Glauprostol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Glauprostol 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 50 mikrog/ml+5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Glauprostol 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 48671
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

20. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Glauprostol, øjendråber, suspension

1.

D.SP.NR.

27774

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Glauprostol

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 50 mikrogram latanoprost og 6,8 mg timololmaleat svarende til

5 mg timolol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: benzalkoniumchlorid 0,2 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

Opløsningen er en klar, farveløs væske.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af intraokulært tryk hos patienter med åbenvinkel glaukom og okulær

hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale betablokkere eller

prostaglandinanaloger.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede behandling er 1 øjendråbe i det/de angrebne øje/øjne en gang daglig.

Hvis en dosis glemmes, bør behandlingen fortsætte med den næste planlagte dosis.

Den daglige dosis bør ikke overskride 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne.

Pædiatrisk population:

Glauprostols sikkerhed og virkning er ikke fastslået hos børn og unge.

48671_spc.docx

Side 1 af 12

Administration

Okulær anvendelse.

Kontaktlinser bør tages ud inden drypning af øjnene og kan isættes igen 15 minutter efter

drypning (se pkt. 4.4).

Såfremt der anvendes mere end et lokalt øjenpræparat, bør lægemidlerne administreres

med mindst 5 minutters mellemrum.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den

systemiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger

og forøget lokal aktivitet.

5.3

Kontraindikationer

Glauprostol er kontraindiceret til patienter med:

Reaktiv luftvejssygdom herunder astma bronchiale eller astma bronchiale i anamnesen,

svær kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sinusbradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlyst hjertesvigt, kardiogent

shock.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Systemisk virkning

Ligesom for andre lokalt administrerede oftalmologiske lægemidler kan Glauprostol

absorberes systemisk. På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der

forekomme de samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses

ved systemiske betablokkere.

Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er lavere

end ved systemisk administration. For reduktion af den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med betablokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter

med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme

og for bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Der har været rapporteret påvirkninger af hjertet, og i sjældne tilfælde død i forbindelse

med hjertesvigt, efter administration af timolol.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma, er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske betablokkere.

48671_spc.docx

Side 2 af 12

Glauprostol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild/moderat kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle

risiko.

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi eller

til patienter med labil insulinafhængig diabetes, idet betablokkere kan maskere tegn og

symptomer på akut hypoglykæmi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske betablokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Samtidig behandling

Timolol kan interagere med andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Brugen af to lokalt virkende betablokkere eller to lokalt virkende prostaglandiner anbefales

ikke.

Andre betablokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk betablokade kan

blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en systemisk

betablokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to topikale

betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller svær anafylaksi overfor

forskellige allergener i anamnesen reagere kraftigt på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Okulære virkninger

Latanoprost kan gradvist ændre øjenfarven ved at øge mængden af brunt pigment i iris.

Ligesom med latanoprost øjendråber er pigmentforøgning set hos 16-20 % af alle patienter i

løbet af et års behandling med latanoprost/timolol (vist ved fotografier). Denne effekt er

overvejende set hos patienter, hvor iris har en blandet farve, f.eks. grøn-brun, gul-brun eller

blå/grå-brun. Farveændringen skyldes et øget indhold af melanin i stromamelanocytterne i iris.

Den brune pigmentering omkring pupillen breder sig typisk koncentrisk mod periferien af

det behandlede øje, men hele iris eller dele af denne kan blive mere brunlig. Hos patienter

med homogene blå, grå, grønne eller brune øjne er ændringen kun sjældent set i løbet af 2

års behandling med latanoprost i kliniske forsøg.

Farveændringen af iris indtræffer langsomt og er måske ikke synlig i adskillige måneder til

år. Farveændringen har hidtil ikke været forbundet med symptomer eller patologiske

ændringer. Der er ikke iagttaget yderligere stigning af brunt pigment i iris efter

behandlingens ophør, men den opnåede farveændring kan være permanent.

Hverken naevi eller pletter på iris er blevet påvirket af behandling. Akkumulation af

pigment i trabekelværket eller andetsteds i forkammeret er ikke iagttaget, men patienter

48671_spc.docx

Side 3 af 12

bør undersøges regelmæssigt. Afhængigt af den kliniske situation kan behandlingen

seponeres, hvis øget irispigmentering forekommer.

Før behandlingen indledes, bør patienterne informeres om muligheden for ændring af

øjenfarven. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterochromi.

Der er ingen dokumenteret erfaring med latanoprost ved inflammatorisk, neovaskulær,

kronisk lukketvinkel eller medfødt glaukom, ved åbenvinkel glaukom hos pseudophakiske

patienter og ved pigmentglaukom. Latanoprost har ingen eller kun ringe virkning på

pupillen, men der er ingen dokumenteret erfaring ved akutte anfald af lukketvinkel

glaukom. Det anbefales derfor, at Glauprostol bruges med forsigtighed ved disse tilstande,

indtil mere erfaring er opnået.

Latanoprost bør anvendes med forsigtighed til patienter med herpetisk keratitis i

anamnesen og bør undgås i tilfælde af aktiv herpes simplex keratitis. Latanoprost bør

desuden undgås til patienter med tidligere tilbagevendende herpetisk keratitis specifikt

forbundet med prostaglandinanaloger.

Maculaødem, inklusiv cystoidt maculaødem, er rapporteret ved behandling med

latanoprost. Disse tilfælde er hovedsagligt forekommet hos aphakiske patienter, hos

pseudophakiske patienter med en iturevet baglinsekapsel eller hos patienter med erkendt

risiko for maculaødem. Glauprostol bør derfor anvendes med forsigtighed til disse

patienter.

Choroidalløsning

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Kirurgisk anæstesi

Betablokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske beta-agonistiske

virkninger af f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får

Glauprostol.

Brug af kontaktlinser

Glauprostol indeholder benzalkoniumchlorid, der ofte anvendes som konserveringsmiddel

i øjenprodukter. Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk

ulcerativ keratopati, øjenirritation samt misfarve bløde kontaktlinser. Patienter med tørre

øjne eller skader på cornea bør overvåges tæt ved hyppig eller langtidsbrug af Glauprostol.

Da kontaktlinser kan absorbere benzalkoniumchlorid, bør disse tages ud inden øjnene

dryppes med Glauprostol. De kan isættes igen efter 15 minutter (se pkt. 4.2).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemidler er ikke udført med

Glauprostol.

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig brug af to

oftalmologiske prostaglandinanaloger. Det anbefales derfor ikke at bruge to eller flere

prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt.

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk betablokering kan

potenseres, når Glauprostol gives til patienter, som allerede er i behandling med en oral

beta-adrenerg blokker. Anvendelse af to eller flere topikale beta-adrenerge blokkere

anbefales ikke.

48671_spc.docx

Side 4 af 12

Effekterne er potentielt additive med risiko for hypotension og/eller udtalt bradykardi ved

samtidig administration af oftalmologiske betablokkere med orale calciumkanalblokkere,

guanethidin, beta-adrenerge blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron),

digitalisglycosider, parasympatomimetika, guanethidin.

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6 hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

Den hypertensive reaktion ved pludselig seponering af clonidin kan forstærkes, når der

tages betablokkere.

Betablokkere kan øge antidiabetikas hypoglykæmiske effekt. Betablokkere kan tilsløre

tegnene og symptomerne på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Der er af og til rapporteret om tilfælde af mydriasis ved samtidig brug af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinephrin).

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Latanoprost

Der er ingen fyldestgørende data vedrørende brug af latanoprost til gravide kvinder.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide kvinder. Timolol bør

ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når betablokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis Glauprostol administreres frem til fødslen, skal den nyfødte overvåges nøje i

de første dage af livet.

Som konsekvens heraf bør Glauprostol ikke bruges under graviditet (se pkt. 5.3).

Amning

Betablokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Latanoprost og dets metabolitter kan passere over i modermælken. Glauprostol bør derfor

ikke anvendes af ammende kvinder.

Fertilitet

I dyreforsøg har hverken latanoprost eller timolol vist effekt på mandlig eller kvindelig

fertilitet (se pkt. 5.3).

48671_spc.docx

Side 5 af 12

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Glauprostol påvirker kun i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Inddrypning af øjendråber kan forårsage forbigående sløring af synet. Indtil dette er gået

over, bør patienter ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Hovedparten af latanoprosts bivirkninger relaterer sig til øjnene. Data fra pivotale

forlængelsesforsøg med latanoprost/timolol øjendråber viser at 16-20 % af patienterne

udviklede øget iris pigmentering, som kan blive permanent. I et åbent 5-års

sikkerhedsforsøg med latanoprost udviklede 33 % af patienterne iris pigmentering (se pkt.

4.4). Andre øjenbivirkninger var generelt forbigående og forekom i forbindelse med

drypning.

De alvorligste bivirkninger set med timolol er af systemisk natur og omfatter bradykardi,

arrhytmi, kongestiv hjertesvigt, bronkospasme og allergiske reaktioner.

Som andre topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter

reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske betablokkere.

Yderligere bivirkninger er set med oftalmologiske betablokkere, og de kan muligvis også

forekomme med Glauprostol.

Bivirkningerne er anført efter frekvens: meget almindelig (

1/10), almindelig

1/100 og <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 og <1/100), sjælden (

1/10.000 og

<1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

Nervesystemet:

Ikke almindelig: Hovedpine.

Øjne:

Meget almindelig: Øget irispigmentering.

Almindelig: Øjenirritation (herunder stikken, brændende fornemmelse og kløe),

øjensmerte.

Ikke almindelig: Øjenhyperæmi, konjunktivitis, sløret syn, øget tåreflåd, blepharitis,

kornealidelser.

Hud og subkutane væv:

Ikke almindelig: Hududslæt, pruritus.

Yderligere bivirkninger er rapporteret specifikt efter brug af latanoprost/timolols

enkeltkomponenter, enten i kliniske forsøg, som spontane rapporter eller i litteraturen.

Latanoprost:

Infektioner og parasitære sygdomme:

Herpetisk keratitis

48671_spc.docx

Side 6 af 12

Nervesystemet:

Svimmelhed.

Øjne:

Ændringer af øjenvipperne og vellushår (øget længde, tykkelse, pigmentering og antal),

punktformet erosion af epitelet, periorbitalt ødem, iritis/uveitis, maculaødem (hos

aphakiske patienter og pseudoaphakiske patienter med iturevet bagerste linsekapsel eller i

patienter med erkendt risiko for maculaødem), tørre øjne, keratitis, korneale ødemer og

erosioner, øjenvipper som vokser i forkert retning og lejlighedsvis giver øjenirritation,

iriscyster, fotofobi, periorbital- og øjenlågsforandringer hvilket giver dybere øjenlågs-

sulcus.

Hjerte:

Forværring af angina pectoris hos patienter med forudgående sygdom, palpitationer.

Luftveje, thorax og mediastinum:

Astma, forværring af astma, dyspnø.

Hud og subkutane væv:

Mørkfarvning af øjenlågshuden.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Ledsmerter, muskelsmerter.

Almene symptomer og forstyrrelser på administrationsstedet:

Brystsmerter.

Timolol:

Immunsystemet:

Systemiske allergiske reaktioner herunder angioødem, urticaria, lokalt og generaliseret

udslæt, pruritus, anafylaktisk reaktion.

Metabolisme og ernæring:

Hypoglykæmi.

Psykiske forstyrrelser:

Depression, hukommelsestab, insomni, mareridt.

Nervesystemet:

Svimmelhed, paræstesier, cerebral iskæmi, cerebrovaskulære hændelser, stigninger i tegn

og symptomer på myasthenia gravis, synkope og hovedpine.

Øjne:

Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløe, tåreflåd, rødme),

blepharitis, keratitis, sløret syn og choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt. 4.4)

Nedsat følsomhed i cornea, tørre øjne, corneal erosion, diplopi, ptosis.

Øre og labyrint:

Tinnitus.

48671_spc.docx

Side 7 af 12

Hjerte:

Palpitationer, arytmi, bradykardi, brystsmerter, hjertestop, ødem, kongestivt hjertesvigt,

atrioventrikulært blok, hjertesvigt.

Vaskulære lidelser:

Hypotension, Raynauds’s fænomen, kolde hænder og fødder.

Luftveje, thorax og mediastinum:

Bronkospasme (fortrinsvis hos patienter med præ-eksisterende bronkospastisk lidelse),

dyspnø, hoste.

Mave-tarmkanalen:

Smagsforstyrrelser, kvalme, diarre, dyspepsi, mundtørhed, mavesmerter, opkastning.

Hud og subkutane væv:

Alopeci, psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis, hududslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Myalgi.

Det reproduktive system og mammae:

Seksuel dysfunktion, nedsat libido.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Asteni/træthed.

Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse

med brugen af øjendråber der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet

signifikante skader på hornhinden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk

eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail:dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.9

Overdosering

Der er ingen data tilgængelige med hensyn til overdosering af Glauprostol hos mennesker.

Systemiske overdoseringssymptomer af timolol er: Bradykardi, hypotension,

bronkospasmer og hjertestop. Hvis sådanne symptomer forekommer, bør der behandles

symptomatisk og støttende. Undersøgelser har vist, at det er svært at fjerne timolol ved

dialyse.

Bortset fra øjenirritation og konjunktival hyperæmi kendes ingen andre okulære eller

systemiske bivirkninger ved overdosering af latanoprost.

Hvis latanoprost ved et uheld indtages oralt, kan følgende information være nyttig:

Behandling: Maveskylning om nødvendigt. Symptomatisk behandling. Latanoprost har en

48671_spc.docx

Side 8 af 12

stor first pass metabolisme i leveren. Intravenøs infusion af 3 mikrogram/kg hos raske

frivillige gav ingen symptomer, men en dosis på 5,5-10 mikrogram/kg gav kvalme,

mavesmerter, svimmelhed, træthed, hedestigninger og svedafsondring. Disse tilfælde var

milde til moderate i sværhedsgrad og forsvandt uden behandling indenfor 4 timer efter

ophør af infusionen.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Beta-blokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Latanoprost/timolol

øjendråber

består af to komponenter: latanoprost og timololmaleat.

Begge stoffer sænker forhøjet intraokulært tryk ved forskellige virkningsmekanismer. Den

kombinerede effekt resulterer i en ekstra reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet

med de respektive stoffer hver for sig.

Latanoprost, en prostaglandin F

2alfa

analog, er en selektiv prostanoid FP receptor agonist,

som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet.

Hovedvirkningsmekanismen er et øget uveoscleralt afløb. Yderligere er der rapporteret om

et lettere afløb (reduktion i trabekulær afløbsmodstand) hos mennesker. Latanoprost har

ingen signifikant virkning på produktionen af kammervand, blod-kammervandbarrieren

eller på den intraokulære blodcirkulation. Kronisk latanoprostbehandling af abeøjne, der

har gennemgået ekstrakapsulær linseekstraktion, påvirkede ikke blodkarrene i retina. Dette

blev påvist ved fluorescensangiografi. Under kortidsbehandling har latanoprost ikke

induceret fluorescein lækage i det bagerste kammer i pseudophakiske humane øjne.

Timolol er en beta-1 og beta-2 adrenerg (ikke-selektiv) receptorblokker, som ikke har

signifikant egentlig sympatomimetisk, direkte myokardiedepressiv eller

membranstabiliserende aktivitet. Timolol sænker det intraokulære tryk ved at reducere

produktionen af kammervand i det ciliære epitel.

Den præcise virkningsmekanisme er ikke nøjagtig fastlagt, men det er sandsynligt, at der

sker en hæmning af den øgede syntese af cyklisk AMP forårsaget af endogen beta-

adrenerg stimulation. Timolol har ingen signifikant virkning på blod-

kammervandbarrierens permeabilitet for plasmaproteiner. Hos kaniner havde kronisk

behandling med timolol ingen effekt på den lokale okulære blodgennemstrømning.

Farmakodynamisk virkning

Kliniske virkninger

I forsøg, der skulle fastlægge dosis, sænkede latanoprost/timolol øjendråber det

gennemsnitlige, daglige intraokulære tryk signifikant mere end latanoprost og timolol

administreret en gang daglig som monoterapi. I to velkontrollerede, dobbeltblinde 6

måneders kliniske forsøg blev latanoprost/timolol øjendråbers reducerende effekt på det

intraokulære tryk sammenlignet med latanoprost og timolol i monoterapi på patienter med

48671_spc.docx

Side 9 af 12

et intraokulært tryk på mindst 25 mmHg. Efter en 2-4 ugers run-in periode med timolol

(gennemsnitlig sænkning af det intraokulære tryk med 5 mmHg fra inklusion) blev en

yderligere sænkning af det intraokulære tryk observeret efter 6 måneders behandling med

latanoprost/timolol øjendråber, latanoprost og timolol (to gange daglig) på hhv. 3,1, 2,0 og

0,6 mmHg. Latanoprost/timolol øjendråbers reducerende effekt på det intraokulære tryk

blev bibeholdt i 6 måneder i åbne forlængelser af disse forsøg.

Data fra kliniske forsøg viser, at dosering om aftenen kan resultere i en mere effektiv

reduktion af det intraokulære tryk end dosering om morgenen. Inden en eventuel

rekommandation om enten morgen- eller aftendosering gives, bør der tages hensyn til

patientens livsstil og komplians. Det bør erindres, at i tilfælde af, at den faste kombination

er utilstrækkelig, tyder resultater fra forsøg på, at brug af timolol 2 gange daglig og

latanoprost 1 gang daglig hver for sig stadig kan være effektiv.

Latanoprost/timolol øjendråber

begynder at virke indenfor en time og har maksimal effekt

indenfor 6-8 timer. Adækvat intraokulær tryksænkende effekt opretholdes i op til 24 timer

efter gentagne behandlinger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Latanoprost

Latanoprost er et isopropylester prodrug, som i sig selv er inaktivt. Latanoprost bliver i

cornea hydrolyseret af esteraser til den biologisk aktive latanoprostsyre. Prodruget

absorberes godt gennem cornea, og alt lægemiddelstof, der passerer over i kammervandet,

hydrolyseres ved passagen gennem cornea. Studier med lokal administration af latanoprost

hos mennesker tyder på, at den maksimale koncentration i kammervandet, ca. 15-30 ng/ml,

nås efter ca. 2 timer. Efter lokal applikation hos aber fordeles latanoprost primært i forreste

kammer, bindehinder og øjenlåg.

Latanoprostsyren har en plasmaclearance på 0,4 l/time/kg og et lille fordelingsvolumen,

0,16 l/kg, hvilket resulterer i en kort plasmahalveringstid, 17 minutter. Efter lokal okulær

administration er den systemiske biotilgængelighed af latanoprostsyren 45 %.

Latanoprostsyren har en plasmaproteinbinding på 87 %.

Der er stort set ingen metabolisme af latanoprostsyren i øjet. Hovedmetabolismen foregår i

leveren. I dyreforsøg udviser hovedmetabolitterne, 1,2-dinor og 1,2,3,4-

tetranormetabolitterne, ingen eller kun svag biologisk aktivitet, og metabolitterne udskilles

primært via urinen.

Timolol

Den maksimale timololkoncentration i kammervandet nås ca. 1 time efter lokal

administration af øjendråber. En del af dosis absorberes systemisk, og efter lokal

administration af en øjendråbe i hvert øje en gang daglig (300 mikrogram/dag) nås efter

10-20 minutter maksimum plasmakoncentrationen, 1 ng/ml. Plasmahalveringstiden for

timolol er ca. 6 timer. Timolol bliver i stor udstrækning metaboliseret i leveren.

Metabolitterne udskilles via urinen sammen med noget uomdannet timolol.

Latanoprost/timolol øjendråber

Der er ikke observeret nogen farmakokinetiske interaktioner mellem latanoprost og

timolol, skønt der er en tendens til en fordobling i koncentrationen af latanoprostsyren i

kammervandet 1-4 timer efter administration af latanoprost/timolol øjendråber

sammenlignet med monoterapi.

48671_spc.docx

Side 10 af 12

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil for de enkelte stoffer er godt belyst. Der er

ikke set nogle okulære eller systemiske bivirkninger hos kaniner behandlet lokalt med den

faste kombination eller med samtidig administration af latanoprost- og timololøjendråber.

Farmakologiske, genotoksiske og karcinogene sikkerhedsstudier på hvert enkelt stof

indikerede ingen speciel risiko for mennesker. Latanoprost påvirker ikke corneasårheling

hos kaniner. Timolol hæmmer derimod processen i kanin- og abeøjne, når timolol

administreres hyppigere end en gang daglig.

Latanoprost påvirker ikke fertiliteten hos han- og hunrotter, og der er ikke set nogen

teratogen effekt hos rotter og kaniner. Der blev ikke observeret embryotoksicitet hos rotter

efter intravenøs indgift af op til 250 mikrogram/kg/dag. Latanoprost forårsagede imidlertid

embryoføtal toksicitet i form af en øget hyppighed af sen resorption og abort samt en

nedsat fostervægt hos kaniner efter intravenøs indgift af 5 mikrogram/kg/dag (ca. 100

gange den kliniske dosis) og højere.

Timolol påvirker ikke fertiliteten hos han- og hunrotter, og der er ikke set nogen teratogen

effekt hos mus, rotter og kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Natriumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

In vitro undersøgelser har vist, at der sker en udfældning, når øjendråber indeholdende

thiomersal blandes sammen med latanoprost. Hvis sådanne lægemidler bruges samtidigt

med Glauprostol, bør administrationen ske med et tidsinterval på mindst 5 minutter.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaringstid efter åbning af flasken: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Skal opbevares i køleskab (2-8 ºC).

Efter anbrud må øjendråberne ikke opbevares over 25 ºC.

Opbevar flasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml LDPE flaske med HDPE dråbeindsats, HDPE skruelåg og LDPE sikkerhedshætte.

Hver flaske indeholder 2,5 ml øjendråber.

Pakningsstørrelser: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

48671_spc.docx

Side 11 af 12

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

48671

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juli 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. december 2017

48671_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her