Giona Easyhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Giona Easyhaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Giona Easyhaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36040
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dos

Giona Easyhaler 200 mikrogram/dos

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dos

Inhalationspulver

Budesonid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel fi nner du information om:

1. Vad Giona Easyhaler är och vad det används för

2. Innan du använder Giona Easyhaler

3. Hur du använder Giona Easyhaler

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Giona Easyhaler ska förvaras

6. Övriga upplysningar

1. VAD GIONA EASYHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Giona Easyhaler är ett läkemedel som kallas för ”förebyggande” läkemedel. Det behandlar

infl ammationen och används för att förebygga astmasymtom. Det tillhör en grupp läkemedel

som kallas kortikosteroider.

Budesonid stoppar INTE en astmaattack som redan har börjat. Därför måste du alltid ha ett

snabbverkande luftrörsvidgande, ”lindrande” läkemedel (en beta

-agonist) med dig.

Budesonid pulver är förpackat i en inhalator som kallas Easyhaler. Du inandas (inhalerar) pulvret

i lungorna genom munstycket på inhalatorn.

2. INNAN DU ANVÄNDER GIONA EASYHALER

Använd inte Giona Easyhaler om du är allergisk (överkänslig):

• mot budesonid

• mot mjölkprotein (hjälpämnet laktos innehåller mjölkprotein).

Kontakta läkaren för att byta till ett annat läkemedel.

Var särskilt försiktig med Giona Easyhaler

Tala om för läkaren innan du använder Giona Easyhaler om du har:

• lungtuberkulos

• obehandlade bakterie-, virus- eller svampinfektioner i munnen, luftvägarna eller lungorna

• allvarlig leversjukdom.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkaren om du använder:

- läkemedel du tar via näsan som innehåller kortikosteroider

- kortikosteroidtabletter (t.ex. kortisontabletter)

- läkemedel mot svamp som innehåller itrakonazol eller ketokonazol.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Fråga läkaren om råd innan du använder Giona Easyhaler om du är gravid, planerar att bli gra-

vid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Giona Easyhaler har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbe-

ten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar fi nns i andra avsnitt. Läs därför all informa-

tion i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Giona Easyhaler

Giona Easyhaler inhalationspulver innehåller en liten mängd laktos, som troligen inte leder till

några problem även om du har laktosintolerans (inte tål laktos). Om din läkare har berättat att

du inte tål vissa sockerarter, tala med läkaren innan du tar läkemedlet.

Laktos innehåller mjölkprotein som kan orsaka en allergisk reaktion.

3 HUR DU ANVÄNDER GIONA EASYHALER

Se ”Anvisningar för användning av Easyhaler” i slutet av den här bipacksedeln.

Effekten av budesonid kan märkas efter några dagars behandling men den maximala effek-

ten nås först efter några veckor. Du ska använda Giona Easyhaler regelbundet för att förhindra

astmatisk infl ammation. Du ska fortsätta ta läkemedlet regelbundet enligt anvisningarna, även

om du inte har några symtom.

Din läkare har ordinerat en lämplig styrka och dos till dig. Följ läkarens anvisningar noggrant.

Den vanliga dosen för vuxna och barn från 6 års ålder:

• 1–2 doser inhaleras morgon och kväll eller en gång dagligen på kvällen.

När behandlingen pågår kan läkaren från tid till annan justera dosen för att hitta den lägsta dos

som krävs för att kontrollera din astma (underhållsdosen).

Om Giona Easyhaler ska användas av ditt barn, kontrollera att han/hon kan använda den på

rätt sätt.

Förutom den förebyggande Giona Easyhaler, behöver du också ett luftrörsvidgande preparat

som lindrar:

Budesonid stoppar INTE en astmaattack som redan har börjat. Därför måste du alltid ha ett

snabbbverkande luftrörsvidgande, lindrande läkemedel (en beta

-agonist) med dig om du får

akuta astmasymtom.

Om du regelbundet använder ett lindrande inhalationsläkemedel (beta

-agonist) ska du inhalera

det före Giona Easyhaler (förebyggande).

Försämring av astmasymtomen under behandling:

Kontakta läkaren så snart som möjligt om:

• du får väsande och pipande andning eller om åtstramningen i bröstet förvärras under

behandlingen

• du måste använda det lindrande inhalationsläkemedlet oftare än tidigare

• det lindrande inhalationsläkemedlet inte hjälper lika bra som tidigare

Din astma kan ha försämrats och du kan behöva extra behandling.

Ersätta kortikosteroidtabletter med Giona Easyhaler:

Tala om för läkaren om du använder kortikosteroidtabletter (t.ex. kortisontabletter) för att

behandla din astma.

Din läkare kan be dig att successivt minska antalet tabletter och slutligen upphöra med behand-

lingen inom några veckor. Om du känner dig dålig under övergångsperioden, kontakta läkaren

men sluta inte använda Giona Easyhaler.

Om du har använt för stor mängd av Giona Easyhaler

Om du har tagit en större dos eller fl er doser än du ordinerats, tala om det för läkaren så snart som

möjligt. Du ska fortsätta använda Giona Easyhaler om inte läkaren ger dig annan information.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Giona Easyhaler

Om du har glömt en dos, ta en så snart som möjligt eller ta nästa dos när det är dags för den.

Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.

Om du slutar använda Giona Easyhaler

Sluta inte använda Giona Easyhaler utan att kontakta läkaren. Om du plötsligt slutar ta läke-

medlet, kan din astma försämras.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Giona Easyhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver

inte få dem.

Vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 av 10 men fl er än 1 av 100)

Irritation i halsen, hes röst, sväljningsproblem, hosta och svampinfektion (torsk) i mun eller

hals. Om du får någon av dessa biverkningar ska du inte sluta ta Giona Easyhaler. Tala med

din läkare.

Du kan hjälpa till att förebygga de ovan nämnda biverkningarna genom att skölja mun och hals

med vatten eller borsta tänderna efter varje gång du har tagit en dos. Svälj inte sköljvattnet

utan spotta ut det.

Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 1 000 men fl er än 1 av 10 000)

För mycket eller för lite kortisol i blodet. Depression, aggressivitet, irritabilitet, oro, psykos (för-

ändrad verklighetsuppfattning), rastlöshet, ökad motorisk aktivitet (svårigheter att vara stilla).

Hudutslag. Beteendeförändringar och tillväxthämning hos barn.

Mycket sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 10 000)

Underaktiv binjure (körtel bredvid njurarna). Nervositet. Grå starr (katarakt), grön starr (glau-

kom). Nedsatt benmineraldensitet (benskörhet).

Kontakta läkare om du tror att du kan ha någon av dessa sällsynta biverkningar, eller om du är

orolig för att eventuellt få dem.

Sällsynt allvarlig allergisk reaktion:

Vid klåda, utslag, hudrodnad, svullna ögonlock, läppar, ansikte eller hals, väsande och pipande

andning, lågt blodtryck eller kollaps strax efter att du tagit en dos ska du göra följande:

• sluta ta Giona Easyhaler

• sök omedelbart läkare

Andfåddhet omedelbart efter dosering:

I sällsynta fall kan inhalerade läkemedel leda till ökat väsande och pipande andningsljud och

andfåddhet (bronkospasm) omedelbart efter dosering. Om detta inträffar:

• sluta ta Giona Easyhaler

• ta ett snabbverkande luftrörsvidgande lindrande preparat

• sök omedelbart läkare.

5. HUR GIONA EASYHALER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Före den första användningen: förvaras i oöppnad laminatpåse.

Efter att laminatpåsen öppnats: förvaras vid högst 30 °C i skydd mot fukt. Easyhaler bör för-

varas i sitt fodral.

Byt ut Giona Easyhaler senast 6 månader efter att du öppnat laminatpåsen. Skriv ned det datum

du öppnade påsen för att hjälpa dig komma ihåg: __________

Om din Giona Easyhaler blir fuktig måste du byta ut den mot en ny.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är budesonid

- Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt eller nästan vitt pulver.

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos inhalationspulver

• 200 doser + fodral

• 200 doser

• 2 x 200 doser

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dos inhalationspulver

• 100 doser + fodral

• 100 doser

• 2 x 100 doser

Detta läkemedel är godkänt av medlemsstaterna i EEA under följande namn

Finland

Budesonid Easyhaler

Spanien

Budesonida Easyhaler

Belgien

Budesonide Easyhaler Sandoz

Tyskland

Budesonid Sandoz Easyhaler

Nederländerna

Budesonide Sandoz Easyhaler

Storbritannien

Easyhaler Budesonide

Norge, Sverige, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Österrike

Giona Easyhaler

Estland, Polen, Litauen, Lettland, Ungern, Slovenien

Neplit Easyhaler

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906, 170 09 Solna

Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1, FI-02200 Esbo, Finland

Denna bipacksedel godkändes senast 2008-07-15

Information om Giona Easyhaler, inhalationspulver,

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dosis

Giona Easyhaler 200 mikrogram/dosis

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dosis

Budesonid

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel

- Gem indlægssedlen. Du får muligvis brug for at læse den igen.

- Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte din læge eller apotek.

- Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt, og du bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine egne.

- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De/du får bivirkninger som

ikke er nævnt her

I denne indlægsseddel er der oplysning om:

1. Giona Easyhalers virkning og hvad du skal bruge den til

2. Dette skal du vide, før du begynder at bruge Giona Easyhaler

3. Sådan skal du bruge Giona Easyhaler

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Giona Easyhaler

6. Yderligere oplysninger

1. GIONA EASYHALERS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering en angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Giona Easyhaler er medicin til forebyggende behandling. Den behandler infl ammation og bru-

ges til at forebygge symptomer på astma. Den tilhører gruppen af lægemidler, der hedder

kortikosteroider

Budesonid er ikke egnet til astmaanfald. Den vil ikke stoppe et astmaanfald, som allerede er

startet. Hav derfor altid en hurtigtvirkende bronkodilator (beta-2-agonist) til astmaanfald på

dig (sædvanligvis blå).

Lægemidlet er et tørt pulver som leveres i en inhalator: easyhaler. Du kan inhalere pulveret ned

til dine lunger gennem mundstykket på inhalatoren.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER GIONA EASYHALER

Brug ikke Giona Easyhaler hvis du er overfølsom (allergisk) over for:

• det aktive stof budesonid

• mælkeprotein (hjælpestoffet lactose indeholder mælkeprotein)

Hvis du har lactoseintolerans se nedenfor under ”vigtige oplysninger om nogle af indholdsstof-

ferne i Giona Easyhaler”.

Hvis du er allergisk, eller tror du er det, så kontakt din læge før du bruger inhalatoren.

Vær ekstra forsigtig med at tage Giona Easyhaler:

• hvis du har haft tuberkulose eller tidligere er blevet behandlet for dette

• hvis du har ubehandlet bakterie-, virus- eller svampeinfektion i din mund, luftveje eller lunger

• hvis du har en leversygdom

Brug af anden medicin sammen med Giona Easyhaler

Informer lægen, hvis du bruger:

• næsespray som indeholder kortikosteroid

• kortikosteroid tabletter

• itrakonazol eller ketokonazol (mod svamp)

Informer altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har brugt det for nyligt.

Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlæ-

gemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen før du tager nogen form for medicin. Dette gælder især hvis du er gra-

vid, planlægger at blive gravid eller ammer.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Giona Easyhaler påvirker ikke evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Giona Easyhaler

Giona Easyhaler inhalationspulver indeholder laktose i så små mængder, at det sandsynligvis

ikke vil give problemer, selvom du ikke tåler laktose. Kontakt lægen før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Laktose indeholder mælkeproteiner, som kan forårsage en allergisk reaktion.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE GIONA EASYHALER

Tag altid Giona Easyhaler nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket.

Se brugsanvisning til sidst i indlægssedlen.

Effekten af budesonid indsætter efter få dages behandling, og når maksimum efter nogle

ugers behandling. Derfor skal Giona Easyhaler bruges regelmæssigt for at forebygge ast-

matisk infl ammation. Behandlingen bør fortsættes ifølge instruktionerne selvom du ikke har

symptomer på astma.

Lægen har tilpasset doseringen specielt til dig. Det er derfor vigtigt, at du følger lægens

dosering.

Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 6 år er:

1-2 doser inhaleres om morgenen og om aftenen eller én gang daglig om aftenen

Mens behandlingen fortsætter, kan din læge fra tid til anden justere dosis, så man fi nde den

laveste mulige dosering for at kontrollere din astma (vedligeholdelses-dosis).

Hvis Giona Easyhaler anvendes til dit barn, er det vigtigt at bruge inhalatoren rigtig ifølge

lægens anvisning.

Sammen med den forebyggende behandling, Giona Easyhaler, har du også behov for en hur-

tigtvirkende bronkodilator:

Budesonid vil IKKE stoppe et astma-anfald som allerede er startet. Det er derfor vigtigt, at

du altid har din hurtigtvirkende beta

-agonist på dig (sædvanligvis blå) i tilfælde akut ast-

maanfald.

Hvis du regelmæssigt anvender hurtigtvirkende beta

-agonist, skal du inhalere denne, før du

bruger Giona Easyhaler.

Forværring af astma symptomer under behandling:

Kontakt din læge hurtigst muligt, hvis:

• du har vejrtrækningsbesvær eller trykken i brystet under behandling

• du har behov for at bruge din hurtigtvirkende beta

-agonist oftere end før

• din hurtigtvirkende beta

-agonist ikke virker lige så godt som tidligere

Din astma kan muligvis værre forværret, og du kan muligvis have behov for yderlig behandling.

Erstatning af kortikosteroid tabletter med Giona Easyhaler

Fortæl din læge hvis du bruger kortikosteroid tabletter (f.eks. kortison tabletter) for at behandle

din astma. Din læge vil muligvis herefter bede dig om gradvist at nedtrappe antallet af tabletter,

indtil du efter et par uger så stopper behandlingen. Hvis føler dig utilpas i denne overgangspe-

riode fortsæt da med at bruge Giona Easyhaler og informer din læge.

Hvis du anvender mere Giona Easyhaler, end du bør

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere af Giona Easyhaler, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Du bør fortsætte brugen af Giona

Easyhaler medmindre lægen giver dig anden information.

Hvis du glemmer at tage Giona Easyhaler

Hvis du glemmer en dosis, tager du den, så snart du husker det. Hvis det er lige før, at du skal

tage din næste dosis, nøjes du med den. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for en glemt

dosis. Husk at det er vigtigt at tage din medicin på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du stopper med at tage Giona Easyhaler

Undgå at afbryde behandlingen med Giona Easyhaler uden at kontakte lægen. Hvis du afbryder

behandling meget pludseligt, kan det forværre din astma.

4. BIVIRKNINGER

Giona Easyhaler kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (optræder hos færre end 1 ud af 10 patienter men fl ere end

1 ud af 100)

Inhaleret budesonid kan nogle gange give øm hals, hæshed, hoste eller synkebesvær. Budeso-

nid kan også forårsage trøske (svampeinfektion) i munden eller halsen. Hvis du oplever nogle af

disse bivirkninger, skal du ikke standse behandlingen, men kontakte din læge hurtigst muligt.

Ved at skylle munden og halsen med vand efter hver inhalation eller børste tænderne, kan du

undgå disse ufarlige bivirkninger. Du skal spytte, det vand du skyller munden med, ud. Du må

ikke synke det.

Sjældne bivirkninger: (optræder hos færre end 1 ud af 1000 patienter men fl ere end

1 ud af 10.000)

For højt eller lavt indhold af kortisol i blodet. Depression, aggressive reaktioner, irritabilitet,

angst, psykose (tab af virkelighedsfornemmelse), rastløshed, øget motorisk aktivitet (problemer

med at sidde stille), udslæt og andre hudproblemer, vækst- og adfærdsforstyrrelser hos børn

Meget sjældne bivirkninger (optræder hos færre end 1 ud af 10.000)

Nervøsitet, nedsat binyrefunktion, grå stær (kan påvirke synet), glaukom (forhøjet tryk i øjet),

nedsat mineraltæthed i knoglerne.

Kontakt din læge snarest mulig, hvis du tror, at du måske har en af disse bivirkninger, eller hvis

du er bekymret for at få en af disse.

Sjælden allergisk reaktion:

Hvis du oplever kløe, udslet, oplever hævelser af øjenlåg læber ansigt, tunge og/eller Svælg, ople-

ver for lavt blodtryk eller kollaps kort efter indtagelse af Giona Easyhaler, bør du gøre følgende:

• afbryd behandlingen med Giona Easyhaler

• kontakt omgående din læge eller skadestue

Åndenød kort efter dosering:

I sjældne tilfælde kan inhalation af medicin forårsage forværring af symptomerne som hivende

vejrtrækning og åndenød (bronkospasmer). Hvis dette sker:

• stop med at bruge Giona Easyhaler

• anvend din inhalator mod astmaanfald (sædvanligvis blå)

• kontakt omgående din læge eller skadestue

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem der står her, så bivirkningerne

kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirk-

ninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du fi nder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

A. Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem

gånger (fi gur 3a eller 3b) för rätt pulverfl öde och rätt

dos. Håll därefter Easyhaler upprätt.

B. Klick

Håll Easyhaler mellan fi ngret och tummen och tryck en

gång tills du hör ett klick (fi gur 4a eller 4b) och låt den

klicka tillbaka för att dosera pulver i inhalationskana-

len i munstycket. Fortsätt hålla Easyhaler upprätt.

Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en

gång, se avsnittet OBS! (fi gur 6a eller 6b).

C. Inhalera

I sittande eller stående

• Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och

slut läpparna ordentligt runt inhalatorn.

• Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler

(fi gur 5a eller 5b).

• Ta bort Easyhaler från munnen.

• Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter nor-

malt.

Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom

det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt

OBS! (fi gur 6a eller 6b).

Upprepa A, B och C om du har ordinerats mer än

en dos.

Sätt

tillbaka

skyddshuven

munstycket.

Stäng

fodralet om du använder det.

Skölj

Skölj munnen och halsen och spotta ut vattnet. Det

minskar risken för svampinfektion (torsk).

OBS!

Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du

har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i

den, knacka på munstycket för att tömma ut pulv-

ret på bordet eller i handfl atan (fi gur 6a eller 6b). Det

säkerställer korrekt dosering.

Börja därefter igen med steg A, B och C.

RENGÖRING

Rengör munstycket minst en gång i veckan med en

ren, torr trasa eller en servett. Använd inte vatten eller

andra vätskor, pulvret är fuktkänsligt. Om du använ-

der fodralet kan du ta ut Easyhaler för att torka av

den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta

skyddshuven på munstycket för att förhindra dose-

ring av misstag.

SKAFFA EN NY EASYHALER

Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många

doser det fi nns kvar (fi gur 7a eller 7b). Räkneverket

snurrar efter var 5:e dosering. När siffrorna blir röda

fi nns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny

Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När

räkneverket når 0 måste du byta ut Easyhaler även

om du fortfarande kan se pulvret i fönstret på baksi-

dan av Easyhaler (fi gur 8).

Spara fodralet till nästa Easyhaler.

Figur 5a.

Figur 5b.

Figur 6a.

Figur 6b.

Figur 4a.

Figur 4b.

Figur 8.

Fönster

Figur 2.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER

Giona Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa anvisningar först.

De talar om vad du ska göra och vad du ska vara uppmärksam på.

Figur 1.

Inhalator

Munstycke

Skyddshuv

Fodral

Figur 3a.

Figur 3b.

PACKA UPP EASYHALER

Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att

hålla pulvret torrt. Öppna inte påsen förrän du är

redo att börja använda Easyhaler.

Det fi nns ett fodral som är frivilligt att använda. Om du

inte använder fodralet, gå vidare till avsnittet ”Ta en

dos från Giona Easyhaler (se b-fi gurerna).

Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (fi gur 2).

Kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på

Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler doserar av

misstag).

Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler

omedelbart.

TA EN DOS FRÅN GIONA EASYHALER

Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel

ska du ta det först.

Öppna fodralet om du använder det.

Ta bort skyddshuven.

JAAKKOO-TAARA OY

RUISSALONTIE 4

20200 TURKU

FINLAND

Approved for printing Date/Sign

New Proof

required

Approved

Date:

Client:

Dimensions (mm):

Folding of leaflet

Unfolded

(W x L mm):

Folded

(W x L mm):

Font size:

JT Job No.:

Item No.:

Reeling:

Colors:

Drawn up: Taija Oksanen

OS: Mac /

Tel: +358 (0)207 917 600

Fax: +358 (0)207 917 649

E-mail: repro.jt@jt.fi

www.jt.fi

Colours are referential.

Please add changes as clearly as possible.

NOTE! We will charge changes that are against manuscript.

JT is not responsible of mistakes in approved proof.

6/11/2008

Orion Oyj

200 x 620

200 x 310

8 pt

173402

106599-4

Black

InDesign CS3

Figur 7a.

Figur 7b.

Räkneverk

Räkneverk

106599-4

173402 106599-4 Giona Easyhaler.indd 1

173402 106599-4 Giona Easyhaler.indd 1

6.11.2008 13:19:40

6.11.2008 13:19:40

5. OPBEVARING AF GIONA EASYHALER

Opbevaring af Easyhaleren

Opbevares utilgængeligt for børn.

Giona Easyhaler skal opbevares i originalpakningen indtil brug.

Opbevares ved højst 30° C efter folieposen er åbnet. Opbevares beskyttet mod fugt. Det anbe-

fales at opbevare Easyhaleren i beskyttelseshylstret.

Efter aluminiumsfolien er åbnet er holdbarheden 6 måneder. Skriv datoen for åbningen af alu-

miniumsfolien ned, så det kan hjælpe dig med at huske fornyelsesdatoen: __________

Hvis Giona Easyhaler udsættes for fugt, skal den udskiftes med en ny.

Anvend ikke Giona Easyhaler efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen.

Af miljø og sikkerhedshensyn bør ubrugte, for gamle eller rester af lægemidler indleveres til

apoteket til destruktion.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Giona Easyhaler indeholder:

- det aktive indholdsstof er budesonid.

- det andet indholdsstof er laktose monohydrat (indeholder små mængder mælkeprotein)

Udseende af Giona Easyhaler og udseende af lægemiddel

Lægemidlet er et tørt hvidt eller næsten hvidt pulver

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dosis og 200 mikrogram/dosis inhalationspulver

• 200 doser + beskyttelseshylster

• 200 doser

• 2 x 200 doser

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver

• 100 doser + beskyttelseshylster

• 100 doser

• 2 x 100 doser

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland

Budesonid Easyhaler

Spanien

Budesonida Easyhaler

Belgien

Budesonide Easyhaler Sandoz

Tyskland

Budesonid Sandoz Easyhaler

Holland

Budesonide Sandoz Easyhaler

Storbritannien

Easyhaler Budesonide

Norge, Sverige, Danmark, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig

Giona Easyhaler

Estland, Polen, Litauen, Letland, Ungarn, Slovenien

Neplit Easyhaler

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8, 3450 Allerød, Danmark

Tlf: 44 52 88 88 Fax: 44 52 88 99

E-Mail: info.dk@meda.se

Fremstiller:

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland

Revideret december 2007

BRUGERVEJLEDNING

Giona Easyhaler er let at bruge. Læs brugervejledningen først: den kan fortælle dig hvad du skal

gøre og hvad du skal være særlig opmærksom på.

UDPAKNING AF EASYHALER

Easyhaleren (Figur 1) er pakket ind i aluminiumsfo-

lie for at holde pulveret tørt. Lad være med at åbne

folien før du er sikker på, at du er klar til at bruge

Easyhaleren.

Beskyttelseshylsteret er valgfrit. Hvis du ikke benyt-

ter dig af beskyttelseshylsteret kan du gå videre til

afsnittet ”Når du skal tage en dosis” (se fi gurerne b).

Åbn beskyttelseshylsteret og sæt Easyhaleren ind

(Figur 2).

Sørg for at beskyttelseshætten dækker mundstyk-

ket på Easyhaleren (dette forhindrer Easyhaleren i at

dosere ved et uheld)

Hvis du ikke bruger Easyhaleren, bør du påsætte

beskyttelseshylsteret med det samme.

NÅR DU SKAL TAGE EN DOSIS

Hvis du også bruger en inhalator til astmaanfald, bør

du bruge denne først.

Åbn beskyttelseshylsteret, hvis du benytter dig af

denne.

Fjern beskyttelseshætten

A. Ryst

Ryst Easyhaleren kraftigt op og ned 3-5 gange (Figur

3a og 3b). Dette gøres for at sikre en korrekt dose-

ring. Hold Easyhaler i en opret position efter omryst-

ningen.

B. Klik

Tryk Easyhaleren sammen mellem tommel- og pege-

fi ngeren indtil der høres et klik (Figur 4a og 4b) og

lad herefter Easyhaleren klikke tilbage i den oprindelig

opretholdte position. Herved frigøres pulveret til ina-

halationskammeret. Nu er dosis klar.

Hvis du tror, at du har trykket mere end én dosis

frem, se afsnittet OBS! (Figur 6a og 6b)

C. Indhaler dosis

Siddende eller stående stilling på følgende måde

• Pust roligt ud, så fuldstændig som muligt (dog IKKE

i Easyhaleren)

• Placer mundstykket i munden mellem tænderne og

luk læberne rundt om mundstykket

• Tag en dyb og kraftig indånding igennem Easyhale-

ren (Figur 5a og 5b)

• Fjern mundstykket fra munden

• Hold vejret i mindst 5 sekunder og træk derefter vej-

ret normalt

Pust aldrig ud gennem Easyhaleren, da dette kan

forstoppe Easyhaleren. Sker dette se afsnittet OBS!

(Figur 6a og 6b)

Hvis du skal tage fl ere doser, gentag da punkt A,

B og C.

Sæt

beskyttelseshætten

mundstykket.

beskyttelseshylsteret hvis du benytter dig af dette.

Skylning

Du bør skylle munden med vand efter hver dosering

for at reducere risikoen for at få en svampeinfekion

(trøske) i mundhulen og svælget.

OBS!

Hvis du klikker Easyhaleren ved et uheld, hvis du tror

du har trykket mere end én dosis frem eller hvis du

kommer til at puste gennem inhalatoren, bank da

mundstykket mod en bordplade eller i din håndfl ade

for at tømme inhalationskammeret for pulver (Figur 6a

og 6b). Dette sikrer en korrekt dosering. Start herefter

med punkterne A, B og C.

RENGØRING

Rengør mundstykket mindst én om ugen med en tør

klud. Brug aldrig vand eller andre væsker til rengøring,

da pulveret i inhalatoren er meget følsom overfor fugt.

Hvis du benytter dig af beskyttelseshylsteret, kan du

tage Easyhaleren ud for at tørre den af. Når du sæt-

ter inhalatoren tilbage i beskyttelseshylsteret skal du

huske at påføre beskyttelseshætten, som herved sik-

rer, at Easyhaleren ikke doserer ved et uheld.

UDKIFTNING AF EASYHALER

Easyhaleren har et tællehjul, som viser hvor mange

doser der er igen (Figur 7a og 7b). Tælleren tæller ned

for hver femte dosis. Markeringen i tælleren bliver rød,

når der er 20 doser tilbage. Hvis du ikke allerede har

skaffet en ny Easyhaler kontakt da din læge for at få

fornyet din recept. Når tælleren når 0 skal du erstatte

Easyhaleren med en ny, selvom du stadig kan se pul-

ver via den gennemsigtige bagside (Figur 8).

Gem beskyttelseshylsteret til den næste Easyhaler.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

GIONA EASYHALER

100 mikrogram/dose, 200 mikrogram/dose og 400 mikrogram/dose

Inhalasjonspulver

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

- Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade

dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget fi nner du informasjon om:

1. Hva Giona Easyhaler er, og hva det brukes mot

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Giona Easyhaler

3. Hvordan du bruker Giona Easyhaler

4. Mulige bivirkninger

5. Oppbevaring av Giona Easyhaler

6. Ytterligere informasjon

1. HVA GIONA EASYHALER

ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/ eller med

en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt

på apoteketiketten.

Giona Easyhaler er et legemiddel som kalles ”forebyggende”. Det behandler betennelsen og

brukes for å forebygge astmasymptomer. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles kor-

tikosteroider.

Budesonid stopper IKKE et astmaanfall som allerede har begynt. Derfor må du alltid ha et hur-

tigvirkende luftrørsutvidende lindrende preparat (en beta

-agonist) med deg.

Budesonid pulver er pakket i en inhalator som kalles Easyhaler. Du inhalerer pulveret i lungene

gjennom munnstykket på inhalatoren.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER GIONA EASYHALER

Bruk ikke Giona Easyhaler:

• hvis du er overfølsom (allergisk) overfor virkestoffet budesonid eller melkeproteiner (hjelpe-

stoffet laktose inneholder melkeproteiner). Hvis du er allergisk eller tror du er det, kontakt

lege før du bruker inhalatoren.

Vis forsiktighet ved bruk av Giona Easyhaler:

Rådfør deg med legen før du bruker Giona Easyhaler om du har:

• Lungetuberkulose

• Noen ubehandlede bakterie-, virus- eller soppinfeksjoner i munnen, luftveiene eller lungene

• Alvorlig leversykdom

Bruk av andre legemidler sammen med Giona Easyhaler:

Informer legen hvis du bruker:

• Legemidler som du tar via nesen som inneholder kortikosteroider

• Kortikosteroidtabletter (for eksempel kortisontabletter)

• Legemidler mot sopp som inneholder itrakonazol eller ketokonazol

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler,

dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du bruker Giona Easyhaler hvis du er gravid, planlegger å bli gravid

eller om du ammer.

Bilkjøring og bruk av maskiner:

Giona Easyhaler har ingen kjent virkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke

din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.

Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Giona Easyhaler:

Den lille mengden laktose i Giona Easyhaler vil lite trolig forårsake problemer hos pasienter med

laktoseintoleranse. Rådfør deg med lege før bruk hvis du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis

du er allergisk mot melkeproteiner.

Laktose inneholder melkeprotein som kan forårsake en allergisk reaksjon.

3. HVORDAN DU BRUKER GIONA EASYHALER

Se bruksanvisning på slutten av pakningsvedlegget.

Bruk alltid Giona Easyhaler slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen din eller apoteket hvis

du er usikker.

Effekten av budesonid kan merkes etter noen dagers behandling, men den maksimale effekten

nås først etter noen uker. Du må bruke Giona Easyhaler regelmessig for å forhindre en astma-

tisk betennelse. Du må fortsette å ta medisinen regelmessig selv om du ikke har symptomer.

Legen har tilpasset dosen spesielt til deg. Følg legens anvisning nøye.

Den vanlige dosen for voksne og barn fra 6 års alder:

1-2 doser inhaleres morgen og kveld eller en gang om kvelden.

Legen kan innimellom justere dosen for å fi nne den laveste nødvendige dosen som kontrollerer

astmaen (vedlikeholdsdosen).

Dersom Giona Easyhaler brukes til barnet ditt, bør du kontrollere at han/ hun bruker inhala-

toren riktig.

I tillegg til den forebyggende Giona Easyhaler, trenger du også et luftrørsutvidende preparat som

lindrer: Budesonid stopper IKKE et astma-anfall som allerede er begynt. Derfor må du alltid ha

et hurtigvirkende luftrørsutvidende, lindrende preparat (en beta

2

-agonist) med deg om du får

akutte astmasymptomer.

Hvis du regelmessig bruker et lindrende inhalasjonspreparat (beta

2

-agonist) skal du inhalere

dette før Giona Easyhaler (forebyggende).

Forverrelse av astmasymptomer under behandling:

Kontakt legen så snart som mulig hvis:

• Du får hvesende og pipende pust eller om strammingen i luftveiene forverres under

behandlingen

• Du må bruke det lindrende inhalasjonspreparatet oftere enn tidligere

• Det lindrende inhalasjonspreparatet ikke hjelper like bra som tidligere

Din astma kan ha blitt verre og det kan hende du behøver ekstra behandling

Erstatte kortikosteroidtabletter med Giona Easyhaler:

Kontakt legen hvis du bruker kortikosteroidtabletter (for eksempel kortisontabletter) for å

behandle din astma. Legen din kan be deg om å gradvis minske antallet tabletter og til sist

slutte med behandlingen innen noen uker. Kontakt legen hvis du føler deg dårlig i overgangs-

perioden, men fortsett å ta Giona Easyhaler.

Du bør skylle munnen med vann eller pusse tennene etter hvert doseringstilfelle for å redusere

risikoen for å få en soppinfeksjon i munnhule og svelg.

Dersom du tar for mye av Giona Easyhaler

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye

legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om lege-

midlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Giona Easyhaler

Hvis du glemmer en dose, ta den så snart du husker det, eller ta neste dose når det er tid for

den. Det er best å ta legemidlet til samme tidspunkt hver dag. Du må ikke ta en dobbelt dose

som erstatning for en glemt dose.

Hvis du slutter å ta Giona Easyhaler

Slutt ikke å bruke Giona Easyhaler uten å kontakte legen. Hvis du plutselig slutter å ta legemid-

let kan astmaen din forverres.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Giona Easyhaler ha bivirkninger, men ikke alle får det..

Vanlige bivirkninger (opptrer hos fl ere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):

Inhalert budesonid kan noen ganger gi sår hals, heshet, hoste eller svelgeproblemer. Bude-

sonid kan også forårsake trøske (soppinfeksjon) i munnen. Ved å skylle munnen med vann

etter hver inhalasjon eller pusse tennene, kan du unngå disse ufarlige bivirkningene. Hvis du

opplever noen av disse bivirkningene skal du ikke stoppe behandlingen, men kontakte lege så

snart som mulig.

Sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):

For mye eller for lite kortisol i blodet. Depresjon, aggressive reaksjoner, irritabilitet, uro, psykose

(endret virkelighetsoppfattelse), rastløshet, økt motorisk aktivitet (vanskeligheter med å sitte

stille). Hudutslett. Adferdsendring og vekstforstyrrelser hos barn.

Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):

Nervøsitet, nedsatt funksjon av binyrene, grå stær (kan påvirke synet), glaukom (økt trykk i

øyet), minsket bentetthet.

Kontakt lege så snart som mulig hvis du tror du kanskje har noen av disse sjeldne eller svært

sjeldne bivirkningene eller hvis du er bekymret for å få noen av dem.

Enkelte kan oppleve å få en allergisk reaksjon mot budesonid eller laktose, som inneholder

små mengder melkeprotein, men dette er svært sjeldent. I de mest alvorlige tilfellene kan

såkalte anafylaktiske reaksjoner eller angioødem forekomme. Slutt å ta Giona Easyhaler og

kontakt lege umiddelbart hvis du merker hevelse i bl.a. ansikt, tunge og/eller svelg og/eller

svelgevansker, eller utslett sammen med pustevansker (angioødem).

I sjeldne tilfeller kan legemidler til inhalasjon forårsake forverring av hvesende pust og kortpus-

tethet like etter inhalasjon. Dersom dette oppstår, avbryt behandlingen med Giona Easyhaler

og bruk inhalatoren til astmaanfall (vanligvis blå). Kontakt lege omgående.

Informer lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette paknings-

vedlegget.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER GIONA

EASYHALER

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Før første gangs bruk av Giona Easyhaler skal den oppbevares i originalpakningen (folieposen).

Oppbevares ved høyst 30 ºC etter at folieposen er åpnet. Oppbevares beskyttet mot fuktighet.

Det anbefales å oppbevare Easyhaleren i beskyttelseshylsteret.

Hvis Giona Easyhaler utsettes for fuktighet, skal den byttes ut med en ny.

Bruk ikke Giona Easyhaler etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apo-

teket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til

å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Giona Easyhaler

Virkestoff er budesonid.

Hjelpestoffer er:

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose: 4 mg laktosemonohydrat per dose.

Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose: 8 mg laktosemonohydrat per dose

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose: 16 mg laktosemonohydrat per dose.

Hvordan Giona Easyhaler ser ut og innholdet i pakningen

Hvitt eller nesten hvitt pulver

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose og 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

200 doser + beskyttelseshylster

200 doser

2 x 200 doser

Giona 400 mikrogram/dose

100 doser + beskyttelseshylster

100 doser

2 x 100 doser

Dette legemidlet er godkjent av medlemsstatene i EØS med følgende navn

Finland: Budesonid Easyhaler

Spania: Budesonida Easyhaler

Belgia: Budesonide Easyhaler Sandoz

Tyskland: Budesonid Sandoz Easyhaler

Nederland: Budesonide Sandoz Easyhaler

Storbritannia: Easyhaler Budesonide

Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike: Giona Easyhaler

Estland, Polen, Litauen,Latvia, Ungarn, Slovenia: Neplit Easyhaler

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Meda A/S

Askerveien 61

1384 Asker

Tlf.: 66 75 33 00

Fax: 66 75 33 33

E-mail: info@osl.meda.se

Tilvirker:

Orion Corporation

02200 Espoo, Finland

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 2008-09-10

BRUKSANVISNING FOR EASYHALER

Giona Easyhaler er lett å bruke. Les igjennom denne bruksanvisningen først.

Den forteller hva du skal gjøre og hva du bør være oppmerksom på.

PAKK OPP EASYHALER

Easyhaler (Figur 1) leveres i en foliepose for å holde

pulveret tørt.

Åpne ikke posen før du er klar til å begynne å

bruke Easyhaler.

Det fi nnes et beskyttelseshylster som er frivillig å

bruke.

Hvis du ikke bruker beskyttelseshylsteret, gå videre til

avsnittet ”Ta en dose av Giona Easyhaler” (se fi gur 3b).

Åpne beskyttelseshylsteret og sett inn Easyhaler i

det (fi gur 2). Kontrollere at munnstykkehetten dekker

munnstykket på Easyhaler (det hindrer at Easyhaler

doserer ved en feiltagelse).

Lukk beskyttelseshylsteret hvis du ikke skal bruke

Easyhaler umiddelbart.

TA EN DOSE AV GIONA EASYHALER

Hvis du bruker et luftrørsutvidende inhalasjonsprepa-

rat skal du ta det først.

Åpne beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.

Fjern munnstykkehetten.

A. Rist

Rist Easyhaler kraftig opp og ned tre til fem ganger

(fi gur 3a eller 3b) for riktig pulverstrøm og riktig dose.

Hold deretter Easyhaler i loddrett posisjon.

B. Klikk

Hold Easyhaler mellom pekefi ngeren og tommelen og

trykk en gang til du hører et klikk (fi gur 4a eller 4b) og

la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjons-

kanalen i munnstykket.

Fortsett å holde Easyhaler loddrett.

Hvis du tror at du har trykket på Easyhaler mer enn en

gang, se avsnittet OBS! (fi gur 6a eller 6b).

C. Inhaler

I sittende eller stående stilling

• Pust rolig ut (men IKKE pust ut i Easyhaler).

• Plasser munnstykket i munnen mellom tennene og

lukk leppene rundt munnstykket.

• Pust dypt og kraftig inn (fi gur 5a eller 5b).

• Fjern munnstykket fra munnen

• Hold pusten i minst 5 sekunder, pust deretter

normalt.

Kontroller at du ikke puster ut i Easyhaler, da dette

kan tette den.

Hvis dette inntreffer se avsnitt OBS!

(fi gur 6a eller 6b).

Gjenta A, B og C hvis du har fått foreskrevet mer enn

en dose.

Sett tilbake munnstykkehetten på munnstykket. Lukk

beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.

Skyll

Skyll munnen og halsen og spytt ut vannet. Dette

reduserer risikoen for soppinfeksjon (trøske).

OBS!

Hvis du ved en feiltakelse trykker på Easyhaler, eller

om du har trykket mer enn én gang, eller om du har

pustet ut i den, slå på munnstykket for å tømme ut

pulveret på bordet eller i håndfl aten (fi gur 6a eller 6b).

Dette sikrer korrekt dosering.

Begynn deretter på nytt med trinn A, B og C.

RENGJØRING

Rengjør munnstykket minst en gang i uken med en

ren, tørr klut eller med mykt papir. Bruk ikke vann eller

andre væsker, pulveret er ømfi ntlig for fuktighet.

Hvis du bruker beskyttelseshylster kan du ta ut Easy-

haler for å tørke av den.

Når du setter den tilbake i beskyttelseshylsteret skal

du sette munnstykkehetten på munnstykket for å for-

hindre dosering ved en feiltakelse.

SKAFFE EN NY EASYHALER

Easyhaler har et telleverk som viser hvor mange doser

det fi nnes igjen (fi gur 7a eller 7b). Telleverket teller

ned for hver femte dose.

Når tallene blir røde er det 20 doser igjen.

Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler, kon-

takt legen din for å få en ny resept. Når telleverket står

på 0 må du bytte Easyhaler selv om du fortsatt kan se

pulver i vinduet på baksiden av Easyhaler (fi gur 8).

Spar på beskyttelseshylsteret og bruk det til din neste

Easyhaler.

Figur 2.

Figur 1.

Inhalator

Mundstykke

Beskyttelses-

hætte

Beskyttels-

hylster

Figur 5a.

Figur 5b.

Figur 6a.

Figur 6b.

Figur 4a.

Figur 4b.

Figur 8.

Vindue

Figur 3a.

Figur 3b.

Figur 7a.

Figur 7b.

Dosis-

tæller

Dosis-

tæller

Figur 2.

Figur 1.

Inhalator

Munnstykke

Munnstykkehette

Bekyttelses-

hvlster

Figur 5a.

Figur 5b.

Figur 6a.

Figur 6b.

Figur 4a.

Figur 4b.

Figur 8.

Vindu

Figur 3a.

Figur 3b.

Figur 7a.

Figur 7b.

Telleverk

Telleverk

173402 106599-4 Giona Easyhaler.indd 2

173402 106599-4 Giona Easyhaler.indd 2

6.11.2008 13:19:41

6.11.2008 13:19:41

11-10-2018

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, wordt vandaag gepresenteerd tijdens een congre...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-8-2018

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new multidisciplinary guideline is proposed to address biopharmaceutics classification system (BCS)-based biowaivers. BCS-based biowaivers may be applicable to BCS Class I and III drugs, however BCS-based biowaivers for these two classes are not recognized worldwide. This means that pharmaceutical companies have to follow different approaches in the different regions. This guideline will provide recommendations to support the biopharmaceutics classification of medicinal products and will provide rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-6-2018

Electronic Submissions Update – Reminder that the transition period for current Australian regional specification ends 30 June 2018

Electronic Submissions Update – Reminder that the transition period for current Australian regional specification ends 30 June 2018

Electronic submission update - version 3.1 specifications reminder

Therapeutic Goods Administration - Australia