.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data om brug af glimepirid hos patienter under 8 år. Der foreligger

begrænset data om brug af glimepirid som monoterapi hos børn i alderen 8 til 17 år (se pkt.

5.1 og 5.2).

Glimepirid bør ikke anvendes til børn p.g.a. utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og

virkning.

Administration

Tabletterne skal synkes med lidt væske. Tabletterne må ikke tygges.

4.3

Kontraindikationer

Glimepirid er kontraindiceret til patienter med følgende tilstande:

Overfølsomhed over for glimepirid, andre sulfonylurinstoffer eller sulfonamider eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Type 1 diabetes mellitus.

Diabetisk koma.

Ketoacidose.

Svær nyre- eller leversygdom. I tilfælde af svær nyre- eller leversygdom skal der

skiftes til insulin.

37692_spc.doc

Side 3 af 13

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Glimepirid "1A Farma" skal tages umiddelbart inden eller under et måltid.

Hvis måltider indtages uregelmæssigt eller udelades helt, kan behandling med Glimepirid

"1A Farma" resultere i hypoglykæmi. Mulige symptomer på hypoglykæmi er bl.a.

hovedpine, abnorm appetit, kvalme, opkastning, energiløshed, øget søvnbehov,

søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressivitet, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionstid,

depression, konfusion, tale- og synsforstyrrelser, afasi, tremor, parese,

sensibilitetsforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed, tab af selvbeherskelse, delirium,

cerebrale konvulsioner, somnolens og bevidsthedstab op til og omfattende koma,

overfladisk respiration og bradykardi.

Derudover kan der være tegn på adrenerg modregulation som perspiration, koldsved, angst,

takykardi, hypertension, palpitationer, angina pectoris og hjertearytmier.

Det kliniske billede ved et svært hypoglykæmianfald kan ligne et slagtilfælde.

Symptomerne kan næsten altid reguleres med det samme ved omgående indtagelse af

kulhydrater (sukker).

Kunstige sødestoffer har ingen effekt.

Det er kendt fra andre sulfonylurinstoffer, at hypoglykæmi kan recidivere trods en i

begyndelsen effektiv behandling.

Svær hypoglykæmi eller længerevarende hypoglykæmi, der midlertidigt kan reguleres med

de sædvanlige mængder sukker, kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og lejlighedsvis

hospitalisering.

Faktorer, der øger risikoen for hypoglykæmi, omfatter:

Patientens uvilje eller (mere almindeligt hos ældre) manglende evne til at samarbejde.

Underernæring, uregelmæssige/forsømte måltider eller fasteperioder.

Kostændringer.

Manglende balance mellem fysisk aktivitet og kulhydratindtagelse.

Forbrug af alkohol, især i kombination med forsømte måltider.

Nedsat nyrefunktion.

Svær hepatisk dysfunktion.

Overdosering med Glimepirid "1A Farma".

Visse ubehandlede endokrine lidelser, der påvirker kulhydratmetabolismen eller

modregulationen af hypoglykæmi (f.eks. nogle forstyrrelser i thyreoideafunktionen og

ved hypofyseforlap eller binyrebarkinsufficiens).

Samtidig administration af nogle andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Behandling med glimepirid kræver regelmæssig målinger af glukoseniveauet i blod og

urin. Derudover anbefales det at måle mængden af glykosyleret hæmoglobin.

Der kræves regelmæssig hepatisk og hæmatologisk monitorering (navnlig leukocytter og

trombocytter) under behandling med glimepirid.

I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer, infektioner med feber osv.) kan der

være indikation for et midlertidigt skift til insulin.

37692_spc.doc

Side 4 af 13

Der savnes erfaring med anvendelse af glimepirid til patienter med svært nedsat

leverfunktion eller til dialysepatienter. Hos patienter med svært nedsat nyre- eller

leverfunktion er der indikation for at skifte til insulin.

Hvis patienter med G6DP-mangel bliver behandlet med sulfonylurinstoffer, kan det

medføre hæmolytisk anæmi. Fordi glimepirid tilhører gruppen af sulfonylurinstoffer, bør

der udvises forsigtighed hos patienter med G6DP-mangel, og det bør overvejes at skifte til

et lægemiddel, der ikke tilhører gruppen af sulfonylurinstoffer.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase Deficiency)

eller glucose-/galatosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hvis glimepirid tages samtidigt med nogle andre lægemidler, kan glimepirids

hypoglykæmiske effekt uønsket forstærkes eller reduceres. Derfor må der kun tages andre

lægemidler, som lægen har kendskab til (eller efter dennes ordination).

Glimepirid metaboliseres af cytokrom P450 2C9 (CYP2C9). Glimepirids metabolisme er

kendt for at blive påvirket af samtidig administration af CYP2C9-inducere (f.eks.

rifampicin) eller -hæmmere (f.eks. fluconazol).

I henhold til rapporter fra et in vivo-interaktionsstudie er det påvist, at AUC for glimepirid

fordobles af fluconazol, som er en af de mest potente CYP2C9-hæmmere.

På baggrund af erfaringer med glimepirid og andre sulfonylurinstoffer skal følgende

interaktioner nævnes.

Den blodglukose-sænkende effekt kan forstærkes, og dermed kan der i nogle tilfælde opstå

hypoglykæmi, når der tages et af følgende lægemidler, f.eks.:

Phenylbutazon, azapropazon og oxyphenbutazon.

Insulin og orale antidiabetika, såsom metformin.

Salicylater og p-amino-salicylsyre.

Anaboliske steroider og mandlige kønshormoner.

Chloramphenicol, visse langtidsvirkende sulfonamider, tetracykliner, quinolon-

antibiotika og clarithromycin.

Coumarin-antikoagulantia.

Fenfluramin.

Disopyramid.

Fibrater.

ACE-hæmmere.

Fluoxetin, MAO-hæmmere.

Allopurinol.

Probenecid, sulfinpyrazone.

Sympatolytika.

Cyklo-, tro- og ifosfamider.

Miconazol, fluconazol.

Pentoxifyllin (høje parenterale doser).

Tritoqualin.

37692_spc.doc

Side 5 af 13

Den blodglukose-sænkende effekt kan svækkes, og dermed kan der i nogle tilfælde opstå et

forhøjet blodsukkerniveau, når der tages et af følgende lægemidler, f.eks.:

østrogener og gestagener

saluretika, thiaziddiuretika

thyreoideastimulerende midler, glukokortikoider

fenotiazinderivater, chlorpromazin

adrenalin og sympatomimetika

nikotinsyre (høje doser) og nikotinsyrederivater

laksantia (langvarig brug)

phenytoin, diazoxid

glucagon, barbiturater og rifampicin

acetazolamid

-antagonister, betablokkere, clonidin og reserpin kan enten forstærke eller svække den

blodglukose-sænkende effekt.

Under påvirkning af sympatolytika som betablokkere, clonidin og reserpin kan tegn på

adrenerg modregulation reduceres eller helt mangle.

Alkoholindtagelse kan forstærke eller svække glimepirids hypoglykæmiske effekt på en

uforudsigelig måde.

Glimepirid kan enten forstærke eller svække effekten af coumarinderivater.

Colesevelam binder til glimepirid og reducerer absorptionen af glimepirid fra mave-tarm

kanalen. Ingen interaktioner blev observeret ved indtagelse af glimepirid mindst 4 timer før

colesevelam. Glimepirid bør derfor administreres mindst 4 timer før colesevelam.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Risiko relateret til diabetes

Unormale blodsukkerniveauer under graviditet er forbundet med en øget forekomst af

medfødte misdannelser og perinatal dødelighed. Derfor skal blodsukkerniveauet moniteres

nøje under graviditet for at undgå risiko for fosterskade. I sådanne tilfælde er brug af insulin

påkrævet. Patienter, som påtænker at blive gravide, bør informere deres læge herom.

Risiko relateret til glimepirid

Erfaringsgrundlaget for anvendelse af glimepirid til gravide er ringe. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoksicitet, som sandsynligvis var relateret til den farmakologiske virkning

(hypoglykæmi) af glimepirid (se pkt. 5.3).

Derfor bør glimepirid ikke anvendes under hele graviditeten. Hvis en patient, der er i

behandling med glimepirid, planlægger at blive gravid eller opdager, at hun er blevet gravid,

bør behandlingen skiftes til insulin så hurtigt som muligt.

Amning

Det vides ikke, om glimepirid udskilles i modermælken hos mennesker. Hos rotter udskilles

glimepirid i mælken. Da andre sulfonylurinstofderivater udskilles i modermælk, og da der er

37692_spc.doc

Side 6 af 13

en risiko for hypoglykæmi hos børn, der bliver ammet, frarådes amning under behandling

med glimepirid.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data omkring fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Patientens koncentrations- og reaktionsevne kan nedsættes som følge af hypoglykæmi,

hyperglykæmi eller f.eks. på grund af nedsat syn. Dette kan udgøre en risiko i situationer,

hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner).

Patienter skal rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi i forbindelse med

bilkørsel. Dette er af særlig betydning hos patienter med nedsat eller manglende evne til at

mærke advarselssymptomer på hypoglykæmi eller hos patienter, som har hyppige tilfælde af

hypoglykæmi. Det bør i sådanne tilfælde overvejes, om bilkørsel eller betjening af maskiner

er tilrådeligt.

4.8

Bivirkninger

Følgende bivirkninger fra kliniske undersøgelser er baseret på erfaringer med Glimepirid

"1A Farma" og med andre sulfonylurinstoffer og er angivet nedenfor efter systemorgan-

klasse og efter faldende hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Blod og lymfesystem

Sjælden: Trombocytopeni, leukopeni, granulocytopeni, agranulocytose, erythrocytopeni,

hæmolytisk anæmi og pancytopeni. Disse reaktioner er sædvanligvis reversible, når

behandlingen med lægemidlet seponeres.

Ikke kendt: Alvorlig trombocytopeni med et trombocyttal under 10.000/µl og

trombocytopenisk purpura.

Immunsystemet

Meget sjælden: Leukocytoclastisk vasculitis, milde overfølsomhedsreaktioner, som kan

udvikle sig til alvorlige reaktioner med dyspnø, blodtryksfald og undertiden shock.

Ikke kendt: Krydsallergi med sulfonylurinstoffer, sulfonamider og beslægtede stoffer kan

forekomme.

Metabolisme og ernæring

Sjælden: Hypoglykæmi.

Disse hypoglykæmiske reaktioner, der oftest optræder straks, kan være alvorlige og er ikke

altid lette at korrigere. Forekomsten af hypoglykæmiske reaktioner afhænger af individuelle

faktorer som kostvaner og dosering ligesom ved enhver anden medicinsk diabetesbehandling

(se pkt. 4.4).

37692_spc.doc

Side 7 af 13

Øjne

Ikke kendt: Forbigående synsforstyrrelser især i behandlingens begyndelse på grund af

ændringer i blodglukoseniveauet.

Mave-tarm-kanalen

Sjælden: Dysgeusi.

Meget sjælden: Kvalme, opkastning, diaré, ubehag og smerter i abdomen. Disse bivirkninger

fører sjældent til, at behandlingen seponeres.

Lever- og galdeveje

Meget sjælden: Nedsat leverfunktion (f.eks. med cholestase og ikterus), hepatitis og

leversvigt.

Ikke kendt: Forhøjede leverenzymer.

Hud og subkutane væv

Sjælden: Alopeci.

Ikke kendt: Overfølsomhedsreaktioner i huden som pruritus, udslæt, urticaria og

fotosensibilitet kan optræde.

Undersøgelser

Sjælden: Vægtøgning.

Meget sjælden: Fald i blodnatrium.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Efter indtagelse af en overdosis kan der opstå hypoglykæmi, der kan vare 12-72 timer og

recidivere efter en indledende bedring. Det kan vare op til 24 timer efter indtagelse, før

symptomerne indtræffer. Generelt anbefales indlæggelse på hospital til observation.

Der kan forekomme kvalme, opkastning og smerter i epigastrium. Hypoglykæmi kan

generelt ledsages af neurologiske symptomer som rastløshed, tremor, synsforstyrrelser,

koordinationsproblemer, øget søvnbehov, koma og konvulsioner.

Behandling

Behandlingen består primært i at forhindre absorption ved fremprovokeret opkastning

efterfulgt af indtagelse af vand eller saft med aktivt kul (adsorbent) og natriumsulfat

(laksans). Hvis der er indtaget store mængder, er der indikation for ventrikeltømning,

efterfulgt af behandling med aktivt kul og natriumsulfat. Ved en (svær) overdosis er der

37692_spc.doc

Side 8 af 13

indikation for hospitalisering på en intensivafdeling. Påbegynd indgiften af glukose så

hurtigt som muligt, evt. med 50 ml 50 % opløsning som i.v.-bolusinjektion, efterfulgt af

infusion af en 10 %-opløsning med nøjagtige målinger af blodglukose. Yderligere

behandling skal være symptomatisk.

Pædiatrisk population

Ved behandling af hypoglykæmi hos især spædbørn eller børn, der utilsigtet har indtaget

Glimepirid "1A Farma", skal glukosedosis reguleres nøje for at undgå risikoen for at

fremkalde farlig hyperglykæmi. Blodglukose skal måles nøje.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 10 BB 12. Orale blodglukose-sænkende lægemidler, ekskl. insuliner:

Sulfonylurinstoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Glimepirid er et oralt aktivt hypoglykæmisk stof, der tilhører gruppen af sulfonylurin-

stoffer. Det kan anvendes til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes mellitus.

Glimepirid virker hovedsageligt ved at stimulere insulinfrigivelsen fra β-cellerne i

pankreas.

Som med andre sulfonylurinstoffer er denne effekt baseret på en øget følsomhed i

pankreas' β-celler for den fysiologiske glukosestimulering. Derudover synes glimepirid at

have udtalte ekstrapankreatiske effekter, hvilket også hævdes for andre sulfonylurinstoffer.

Insulinfrigivelse

Sulfonylurinstoffer regulerer insulinsekretionen ved at lukke den ATP-følsomme

kaliumkanal i β-cellemembranen. Lukning af kaliumkanalen inducerer depolarisation af β-

cellen og medfører et øget calciuminfluks til cellen via en åbning af calciumkanalerne.

Dermed frigøres der insulin via exocytose.

Glimepirid binder sig med en høj omsætningshastighed til et membranprotein i β-cellen,

der er knyttet til den ATP-følsomme kaliumkanal, men som er forskellig fra det normale

bindingssted for sulfonylurinstof.

Ekstrapankreatisk effekt

De ekstrapankreatiske effekter er f.eks. en forbedret insulinfølsomhed i det perifere væv og

et fald i leverens insulinoptagelse.

Optagelsen af glukose fra blod ind i det perifere muskel- og fedtvæv foregår via specielle

transportproteiner, der findes i cellemembranen. Glukosetransporten i disse væv er det

hastighedsbegrænsende trin i glukoseomsætningen. Glimepirid øger meget hurtigt antallet

37692_spc.doc

Side 9 af 13

af aktive glukosetransportmolekyler i muskel- og fedtcellernes plasmamembran, hvilket

resulterer i en stimuleret glukoseoptagelse.

Glimepirid øger aktiviteten af glykosyl-fosfatidyl-inositol-specifikt phospholipase C, der

kan være korreleret med den lægemiddelinducerede lipogenese og glykogenese i isolerede

fedt- og muskelceller.

Glimepirid hæmmer leverens glukosedannelse ved at øge den intracellulære koncentration

af fruktose-2,6-bifosfat, der på sin side hæmmer glukoneogenesen.

Generelt

Den mindste effektive orale dosis hos raske personer er ca. 0,6 mg. Effekten af glimepirid

er dosisafhængig og reproducerbar. Den fysiologiske respons på akut motion, dvs.

reduceret insulinsekretion, fortsætter under glimepiridbehandling.

Der var ingen signifikant forskel i effekten, uanset om lægemidlet blev givet en halv time

før eller umiddelbart inden et måltid. Hos diabetikere giver en enkelt dosis en god

metabolisk kontrol i 24 timer.

Selvom glimepirids hydroxymetabolit gav et lille, men signifikant fald i serumglukose hos

raske personer, er den kun ansvarlig for en mindre del af lægemidlets samlede effekt.

Kombinationsbehandling med metformin

I ét studie er der påvist en forbedret metabolisk kontrol ved samtidig behandling med

glimepirid i forhold til en behandling med metformin alene hos patienter, som ikke

reguleres tilstrækkeligt med den maksimale metformindosis.

Kombinationsbehandling med insulin

Der er begrænsede data vedrørende kombinationsbehandling med insulin. Hos patienter,

som ikke reguleres tilstrækkeligt med den maksimale glimepirid dosis, kan der påbegyndes

samtidig behandling med insulin. I to studier opnåede kombinationen samme forbedring af

den metaboliske kontrol som insulin alene. Der var imidlertid brug for en lavere

gennemsnitsdosis insulin ved kombinationsbehandling.

Særlige patientgrupper

Pædiatrisk population

Der er udført et aktivt, kontrolleret klinisk studie (glimepirid op til 8 mg daglig eller

metformin op til 2000 mg daglig) af 24 ugers varighed hos 285 børn (i alderen 8-17 år) med

type 2 diabetes.

Både glimepirid og metformin udviste et signifikant fald fra baseline i HbA

(glimepirid

-0,95 (se 0,41); metformin -1,39 (se 0,40). Glimepirid opnåede dog ikke at kunne påvise

ligeværdighed overfor metformin ved gennemsnitlig ændring fra baseline HbA

. Forskellen

behandlingerne imellem var 0,44 % i metformins favør. Den øvre grænse (1,05) for

konfidensintervallet på 95 % var ikke under marginen for ligeværdighed på 0,3 %.

Efter glimpiridbehandling blev der ikke registreret nogen nye sikkerhedshensyn,

sammenlignet med voksne patienter med type 2 diabetes mellitus. Der findes ingen

tilgængelige data om sikkerhed og effekt på længere sigt hos pædiatriske patienter.

37692_spc.doc

Side 10 af 13

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Glimepirids biotilgængelighed efter oral indtagelse er fuldstændig. Indtagelse af føde har

ingen relevant indflydelse på absorptionen. Absorptionshastigheden blot let nedsat. De

maksimale serumkoncentrationer (C

) opnås efter ca. 2,5 timer efter oral indtagelse

(gennemsnitlig 0,3 µg/ml ved flere doser på 4 mg daglig), og der er en lineær

sammenhæng mellem dosis og både C

og AUC (arealet under kurven for

tid/koncentration).

Fordeling

Glimepirid har en lav fordelingsvolumen (ca. 8,8 liter), der nogenlunde svarer til albumins

fordelingsrum, en høj proteinbinding (> 99 %) og en lav clearance (ca. 48 ml/min.).

Hos dyr udskilles glimepirid i mælken. Glimepirid passerer placenta. Der er en lav passage

af blodhjernebarrieren.

Biotransformation og elimination

Den gennemsnitlige dominante halveringstid i serum, der er af relevans for

serumkoncentrationer ved flere doser, er ca. fem-otte timer. Efter høje doser blev der

observeret lidt længere halveringstider.

Efter en enkelt dosis radioaktivt glimepirid blev 58 % af radioaktiviteten genfundet i

urinen og 35 % i fæces. Der blev ikke konstateret uændrede stoffer i urinen. To

metabolitter, der formentlig er opstået ved hepatisk metabolisering (det væsentligste enzym

er CYP2C9), blev fundet i både urin og fæces: hydroxyderivat og carboxyderivat. Efter

oral indtagelse af glimepirid var den terminale halveringstid for disse metabolitter

henholdsvis tre-seks timer og fem-seks timer.

Ved sammenligning af enkeltdosis og flere doser én gang daglig blev der ikke fundet

signifikante forskelle i farmakokinetikken, og den intraindividuelle variabilitet var lav. Der

var ingen relevant akkumulation af lægemidlet.

Særlige patientgrupper

Farmakokinetikken var ens for mænd og kvinder såvel som for unge og ældre patienter (65

år og derover). Hos patienter med lav kreatininclearance blev der observeret en tendens til

stigning i glimepiridclearance og fald i den gennemsnitlige serumkoncentration, hvilket

formentlig skyldes en hurtigere elimination på grund af lavere proteinbinding. Der var en

forringet renal elimination af de to metabolitter. Der antages ikke at være nogen yderligere

risiko for kumulation hos disse patienter.

Farmakokinetikken hos fem ikke-diabetiske patienter var efter galdevejskirurgi den samme

som hos raske personer.

Pædiatrisk population

Et studie, der undersøgte farmakokinetik, sikkerhed og tolerans af 1 mg enkeltdosis

glimepirid hos 30 pædiatriske patienter (4 børn i alderen 10-12 år og 26 børn i alderen 12-17

år) med type 2 diabetes, viste gennemsnitlig AUC, C

og T

svarende til dem, der tidligere

er observeret hos voksne patienter.

37692_spc.doc

Side 11 af 13

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske effekter, der blev set, opstod enten ved eksponering for doser, der var langt

højere end de terapeutiske doser til mennesker, hvilket tyder på, at de er af ringe klinisk

relevans for klinisk brug, eller skyldes stoffets farmakodynamiske virkning (hypoglykæmi).

Dette fund er baseret på konventionelle farmakologiske sikkerhedsstudier, gentagen dosis-

toxicitet, genotoxicitet, carcinogenicitet og reproduktionstoxicitetsstudier. For sidstnævnte

(som dækkede embryotoxicitet, teratogenicitet og udviklingstoxicitet), blev de bivirkninger,

som blev observeret, betragtet som værende sekundære til den hypoglykæmiske effekt i

moderdyret og i afkommet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Povidon K25

Magnesiumstearat

Glimepirid "1A Farma", 1 mg tabletter indeholder også:

Jernoxid, rød (E 172)

Glimepirid "1A Farma", 2 mg tabletter indeholder også:

Jernoxid, gul (E 172)

Indigotin I (E 132)

Glimepirid "1A Farma", 3 mg tabletter indeholder også:

Jernoxid, gul (E 172)

Glimepirid "1A Farma", 4 mg tabletter indeholder også:

Indigotin I (E 132)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blister A1/PVC: 3 år.

HDPE tabletbeholder: 30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blister Al/PVC:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning.

HDPE-tabletbeholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den originale beholder. Hold

beholderen tæt tillukket.

37692_spc.doc

Side 12 af 13

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Al/PVC blister

Pakningsstørrelser: 20, 30, 90, 100 og 120 tabletter.

HDPE-tabletbeholder med låg

Pakningsstørrelser: 20, 30, 90, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

1A Farma A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 mg: 37689

2 mg: 37690

3 mg: 37691

4 mg: 37692

6 mg: 37693

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juni 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. januar 2018

37692_spc.doc

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Active substance: Interferon Beta - 1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5392 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/102/T/178

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Active substance: peginterferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4881 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2827/T/49

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety