Genotropin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Genotropin 5,3 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5,3 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Genotropin 5,3 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13402
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. oktober 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Genotropin, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

06617

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Genotropin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1.

Genotropin 1,3 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Et hætteglas indeholder 1,3 mg somatropin*. Efter rekonstitution er koncentrationen af

somatropin 1,3 mg/ml.

2.

Genotropin 5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning med

konserveringsmiddel.

En ampul indeholder 5 mg somatropin*. Efter rekonstitution er koncentrationen af

somatropin 5 mg/ml.

3.

Genotropin 5,3 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning med

konserveringsmiddel.

En ampul indeholder 5,3 mg somatropin*. Efter rekonstitution er koncentrationen af

somatropin 5,3 mg/ml.

4.

Genotropin 12 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning med

konserveringsmiddel.

En ampul indeholder 12 mg somatropin*. Efter rekonstitution er koncentrationen af

somatropin 12 mg/ml.

* produceret i Escherichia coli ved rekombinant DNA-teknologi

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Præsentation 1: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt og

solvens er en klar opløsning.

Præsentation 2-4: Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Tokammerampullen

indeholder et hvidt pulver i det forreste kammer og en klar opløsning i det bageste

kammer.

13402_spc.doc

Side 1 af 19

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Børn

Vækstforstyrrelse pga. utilstrækkelig sekretion af væksthormon (væksthormonmangel) og

vækstforstyrrelse forbundet med Turners syndrom eller kronisk nyreinsufficiens.

Vækstforstyrrelse hos børn med lav højde [nuværende højde standardafvigelsesscore

(SDS) < -2,5 og forældrejusteret højde SDS < -1], som er født for små i forhold til deres

gestationsalder (SGA), med en fødselsvægt og/eller -længde under -2 SD, som ikke har

indhentet den forventede vækst ved 4-årsalderen eller senere [væksthastighed (HV) SDS <

0 i løbet af det seneste år].

Prader-Willis syndrom (PWS), til forbedring af vækst og kropssammensætning. PWS-

diagnosen skal bekræftes ved hjælp af passende genetisk test.

Voksne

Erstatningsterapi hos voksne med udtalt væksthormonmangel.

Væksthormonmangel opstået i voksenlivet

Patienter med svær væksthormonmangel i forbindelse med anden hormonmangel, der

skyldes kendt hypothalamisk eller hypofysær patologi, og som mangler mindst et

hypofysehormon, som ikke er prolaktin. Disse patienter skal gennemgå en passende

dynamisk test til diagnosticering af eller udelukkelse af væksthormonmangel.

Væksthormonmangel opstået i barndommen

Patienter med medfødt, genetisk betinget, erhvervet eller idiopatisk væksthormonmangel i

barndommen. Patienter med væksthormonmangel opstået i barndommen bør få undersøgt

deres evne til at udskille væksthormon efter afsluttet længdevækst. Hos patienter med høj

risiko for vedvarende væksthormonmangel, dvs. medfødte årsager eller

væksthormonmangel sekundært til hypothalamisk eller hypofysær sygdom eller

påvirkning, anses en insulinlignende vækstfaktor-I (IGF-I) SDS < -2 at være tilstrækkeligt

bevis på udtalt væksthormonmangel. IGF-I skal måles, når patienterne ikke har været

behandlet med væksthormon i mindst 4 uger.

Det vil være nødvendigt at foretage en IGF-I bestemmelse samt en væksthormon-

stimuleringstest hos alle andre patienter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen og administrationsplanen er individuel.

Injektionen bør gives subkutant og stedet bør varieres for at undgå lipoatrofi.

Vækstforstyrrelser pga. utilstrækkelig sekretion af væksthormon hos børn

Sædvanligvis anbefales 0,025-0,035 mg/kg/dag eller 0,7-1,0 mg/m

/dag. Højere doser har

været anvendt.

Når væksthormonmangel opstået i barndommen fortsætter i puberteten, bør behandlingen

fortsættes for at opnå fuldstændig somatisk udvikling (f.eks. kropssammensætning og

13402_spc.doc

Side 2 af 19

knoglemasse). Et af de terapeutiske mål i overgangsperioden er vedligeholdelse af normal

maksimal knoglemasse, defineret som en T score > -1 (dvs. standardiseret til gennemsnitlig

voksen maksimal knoglemasse målt ved Dual Energy X-ray Absorptiometri (DXA), hvor

der tages højde for køn og etnisk oprindelse). For doseringsvejledning, se voksenafsnittet

nedenfor.

Prader-Willis syndrom, til forbedring af vækst og kropssammensætning hos børn

Sædvanligvis anbefales 0,035 mg/kg/dag eller 1,0 mg/m

/dag. Den daglige dosis bør ikke

overstige 2,7 mg. Behandlingen bør ikke anvendes til børn med en væksthastighed på

mindre end 1 cm pr. år samt til børn med næsten lukkede epifyser.

Vækstforstyrrelse pga. Turner's syndrom

Dosis på 0,045-0,050 mg/kg/dag eller 1,4 mg/m

/dag anbefales.

Vækstforstyrrelse ved kronisk nyreinsufficiens

Dosis på 0,045-0,050 mg/kg/dag (1,4 mg/m

/dag) anbefales. Højere doser kan være

nødvendige, hvis væksthastigheden er for lav. Dosisjustering kan være nødvendig efter 6

måneders behandling.

Vækstforstyrrelse hos børn med lav højde født for små i forhold til deres gestationsalder

Dosis på 0,035 mg/kg/dag (1 mg/m

/dag) anbefales normalt indtil sluthøjde er nået (se pkt.

5.1). Behandlingen bør afbrydes efter det første behandlingsår, hvis væksthastighed SDS er

under +1. Behandling bør afbrydes, hvis væksthastigheden er < 2 cm/år, og såfremt

bekræftelse er nødvendig, knoglealder er > 14 år (piger) eller > 16 år (drenge), svarende til

lukning af epifyserne.

Anbefalet dosering til pædiatriske patienter

Indikation

mg/kg/dag

mg/m

/dag

Væksthormonmangel hos

børn

0,025-0,035

0,7-1,0

Prader-Willis syndrom hos

børn

0,035

Turners syndrom

0,045-0,050

Kronisk nyreinsufficiens

0,045-0,050

Børn født for små i forhold

til deres gestationsalder

0,035

Væksthormonmangel hos voksne

Den anbefalede dosis til patienter med væksthormonmangel opstået i barndommen, der

fortsætter væksthormonbehandling, er 0,2-0,5 mg/dag. Dosis bør gradvist øges eller

reduceres i henhold til individuelle patientbehov, som bestemmes ud fra IGF-I-

koncentrationen.

Hos patienter med væksthormonmangel opstået i voksenlivet, bør behandlingen begynde

med en lav startdosis, 0,15-0,3 mg/dag. Denne dosis bør øges gradvist i henhold til

individuelle patientbehov, som bestemmes ud fra IGF-I-koncentrationen.

I begge tilfælde, bør behandlingens mål være koncentrationer af IGF-I inden for 2 SDS fra

alderskorrigeret middelværdi. Patienter med normale IGF-I-koncentrationer ved

behandlingens start bør have væksthormon op til et IGF-I-niveau i den øvre del af

normalområdet, men må ikke overstige 2 SDS. Klinisk effekt og bivirkninger kan også

13402_spc.doc

Side 3 af 19

bruges som rettesnor for dosistitrering. Det er velkendt, at der er patienter med

væksthormonmangel, der ikke normaliserer IGF-I-niveauet på trods af et godt klinisk

respons og derfor ikke har behov for en optrapning af dosis. Vedligeholdelsesdosis

overstiger sjældent 1,0 mg/dag. Kvinder kan have behov for højere doser end mænd, og

mænd viser en stigende IGF-I-følsomhed med tiden. Dette medfører en risiko for, at

kvinder er underbehandlede, især kvinder i oral østrogenerstatningsbehandling, mens

mænd er overbehandlede. Nøjagtigheden af væksthormondosis bør derfor kontrolleres hver

6. måned. Da den normale fysiologiske væksthormonproduktion falder med alderen, er

dosisbehovet nedsat. Hos patienter over 60 år bør behandling begyndes med en dosis på

0,1-0,2 mg/dag. Dosis bør øges langsomt i henhold til individuelle patientbehov. Den

mindste effektive dosis bør anvendes. Vedligeholdelsesdosis hos disse patienter overstiger

sjældent 0,5 mg/dag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive indholdsstof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Somatropin må ikke anvendes ved tegn på tumoraktivitet. Intrakranialle tumorer skal være

inaktive og antitumorbehandling gennemført, før patienten sættes i behandling med

væksthormon. Behandlingen skal seponeres ved tegn på tumorvækst.

Genotropin bør ikke anvendes til at fremme væksten hos børn med lukkede epifyser.

Akut kritisk syge patienter med komplikationer efter åben hjertekirurgi, abdominalkirurgi,

multiple ulykkesbetingede traumer, akut respirationssvigt eller lignende tilstande bør ikke

behandles med Genotropin (se pkt. 4.4 for information om patienter i substitutionsbehand-

ling).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diagnosticering og behandling med Genotropin bør påbegyndes og overvåges af læger,

som er tilstrækkeligt kvalificerede og har erfaring i diagnosticering og behandling af

patienter med den aktuelle terapeutiske indikation.

Myositis er en meget sjælden bivirkning, som kan være forbundet med konserverings-

midlet metacresol. Ved myalgi eller uforholdsmæssig smerte på injektionsstedet, bør

myositis overvejes. I tilfælde af myositis bør der anvendes en Genotropinformulering uden

metacresol.

Den maksimale dagsdosis bør ikke overskrides (se pkt. 4.2).

Insulinfølsomhed

Somatropin kan nedsætte insulinfølsomheden. Hos patienter med diabetes mellitus kan det

være nødvendigt at justere insulindosis efter start af somatropinbehandling. Patienter med

diabetes, glucoseintolerans eller andre risikofaktorer for diabetes bør kontrolleres

omhyggeligt under somatropinbehandling.

Thyroideafunktion

Væksthormon øger den ekstrathyroidale udbredning af T4 til T3. Dette kan medføre en

reduktion i serumkoncentrationen af T4 og en stigning i serumkoncentrationen af T3. Mens

de perifere thyroideahormonniveauer har holdt sig inden for referenceværdierne hos de

fleste raske forsøgspersoner, kan hypothyreoidisme teoretisk udvikles hos patienter med

13402_spc.doc

Side 4 af 19

subklinisk hypothyreoidisme. Derfor bør kontrol af thyroideafunktionen udføres hos alle

patienter. Hos patienter med hypothyreoidisme, som får standard substitutionsbehandling,

skal den mulige effekt af væksthormon på thyroideafunktionen kontrolleres omhyggeligt.

Ved væksthormonmangel som følge af behandling for malign sygdom anbefales det at

være opmærksom på tegn på recidiv. Hos patienter, der har overlevet cancer som børn, er

øget risiko for sekundær neoplasme blevet rapporteret hos patienter i behandling med

somatropin efter deres første neoplasme. Intrakranielletumorer, specielt meningeomer, hos

patienter behandlet med strålebehandling af hovedet pga. deres første neoplasme, var de

hyppigste af disse sekundære neoplasmer.

Hos patienter med endokrine forstyrrelser inklusiv væksthormonmangel kan hofteskred

forekomme hyppigere end generelt i befolkningen. Børn, som halter under

væksthormonbehandling, bør undersøges klinisk.

Benign intrakraniel hypertension

I tilfælde af alvorlig eller tilbagevendende hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme og/eller

opkastning anbefales det at foretage fundoskopi med henblik på papilødem. Hvis papil-

ødem diagnosticeres bør diagnosen benign intrakraniel hypertension overvejes, og vækst-

hormonbehandlingen bør i givet fald afbrydes. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke

tilstrækkelig dokumentation til at rådgive specifikt om fortsættelse af væksthormonbehand-

ling hos patienter, som ikke længere har intrakraniel hypertension. Hvis væksthormon-

behandling genoptages, er det nødvendigt omhyggeligt at kontrollere for symptomer på

intrakraniel hypertension.

Leukæmi

Leukæmi er set hos et lille antal patienter med væksthormonmangel. Nogle af disse er

blevet behandlet med somatropin. Der er dog intet der tyder på, at hyppigheden af leukæmi

er højere hos væksthormon-patienter, der ikke er prædisponerede.

Antistoffer

Som med alle lægemidler, som indeholder somatropin, kan en lille del af patienterne

udvikle antistoffer mod Genotropin. Genotropin har ført til dannelse af antistoffer hos ca.

1 % af patienterne. Disse antistoffer har en lav bindingsevne, og vækstraten bliver ikke

påvirket. Test for antistoffer mod somatropin bør udføres hos alle patienter, hvor mangel

på effekt ikke kan forklares på anden vis.

Ældre

Erfaring med behandling af patienter > 80 år er begrænset. Ældre patienter kan være mere

følsomme over for virkningen af Genotropin og er derfor mere udsat for at udvikle

bivirkninger.

Akut kritisk sygdom

Virkningen af Genotropin ved restitution er undersøgt i 2 placebo-kontrollerede forsøg

med 522 kritisk syge voksne patienter med komplikationer efter åben hjertekirurgi,

abdominalkirurgi, multiple ulykkesbetingede traumer eller akut respirationssvigt.

Mortaliteten var højere hos patienter behandlet med daglige doser på 5,3 eller 8 mg

Genotropin sammenlignet med patienter, der fik placebo; hhv. 42 % vs. 19 %. På baggrund

af disse oplysninger bør disse patienter ikke behandles med Genotropin. Da der ikke findes

information om sikkerhed ved behandling af akut kritisk syge patienter i substitutionsbe-

handling, bør fordele ved fortsat behandling i denne situation afvejes mod de mulige risici.

13402_spc.doc

Side 5 af 19

Hos alle patienter, der udvikler anden eller lignende akut kritisk sygdom skal mulige

fordele ved behandling med Genotropin afvejes mod de mulige risici.

Pankreatitis

Selvom det sjældent forekommer, bør pankreatitis overvejes hos patienter, der er i

behandling med somatropin, især børn som udvikler abdominalsmerter.

Prader-Willis syndrom

Hos patienter med Prader-Willis syndrom bør behandlingen altid kombineres med en

kaloriefattig diæt.

Der er rapporteret dødsfald forbundet med anvendelse af væksthormon hos børn med

Prader-Willis syndrom, som havde en eller flere af følgende risikofaktorer: Svær overvægt

(patienter med et vægt/højde-forhold over 200%), respirationsinsufficiens eller søvnapnø i

anamnesen, eller uidentificeret infektion i åndedrætsorganerne. Patienter med en eller flere

af disse risikofaktorer kan have en øget risiko.

Før somatropin-behandling påbegyndes hos patienter med Prader-Willis syndrom bør disse

undersøges for tegn på øvre luftvejsobstruktion, søvnapnø eller luftvejsinfektioner.

Hvis der under disse undersøgelser findes tegn på øvre luftvejsobstruktion, bør barnet

henvises til en øre-næse-halslæge for behandling og udredning af luftvejslidelsen før

behandling med væksthormon påbegyndes.

Før behandling med væksthormon initieres, bør forekomsten af søvnapnø vurderes ved

brug af anerkendte metoder, som f.eks. polysomnografi eller oxymetri natten over, og

kontrolleres, hvis der er mistanke om søvnapnø.

Hvis patienter under behandling med somatropin viser tegn på øvre luftvejsobstruktion

(inklusiv debut af eller øget snorken) bør behandlingen afbrydes og en ny vurdering af en

øre-næse-halslæge udføres.

Alle patienter med Prader-Willis syndrom bør overvåges, hvis tilstedeværelse af søvnapnø

mistænkes.

Patienter bør kontrolleres for tegn på luftvejsinfektioner, som bør diagnosticeres hurtigst

muligt, og bør behandles aggressivt.

Alle patienter med Prader-Willis syndrom bør desuden underlægges effektiv vægtkontrol

før og under behandlingen med væksthormon.

Skoliose er almindeligt forekommende hos patienter med Prader-Willis syndrom. Skoliose

kan progrediere hos alle børn i hurtig vækst. Under behandlingen bør tegn på skoliose

kontrolleres.

Erfaring med længerevarende behandling af voksne og patienter med Prader-Willis

syndrom er begrænset.

13402_spc.doc

Side 6 af 19

Født for små i forhold til gestationsalder

Hos børn med lav højde født for små i forhold til deres gestationsalder (SGA) bør det inden

behandlingens start udelukkes, at vækstforstyrrelsen kan skyldes anden medicinsk årsag

eller behandling.

Det anbefales, at SGA-børn får målt deres fasteinsulin og blodsukker inden behandlings-

start og derefter årligt. Hos patienter med øget risiko for diabetes mellitus (f.eks. familiær

diabetes, overvægt, svær insulinresistens, acanthosis nigricans) bør oral glukosetoleranstest

(OGTT) udføres. Hvis åbenlys diabetes forekommer, bør væksthormon ikke indgives.

Hos SGA-børn anbefales det at måle IGF-I-niveauet før behandlingsstart og herefter 2

gange årligt. Hvis IGF-I-niveauet ved gentagne målinger overstiger +2 SD sammenlignet

med referencen for alder og pubertetsstatus, kan IGF-I-/IGFBP-3-forholdet (insulinlign-

ende vækst faktor bindingsprotein 3) tages i betragtning ved overvejelse af dosisjustering.

Erfaring med at igangsætte behandling af SGA-patienter nær pubertetsstarten er begrænset.

Det kan derfor ikke anbefales at påbegynde behandlingen nær pubertetens start. Erfaring

med patienter med Silver-Russell syndrom er begrænset.

Noget af den højdeforøgelse som er opnået ved væksthormonbehandling af børn med lav

højde født for små i forhold til deres gestationsalder (SGA) kan gå tabt, hvis behandlingen

stoppes før sluthøjde er nået.

Kronisk nyreinsufficiens

Ved kronisk nyreinsufficiens bør nyrefunktionen være under 50% af det normale, før

væksthormonterapi påbegyndes. For at verificere vækstforstyrrelse bør væksten følges 1 år,

før behandling påbegyndes. I løbet af denne periode bør konservativ behandling af nyre-

svigt (som omfatter kontrol af acidose, hyperparathyreoidisme og ernæringsstatus) være

iværksat, og den bør opretholdes under behandlingen. Behandlingen bør afbrydes ved

nyretransplantation.

Der findes endnu ingen data om sluthøjde hos Genotropinbehandlede patienter med

kronisk nyreinsufficiens.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med glukokortikoider kan nedsætte den vækststimulerende virkning

af produkter, der indeholder somatropin. Derfor bør patienter i glukokortikoidbehandling

have kontrolleret deres vækst omhyggeligt, så mulige virkninger af glukokortikoidbehand-

lingen på væksten kan vurderes.

Data fra et interaktionsforsøg med voksne patienter med væksthormonmangel tyder på, at

somatropinadministration kan øge clearance af stoffer, som metaboliseres af cytokrom

P450 isoenzymer. Clearance af stoffer, som metaboliseres af cytokrom P450 3A4 (f.eks.

kønshormoner, kortikosteroider, antikonvulsiva og ciclosporin), kan især øges og medføre

lavere plasmaniveauer af disse stoffer. Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

Se pkt. 4.4 vedrørende diabetes mellitus og thyroideaforstyrrelser samt pkt. 4.2 for

redegørelse om oral østrogenerstatningsbehandling.

13402_spc.doc

Side 7 af 19

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

De udførte dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til at vurdere virkningerne på

graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt.

5.3). Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse til gravide. Lægemidler, som indeholder

somatropin, kan derfor ikke anbefales under graviditet og til kvinder i den fødedygtige

alder, som ikke anvender sikker prævention.

Amning

Der har ikke været foretaget kliniske forsøg med produkter, som indeholder somatropin,

hos kvinder, der ammer. Det vides ikke, om somatropin udskilles i modermælken, men

absorption af intakt protein gennem spædbarnets mavetarmkanal er dog meget

usandsynlig. Der bør derfor udvises forsigtighed, når produkter, der indeholder somatropin,

administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Genotropin påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Patienter med væksthormonmangel er karakteriseret ved ekstracellulært volumenunder-

skud. Når behandling med somatropin påbegyndes, korrigeres dette underskud hurtigt. Hos

voksne patienter er bivirkninger på grund af væskeretention, som f.eks. perifere ødemer,

muskoloskeletal stivhed, arthralgi, myalgi og paræstesi almindelige. Generelt er disse

bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion.

Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis, patientens alder og

muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start. Hos børn

er denne type bivirkninger ikke almindelige.

Genotropin har medført antistofdannelse hos ca. 1 % af patienterne. Antistoffernes

bindingskapacitet har været lav, og der har ikke været kliniske forandringer i forbindelse

med antistofdannelsen, se pkt. 4.4.

Tabel 1-6 indeholder bivirkninger, der er ordnet efter rækkefølgen af overskrifterne i

systemorganklassen og hyppigheden, i henhold til følgende konvention og for hver af de

anførte tilstande:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

13402_spc.doc

Side 8 af 19

Kliniske forsøg hos børn med væksthormonmangel

Tabel 1

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. utilstrækkelig sekretion af væksthormon

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og polyp-

per)

Leukæmi†

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi*

Benign intra-

kranielhyperten-

sion

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi*

Myalgi*

Muskuloskeletal

stivhed*

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Reaktion

injektions-

stedet$

Perifere ødemer*

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

sol‡

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

† Rapporteret hos børn med væksthormonmangel, der blev behandlet med somatropin, men hyppigheden

synes at være den samme som hos børn uden væksthormonmangel.

Kliniske forsøg hos børn med Turners syndrom

Tabel 2

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. Turnerssymdrom

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og polyp-

per)

Leukæmi†

13402_spc.doc

Side 9 af 19

Tabel 2

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. Turnerssymdrom

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi*

Benign intra-

kranielhyperten-

sion

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi*

Myalgi*

Muskuloskeletal

stivhed*

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Perifere ødemer*

Reaktion på injek-

tionsstedet

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

† Rapporteret hos børn med væksthormonmangel, der blev behandlet med somatropin, men hyppigheden

synes at være den samme som hos børn uden væksthormonmangel.

Kliniske forsøg hos børn med kronisk nyreinsufficiens

Tabel 3

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. kronisk nyreinsufficiens

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og polyp-

per)

Leukæmi†

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi*

Benign intra-

kranielhyperten-

sion

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi*

Myalgi*

Muskuloskeletal

stivhed*

13402_spc.doc

Side 10 af 19

Tabel 3

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. kronisk nyreinsufficiens

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Reaktion

på injek-

tions-

stedet

Perifere ødemer*

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

† Rapporteret hos børn med væksthormonmangel, der blev behandlet med somatropin, men hyppigheden

synes at være den samme som hos børn uden væksthormonmangel.

Kliniske forsøg hos børn, der er født for små i forhold til deres gestationsalder

Tabel 4

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. at de er født for små i forhold til deres

gestationsalder

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og polyp-

per)

Leukæmi†

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi*

Benign intrakra-

nielhypertension

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi*

Myalgi*

Muskuloskeletal

stivhed*

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Reaktion

på injek-

tions-

stedet

Perifere ødemer*

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

13402_spc.doc

Side 11 af 19

Tabel 4

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. at de er født for små i forhold til deres

gestationsalder

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

† Rapporteret hos børn med væksthormonmangel, der blev behandlet med somatropin, men hyppigheden

synes at være den samme som hos børn uden væksthormonmangel.

Kliniske forsøg hos patienter med Prader-Willis syndrom

Tabel 5

Langtidsbehandling af børn med vækstforstyrrelser pga. at de er født for små i forhold til deres

gestationsalder

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og polyp-

per)

Leukæmi†

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi

Benign

intrakra-

nielhypert

ension

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi

Myalgi*

Muskuloskeletal

stivhed*

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Perifere

ødemer*

Reaktion på injek-

tionsstedet

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

† Rapporteret hos børn med væksthormonmangel, der blev behandlet med somatropin, men hyppigheden

synes at være den samme som hos børn uden væksthormonmangel.

13402_spc.doc

Side 12 af 19

Kliniske forsøg hos voksne med væksthormonmangel

Tabel 6

Erstatningsbehandling af voksne med væksthormonmangel

Systemorgan-

klasse

Meget

almin-

delig

1/10

Almin-

delig

1/100

til <1/10

Ikke almin-

delig

1/1.000 til

<1/100

Sjælden

1/10.000

til <1/1.000

Meget

sjælden

<1/10.000

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de forhånden-

værende data)

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

type 2

Nervesystemet

Paræstesi

Karpal-

tunnel-

syndrom

Benign intrakra-

nielhypertension

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi*

Myalgi*

Muskulo-

skeletal

stivhed*

Almene symp-

tomer og reak-

tioner på admini-

strationsstedet

Perifere

ødemer*

Reaktion på injek-

tionsstedet

Undersøgelser

Nedsat blodkorti-

*Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, opstår indenfor de første behandlingsmåneder og aftager

spontant eller ved dosisreduktion. Hyppigheden af disse bivirkninger er relateret til den indgivne dosis,

patientens alder og muligvis omvendt relateret til patientens alder ved væksthormonmanglens start.

$ Forbigående reaktioner på injektionsstedet er rapporteret.

‡ Den kliniske betydning af dette kendes ikke.

Nedsat blodkortisol

Der findes indberetninger om, at somatropin reducerer serumkortisolniveauerne, muligvis

ved at påvirke bærerproteiner eller ved øget leverclearance. Den kliniske betydning af

disse fund kan være begrænset. Ikke desto mindre bør kortikosteroid-erstatningsbehandling

optimeres, før Genotropinbehandling påbegyndes.

Prader-Willis syndrom

Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af pludselig død hos patienter

med Prader-Willis Syndrom, der behandles med somatropin, om end der ikke er påvist

kausal sammenhæng.

Leukæmi

Der er indberetninger om tilfælde af leukæmi (sjældne eller meget sjældne) hos børn med

væksthormonmangel, hvoraf nogle var behandlet med somatropin, og disse er inkluderet i

opgørelsen over bivirkninger rapporteret efter markedsføringen. Der er dog intet der tyder

på en øget risiko for leukæmi uden prædisponerendefaktorer som stråling af hjerne eller

hoved.

13402_spc.doc

Side 13 af 19

Epifysiolyse af lårbenshovedet

og Calvé-Legg-Perthes sygdom

Der er indberetninger om epifysiolyse af lårbenshovedet og Calvé-Legg-Perthes sygdom

hos børn, der er behandlet med væksthormon. Epifysiolyse af lårbenshovedet opstår

hyppigere hos patienter med endokrine sygdomme, og Calvé-Legg-Perthes sygdom er

mere hyppig hos patienter med lav højde. Men det er ukendt, om disse 2 sygdomstilstande

ses hyppigere under behandling med somatropin, eller dette ikke er tilfældet. Disse

diagnoser bør overvejes hos et barn med gener eller smerter i hoften eller knæet.

Andre bivirkninger af lægemidlet

Andre bivirkninger af lægemidlet kan betragtes som virkninger inden for

somatropinkategorien, for eksempel eventuel hyperglykæmi, der skyldes nedsat

insulinfølsomhed, nedsat indhold af frit thyroxin og benign intrakranielhypertension.

Indberetning af bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Akut overdosering kan initialt medføre hypoglykæmi og derefter hyperglykæmi.

Lang tids overdosering kan føre til tegn og symptomer, som svarer til den kendte virkning

af humant væksthormonoverskud.

4.10

Udlevering

Begrænset til sygehuse (BEGR).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: H 01 AC 01. Hypofyseforlap-hormoner og analoger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Somatropin er et potent stofskiftehormon med betydning for fedt-, kulhydrat- og protein-

metabolismen. Hos børn med utilstrækkeligt endogent væksthormon, stimulerer soma-

tropin lineær vækst og forøger væksthastigheden. Hos voksne, såvel som hos børn, opret-

holder somatropin en normal kropsammensætning ved at øge kvælstofretention og

stimulere skeletmuskelvækst og fedtmobilisering. Visceralt adipøst væv reagerer især på

somatropin. Ud over øget lipolyse nedsætter somatropin optagelsen af triglycerider i

kroppens fedtdepoter. Serumkoncentrationerne af IGF-I og IGFBP3 (insulinlignende vækst

faktor bindingsprotein 3) øges af somatropin. Herudover er følgende virkninger påvist:

13402_spc.doc

Side 14 af 19

Lipidmetabolisme: Somatropin inducerer hepatiske LDL-kolesterolreceptorer og

påvirker profilen af serumlipider og lipoproteiner. Generelt fører administration af

somatropin til patienter med væksthormonmangel til et fald i serum-LDL og apolipo-

protein B. Der kan også ses en reduktion i total-kolesterolindholdet i serum.

Kulhydratmetabolisme: Somatropin øger insulinniveauet, men fasteblodsukker er

normalt uforandret. Børn med hypofyseinsufficiens kan opleve fastehypoglykæmi.

Denne tilstand reverseres med somatropin.

Vand og mineralmetabolisme: Væksthormonmangel er forbundet med nedsat plasma-

og ekstracellulærvolumen. Begge øges hurtigt efter somatropinbehandling.

Somatropin inducerer natrium-, kalium- og fosforretention.

Knoglemetabolisme: Somatropin stimulerer knogleomsætningen. Langtidsbehandling

med somatropin til væksthormonmangelpatienter med osteopeni fører til et øget

knoglemineralindhold og -tæthed på vægtbærende steder.

Fysisk kapacitet: Muskelstyrke og fysisk arbejdskapacitet forbedres efter langtids-

behandling med somatropin. Somatropin øger også hjertets slagvolumen, men meka-

nismen er endnu ikke klarlagt. Et fald i den perifere karmodstand kan bidrage til denne

virkning.

I kliniske forsøg med børn med lav højde, som er født for små i forhold til deres

gestationsalder (SGA) har doser på 0,033 og 0,067 mg/kg/dag været anvendt indtil

sluthøjde. Hos 56 patienter, der løbende blev behandlet og (næsten) nåede sluthøjde, var

gennemsnitsændringen i højde fra starten af behandlingen +1,90 SDS (0,033 mg/kg/dag)

og +2,19 SDS (0,067 mg/kg/dag). Data fra litteraturen om ubehandlede SGA-børn uden

tidlig spontan catch-up angiver en sen vækst på 0,5 SDS. Langtidssikkerhedsdata er stadig

begrænsede.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Biotilgængeligheden af subkutant administreret somatropin er ca. 80 % hos både raske

personer og patienter med væksthormonmangel. En subkutan somatropindosis på 0,035

mg/kg fører til plasma-C

- og -t

-værdier i størrelsesordenen på hhv. 13-35 ng/ml og 3-

6 timer.

Elimination

Den gennemsnitlige terminale halveringstid for somatropin efter intravenøs administration

til voksne med væksthormonmangel er ca. 0,4 timer. Efter subkutan administration opnås

imidlertid halveringstider på 2-3 timer. Den observerede forskel skyldes sandsynligvis

langsom absorption fra injektionsstedet efter subkutan administration.

Særlige patientgrupper

Somatropins absolutte biotilgængelighed synes at være den samme hos mænd og kvinder

efter subkutan adminstration.

Information om somatropins farmakokinetik i geriatriske og pædiatriske populationer, hos

forskellige racer og hos patienter med nyre-, lever- eller hjerteinsufficiens er enten ufuld-

stændig eller mangler.

13402_spc.doc

Side 15 af 19

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I forsøg vedrørende generel toksicitet, lokal tolerance og reproduktionstoksicitet blev der

ikke set klinisk relevante virkninger.

In vitro og in vivo genotoksicitetsforsøg på genmutationer og induktion af kromosom-

aberationer har været negative.

Der er set en øget kromosomskørhed i et enkelt in vitro forsøg med lymfocytter fra

patienter i langtidsbehandling med somatropin og senere behandling med det radio-

mimetiske stof bleomycin. Den kliniske betydning af dette fund er uklar.

I et andet forsøg blev der ikke set stigning i kromosomabnormiteter i lymfocytter fra

patienter efter langtidsbehandling med somatropin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Alle præsentationer er anført under pkt. 2.

Præsentation 1

Præsentation 2-4

Pulver (hætteglas)

Pulver (forreste kammer)

Glycin (E640)

Glycin (E640)

Natriumdihydrogenphosphat, vandfri

(E339)

Natriumdihydrogenphosphat, vandfri

(E339)

Dinatriumphosphat, vandfri (E339)

Dinatriumphosphat, vandfri (E339)

Mannitol (E 421)

Solvens (ampul)

Solvens (bagerste kammer)

Vand til injektionsvæsker

Vand til injektionsvæsker

Mannitol (E421)

Metacresol

6.2

Uforligeligheder

På grund af manglende forligelighedsforsøg må dette lægemiddel ikke blandes med andre

lægemidler.

13402_spc.doc

Side 16 af 19

6.3

Opbevaringstid

2 år (præsentation 1).

3 år (præsentation 2-4).

Præsentation

(Alle præsentationer er

anført under pkt. 2)

Opbevaringstid efter rekonstitution

Kemisk og fysisk stabilitet for den brugsfærdige opløsning er

dokumenteret i 24 timer ved 2-8 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det

samme. Anvendelse af andre opbevaringsbetingelser er på brugerens

eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, med mindre

rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

Kemisk og fysisk stabilitet for den brugsfærdige opløsning er

dokumenteret i 4 uger ved 2-8 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt kan præparatet opbevares i

4 uger ved 2-8 °C efter rekonstitution. Andre opbevaringstider og

-betingelser er på brugerens eget ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Før rekonstitution

Opbevares i køleskab (2-8

C) eller i maksimalt op til 1 måned ved temperaturer på eller

under 25

C. Opbevar hætteglas og ampul/tokammerampul/fyldt pen i den ydre karton for

at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution

Opbevares i køleskab (2-8

C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglas/tokammer-

ampul/fyldt pen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Yderligere opbevaringsforhold for rekonstitueret produkt er anført under pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Præsentation

(Alle præsentationer er

anført under pkt. 2)

Beholder

Pulver i et hætteglas (type I-glas) med brombutylgummiprop og

1 ml solvens i en ampul (type I-glas).

Pulver og 1 ml solvens i en tokammerampul af glas (type I-glas),

adskilt af et gummistempel (brombutyl). Ampullen er forseglet i

den ene ende med en gummiskive (brombutyl) og

aluminiumskapsel og i den anden ende med en gummiprop

(brombutyl). Tokammerampullen leveres til brug i

injektionshjælpemidlet Genotropin Pen, der kan genbruges, i

hjælpemidlet Genotropin Mixer eller forseglet i

en fyldt flerdosis-

engangspen, GoQuick

Genotropin Penne er farvekodede, og skal bruges sammen med

den tilsvarende farvekodede Genotropin tokammerampul for at

13402_spc.doc

Side 17 af 19

give den korrekte dosis. Genotropin Pen 5 (grøn) skal anvendes

sammen med Genotropin 5,0 mg ampul (grøn). Genotropin Pen

5,3 (blå) skal anvendes sammen med Genotropin 5,3 mg ampul

(blå). Genotropin Pen 12 (lilla) skal anvendes sammen med

Genotropin 12 mg ampul (lilla).

5 mg fyldt GoQuick pen er farvekodet grøn. 5,3 mg fyldt

GoQuick pen er farvekodet blå. 12 mg fyldt GoQuick pen er

farvekodet lilla.

Pakningsstørrelser

Præsentation

(Alle præsentationer er

anført under pkt. 2)

Pakningsstørrelse

1 × 1,3 mg ×

1 × 5,0 mg, 5 × 5,0 mg, 20 (4 × 5 × 5,0 mg), 1 × 5,0 mg fyldt pen, 5 ×

5,0 mg fyldt pen

1 × 5,3 mg, 5 × 5,3 mg, 1 × 5,3 mg fyldt pen, 5 × 5,3 mg fyldt pen

1 × 12 mg, 5 × 12 mg, 1 × 12 mg fyldt pen, 5 × 12 mg fyldt pen

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Pulveret må kun rekonstitueres med den medfølgende solvens.

Hætteglas (præsentation 1)

Rekonstituering og fortynding skal udføres i overensstemmelse med regler for god

fremstillingspraksis særligt med hensyn til aseptisk fremstilling. Tilsæt solvens til hætteglasset

med pulver. Opløs pulveret forsigtigt ved at rotere hætteglasset langsomt. Må ikke rystes

kraftigt, da det kan forårsage denaturering af det aktive stof. Den rekonstituerede opløsning er

næsten farveløs eller svagt opaliserende. Den rekonstituerede opløsning til injektion skal

kontrolleres før brug, og kun klar opløsning uden partikler bør anvendes.

Tokammerampul (præsentation 2-4)

Opløsningen tilberedes ved at skrue rekonstitutionshjælpemidlet eller injektionshjælpemidlet

eller GoQuick fyldt pen sammen, således at pulver og solvens blandes i tokammerampullen.

Opløs stoffet forsigtigt ved at rotere ampullen langsomt. Må ikke rystes kraftigt, da det kan

forårsage denaturering af det aktive stof. Den rekonstituerede opløsning er næsten farveløs eller

svagt opaliserende. Den rekonstituerede opløsning til injektion skal kontrolleres før brug, og

kun klar opløsning uden partikler bør anvendes.

Udførlige instruktioner for blanding og administration af det rekonstituerede Genotropin-

produkt findes i indlægssedlen, afsnit 3 ”Indsprøjtning af Genotropin”, og i de relevante

brugsanvisninger for det hjælpemiddel, som anvendes.

Når der anvendes injektionshjælpemiddel, skal nålen sættes på før rekonstitution.

Præsentation 1

Genotropin hætteglas 1,3 mg er udelukkende til engangsbrug.

13402_spc.doc

Side 18 af 19

Destruktion

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer. Tomme GoQuick fyldte penne må aldrig genfyldes og skal bortskaffes

forsvarligt.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1,3 mg uden konserveringsmiddel (i hætteglas): 12812

5 mg:

31085

5,3 mg:

13402

12 mg:

14654

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. marts 1988

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. oktober 2014

13402_spc.doc

Side 19 af 19

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

28-3-2018

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin, for the: Treatment of haemophilia B

Orphan designation: Recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin, for the: Treatment of haemophilia B

On 13 May 2011, orphan designation (EU/3/11/863) was granted by the European Commission to CSL Behring GmbH, Germany, for recombinant fusion protein linking human coagulation factor VIIa with human albumin for the treatment of haemophilia B.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2017

Resapath

Resapath

The critical issue of the development of antimicrobial resistance in animal and human bacteria requires an integrated approach across all types of medicine, in line with the implementation of the "One Health" concept.  ANSES plays a very active role in the fight against antimicrobial resistance, in particular by coordinating the French Surveillance Network for Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria of Animal Origin (Resapath), which is devoted to monitoring antimicrobial resistance in most of th...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-4-2018

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA Recognition of Public Human Genetic Variant Databases https://go.usa.gov/xQjp5  #MedicalDevice #PrecisionMedicine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication Evolved

Title: Eyebrow-Raising Finding on How Human Communication EvolvedCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-4-2018

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian Devils

Title: Human Cancer Meds Might Help Save Tasmanian DevilsCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/10/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-4-2018

Human medicines highlights - April 2018

Human medicines highlights - April 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center Says

Title: Human Error to Blame for Loss of Frozen Eggs/Embryos, Fertility Center SaysCategory: Health NewsCreated: 3/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-3-2018

Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: Study

Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: Study

Title: Chilean 'Alien' Was a Human With Bone Disorder: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-3-2018

Raplixa (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

Raplixa (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

Raplixa (Active substance: human fibrinogen / human thrombin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1535 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-3-2018

Human medicines highlights - March 2018

Human medicines highlights - March 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-3-2018

Somatropin

Somatropin

Somatropin (Active substance: somatropin) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018) 1479 of Tue, 06 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2018

Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'

Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'

Title: Ick! Oregon Woman Is First-Ever Case of Human 'Eye Worm'Category: Health NewsCreated: 2/12/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/13/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-2-2018

Scientists Create First Lab-Grown Human Eggs

Scientists Create First Lab-Grown Human Eggs

Title: Scientists Create First Lab-Grown Human EggsCategory: Health NewsCreated: 2/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-2-2018

Human medicines highlights - February 2018

Human medicines highlights - February 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-2-2018

Autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Current regulation of autologous human platelet-rich plasma and conditioned serum

Therapeutic Goods Administration - Australia

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

Human medicines highlights - January 2018

Human medicines highlights - January 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-1-2018

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Active substance: Insulin human) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9099 of Tue, 02 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-12-2017

Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer Trials

Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer Trials

Title: Pet Dogs May Speed Human Brain Cancer TrialsCategory: Health NewsCreated: 12/26/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-12-2017

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (Active substance: human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2017)8609 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4388

Europe -DG Health and Food Safety

9-12-2017

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

Title: 'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human BondCategory: Health NewsCreated: 12/8/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Human medicines highlights - December 2017

Human medicines highlights - December 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-11-2017

Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human Use

Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human Use

Title: Resistance to Popular Antibiotic Likely Began Years Before Human UseCategory: Health NewsCreated: 11/30/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/30/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-11-2017

EVICEL FIBRIN SEALANT (HUMAN) (Fibrinogen Human And Thrombin Human) Kit [Ethicon Inc]

EVICEL FIBRIN SEALANT (HUMAN) (Fibrinogen Human And Thrombin Human) Kit [Ethicon Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

Sunrise, Sunset: Ancient Rhythms Still Dictate Human Life

Sunrise, Sunset: Ancient Rhythms Still Dictate Human Life

Title: Sunrise, Sunset: Ancient Rhythms Still Dictate Human LifeCategory: Health NewsCreated: 11/21/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-11-2017

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Human Cases of Salmonella Rise to 66

Title: Human Cases of Salmonella Rise to 66Category: Health NewsCreated: 11/17/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

17-11-2017

EVARREST (Omrix Biopharmaceuticals N.V.)

EVARREST (Omrix Biopharmaceuticals N.V.)

EVARREST (Active substance: Human fibrinogen/Human thrombin) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2017) 7764 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety