Gemcitabin "medac"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gemcitabin "medac" 38 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 38 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gemcitabin "medac" 38 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55640
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

12. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Gemcitabin "medac", koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29687

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Gemcitabin "medac"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml Gemcitabin "medac" 38 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, indeholder

gemcitabinhydrochlorid svarende til 38 mg gemcitabin.

Den kvantitative sammensætning af hver formulering vises i nedenstående tabel:

Formulering

Styrke

Mængde gemcitabin

(som hydrochlorid)

Opløsningsvolumen

200 mg/5,3 ml

38 mg/ml

200 mg

5,3 ml

1 g/26,3 ml

38 mg/ml

26,3 ml

2 g/52,6 ml

38 mg/ml

52,6 ml

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert 200 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 460 mg (20 mmol) natrium.

Hvert 1.000 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 2.300 mg (100 mmol) natrium.

Hvert 2.000 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 4.600 mg (200 mmol) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til gullig opløsning.

55640_spc.docx

Side 1 af 18

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gemcitabin er indiceret til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk blærecancer i

kombination med cisplatin.

Gemcitabin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

adenokarcinom i pancreas.

Gemcitabin i kombination med cisplatin er indiceret som førstelinjebehandling af patienter

med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).

Monoterapi med gemcitabin kan overvejes til ældre personer eller personer med

performance status 2.

Gemcitabin er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk

epitelialt ovariekarcinom i kombination med carboplatin til patienter med recidiveret

sygdom efter et recidivfrit interval på mindst 6 måneder efter platinbaseret

førstelinjebehandling.

Gemcitabin i kombination med paclitaxel er indiceret til behandling af patienter med ikke-

resekterbar, lokalt recidiverende eller metastatisk brystcancer, der er recidiveret efter

adjuverende/neoadjuverende kemoterapi. Tidligere kemoterapi skal have inkluderet et

anthracyklin, medmindre dette er klinisk kontraindiceret.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Gemcitabin bør kun ordineres af en læge, der er uddannet inden for anvendelse af

kemoterapi mod kræft.

Dosering

Blærecancer

Kombineret anvendelse

Den anbefalede dosis gemcitabin er 1.000 mg/m², der gives som en 30-minutters infusion.

Dosen skal gives på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dages cyklus i kombination med cisplatin.

Cisplatin gives i en anbefalet dosis på 70 mg/m²

på dag 1 efter gemcitabin eller på dag 2 i

hver 28-dages cyklus. Denne 4-ugers cyklus gentages derefter. Doseringen kan reduceres

for hver cyklus eller i samme cyklus på baggrund af den toksicitetsgrad, patienten oplever.

Pancreascancer

Den anbefalede dosis gemcitabin er 1.000 mg/m², der gives som en 30-minutters

intravenøs infusion. Dette skal gentages én gang om ugen i op til 7 uger efterfulgt af en

uges pause. De efterfølgende cyklusser skal bestå af injektioner én gang om ugen i 3 uger i

træk ud af hver 4 uger. Doseringen kan reduceres for hver cyklus eller i samme cyklus på

baggrund af den toksicitetsgrad, patienten oplever.

Ikke-småcellet lungecancer

Monoterapi

Den anbefalede dosis gemcitabin er 1.000 mg/m², der gives som en 30-minutters

intravenøs infusion. Dette skal gentages én gang om ugen i 3 uger efterfulgt af en uges

55640_spc.docx

Side 2 af 18

pause. Denne 4-ugers cyklus gentages derefter. Doseringen kan reduceres for hver cyklus

eller i samme cyklus på baggrund af den toksicitetsgrad, patienten oplever.

Kombineret anvendelse

Den anbefalede dosis gemcitabin er 1.250 mg/m² legemsoverfladeareal, der gives som en

30-minutters intravenøs infusion på dag 1 og 8 i behandlingscyklussen (21 dage).

Doseringen kan reduceres for hver cyklus eller i samme cyklus på baggrund af den

toksicitetsgrad, patienten oplever.

Cisplatin er blevet brugt i doser på 75-100 mg/m²

én gang hver 3. uge.

Brystcancer

Kombineret anvendelse

Gemcitabin i kombination med paclitaxel anbefales med anvendelse af paclitaxel

(175 mg/m²) administreret på dag 1 i cirka 3 timer som en intravenøs infusion efterfulgt af

gemcitabin (1.250 mg/m²) som en 30-minutters infusion på dag 1 og 8 i hver 21-dages

cyklus. Doseringen kan reduceres for hver cyklus eller i samme cyklus på baggrund af den

toksicitetsgrad, patienten oplever. Patienterne skal have et absolut granulocyttal på mindst

1.500 (x 10

/l) inden initiering af kombinationen gemcitabin + paclitaxel.

Ovariecancer

Kombineret anvendelse

Gemcitabin i kombination med carboplatin anbefales med anvendelse af gemcitabin

1.000 mg/m² administreret på dag 1 og 8 i hver 21-dages cyklus som en 30-minutters

intravenøs infusion. Efter gemcitabin gives carboplatin på dag 1 svarende til et mål for area

under curve (AUC) på 4,0 mg/ml og min. Doseringen kan reduceres for hver cyklus eller i

samme cyklus på baggrund af den toksicitetsgrad, patienten oplever.

Monitorering for toksicitet og ændring af dosis på grund af toksicitet

Ændring af dosis på grund af ikke-hæmatologisk toksicitet

Regelmæssige lægeundersøgelser og kontroller af nyre- og leverfunktion bør gennemføres

for at ikke-hæmatologisk toksicitet kan påvises. Doseringen kan reduceres for hver cyklus

eller i samme cyklus på baggrund af den toksicitetsgrad, patienten oplever. I tilfælde af

alvorlig (grad 3 eller 4) ikke-hæmatologisk toksicitet (bortset fra kvalme/opkastning) skal

behandling med gemcitabin generelt seponeres eller reduceres, afhængigt af den

behandlende læges vurdering. Doseringen skal seponeres, indtil toksiciteten efter lægens

vurdering er forsvundet.

Der henvises til det relevante produktresumé vedrørende justering af dosis af cisplatin,

carboplatin og paclitaxel i kombinationsbehandling.

Ændring af dosis på grund af hæmatologisk toksicitet

Initiering af en cyklus

For alle indikationer gælder det, at patientens thrombocyt- og granulocyttal skal

monitoreres før hver dosis. Patienten skal have et absolut granulocyttal på mindst

1.500 (x 10

/l) og et thrombocyttal på 100.000 (x 10

/l) inden initiering af en cyklus.

Inden for en cyklus

Ændringer af dosis af gemcitabin inden for en cyklus skal ske i henhold til følgende

tabeller:

55640_spc.docx

Side 3 af 18

Ændring af dosis af gemcitabin inden for en cyklus ved blærecancer, NSCLC og

pancreascancer, der gives som monoterapi eller i kombination med cisplatin

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Thrombocyttal

(x 10

6

/l)

Procent af standarddosen

af Gemcitabin "medac"

(%)

> 1.000

> 100.000

500-1.000

eller

50.000-100.000

< 500

eller

< 50.000

Udelad dosis*

*Udeladt behandling vil ikke blive genindsat inden for samme cyklus, før det absolutte

granulocyttal når mindst 500 (x 10

/l) og thrombocyttallet når mindst 50.000 (x 10

/l).

Ændring af dosis af gemcitabin inden for en cyklus ved brystcancer, der gives i

kombination med paclitaxel

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Thrombocyttal

(x 10

6

/l)

Procent af standarddosen

af Gemcitabin "medac"

(%)

≥ 1.200

> 75.000

1.000-< 1.200

eller

50.000-75.000

700-< 1.000

≥ 50.000

< 700

eller

< 50.000

Udelad dosis*

*Udeladt behandling vil ikke blive genindsat inden for samme cyklus. Behandlingen vil starte på

dag 1 i den næste cyklus, når det absolutte granulocyttal når mindst 1.500 (x 10

/l) og

thrombocyttallet når mindst 100.000 (x 10

/l).

Ændring af dosis af gemcitabin inden for en cyklus ved ovariecancer, der gives i

kombination med carboplatin

Absolut granulocyttal

(x 10

6

/l)

Thrombocyttal

(x 10

6

/l)

Procent af standarddosen

af Gemcitabin "medac"

(%)

> 1.500

≥ 100.000

1.000-1.500

eller

75.000-100.000

< 1.000

eller

< 75.000

Udelad dosis*

*Udeladt behandling vil ikke blive genindsat inden for samme cyklus. Behandlingen vil starte på

dag 1 i den næste cyklus, når det absolutte granulocyttal når mindst 1.500 (x 10

/l) og

thrombocyttallet når mindst 100.000 (x 10

/l).

Ændringer af dosis på grund af hæmatologisk toksicitet i efterfølgende cyklusser,

gældende for alle indikationer

Dosis af gemcitabin skal reduceres til 75 % af den oprindelige dosis ved initiering af

cyklussen i tilfælde af følgende hæmatologiske toksiciteter:

Absolut granulocyttal < 500 x 10

/l i mere end 5 dage

Absolut granulocyttal < 100 x 10

/l i mere end 3 dage

Febril neutropeni

Thrombocytter < 25.000 x 10

Udsættelse af en cyklus i mere end 1 uge på grund af toksicitet

55640_spc.docx

Side 4 af 18

Administration

Gemcitabin tolereres godt under infusion og kan administreres ambulant. I tilfælde af

ekstravasation skal infusionen generelt afbrydes straks og genstartes i et andet blodkar.

Patienten skal monitoreres nøje efter administration.

Specielle populationer

Patienter med svækket nyre- eller leverfunktion

Gemcitabin skal anvendes med forsigtighed til patienter med lever- eller nyreinsufficiens,

da der ikke er tilstrækkelig information fra kliniske studier, som kan give tydelige

anbefalinger til dosering i disse patientpopulationer (se pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre (>

65

år)

Gemcitabin er blevet tolereret godt hos patienter over 65 år. Der er ingen tegn på, at der for

ældre personer er behov for andre dosisjustering end dem, der allerede anbefales for alle

patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Gemcitabin er blevet undersøgt i begrænsede fase I- og II-studier med børn i flere

forskellige tumortyper. Disse studier gav ikke tilstrækkelige data til at fastlægge effekten

og sikkerheden af gemcitabin hos børn. Gemcitabin anbefales ikke til børn under 18 år.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det(de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forlængelse af infusionstiden og øget doseringshyppighed har vist sig at forhøje

toksiciteten.

Hæmatologisk toksicitet

Gemcitabin kan undertrykke knoglemarvsfunktionen, hvilket manifesteres ved leukopeni,

thrombocytopeni og anæmi.

Patienter, der får gemcitabin, skal inden hver dosis monitoreres for thrombocyt-, leukocyt-

og granulocyttal. Afbrydelse eller ændring af behandlingen bør overvejes, hvis

lægemiddelinduceret knoglemarvsdepression påvises (se pkt. 4.2). Myelosuppressionen er

kortvarig og medfører normalt ikke reduktion af dosis og sjældent seponering.

De perifere blodtal kan fortsætte med at forværres, efter at administration af gemcitabin er

afbrudt. Behandlingen skal iværksættes med forsigtighed til patienter med nedsat

knoglemarvsfunktionen. Som det er tilfældet med andre cytotoksiske behandlinger, skal

risikoen for kumulativ knoglemarvssuppression overvejes, hvis behandling med

gemcitabin gives sammen med anden kemoterapi.

Svækket lever- og nyrefunktion

Gemcitabin skal anvendes med forsigtighed til patienter med svækket lever- eller

nyrefunktion, da der ikke er tilstrækkelig information fra kliniske studier, som kan give

tydelige anbefalinger til dosering i denne patientpopulation (se pkt. 4.2).

55640_spc.docx

Side 5 af 18

Administration af gemcitabin til patienter med samtidige levermetastaser eller eksisterende

hepatitis, alkoholisme eller levercirrose i anamnesen kan føre til forværring af den

underliggende leverinsufficiens.

Laboratorieundersøgelser af nyre- og leverfunktionen (inklusive virologiske test) bør

gennemføres regelmæssigt.

Samtidig strålebehandling

Samtidig strålebehandling (givet sammen eller med

7 dages mellemrum): Der er

rapporteret om toksicitet (se pkt. 4.5 med flere oplysninger og anbefalinger til

anvendelsen).

Levende vacciner

Gul feber-vaccine og andre levende, svækkede vacciner anbefales ikke til patienter, der

behandles med gemcitabin (se pkt. 4.5).

Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom

Der er modtaget rapporter om posteriort reversibelt encefalopati-syndrom (PRES) med

potentielt alvorlige konsekvenser hos patienter, der får gemcitabin som enkeltstof eller i

kombination med andre kemoterapeutika. Akut hypertension og krampeaktivitet blev

indberettet hos de fleste gemcitabin-patienter, der havde PRES, men andre symptomer

såsom hovedpine, letargi, konfusion og blindhed kunne også være til stede. Diagnosen

bekræftes optimalt med MRI (magnetic resonance imaging). PRES var typisk reversibelt

med de relevante supportive foranstaltninger. Gemcitabin skal seponeres permanent, og

supportive foranstaltninger implementeres, herunder kontrol af blodtryk og

krampebehandling, hvis der opstår PRES under behandlingen.

Hjerte-/karsygdom

På grund af risikoen for hjerte- og/eller karsygdom efter anvendelse af gemcitabin skal der

udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter med kardiovaskulære hændelser i

anamnesen.

Kapillær lækage-syndrom

Der er rapporteret om kapillær lækage-syndrom hos patienter, der fik gemcitabin som

enkeltstof eller i kombination med andre kemoterapeutika (se pkt. 4.8). Tilstanden kan

normalt behandles, hvis den opdages tidligt og håndteres korrekt, men der er rapporteret

om fatale tilfælde. Tilstanden medfører systemisk kapillær hyperpermeabilitet, hvor væske

og proteiner fra det intravaskulære rum lækker ind i interstitiet. De kliniske træk omfatter

generaliseret ødem, vægtstigning, hypoalbuminæmi, alvorlig hypotension, akut

nyresvækkelse og lungeødem. Gemcitabin skal seponeres, og supportive foranstaltninger

implementeres, hvis der opstår kapillær lækage-syndrom under behandlingen. Kapillær

lækage-syndrom kan forekomme i senere cyklusser og har ifølge litteraturen været

forbundet med ARDS (adult respiratory distress syndrome).

Lunger

Der er rapporteret om pulmonale virkninger, sommetider alvorlige (for eksempel

lungeødem, interstitiel pneumonitis eller ARDS), i forbindelse med behandling med

gemcitabin. Ætiologien bag disse virkninger kendes ikke. Det bør overvejes at seponere

behandlingen med gemcitabin, hvis sådanne virkninger opstår. Tidlig brug af supportive

foranstaltninger kan være med til at bedre tilstanden.

55640_spc.docx

Side 6 af 18

Nyrer

Hæmolytisk uræmisk syndrom

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om kliniske fund, svarende til hæmolytisk uræmisk

syndrom (HUS), hos patienter, der har fået gemcitabin (se pkt. 4.8). HUS er en potentielt

livstruende lidelse. Gemcitabin skal seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk

hæmolytisk anæmi, såsom hurtigt faldende hæmoglobin samtidig med thrombocytopeni,

forhøjet serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen eller LDH. Nyreinsufficiens er

muligvis ikke reversibel efter seponering af behandlingen, og der kan være behov for

dialyse.

Fertilitet

I fertilitetsstudier forårsagede gemcitabin hypospermatogenese hos hanmus (se pkt. 5.3).

Mænd, der er i behandling med gemcitabin, frarådes at gøre en kvinde gravid under

behandlingen og op til 6 måneder efter endt behandling og tilrådes at søge yderligere

rådgivning om kryokonservering af sperm før behandlingen på grund af muligheden for

infertilitet efter behandling med gemcitabin (se pkt. 4.6).

Natrium

Hvert 200 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 460 mg (20 mmol) natrium.

Hvert 1.000 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 2.300 mg (100 mmol) natrium.

Hvert 2.000 mg hætteglas med gemcitabin indeholder 4.600 mg (200 mmol) natrium.

Dette skal tages i betragtning for patienter, der er på en kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier (se pkt. 5.2).

Strålebehandling

Samtidig (givet sammen eller med

7 dages mellemrum) – den toksicitet, som er

forbundet med denne multimodalitetsbehandling, afhænger af mange forskellige faktorer,

herunder dosis af gemcitabin, administrationshyppighed, stråledosis, planlægningsteknik

for strålebehandlingen, målvæv og målvolumen. Prækliniske og kliniske studier har vist, at

gemcitabin har radiosensibiliserende aktivitet. I et enkelt studie, hvor gemcitabin blev

administreret i en dosis på 1.000 mg/m² i op til 6 uger i træk samtidig med strålebehandling

af thorax hos patienter med ikke-småcellet lungecancer, blev der observeret signifikant

toksicitet i form af alvorlig og potentielt livstruende mucositis, herunder specielt øsofagitis

og pneumonitis, især hos patienter, der fik store mængder strålebehandling [mediane

behandlingsvolumina 4.795 cm³]. Efterfølgende studier har indikeret, at det er muligt at

administrere gemcitabin i lavere doser med samtidig strålebehandling med en forudsigelig

toksicitet. Dette var tilfældet i et fase II-studie af ikke-småcellet lungecancer, hvor

stråledoser på thorax på 66 Gy blev anvendt samtidig med administration af gemcitabin

(600 mg/m², fire gange) og cisplatin (80 mg/m², to gange) i løbet af 6 uger. Det optimale

behandlingsregimen, der giver sikker administration af gemcitabin sammen med

terapeutiske doser strålebehandling, er endnu ikke fastlagt for alle tumortyper.

Ikke samtidig (givet med >7 dages mellemrum) – en analyse af dataene tyder ikke på øget

toksicitet, når gemcitabin administreres mere end 7 dage før eller efter strålebehandling,

bortset fra ‘radiation recall’. Data tyder på, at gemcitabin kan startes, når de akutte

virkninger af strålingen er svundet eller mindst 1 uge efter strålebehandling.

55640_spc.docx

Side 7 af 18

Der er rapporteret om stråleskader på målvæv (f.eks. øsofagitis, colitis og pneumonitis) i

forbindelse med både samtidig og ikke samtidig anvendelse af gemcitabin.

Andet

Gul feber-vaccine og andre levende, svækkede vacciner anbefales ikke på grund af

risikoen for systemisk og muligvis fatal sygdom, især hos immunsupprimerede patienter.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af gemcitabin hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). På baggrund af resultaterne fra

dyreforsøg og gemcitabins virkningsmekanisme bør dette stof kun anvendes under

graviditet på tvingende indikation. Kvinder skal frarådes at blive gravide under behandling

med gemcitabin og tilrådes at informere deres læge øjeblikkeligt, hvis de alligevel bliver

gravide.

Amning

Det er ukendt, om gemcitabin udskilles i human mælk, og bivirkninger på det ammede

barn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med gemcitabin.

Fertilitet

I fertilitetsstudier forårsagede gemcitabin hypospermatogenese hos hanmus (se pkt. 5.3).

Mænd, der er i behandling med gemcitabin, frarådes at gøre en kvinde gravid under

behandlingen og op til 6 måneder efter endt behandling og tilrådes at søge yderligere

rådgivning om kryokonservering af sperm før behandlingen på grund af muligheden for

infertilitet efter behandling med gemcitabin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Det er dog rapporteret, at gemcitabin har medført mild til moderat somnolens,

især i kombination med indtagelse af alkohol. Patienterne skal advares mod at føre

motorkøretøj og betjene maskiner, indtil det er fastlagt, at de ikke bliver døsige.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst indberettede bivirkninger, der var forbundet med behandling med gemcitabin,

omfatter: nausea med eller uden opkastning, forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT)

og alkalisk phosphatase, indberettet for cirka 60 % af patienterne; proteinuri og hæmaturi

indberettet for cirka 50 % af patienterne; dyspnø indberettet for 10-40 % af patienterne

(højeste forekomst hos lungecancerpatienter); allergisk hududslæt hos cirka 25 % af

patienterne, der er forbundet med kløe hos 10 % af patienterne.

Bivirkningernes hyppighed og sværhedsgrad er påvirket af dosen, infusionshastigheden og

intervallerne mellem doserne (se pkt. 4.4). Dosisbegrænsende bivirkninger er fald i

thrombocyt-, leukocyt- og granulocyttal (se pkt. 4.2).

Kliniske forsøgsdata

Frekvensgrupperne defineres som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til

< 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget

sjælden (< 1/10.000).

55640_spc.docx

Side 8 af 18

Nedenstående liste over bivirkninger og hyppigheder er baseret på data fra kliniske studier.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig: Infektioner

Ikke almindelig: Sepsis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig: Leukopeni (neutropeni grad 3 = 19,3 %; grad 4 = 6 %), knoglemarvs-

suppression er normalt mild til moderat og påvirker fortrinsvis granulocyttallet (se

pkt. 4.2), thrombocytopeni, anæmi

Almindelig: Febril neutropeni

Ikke almindelig: Thrombotisk mikroangiopati

Meget sjælden: Thrombocytose

Immunsystemet

Meget sjælden: Anafylaktoid reaktion

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Anoreksi

Nervesystemet

Almindelig: Hovedpine, insomni, somnolens

Ikke almindelig: Cerebrovaskulær hændelse

Meget sjælden: Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom (se pkt. 4.4)

Hjerte

Ikke almindelig: Arytmier, fortrinsvis supraventrikulære i beskaffenhed, hjerteinsufficiens

Sjælden: Myokardieinfarkt

Vaskulære sygdomme

Sjælden: Kliniske tegn på perifer vasculitis og gangræn, hypotension

Meget sjælden: Kapillær lækage-syndrom (se pkt. 4.4.)

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig: Dyspnø – normalt mild og svinder hurtigt uden behandling

Almindelig: Hoste, rhinitis

Ikke almindelig: Interstitiel pneumonitis (se pkt. 4.4), bronchospasme – normalt mild og

forbigående, men kan nødvendiggøre parenteral behandling

Sjælden: Lungeødem, adult respiratory distress syndrome (se pkt. 4.4)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Opkastning, nausea

Almindelig: Diaré, stomatitis og ulceration i munden, obstipation

Meget sjælden: Iskæmisk colitis

Lever og galdeveje

Meget almindelig: Stigninger i levertransaminaser (ASAT og ALAT) og alkalisk

phosphatase

55640_spc.docx

Side 9 af 18

Almindelig: Forhøjet bilirubin

Ikke almindelig: Alvorlig hepatotoksicitet, herunder leverinsufficiens og dødsfald

Sjælden: Forhøjet gammaglutamyltransferase (GGT)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig: Allergisk hududslæt – ofte forbundet med pruritus, alopeci

Almindelig: Kløe, svedtendens

Sjælden: Alvorlige hudreaktioner, herunder afstødning af hud og bulløse udbrud i huden,

ulceration, dannelse af vesikler og sår, afskalning

Meget sjælden: Toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrome

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Rygsmerter, myalgi

Nyrer og urinveje

Meget almindelig: Hæmaturi, mild proteinuri

Ikke almindelig: Nyreinsufficiens (se pkt. 4.4), hæmolytisk uræmisk syndrom (se pkt. 4.4)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Influenza-lignende symptomer – de mest almindelige symptomer er

feber, hovedpine, kulderystelser, myalgi, asteni og anoreksi. Hoste, rhinitis,

ildebefindende, perspiration og søvnproblemer er også indberettet.

Ødem/perifert ødem, herunder ansigtsødem. Ødemer er normalt reversible efter

behandlingens ophør

Almindelig: Feber, asteni, kulderystelser

Sjælden: Reaktioner på injektionsstedet – hovedsagelig milde i beskaffenhed

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Sjælden: Strålingstoksicitet (se pkt. 4.5), radiation recall

Kombineret anvendelse ved brystcancer

Hyppigheden af hæmatologiske toksiciteter grad 3 og 4, især neutropeni, stiger, når

gemcitabin bruges i kombination med paclitaxel. Stigningen i disse bivirkninger er

imidlertid ikke forbundet med øget forekomst af infektioner eller hæmoragiske

bivirkninger. Træthed og febril neutropeni forekommer oftere, når gemcitabin anvendes i

kombination med paclitaxel. Træthed, der ikke er forbundet med anæmi, svinder normalt

efter den første cyklus.

55640_spc.docx

Side 10 af 18

Bivirkninger grad 3 og 4

Paclitaxel vs. gemcitabin plus paclitaxel

Antal (%) patienter

Paclitaxel-arm

(N = 259)

Gemcitabin plus paclitaxel-

arm (N = 262)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratoriemæssigt

Anæmi

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Thrombocytopeni

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropeni

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Ikke laboratoriemæssigt

Febril neutropeni

3 (1,2)

12 (4,6)

1 (0,4)

Træthed

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Diaré

5 (1,9)

8 (3,1)

Motorisk neuropati

2 (0,8)

6 (2,3)

1 (0,4)

Sensorisk neuropati

9 (3,5)

14 (5,3)

1 (0,4)

*Neutropeni grad 4, der varede mere end 7 dage, forekom hos 12,6 % af patienterne i

kombinationsarmen og 5,0 % af patienterne i behandlingsarmen på paclitaxel.

Kombineret anvendelse ved blærecancer

Bivirkninger grad 3 og 4

MVAC vs. gemcitabin plus cisplatin

Antal (%) patienter

MVAC-arm (methotrexat,

vinblastin, doxorubicin og

cisplatin) arm (N = 196)

Gemcitabin plus cisplatin-

(N = 200)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratoriemæssigt

Anæmi

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Thrombocytopeni

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Ikke laboratoriemæssigt

Nausea og opkastning

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Diaré

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infektion

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatitis

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

55640_spc.docx

Side 11 af 18

Kombineret anvendelse ved ovariecancer

Bivirkninger grad 3 og 4

Carboplatin vs. gemcitabin plus carboplatin

Antal (%) patienter

Carboplatin-arm

(N = 174)

Gemcitabin plus

carboplatin-arm

(N = 175)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratoriemæssigt

Anæmi

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropeni

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Thrombocytopeni

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopeni

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Ikke laboratoriemæssigt

Blødning

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Febril neutropeni

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Infektion uden

neutropeni

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Sensorisk neuropati var også hyppigere i kombinationsarmen end ved anvendelse af

carboplatin som enkeltstof.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen kendt antidot til overdosering med gemcitabin. Doser helt op til 5.700 mg/m²

er blevet administreret som intravenøs infusion i 30 minutter hver 2. uge med klinisk

acceptabel toksicitet. I tilfælde af formodet overdosering skal patienten monitoreres med

relevante blodtællinger og have den nødvendige supportive behandling.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BC 05. Pyrimidinanaloger.

55640_spc.docx

Side 12 af 18

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cytotoksisk aktivitet i cellekulturer

Gemcitabin udviser signifikante cytotoksiske effekter i forhold til flere forskellige dyrkede

murine og humane tumorceller. Gemcitabins mekanisme er fasespecifik på den måde, at

det primært dræber celler, der gennemgår DNA-syntese (S-fase) og – under visse

omstændigheder – blokerer for progressionen af celler ved foreningen af fasegrænsen for

/S. Den cytotoksiske effekt in vitro af gemcitabin afhænger af både koncentration og tid.

Antitumor-aktivitet i prækliniske modeller

I dyremodeller af tumorer er gemcitabins antitumor-aktivitet afhængig af behandlings-

planen. Når gemcitabin administreres daglig, observeres der høj mortalitet blandt dyrene,

men minimal antitumor-aktivitet. Men hvis gemcitabin gives hver 3. eller 4. dag, kan det

administreres i ikke-letale doser med betydelig antitumor-aktivitet mod et bredt spektrum

af musetumorer.

Virkningsmekanisme

Cellulær metabolisme og virkningsmekanisme: Gemcitabin (dFdC), som er en pyrimidin-

antimetabolit, metaboliseres intracellulært af nukleosid-kinaser til de aktive difosfat-

(dFdCDP) og trifosfat-(dFdCTP) nukleosider. Gemcitabins cytotoksiske effekt skyldes

hæmning af DNA-syntese ved dFdCDP’s og dFdCTP’s to virkningsmekanismer. For det

første hæmmer dFdCDP ribonukleotid-reduktasen, som alene står for katalysering af de

reaktioner, som producerer deoxynukleosid-triphosphater (dCTP) til DNA-syntesen.

DFdCDP’s hæmning af dette enzym reducerer koncentrationen af deoxynukleosider

generelt og dCTP specifikt. For det andet konkurrerer dFdCTP med dCTP om optagelse i

DNA (selvforstærkning).

På samme måde kan en lille mængde gemcitabin også blive optaget i RNA. Den

reducerede intracellulære koncentration af dCTP forstærker således optagelse af dFdCTP

ind i DNA. DNA-polymerasen epsilon mangler evnen til at eliminere gemcitabin og

reparere de voksende DNA-strenge. Når gemcitabin er optaget i DNA, tilføjes yderligere et

nukleotid til de voksende DNA-strenge. Efter denne tilføjelse er der grundlæggende en

komplet hæmning i den yderligere DNA-syntese (maskeret kædetermination). Efter

optagelse i DNA viser gemcitabin sig at inducere den programmerede proces med

celledød, der kaldes for apoptose.

Kliniske data

Blærecancer

Et randomiseret fase III-studie med 405 patienter med fremskredent eller metastatisk

transitionalcellekarcinom i urothelet viste ingen forskel på de to behandlingsarme

gemcitabin/cisplatin vs. methotrexat/vinblastin/adriamycin/cisplatin (MVAC) for så vidt

angår medianoverlevelse (henholdsvis 12,8 og 14,8 måneder, p = 0,547), tid indtil

sygdomsprogression (henholdsvis 7,4 og 7,6 måneder, p = 0,842) og responsrate (henholdsvis

49,4 % og 45,7 %, p = 0,512). Kombinationen af gemcitabin og cisplatin havde imidlertid en

bedre toksicitetsprofil end MVAC.

Pancreascancer

I et randomiseret fase III-studie med 126 patienter med fremskreden eller metastatisk

pancreascancer udviste gemcitabin en statistisk signifikant højere responsrate af klinisk

fordel end 5-fluorouracil (henholdsvis 23,8 % og 4,8 %, p = 0,0022). Desuden blev der

55640_spc.docx

Side 13 af 18

observeret en statistisk signifikant forlængelse af tiden indtil progression fra 0,9 til

2,3 måneder (log-rank-p < 0,0002) og en statistisk signifikant forlængelse af

medianoverlevelsen fra 4,4 til 5,7 måneder (log-rank-p < 0,0024) hos patienter, der blev

behandlet med gemcitabin, sammenlignet med patienter, der fik 5-fluorouracil.

Ikke-småcellet lungecancer

I et randomiseret fase III-studie med 522 patienter med inoperabel, lokalt fremskreden eller

metastatisk NSCLC udviste gemcitabin i kombination med cisplatin en statistisk signifikant

højre responsrate end cisplatin alene (henholdsvis 31,0 % og 12,0 %, p < 0,0001). Desuden

blev der observeret en statistisk signifikant forlængelse af tiden indtil progression fra 3,7 til

5,6 måneder (log-rank-p < 0,0012) og en statistisk signifikant forlængelse af median-

overlevelsen fra 7,6 til 9,1 måneder (log-rank-p < 0,004) hos patienter, der blev behandlet

med gemcitabin/cisplatin, sammenlignet med patienter, der fik cisplatin.

I et andet randomiseret fase III-studie med 135 patienter med NSCLC stadie IIIB eller IV

udviste en kombination af gemcitabin og cisplatin en statistisk signifikant højre responsrate

end en kombination af cisplatin og etoposid (henholdsvis 40,6 % og 21,2 %, p = 0,025). Der

blev observeret en statistisk signifikant forlængelse af tiden indtil progression fra 4,3 til

6,9 måneder (p = 0,014) hos patienter, der blev behandlet med gemcitabin/cisplatin,

sammenlignet med patienter, der fik etoposid/cisplatin.

I begge studier blev det konstateret, at tolerabiliteten var ens i de to behandlingsarme.

Ovariekarcinom

I et randomiseret fase III-studie blev 356 patienter med fremskredent epitelialt

ovariekarcinom, som havde recidiveret mindst 6 måneder efter afslutning af platinbaseret

kemoterapi, randomiseret til behandling med gemcitabin og carboplatin (GCb) eller

carboplatin (Cb). Der blev observeret en statistisk signifikant forlængelse af tiden indtil

sygdomsprogression fra 5,8 til 8,6 måneder (log-rank-p = 0,0038) hos de patienter, der blev

behandlet med GCb, sammenlignet med patienter, der fik Cb. Forskelle i responsraten på

47,2 % i GCb-armen sammenlignet med 30,9 % i Cb-armen (p = 0,0016) og en

medianoverlevelse på 18 måneder (GCb) sammenlignet med 17,3 (Cb) (p = 0,73)

favoriserede GCb-armen.

Brystcancer

I et randomiseret fase III-studie med 529 patienter med inoperabel, lokalt recidiverende eller

metastatisk brystcancer med recidiv efter adjuverende/neoadjuverende kemoterapi udviste

gemcitabin i kombination med paclitaxel en statistisk signifikant forlængelse af tiden indtil

dokumenteret sygdomsprogression fra 3,98 til 6,14 måneder (log-rank-p = 0,0002) hos

patienter, der blev behandlet med gemcitabin/paclitaxel, sammenlignet med patienter, der

blev behandlet med paclitaxel. Efter 377 dødsfald var den samlede overlevelse 18,6 måneder

vs. 15,8 måneder (log-rank-p = 0,0489, HR 0,82) hos patienter, der blev behandlet med

gemcitabin/paclitaxel, sammenlignet med patienter, der fik paclitaxel, og den samlede

responsrate var henholdsvis 41,4 % og 26,2 % (p = 0,0002).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Gemcitabins farmakokinetik er blevet undersøgt på 353 patienter i syv studier. De

121 kvinder og 232 mænd var i alderen 29 til 79 år. Ud af disse patienter havde cirka 45 %

ikke-småcellet lungecancer, og 35 % havde diagnosen pancreascancer. Nedenstående

farmakokinetiske parametre blev indsamlet for doser inden for intervallet 500 til

2.592 mg/m², som blev infunderet i 0,4 til 1,2 timer.

55640_spc.docx

Side 14 af 18

De maksimale plasmakoncentrationer målt (inden for 5 minutter efter afslutning af

infusion) var 3,2 til 45,5 µg/ml. Modersubstansens plasmakoncentrationer efter en dosis på

1.000 mg/m²/30 minutter er større end 5 µg/ml i cirka 30 minutter efter infusionens

afslutning og større end 0,4 µg/ml i yderligere 1 time.

Fordeling

Distributionsvolumenet for centralkammeret var 12,4 l/m² for kvinder og 17,5 l/m² for

mænd (den interindividuelle variation var 91,9 %). Distributionsvolumenet for det perifere

kammer var 47,4 l/m². Det perifere kammers volumen var ikke påvirkeligt af køn.

Plasmaproteinbindingen blev anset for at være ubetydelig.

Halveringstid: Halveringstiden var inden for intervallet 42 til 94 minutter, afhængigt af

alder og køn. Med den anbefalede doseringsplan bør elimineringen af gemcitabin praktisk

talt være færdig inden for 5 til 11 timer efter infusionens start. Gemcitabin akkumuleres

ikke, når det administreres én gang om ugen.

Biotransformation

Gemcitabin metaboliseres hurtigt af cytidindeaminase i lever, nyrer, blod og andre væv.

Gemcitabins intracellulære metabolisme producerer gemcitabins mono-, di- og

triphosphater (dFdCMP, dFdCDP og dFdCTP), hvoraf dFdCDP og dFdCTP anses for at

være aktive. Disse intracellulære metabolitter er ikke påvist i plasma eller urin. Den

primære metabolit, 2'-deoxy-2', 2'-difluorouridin (dFdU), er ikke aktiv og findes i plasma

og urin.

Elimination

Den systemiske clearance var inden for intervallet 29,2 l/t/m² til 92,2 l/t/m², afhængigt af

køn og alder (den interindividuelle variabilitet var 52,2 %). Clearancen for kvinder er cirka

25 % lavere end for mænd. Selvom clearancen er hurtig, forekommer den at falde med

alderen hos både mænd og kvinder. I den anbefalede dosis gemcitabin på 1.000 mg/m², der

gives som en 30-minutters infusion, bør lavere clearanceværdier for kvinder og mænd ikke

nødvendiggøre reduktion af gemcitabin-dosen.

Udskillelse i urin: Mindre end 10 % udskilles som uomdannet lægemiddel.

Den renale clearance var 2 til 7 l/t/m².

I ugen efter administration udskilles 92 til 98 % af gemcitabin-dosen; 99 % i urinen,

fortrinsvis i form af dFdU, og 1 % i fæces.

dFdCTP-kinetik

Denne metabolit findes i mononukleære celler i perifert blod, og nedenstående

informationer refererer til disse celler. De intracellulære koncentrationer stiger

proportionelt med gemcitabin-doser på 35-350 mg/m²/30 minutter, hvilket giver steady

state-koncentrationer på 0,4-5 µg/ml. Ved plasmakoncentrationer af gemcitabin på over

5 µg/ml stiger dFdCTP-niveauerne ikke, hvilket tyder på, at dannelsen er saturabel i disse

celler.

Halveringstid for terminal elimination: 0,7-12 timer.

dFdU-kinetik

Maksimale plasmakoncentrationer (3-15 minutter efter 30 minutters infusion;

1.000 mg/m²): 28-52 µg/ml. Minimumskoncentration efter dosering én gang om ugen:

0,07-1,12 µg/ml uden nogen tilsyneladende akkumulering. Trifasisk plasmakoncentration

kontra tidskurve, gennemsnitlig halveringstid af terminal fase – 65 timer (interval

33-84 timer).

55640_spc.docx

Side 15 af 18

Dannelse af dFdU fra moderstof: 91 %-98 %.

Centralkammers gennemsnitlige distributionsvolumen: 18 l/m² (interval 11-22 l/m²).

Gennemsnitlig steady state-distributionsvolumen (Vss): 150 l/m² (interval 96-228 l/m²).

Vævsdistribution: Omfattende.

Gennemsnitlig tilsyneladende clearance: 2,5 l/t/m² (interval 1-4 l/t/m²).

Udskillelse i urin: Alt.

Kombinationsbehandling med gemcitabin og paclitaxel

Kombinationsbehandling ændrede ikke hverken gemcitabins eller paclitaxels

farmakokinetik.

Kombinationsbehandling med gemcitabin og carboplatin

Gemcitabins farmakokinetik blev ikke ændret, da det blev givet i kombination med

carboplatin.

Svækket nyrefunktion

Mild til moderat nyreinsufficiens (GFR fra 30 ml/min til 80 ml/min) har ingen konsekvent,

signifikant virkning på gemcitabins farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I studier af gentagne doser på op til 6 måneders varighed på mus og hunde var det

væsentligste fund en plan- og dosisafhængig hæmatopoietisk suppression, som var

reversibel.

Gemcitabin er mutagent i en mutationstest in vitro og en knoglemarvs-mikronukleustest in

vivo. Der er ikke udført langsigtede forsøg på dyr med undersøgelse af karcinogeniciteten.

I fertilitetsstudier forårsagede gemcitabin reversibel hypospermatogenese hos hanmus. Der

er ikke påvist nogen virkning på hunners fertilitet.

En evaluering af eksperimentelle dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet såsom

fødselsdefekter og andre virkninger på embryoets eller fosterets udvikling, drægtighedens

forløb eller den peri- og postnatale udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Saltsyre (til justering af pH)

Polyethylenglycol 400

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under

pkt. 6.6.

55640_spc.docx

Side 16 af 18

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas:

1 år.

Efter fortynding:

Ved fortynding med 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning er den kemiske og fysiske stabilitet

efter åbning påvist i 15 dage ved 20 °C ± 5 °C, beskyttet mod lys.

Ved fortynding med 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning er den kemiske og fysiske

stabilitet efter åbning påvist i 98 dage ved 20 °C ± 5 °C, beskyttet mod lys.

Fortyndinger med henholdsvis 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning og 50 mg/ml

(5 %) glucoseopløsning blev testet for to koncentrationer gemcitabin, 10,0 mg/ml og

1,0 mg/ml.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks.

Hvis opløsningen ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -betingelser efter åbning

brugerens eget ansvar og bør ikke være mere end 24 timer ved 2-8 ºC, medmindre

fortynding er sket under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Eventuelt ubrugt opløsning skal

bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klare type I-hætteglas med 6 ml, 25 ml eller 50 ml, der lukkes med gummiprop.

Pakningsstørrelser: Karton med 1 eller 5 enkelte hætteglas med 200 mg, 1.000 mg eller

2.000 mg gemcitabin.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Fortynding:

Dette lægemiddel har vist sig kun at være kompatibelt med 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridopløsning eller 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning. Derfor må kun disse

fortyndingsmidler bruges til fortynding.

Stabiliteten efter åbning af yderligere fortyndinger med henholdsvis 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridopløsning og 50 mg/ml (5 %) glucoseopløsning blev testet for to

koncentrationer gemcitabin, 10,0 mg/ml og 1,0 mg/ml.

Kompatibiliteten med andre stoffer er ikke undersøgt. Det anbefales derfor ikke at blande

dette lægemiddel med andre aktive stoffer.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning inden

administration, når opløsningen og beholderen tillader det.

55640_spc.docx

Side 17 af 18

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Retningslinjer for sikker håndtering af cytotoksiske lægemidler:

De lokale retningslinjer for sikker klargøring og håndtering af cytotoksiske lægemidler

skal følges. Cytotoksiske præparater må ikke håndteres af gravide medarbejdere.

Klargøringen af injicerbare opløsninger med cytotoksiske midler skal udføres af

uddannede specialister med viden om de anvendte lægemidler. Dette skal udføres i et dertil

indrettet område. Arbejdsoverfladen skal være dækket af sugende engangspapir med

bagside af plast.

Der skal bæres egnet øjenbeskyttelse, engangshandsker, ansigtsmaske og engangsforklæde.

Der skal træffes foranstaltninger til at undgå, at lægemidlet ved et uheld kommer i kontakt

med øjnene. Hvis lægemidlet ved et uheld kommer i øjnene, skal de straks skylles grundigt

med vand.

Sprøjter og infusionssæt skal samles omhyggeligt for at undgå lækage (det anbefales at

bruge koblinger med luer-lock). Det anbefales at bruge kanyler med store huldiametre for

at minimere trykket og eventuel dannelse af aerosoler. Sidstnævnte kan også forebygges

ved at bruge en udluftningskanyle.

Egentlige spild eller lækager skal tørres op med en gulvklud og med beskyttelseshandsker

på. Ekskrementer og opkast skal håndteres med forsigtighed.

Bortskaffelse:

Der skal udvises tilstrækkelig omhu og forsigtighed ved bortskaffelse af materialer, der er

brugt til klargøring af dette lægemiddel. Eventuelt ubrugt produkt eller kontaminerede

materialer skal kasseres i en affaldsbeholder til højrisikomateriale. Skarpe objekter

(kanyler, sprøjter, hætteglas osv.) skal kasseres i en egnet stiv beholder. Personale, der er

involveret i indsamling og bortskaffelse af dette affald, skal være opmærksom på den fare,

dette indebærer. Affaldsmaterialer skal destrueres ved forbrænding. Ikke anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55640

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. marts 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. september 2016

55640_spc.docx

Side 18 af 18

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5389 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (Active substance: Allogeneic bone marrow derived mesenchymal stromal cells, ex-vivo expanded) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5276 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety