Gemcitabin "SUN"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55023
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

22. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Gemcitabin "SUN", infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29516

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Gemcitabin "SUN"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Infusionspose på 120

Hver infusionspose på 120 ml indeholder 1200 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 120 ml

indeholder 549,00 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 140

Hver infusionspose på 140 ml indeholder 1400 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 140 ml

indeholder 640,50 mg natrium.En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 160

Hver infusionspose på 160 ml indeholder 1600 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 160 ml

indeholder 732,00 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 170

Hver infusionspose på 170 ml indeholder 1700 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 170 ml

indeholder 777,75 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 180

Hver infusionspose på 180 ml indeholder 1800 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

55023_spc.docx

Side 1 af 20

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 180 ml

indeholder 823,50 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 200

Hver infusionspose på 200 ml indeholder 2000 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 200 ml

indeholder 915,00 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Infusionspose på 220

Hver infusionspose på 220 ml indeholder 2200 mg gemcitabin (som hydrochlorid).

En ml af infusionsvæsken indeholder 10 mg gemcitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver infusionspose på 220 ml

indeholder 1006,50 mg natrium. En ml af infusionsvæsken indeholder 4,575 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning

En klar, farveløs, steril opløsning, der er fri for synlige partikler, med en pH-værdi på 6 til 8 og

en osmolalitet mellem 350-450 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gemcitabin er indiceret til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk blærecancer i

kombination med cisplatin.

Gemcitabin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

adenokarcinom i pancreas.

Gemcitabin er indiceret som 1. linjes behandling i kombination med cisplatin til patienter med

lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Gemcitabin

monoterapi kan overvejes til behandling af ældre patienter eller til patienter med performance

status 2.

Gemcitabin er indiceret til behandling af patienter med med lokalt fremskreden eller

metastatisk epitelial ovariekarcinom i kombination med carboplatin hos patienter med

recidiverende sygdom efter en periode på mindst 6 måneder uden tilbagefald efter platinbaseret

1. linjes behandling.

Gemcitabin er indiceret til behandling i kombination med paclitaxel af patienter med

inoperabel, lokalt tilbagevendende eller metastatisk brystcancer, som har fået tilbagefald efter

adjuverende/neoadjuverende kemoterapi. Forudgående kemoterapi bør have inkluderet et

antracyklin, medmindre dette har været klinisk kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

55023_spc.docx

Side 2 af 20

Gemcitabin må kun ordineres af en læge, som er uddannet i brug af anticancer kemoterapi.

Infusionsposer med Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml infusionsvæske, opløsning tillader levering

af 120 ml/140 ml/160 ml/170 ml/180 ml/200 ml/220 ml opløsning (svarende til henholdsvis

1200 mg/1400 mg/1600 mg/1700 mg/1800 mg/2000 mg/2200 mg).

Hvis den nødvendige dosis ikke kan opnås med de tilgængelige præsentationer, anbefales brug

af et alternativt gemcitabin produkt, herunder gemcitabin som et koncentrat eller gemcitabin

som pulver til infusionsvæske.

Dosering

Blærecancer

Kombinationsbehandling

Den anbefalede dosis af gemcitabin er 1000 mg/m

, indgivet intravenøst over 30 minutter. Dosis

bør gives på dag 1, 8 og 15 i hver 28 dages cyklus i kombination med cisplatin. Cisplatin

indgives i en anbefalet dosis på 70 mg/m

på dag 1 efter gemcitabininfusionen eller dag 2 i hver

28 dages cyklus. Derefter gentages denne 4 ugers cyklus. Dosisreduktion mellem hver cyklus eller

i løbet af en cyklus kan baseres på den grad af toksicitet, som patienten oplever.

Pancreascancer

Den anbefalede dosis af gemcitabin er 1000 mg/m

indgivet intravenøst over 30 minutter. Dette

gentages en gang ugentlig i op til 7 uger efterfulgt af en uges pause. Efterfølgende cykler bør

bestå af infusioner en gang ugentligt i 3 sammenhængende uger ud af en 4 ugers periode.

Dosisreduktion mellem hver cyklus eller i løbet af en cyklus kan baseres på den grad af toksicitet,

som patienten oplever.

Ikke-småcellet lungecancer

Monoterapi

Den anbefalede dosis af gemcitabin er 1000 mg/m

indgivet intravenøst over 30 minutter. Dette

gentages en gang ugentligt i 3 uger efterfulgt af 1 uges pause. Derefter gentages denne 4 ugers

cyklus. Dosisreduktion mellem hver cyklus eller i løbet af en cyklus kan baseres på den grad af

toksicitet, som patienten oplever.

Kombinationsbehandling

Den anbefalede dosis af gemcitabin er 1250 mg/m

indgivet intravenøst over 30 minutter på

dag 1 og 8 i en behandlingscyklus (21 dage). Dosisreduktion mellem hver cyklus eller i løbet

af en cyklus kan baseres på den grad af toksicitet, som patienten oplever. Cisplatin har været

anvendt i doser mellem 75-100 mg/m

en gang hver 3. uge.

Brystcancer

Kombinationsbehandling

Gemcitabin i kombination med paclitaxel anbefales administreret på følgende måde: Den

anbefalede dosis af paclitaxel er 175 mg/m

indgivet intravenøst over ca. 3 timer på dag 1,

efterfulgt af gemcitabin (1250 mg/m

) indgivet intravenøst over 30 minutter på dag 1 og 8 i hver

21 dages cyklus. Dosisreduktionen mellem hver cyklus eller i løbet af en cyklus kan baseres på

den grad af toksicitet, som patienten oplever. Patienterne skal have et absolut granulocyttal på

mindst 1.500 (x 10

/1) før påbegyndelse af behandling med kombinationen gemcitabin +

paclitaxel.

55023_spc.docx

Side 3 af 20

Ovariecancer

Kombinationsbehandling

Gemcitabin i kombination med carboplatin anbefales administreret på følgende måde: På dag 1

og 8 af hver 21 dages cyklus indgives 1000 mg/m

gemcitabin, som en 30-minutters intravenøs

infusion.

Carboplatin gives på dag 1 efter gemcitabin med en beregnet dosis ud fra Arealet under kurven

(AUC) på 4,0 mg/ml i min. Dosisreduktion mellem hver cyklus eller i løbet af en cyklus baseres

på den grad af toksicitet, som patienten oplever.

Monitorering for toksicitet og dosisjustering som følge af toksicitet

Dosisjustering som følge af ikke-hæmatologisk toksicitet

Periodiske helbredsundersøgelser og kontrol af nyre- og leverfunktion skal udføres for at

kunne påvise ikke-hæmatologisk toksicitet. Dosisreduktion mellem hver cyklus eller i løbet af

en cyklus kan baseres på den grad af toksicitet, som patienten oplever. Ved svær (grad 3 eller

4) ikke-hæmatologisk toksicitet, kvalme/opkastning undtaget, skal gemcitabinbehandling

normalt holdes tilbage eller reduceres afhængig af den behandlende læges vurdering. Dosis bør

tilbageholdes, indtil toksiciteten efter lægens vurdering er forsvundet.

For justering af dosis af cisplatin, carboplatin og paclitaxel i kombinationsbehandling, henvises

til de pågældende produktresuméer.

Dosisjustering som følge af hæmatologisk toksicitet

I starten af en cyklus

For alle indikationer gælder, at patienten skal monitoreres for blodplade- og granulocyttal før

hver dosis. Patienterne bør have et absolut granulocyttal på mindst 1.500 (x 10

/l) og

blodpladetal på 100.000 (x 10

/l) før start på en cyklus.

I løbet af en cyklus

Dosisændringer af gemcitabin i løbet af en cyklus bør foretages i henhold til følgende tabeller:

Dosisændring af gemcitabin givet som monoterapi eller i kombination med cisplatin i

løbet af en cyklus ved blærecancer, ikke-småcellet lungecancer og pancreascancer

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Blodbladetal (x 10

6

/l)

Procent af standarddosis for

Gemcitabin "SUN" (%)

> 1.000 og

> 100.000

500-1.000 eller

50.000-100.000

< 500 eller

< 50.000

Spring dosis over*

* Udeladt behandling vil ikke blive genoptaget i løbet af en cyklus, før det absolutte

granulocyttal når mindst 500 (x 10

/l) og blodpladetallet når 50.000 (x 10

/l).

Dosisændring af gemcitabin givet i kombination med paclitaxel i løbet af en cyklus ved

brystcancer

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Blodbladetal (x 10

6

/l)

Procent af normaldosis for

Gemcitabin "SUN" (%)

1.200 og

>75.000

1.000-<1.200 eller

50.000-75.000

700- < 1.000 og

50.000

<700 eller

<50.000

Spring dosis over*

55023_spc.docx

Side 4 af 20

* Udeladt behandling vil ikke blive genoptaget i løbet af en cyklus. Behandling vil blive

påbegyndt på dag 1 af næste cyklus, når det absolutte granulocyttal når mindst 1.500 (x 10

og blodpladetallet når 100.000 (x 10

/l).

Dosisændring af gemcitabin givet i kombination med carboplatin i løbet af en cyklus

ved ovariecancer

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Blodbladetal (x 10

6

/l)

Procent af normaldosis for

Gemcitabin "SUN" (%)

>1.500 og

100.000

1.000-1.500 eller

75.000-100.000

< 1.000 eller

<75.000

Spring dosis over*

* Udeladt behandling vil ikke blive genoptaget i løbet af en cyklus. Behandling vil blive

påbegyndt på dag 1 af næste cyklus, når det absolutte granulocyttal når mindst 1.500 (x 10

og blodpladetallet når 100.000 (x 10

/l).

Dosisændringer som skyldes hæmatologisk toksicitet i efterfølgende cykler, gældende for alle

indikationer

Gemcitabindosis bør reduceres til 75% af den oprindelige startdosis i en cyklus i tilfælde af

følgende hæmatologiske toksiciteter:

Absolut granulocyttal < 500 x 10

/l i mere end 5 dage

Absolut granulocyttal < 100 x 10

/l i mere end 3 dage

Febril neutropeni

Blodplader < 25.000 x 10

Udsættelse af cyklus på mere end 1 uge grundet toksicitet

Administration

Gemcitabin "SUN" infusionsvæske, opløsning er kun til intravenøs anvendelse. Opløsningen

kan indgives direkte til patienten uden yderligere forberedelse. Gemcitabin "SUN"

infusionsvæske, opløsning er kompatibel med IV-infusionssæt, når det administreres over en

periode på 30 minutter. Kun til engangsbrug.

Gemcitabin er veltolereret under infusion og kan indgives ambulant. Hvis der forekommer

ekstravasation, skal infusionen normalt stoppes med det samme og startes igen i et andet

blodkar. Patienten skal monitoreres omhyggeligt efter indgivelsen.

Specielle populationer

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Gemcitabin skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion,

da der er utilstrækkelige data fra kliniske forsøg til at give entydige dosisrekommandationer til

disse patientpopulationer (se pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre (> 65 år)

Gemcitabin er veltolereret af patienter over 65 år. Der er ingen evidens for at dosisjusteringer,

udover dem, der allerede anbefales til alle patienter, er nødvendige til ældre (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Gemcitabin anbefales ikke til brug til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning.

4.3

Kontraindikationer

55023_spc.docx

Side 5 af 20

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Amning: Se pkt. 4.6.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forlængelse af infusionstiden og øget doseringsfrekvens har vist sig at øge toksiciteten.

Hæmatologisk toksicitet

Gemcitabin kan undertrykke knoglemarvsfunktionen, som viser sig ved leukopeni,

trombocytopeni og anæmi.

Patienter i behandling med gemcitabin skal have bestemt trombocyttal, leukocyttal og

granulocyttal før hver dosis. Afbrydelse eller ændring af behandlingen skal overvejes, når

lægemiddelinduceret knoglemarvsdepression bliver påvist (se pkt. 4.2). Myelosuppression er dog

kortvarig og fører normalt ikke til dosisreduktion og sjældent til seponering.

Perifere blodværdier kan fortsat forværres efter ophør med gemcitabinbehandling. Behandlingen

skal startes med forsigtighed hos patienter med nedsat knoglemarvsfunktion.

Risikoen for kumulativ knoglemarvssuppression skal overvejes som med andre cytotoksiske

behandlinger, når gemcitabin gives sammen med anden kemoterapi.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Gemcitabin bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, da

data fra kliniske forsøg ikke er tilstrækkelige til at fastsætte entydige dosisrekommandationer til

denne patientpopulation (se pkt. 4.2).

Administration af gemcitabin til patienter, som samtidig har levermetastaser eller tidligere har

haft hepatitis, alkoholisme eller levercirrose, kan føre til forværring af den tilgrundliggende

leverfunktionsnedsættelse.

Laboratoriemåling af nyre- og leverfunktion (inklusive virologiske tests) bør foretages

regelmæssigt.

Samtidig røntgenbehandling

Samtidig røntgenbehandling (givet samtidig eller med

7 dages mellemrum): Toksicitet er

rapporteret (se pkt. 4.5).

Levende vacciner

Gul feber vaccine og andre levende, svækkede vacciner anbefales ikke til patienter i behandling

med gemcitabin (se pkt. 4.5).

Posterior

reversibel encefalopati syndrom

Hos patienter, der fik gemcitabin alene eller i kombination med andre kemoterapeutika, er der

indberettet tilfælde af posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) med potentielt alvorlige

konsekvenser. Akut hypertension og krampeanfald blev indberettet for de fleste af de

gemcitabinpatienter, der fik PRES, men andre symptomer så som hovedpine, letargi, forvirring

og blindhed kan også være til stede. Optimalt skal diagnosen bekræftes ved magnetisk resonans

skanning (MR). PRES var typisk reversibel ved den rette understøttende behandling. Hvis der

udvikles PRES under behandling med gemcitabin, skal gemcitabinbehandlingen ophøre

permanent og understøttende behandling skal implementeres, inklusive blodtrykskontrol og

behandling mod krampeanfald.

Kardiovaskulært

55023_spc.docx

Side 6 af 20

På grund af risikoen for hjerte og/eller vaskulære lidelser ved brug af gemcitabin skal der udvises

særlig forsigtighed ved behandling af patienter med kardiovaskulære tilfælde i anmnesen.

Kapillær

lækage-syndrom

Kapillær lækage-syndrom er indberettet for patienter, der fik gemcitabin som monoterapi eller

i kombination med andre kemoteraputika (se pkt. 4.8). Tilstanden kan sædvanligvis behandles,

hvis den opdages tidligt og håndteres hensigtsmæssigt, men der er indberettet tilfælde med

dødelig udgang. Tilstanden indebærer systemisk kapillær hyperpermeabilitet, hvor væske og

proteiner fra det intravaskulære rum lækker ind i interstitiet. De kliniske symptomer omfatter

generaliseret ødem, vægtstigning, hypoalbuminæmi, svær hypotension, akut

nyrefunktionsnedsættelse og pulmonalt ødem. Hvis kapillær lækage-syndrom opstår under

behandlingen, skal gemcitabin seponeres og understøttende behandling iværksættes. Kapillær

lækage-syndrom kan opstå i senere cyklusser og er i litteraturen forbundet med adult

respiratory distress syndrom (ARDS).

Pulmonært

Pulmonære virkninger, som kan være alvorlige (såsom pulmonalt ødem, interstitiel pneumoni og

Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS), er set i forbindelse med gemcitabinbehandling.

Hvis disse virkninger udvikles, bør det overvejes at seponere behandlingen med gemcitabin.

Tidlig brug af understøttende behandling kan afhjælpe tilstanden.

Renalt

Hæmolytisk-uræmisk syndrom

Ved behandling med gemcitabin er hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS) sjældent set (post-

marketing data) (se pkt. 4.8). HUS er en potentielt livstruende tilstand. Behandlingen med

gemcitabin bør seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi såsom hurtigt

faldende hæmoglobinniveau med samtidig trombocytopeni, stigning i serumbilirubin,

serumkreatinin, serumcarbamid eller LDH. Nyresvigt er muligvis ikke reversibel ved seponering

af behandlingen og dialysebehandling kan blive nødvendig.

Fertilitet

I fertilitetsstudier har gemcitabin forårsaget hypospermatogenese hos hanmus (se pkt. 5.3). Mænd,

som behandles med gemcitabin, frarådes derfor at gøre en kvinde gravid under og op til 6

måneder efter behandling. Det anbefales også at søge yderligere rådgivning angående

kryokonservering af sæd før behandling, på grund af muligheden for infertilitet som følge af

behandling med gemcitabin (se pkt 4.6).

Natrium

Infusionspose på 120 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 549,00 mg (23,88 mmol) natrium pr. infusionspose

med 120 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

Infusionspose på 140 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 640,50 mg (27,86 mmol) natrium pr. infusionspose

med 140 ml.Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret natrium-

eller saltdiæt.

Infusionspose på 160 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 732,00 mg (31,84 mmol) natrium pr. infusionspose

med 160 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

55023_spc.docx

Side 7 af 20

Infusionspose på 170 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 777,75 mg (33,83 mmol) natrium pr. infusionspose

med 170 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

Infusionspose på 180 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 823,50 mg (35,82 mmol) natrium pr. infusionspose

med 180 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

Infusionspose på 200 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 915,00 mg (39,80 mmol) natrium pr. infusionspose

med 200 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

Infusionspose på 220 ml

Gemcitabin "SUN" 10 mg/ml indeholder 1006,50 mg (43,78 mmol) natrium pr. infusionspose

med 220 ml. Dette skal der tages hensyn til ved behandling af patienter på en kontrolleret

natrium- eller saltdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier (se pkt. 5.2).

Strålebehandling

Samtidig behandling (administreret samtidigt eller med ≤ 7 dages mellemrum): Toksicitet

forbundet med denne multimodale behandling afhænger af mange forskellige faktorer, blandt

andet dosis af gemcitabin, hyppighed af gemcitabinadministration, stråledosis,

planlægningsteknikken for strålebehandlingen, det tumorvæv, som er mål for behandlingen, og

tumorstørrelsen.

Prækliniske og kliniske forsøg har vist, at gemcitabin forøger følsomheden over for stråling. I en

enkelt undersøgelse, hvor gemcitabin blev givet i en dosis på 1000 mg/m

i op til 6 uger i træk

sammen med terapeutisk torakalbestråling til patienter med ikke-småcellet lungecancer, blev der

observeret signifikant toksicitet i form af svær og potentielt livstruende mucosit, specielt

øsofagitis og pneumoni. Dette blev især observeret hos patienter, der fik store mængder

strålebehandling [median behandlingsvolumen 4795 cm

]. Senere undersøgelser indikerer, at det er

muligt at administrere gemcitabin i lavere doser med samtidig strålebehandling med en

forudsigelig toksicitet, som i et fase II studie af ikke-småcellet lungecancer, hvor der blev

anvendt torakalbestråling i doser på 66Gy samtidig med gemcitabin (600 mg/m

, 4 gange) og

cisplatin (80 mg/m

, to gange) i løbet af 6 uger. Der er endnu ikke fastlagt et optimalt

doseringsregime til sikker administration af gemcitabin sammen med terapeutiske strålingsdoser

for alle slags tumorer.

Ikke samtidig behandling (med > 7 dages mellemrum): Der foreligger ikke data, som indikerer

betydelig øget toksicitet, når gemcitabin indgives mere end 7 dage før eller efter

strålebehandling, bortset fra en genkaldelse af strålebivirkningerne. Data indikerer, at gemcitabin

kan startes, når akutte effekter af strålingen har fortaget sig, eller mindst en uge efter

strålebehandlingen.

Der er rapporteret om stråleskade på det tumorvæv, som er mål for behandlingen (f.eks.

øsofagitis, colitis og pneumoni) både i forbindelse med samtidig og ikke-samtidig brug af

gemcitabin.

55023_spc.docx

Side 8 af 20

Andre

Gul feber vaccine og andre levende, svækkede vacciner anbefales ikke, på grund af risikoen for

systemisk sygdom, som kan være fatal, specielt hos patienter med immunosuppression.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I fertilitetsstudier forårsagede gemcitabin hypospermatogenese i hanmus (se pkt. 5.3). Mænd,

som behandles med gemcitabin, frarådes derfor at gøre en kvinde gravid under og op til 6

måneder efter behandling. Det anbefales også at søge yderligere rådgivning angående

kryokonservering af sæd før behandling, på grund af muligheden for infertilitet som følge af

behandling med gemcitabin.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af gemcitabin til gravide kvinder. Studier i dyr

har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Baseret på resultater fra dyrestudier og gemcitabins

virkningsmekanisme, bør dette stof ikke anvendes under graviditet, medmindre det er absolut

nødvendigt. Kvinder skal rådes til ikke at blive gravide under behandling med gemcitabin og til

straks at underrette deres behandlende læge, hvis graviditet alligevel skulle indtræde.

Amning

Det er uvist om gemcitabin udskilles i modermælken, og bivirkninger hos det diende barn kan

ikke udelukkes. Amning skal ophøre under gemcitabinbehandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Det er dog rapporteret, at gemcitabin kan forårsage mild til moderat somnolens, særligt

i kombination med alkoholindtag. Patienter skal frarådes at køre bil eller betjene maskiner, indtil

det er afklaret, om de bliver somnolente som følge af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige rapporterede bivirkninger forbundet med gemcitabinbehandling omfatter:

kvalme med eller uden opkastning, forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT) og alkalisk

fosfataser, disse er rapporteret hos ca. 60 % af patienterne. Tilfælde af proteinuri og hæmaturi er

rapporteret hos ca. 50 % af patienterne. Dyspnø er rapporteret hos ca. 10-40 % af patienterne

(højeste frekvens hos patienter med lungecancer). Allergiske hududslæt forekommer hos omkring

25 % af patienterne og er associeret med kløe hos 10 % af patienterne.

Frekvensen og alvorligheden af bivirkninger påvirkes af dosis, infusionshastighed og intervaller

mellem doseringerne (se pkt. 4.4). De dosisbegrænsende bivirkninger, der er set, er reduktion af

blodplader, leukocytter og granulocytter (se pkt. 4.2).

Data fra kliniske undersøgelser

Frekvenser er defineret som: meget almindelig (

1/10), almindelig(

1/100 til <1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Følgende tabel med bivirkninger og tilhørende frekvenser er baseret på data fra kliniske

undersøgelser. Inden for hver systemorganklasse, er bivirkningerne listet efter faldende grad af

alvorlighed.

55023_spc.docx

Side 9 af 20

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

(Neutropeni

grad 3 = 19,3

%; grad 4 = 6

Knoglemarvs-

suppression er

sædvanligvis

mild til moderat

og påvirker

hovedsaglig

granulocyttallet

(se pkt. 4.2 og

4.4)

Thrombocytope

Anæmi

Febril

neutropeni

Thrombo-

cytose

Immunsystemet

Anafylak-

toide

reaktioner

Metabolism

e og

ernæring

Anoreksi

Nervesystemet

Hovedpine

Søvnløshed

Somnolens

Hjerneblødnin

Posterior

reversibel

encefalopa

-ti-

syndrom

(se pkt

4.4.)

Hjerte

Arytmier,

hovedsaglig af

supraventriku-

lær karakter

Hjerte-

insufficiens

Hjerteinfarkt

Vaskulære

sygdomme

Kliniske tegn på

perifer vaskulitis

og gangræn

Hypotension

Kapillær

lækage-

syndrom

(se pkt

4.4)

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø -

sædvanligvis

mild og med

hurtigt ophør

uden

behandling

Hoste

Rhinitis

Interstitiel

pneumoni (se

pkt. 4.4)

Bronkospasme

- sædvanligvis

mild og

kortvarig, men

kan kræve

parenteral

behandling

Pulmonært

ødem

Adult

Respirato-ry

Distress Syn-

drome (ARDS)

(se pkt. 4.4)

Mave-tarm-

Kvalme

Diarré

Iskæmisk

55023_spc.docx

Side 10 af 20

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

kanalen

Opkastning

Stomatit og

ulceration af

mundslimhin-

Obstipation

colitis

Lever og galdeveje

Forhøjede

levertransami-

naser

(ASAT/ALAT)

og basiske

fosfataser

Forhøjet

bilirubin

Alvorlig

hepatotoksicite

t, herunder

leverinsufficien

s og død

Forhøjet

gammaglutamyl

-transferase

(GGT)

Hud og subkutane

væv

Allergisk

hududslæt ofte

forbundet med

kløe

Alopeci

Kløe

Svedtendens

Alvorlige

hudreaktioner,

herunder

udbredt

deskvamation

(afskalning) og

bulløst udslæt

Ulceration

Blære- og

sårdannelse

Eksfoliation

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Stevens–

Johnson's

syndrom

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Myalgi

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Mild proteinuri

Hæmolytisk

uræmisk

syndrom (HUS)

(se pkt. 4.4)

Nyreinsufficien

s (se pkt. 4.4)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Influenzaligne

n-de

symptomer -

de hyppigst

forekommende

symptomer er

feber,

hovedpine,

kulderystelser,

myalgi, asteni

og anoreksi.

Hoste, rhinit,

utilpashed,

svedtendens og

søvnbesvær er

også

rapporteret.

Ødemer/perifer

e ødemer

inklusive

ansigtsødem.

Ødemer er

Feber

Asteni

Kulderystelser

Reaktioner på

administrations-

stedet

-hovedsageligt

milde af natur

55023_spc.docx

Side 11 af 20

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

sædvanligvis

reversible efter

behandlings-

ophør

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskompl

i-kationer

Strålingsskade

(se pkt. 4.5).

Genkaldelse af

strålebivirkning

Kombinationsbehandling ved brystcancer

Frekvensen af grad 3 og 4 hæmatologiske toksiciteter, specielt neutropeni, stiger når

gemcitabin anvendes i kombination med paclitaxel. Stigningen i antallet af disse

bivirkninger er dog ikke forbundet med en øget forekomst af infektioner eller

hæmorrhagiske tilfælde. Træthed og febril neutropeni opstår hyppigere, når gemcitabin

anvendes i kombination med paclitaxel. Træthed, som ikke er forbundet med anæmi,

ophører normalt efter den første cyklus.

Grad 3 og 4 bivirkninger

Paclitaxel versus gemcitabin plus paclitaxel

Antal (%) patienter

Paclitaxel arm

(N=259)

Gemcitabin plus paclitaxel arm

(N=262)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratorieværdier

Anæmi

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocytopeni

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropeni

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Ikke-

laboratorieværdier

Febril neutropeni

3 (1,2)

12 (4,6)

1 (0,4)

Træthed

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Diarré

5 (1,9)

8 (3,1)

Motorisk neuropati

2 (0,8)

6 (2,3)

1 (0,4)

Sensorisk neuropati

9 (3,5)

14(5,3)

1 (0,4)

*Grad 4 neutropeni, som varer mere end 7 dage, forekom hos 12,6 % af patienterne i

kombinationsarmen og hos 5,0 % af patienterne i paclitaxelarmen.

Kombinationsbehandling ved blærecancer

Grad 3 og 4 bivirkninger

MVAC versus gemcitabin plus cisplatin

Antal (%) patienter

MVAC (methotrexat,

vinblastin, doxorubicin

og cisplatin) arm

(N=196)

Gemcitabin plus cisplatin arm

(N=200)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratorieværdier

55023_spc.docx

Side 12 af 20

Anæmi

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombocytopeni

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Ikke-

laboratorieværdier

Kvalme og opkastning

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Diarré

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infektion

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatitis

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Kombinationsbehandling ved ovariecancer

Grad 3 og 4 bivirkninger

Carboplatin versus gemcitabin plus carboplatin

Antal (%) patienter

Carboplatin arm

(N=174)

Gemcitabin plus carboplatin arm

(N=175)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratorieværdier

Anæmi

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropeni

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Thrombocytopeni

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopeni

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Ikke-

laboratorieværdier

Blødning

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Febril neutropeni

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Infektion uden

neutropeni

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Sensorisk neuropati var også mere hyppigt forekommende i kombinationsarmen end

ved behandling med carboplatin alene.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen kendt antidot mod gemcitabin ved overdosering. Enkeltdoser op til

5700 mg/m

er blevet givet ved intravenøs infusion over 30 minutter, hver 2. uge, med

klinisk acceptabel toksicitet. Ved mistanke om overdosering bør patienten monitoreres

med relevante laboratorieprøver og behandles efter behov.

4.10

Udlevering

BEGR (kun til sygehuse)

55023_spc.docx

Side 13 af 20

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BC 05. Pyrimidin analoger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cytotoksisk aktivitet i cellekulturer

Gemcitabin udviser betydelig cytotoksicitet overfor en række forskellige murine og

humane tumorceller i cellekultur. Virkningen er fasespecifik, idet gemcitabin primært

dræber celler, der undergår DNA-syntese (S-fase) og under visse forhold blokerer

cellecyklus på grænsen mellem G1 og S-fasen. In vitro er den cytotoksiske effekt af

gemcitabin både koncentrations- og tidsafhængig.

Anti-tumoraktivitet i prækliniske modeller

I dyremodeller er gemcitabins antitumoraktivitet afhængig af administrationsfrekvensen.

Gives gemcitabin daglig, ses høj letalitet og ringe anti-tumoraktivitet. Gives gemcitabin

derimod hver 3. eller 4. dag, kan det gives i ikke-letale doser, med betydelig anti-

tumoraktivitet mod et bredt spektrum af musetumorer.

Virkningsmekanisme

Cellulær metabolisme og virkningsmekanisme: Gemcitabin (dFdC), som er en pyrimidin

antimetabolit, metaboliseres intracellulært af nukleosid-kinaser til de active difosfat-

(dFdCDP) og trifosfat-(dFdCTP) nukleosider. Den cytotoksiske effekt af gemcitabin

skyldes en hæmning af DNA-syntesen ved hjælp af to virkningsmekanismer af dFdCDP

og dFdCTP. For det første hæmmer dFdCDP ribonukleotid-reduktase, som er den eneste

katalysator for produktionen af deoxynukleosid-trifosfater til DNA-syntesen. Hæmning

af dette enzym med dFdCDP giver en reduktion i koncentrationen af deoxynukleosider

generelt og specielt dCTP. For det andet konkurrerer dFdCTP med dCTP om optagelsen

i DNA (selvforstærkende).

Ligeledes kan en lille mængde gemcitabin også blive optaget i RNA. Således forstærker

reduktionen i den intracellulære koncentration af dCTP optagelsen af dFdCTP i DNA.

DNA polymerase er ikke i stand til at fjerne gemcitabin og reparere de voksende DNA-

strenge. Efter gemcitabin er optaget i DNA, øges de voksende DNA-strenge med et

ekstra nukleotid. Denne nukleotidforøgelse betyder i princippet en fuldstændig hæmning

af den fortsatte DNA-syntese (maskeret kædeterminering). Efter optagelse i DNA synes

gemcitabin at inducere den programmerede proces for celledød kendt som apoptose.

Kliniske data

Blærecancer

En randomiseret fase III undersøgelse med 405 patienter med fremskreden eller

metastatisk urothelialt transitiocellulært karcinom, sås ingen forskel mellem de to

behandlingsarme, gemcitabin/cisplatin versus

methotrexat/vinblastin/adriamycin/cisplatin (MVAC), hvad angår median overlevelse

(henholdsvis 12,8 måneder og 14,8 måneder, p=0,547), tid til progression i sygdommen

(henholdsvis 7,4 måneder og 7,6 måneder, p=0,842) og responsrate (henholdsvis 49,4 %

og 45,7 %, p=0,512). Kombinationen af gemcitabin og cisplatin havde dog en bedre

toksicitetsprofil end MVAC.

Pancreascancer

55023_spc.docx

Side 14 af 20

I en randomiseret fase III undersøgelse af 126 patienter med fremskreden eller

metastatisk pancreascancer viste gemcitabin en statistisk signifikant høj ere responsrate

end 5-fluorouracil udtrykt ved klinisk forbedring (henholdsvis 23,8 % og 4,8 %;

p=0,0022). Desuden sås en statistisk signifikant forlængelse af tiden til progression fra

0,9 til 2,3 måneder (log-rank p<0,0002) og en statistisk signifikant forlængelse af

medianoverlevelse fra 4,4 til 5,7 måneder (log-rank p<0,0024) blev observeret hos

gemcitabinbehandlede patienter i forhold til patienter behandlet med 5-fluorouracil.

Ikke-småcellet lungecancer

I en randomiseret fase III undersøgelse af 522 patienter med inoperabel, lokalt

fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer viste gemcitabin i

kombination med cisplatin en statistisk signifikant højere responsrate end cisplatin alene

(henholdsvis 31,0 % og 12,0 %; p<0,0001). En statistisk signifikant forlængelse af tiden

til progression i sygdommen fra 3,7 til 5,6 måneder (log-rank p<0,0012) samt en

statistisk significant forlængelse af median overlevelse fra 7,6 til 9,1 måneder (log-rank

p<0,004) blev observeret hos patienter behandlet med gemcitabin/cisplatin i forhold til

cisplatinbehandlede patienter.

I en anden randomiseret fase III undersøgelse af 135 patienter med ikke-småcellet

lungecancer stadie IIIB eller IV havde en kombination af gemcitabin og cisplatin en

statistisk signifikant højere responsrate end en kombination af cisplatin og etoposid

(henholdsvis 40,6 % og 21,2 %; p=0,025). En statistisk significant forlængelse af tiden

til progression fra 4,3 måneder med etoposid/cisplatin til 6,9 måneder med

gemcitabin/cisplatin (p=0,014).

For begge undersøgelser gælder, at tolerabiliteten i de to behandlingsarme var ens.

Ovariekarcinom

I en randomiseret fase III undersøgelse blev 356 patienter med fremskreden epitelial

ovariekarcinom med tilbagefald, mindst 6 måneder efter at have afsluttet platinbaseret

behandling, randomiseret til behandling med gemcitabin og carboplatin (GCb), eller

carboplatin (Cb). En statistisk signifikant forlængelse af tiden til progression af

sygdommen, fra 5,8 til 8,6 måneder (log rank p=0,0038) blev observeret hos patienter

behandlet med GCb i forhold til patienter behandlet med Cb. Forskelle i responsrate,

47,2 % i GCb armen versus 30,9% i Cb armen (p=0,0016), og i median overlevelsestid,

18 måneder (GCb) versus 17,3 måneder (Cb) (p=0,73) favoriserede GCb armen.

Brystcancer

I en randomiseret fase III undersøgelse af 529 patienter med inoperabel, lokalt

recidiverende eller metastatisk brystcancer, som havde fået genvækst efter

adjuverende/neoadjuverende kemoterapi, havde patienter behandlet med

gemcitabin/paclitaxel en statistisk signifikant forlængelse af tiden til dokumenteret

progression i sygdommen fra 3,98 måneder til 6,14 måneder (log-rank p=0,0002) i

forhold til paclitaxel-behandlede patienter. Efter 377 dødsfald var den totale

overlevelsestid 18,6 måneder hos patienter behandlet med gemcitabin/paclitaxel i

forhold til 15,8 måneder (log rank p=0,0489, HR 0,82) hos patienter behandlet med

gemcitabin/paclitaxel sammenlignet med patienter behandlet med paclitaxel, og den

totale responsrate var henholdsvis 41,4 % og 26,2 % (p= 0,0002).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gemcitabins farmakokinetik er blevet undersøgt i 353 patienter i syv undersøgelser. De

121 kvinder og 232 mænd var i alderen 29 til 79 år. Ud af disse patienter havde ca. 45 %

ikke-småcellet lungecancer og 35 % havde fået diagnosen pancreascancer. Følgende

pharmakokinetiske parametre var nået for doser mellem 500 til 2.592 mg/m

, som blev

indgivet fra 0,4 til 1,2 timer.

55023_spc.docx

Side 15 af 20

Maksimale plasmakoncentrationer (nået inden for 5 minutter efter afslutning på

infusionen) var 3,2 til 45,5 µg/ml. Plasmakoncentrationer af modersubstansen efter en

dosis på 1.000 mg/m

/30 minutter er større end 5 µg/ml i ca. 30 minutter efter afslutning

af infusionen og større end 0,4 µg/ml i endnu en time.

Fordeling

Fordelingsvolumen i det centrale fordelingsrum var 12,4 l/ m

for kvinder og 17,5 l/ m

for mænd (interindividuel variabilitet var 91,9 %). Fordelingsvolumen af det perifere

fordelingsrum var 47,4 l/ m

. Volumet for det perifere fordelingsrum var ikke afhængig

af køn.

Plasmaproteinbinding blev betragtet som værende ubetydelig.

Halveringstid: Fra 42 til 94 minutter afhængig af alder og køn. For det anbefalede

dosisregime skulle udskillelse af gemcitabin i realiteten være afsluttet i løbet af 5 til 11

timer fra start af infusionen. Gemcitabin akkumuleres ikke, når det gives en gang

ugentligt.

Metabolisme

Gemcitabin metaboliseres hurtigt af cytidin-deaminase i lever, nyre, blod og andet væv.

Den intracellulære metabolisme af gemcitabin danner gemcitabin mono-, di- og

trifosfater (dFdCMP, dFdCDP og dFdCTP), hvoraf dFdCDP og dFdCTP anses for

aktive. Disse intracellulære metabolitter er ikke fundet i plasma eller urin. Den primære

metabolit 2'-deoxy-2',2'-difluoruridine (dFdU) er inaktiv og findes i plasma og urin.

Elimination

Systemisk clearance: Fra 29,2 l/t/m

til 92,2 l/t/m

afhængig af køn og alder

(interindividuel variabilitet var 52,2 %). Clearance hos kvinder er ca. 25 % lavere end

værdierne hos mænd. Selvom clearance er hurtig, synes den at falde hos både mænd og

kvinder med alderen. For den anbefalede gemcitabin dosis på 1000 mg/m

givet som en

30 minutters infusion bør lavere clearance værdier for både mænd og kvinder ikke

nødvendiggøre, at gemcitabin dosis nedsættes.

Urinudskillelse: Mindre end 10% udskilles som uændret lægemiddel.

Renal clearance: 2 til 7 l/t/m

I løbet af ugen efter infusionen genfandtes 92-98 % af gemcitabin, heraf 99 % i urinen

(hovedsageligt i form af dFdU), og 1 % af dosis udskilles i fæces.

dFdCTP-kinetik

Denne metabolit findes i de perifere mononukleære celler i blodet og nedenstående

oplysninger refererer til disse celler. Intracellulære koncentrationer øges proportionalt

med gemcitabin-doser på 35-350 mg/m

/30 minutter, hvilket giver steady-state

koncentrationer på 0,4-5 µg/ml. Ved gemcitabin- plasmakoncentrationer over 5 µg/ml

øges koncentrationen af dFdCTP ikke, hvilket indikerer, at mætning opnås i disse celler.

Terminal halveringstid: 0,7-12 timer.

dFdU-kinetik

Maksimale plasmakoncentrationer (3-15 minutter efter afslutningen af 30 minutters

infusion 1000 mg/m

): 28-52 µg/ml.

Steady-state koncentration efter dosering én gang ugentlig: 0,07-1,12 µg/ml uden synlig

akkumulation.

I en trifasisk plasmakoncentrations-tidskurve er den gennemsnitlige terminale

halveringstid 65 timer (33-84 timer).

Dannelse af dFdU fra modersubstansen: 91-98%.

55023_spc.docx

Side 16 af 20

Gennemsnitligt fordelingsvolumen i det centrale fordelingsrum: 18 l/m

(11-22 l/m

Gennemsnitlig steady-state fordelingsvolumen (V

): 150 l/m

(96-228 l/m

Vævsfordeling: Udtalt.

Gennemsnitlig påviselig clearance: 2,5 l/t/m

(1-4 l/t/m

Urinudskillelse: Fuldstændig.

Kombinationsbehandling med gemcitabin og paclitaxel

Kombinationsbehandling ændrer ikke farmakokinetikken af hverken gemcitabin eller

paclitaxel.

Kombinationsbehandling med gemcitabin og carboplatin

Pharmakokinetikken for gemcitabin ændres ikke, når det gives i kombination med

carboplatin.

Nyreinsufficiens

Mild til moderat nyreinsufficiens (GFR fra 30 ml/min til 80 ml/min) har ingen

konsistent, significant effekt på gemcitabins farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I undersøgelser af op til 6 måneders varighed med gentagne doser på mus og hunde var

hovedfundet regimen og dosisafhængig hæmatopoietisk påvirkning, som var reversibel.

Gemcitabin er mutagen i en in vitro mutationstest og en in vivo knovlemarvs

mikronukleustest. Der er ikke blevet udført langtidsstudier på dyr som evaluerer

potentialet for carcinogenicitet.

I fertilitetsstudier har gemcitabin forårsaget reversibel hypospermatogenese i hanmus.

Der er ikke påvist nogen effekt på fertiliteten hos hunmus.

Evalueringen af eksperimentielle dyrestudier har vist reproduktiv toksicitet så som

fødselsdefekter og andre effekter på udviklingen af embryo og foster,

svangerskabsforløbet eller peri- og postnatal udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel er klar til brug og må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter åbning af infusionsposen

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør denne infusionsvæske, opløsning anvendes straks.

Hvis den ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdene før anvendelse

brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

55023_spc.docx

Side 17 af 20

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

55023_spc.docx

Side 18 af 20

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Steril, fleksibel flerlaget M312-plastinfusionspose, der er pakket i en aluminiumspose.

Minitulipe-infusionsposeproppen består af en spikeport med en chlorbutyl (latexfri)

forbindelse, og en polyolefin-tilslutningsslange anvendes.

Pakningsstørrelser

Papæsker med 1, 5 eller 10 infusionsposer med enkeltdoser af 120 ml, 140 ml, 160 ml, 170 ml,

180 ml, 200 ml eller 220 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Håndtering

Beregn den nødvendige dosis og afgør hvilken størrelse infusionspose, der er nødvendig.

Undersøg produktpakken for eventuelle skader. Må ikke anvendes, hvis der er tegn på, at

der er pillet ved den.

Sæt patientspecifik etiket på indpakningen.

Fjernelse af infusionspose fra indpakningen samt inspektion af infusionspose

Åbn indpakningen ved at rive i slidsen. Må ikke anvendes, hvis indpakningen tidligere har

været åbnet eller er beskadiget.

Fjern infusionsposen fra indpakningen.

Må kun anvendes, hvis infusionspose og forsegling er intakt. Tjek, før administration, for

små utætheder ved at klemme fast på posen. Hvis der konstateres utætheder, skal pose og

opløsning kasseres, da steriliteten kan være forringet.

Parenterale lægemidler bør inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før

administration. Hvis der observeres partikler, må de ikke anvendes.

Administration

Bryd Minitulipe-propforseglingen ved at lægge pres på den ene side med hånden.

Påsæt sterilt administrationssæt ved hjælp af aseptisk teknik.

Se brugsanvisningen, der følger med administrationssættet.

Forholdsregler

Må ikke anvendes i serieforbindelse.

Der må ikke indføres additiver i infusionsposen.

Infusionsvæsken er klar til brug og må ikke blandes med andre lægemidler.

Efter åbning af infusionsposen

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør opløsningen til infusion anvendes straks. Hvis den

ikke anvendes straks, er opbevaringstiden og opbevaringsforholdene før anvendelse

brugerens ansvar.

Gemcitabin infusionsvæske, opløsning er kun beregnet til engangsbrug.

Personale skal være forsynet med passende håndteringsmaterialer, især langærmede kitler,

beskyttelsesmasker, hætter, beskyttelsesbriller, sterile engangshandsker, beskyttelsesafdækninger

til arbejdsområdet og opsamlingsposer til affald.

Cytotoksiske lægemidler bør ikke håndteres af gravide medarbejdere.

Kommer præparatet i kontakt med øjnene, kan dette forårsage alvorlig irritation. Øjnene skal

straks skylles grundigt med vand. Hvis irritationen varer ved, bør en læge kontaktes. Hvis

55023_spc.docx

Side 19 af 20

opløsningen spildes på huden, skylles grundigt med vand. Ekskreter og opkast skal håndteres med

forsigtighed.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav for cytotoksiske stoffer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55023

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. juni 2017

55023_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-6-2018

Health Canada releases sunscreen testing results

Health Canada releases sunscreen testing results

June 28, 2018 For immediate release

Health Canada

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-11-2018

Use the clock change this Sunday as a reminder to check your emergency supplies! http://goo.gl/aasVQ  #clocksstocks @GetReadypic.twitter.com/sHD5vhCeEu

Use the clock change this Sunday as a reminder to check your emergency supplies! http://goo.gl/aasVQ  #clocksstocks @GetReadypic.twitter.com/sHD5vhCeEu

Use the clock change this Sunday as a reminder to check your emergency supplies! http://goo.gl/aasVQ  #clocksstocks @GetReady pic.twitter.com/sHD5vhCeEu

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Sutent (Pfizer Europe MA EEIG)

Sutent (Pfizer Europe MA EEIG)

Sutent (Active substance: sunitinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6922 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/687/T/72

Europe -DG Health and Food Safety

17-10-2018

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms:  http://go.usa.gov/xPkDE pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms: http://go.usa.gov/xPkDE pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

Mark Your Calendars: October 21 is Pink Ribbon Sunday! Wear pink to raise awareness about breast cancer and the value of mammograms: http://go.usa.gov/xPkDE  pic.twitter.com/IdHFDQ7dAW

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-9-2018

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Active substance: edoxaban) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5089 of Sun, 30 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10387/201710

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5216 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

Information for consumers about the desktop review of 94 listed sunscreen products

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-7-2018

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-7-2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

Between 5:00pm AEST Friday 27 July 2018 and 5:00pm AEST Sunday 29 July 2018 there will be intermittent outages to all TGA portals

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht  pic.twitter.com/lGayQuxMQw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety