Gleptosil Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gleptosil Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gleptosil Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 10356
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

7. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Gleptosil Vet., injektionsvæske, opløsning 200 mg/ml

0.

D.SP.NR

3941

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Gleptosil Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Jern (III)

200 mg/ml

som gleptoferron

Hjælpestof:

Phenol

5 mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Mørkebrun viskøs opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af jernmangel hos pattegrise.

4.3

Kontraindikationer

Ingen kendte.

4.4

Særlige advarsler

Ved mistanke om vitamin E eller selenmangel skal man ikke give jerntilskud.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

10356_spc.doc

Side 1 af 3

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Jernchok ses sjældent efter injektion med gleptoferron, da jernet er bundet til molekylet, og

der ikke optræder større mængder frit jern.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Pattegrise: 1 ml (200 mg jern) intramuskulært eller subcutant

Ved brug af den 100 ml kollapsible flaske: Da flaskens prop ikke skal penetreres mere end

4 gange, anbefales brug af automatsprøjte.

Ved brug af 100 ml og 250 ml flerlags plasticflaske: Da flaskens prop ikke skal penetreres

mere end 20 gange, anbefales brug af automatsprøjte.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Jern, parenterale midler. QB 03 AC.

5.1

Farmakodynamiske og immunologiske egenskaber

Jern er et livsvigtigt stof til dyr. Det indgår som en bestanddel i myoglobin og

hæmoglobin, som bruges i transporten og udnyttelsen af ilt i kroppen. Jern er også

komponent i kroppens livsvigtige enzymer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter injektion absorberes gleptoferron hovedsageligt via lymfen og videreføres gennem

blod til det retikuloendoteliale system i kroppen. Kulhydratdelen bliver udskilt i urinen, og

en del metaboliseres til glukose, mens jernet bliver brugt til dannelsen af hæmoglobin.

5.3

Miljømæssige forhold

10356_spc.doc

Side 2 af 3

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Phenol

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

100 ml farveløst LDPE hætteglas med chlorobutyl gummiprop.

100 & 250 ml gennemsigtigt flerlags plastichætteglas

(polypropylen/sammenklæbning/ethylenvinylalkohol/sammenklæbning/polypropylen) med

fluorbelagt bromobutyl gummiprop.

Pakningsstørrelser

Papæske indeholdende 1 LDPE hætteglas á 100 ml.

Papæske indeholdende 1 flerlags plastichætteglas á 100 ml.

Papæske indeholdende 1 flerlags plastichætteglas á 250 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Andkærvej 19

7100 Vejle

Repræsentant

Schippers

Rond Deel 12

5531 AH Bladel

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10356

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10356_spc.doc

Side 3 af 3

26. marts 1982

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. februar 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

10356_spc.doc

Side 4 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.