GBH 25 g/l difenoconazol + 25 g/l fludioxonil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • GBH 25 g/l difenoconazol + 25 g/l fludioxonil Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 25 g/l difenoconazol; 25 g/l fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • GBH 25 g/l difenoconazol + 25 g/l fludioxonil Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

GBH 25g/l difenoconazol + 25g/l fludioxonil

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale

i lukkede industrielle anlæg

LÆS ALTID ETIKET OG BRUGSANVISNING FØR ANDVENDELSE.

DEKLARATION

Svampemiddel nr. 752-1

Omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Nettoindhold: 200 liter.

Flydende.

Obevaring: Frostfrit, beskyttet mod sollys og andre varmekilder.

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato.

Produktionsdato: Se emballagen:

Batch nummer: Se emballagen

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Indeholder aktivstofferne:

25 g/l difenoconazol (2,4% w/w)

25g/l fludioxonil (2,4% w/w)

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20). Meget giftigt overfor organismer, der lever i vand; Kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale i

lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet

(SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb (S29).

For at beskytte fugle skal produktet omhyggeligt tildækkes med jord. Pas på at alt produkt også

tildækkes ved enden af rækkerne (SPe5).

Godkendelsesindehaver:

Gl. Buurholt Hovedgaard

Buurholtvej 11

9700 Brønderslev

Tlf. 96459199

For at beskytte fugle skal alt spildt produkt fjernes (SPe6).

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke

anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der

straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil

blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer (S13).

Kemisk gruppe, FRAC code

Fludioxonil tilhører den kemiske gruppe Phenylpyrroles (FRAC code 12) som har lav til medium

risiko for at udvikle resistens.

Diffenoconazol tilhører den kemiske gruppe Triazoles (FRAC code 3) som har medium risiko for at

udvikle resistens , en mulig krydsresistens er til stede.

FØRSTEHJÆLP

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten.

Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjene, skylles straks grundigt med vand.

Lægen: Ingen specifik modgift kendes.

BRUGSANVISNING

Afgrøde(r) Skadegørere

Dosis pr.

ha.

Tidspunkt

Bemærkninger

Bejdsning af

vinterhvede

Hvedebrunplet,

hvedestinkbrand,

spiringsfusariose

0,3 l

Før såning

NB! 0,3 l/ha er baseret på 150

kg udsæd pr. ha. Der anvendes

200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg

udsæd.

Bejdsning af

vinterbyg

Bygbladplet,

bygstribesyge,

spiringsfusariose

0,3 l

Før såning

NB! 0,3 l/ha er baseret på 150

kg udsæd pr. ha. Der anvendes

200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg

udsæd.

Bejdsning af

Rugstængelbrand,

spiringsfusariose

0,3 l

Før såning

NB! 0,3 l/ha er baseret på 150

kg udsæd pr. ha. Der anvendes

200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg

udsæd.

Bejdsning af

triticale

Hvedebrunplet,

hvedestinkbrand,

spiringsfusariose

0,3 l

Før såning

NB! 0,3 l/ha er baseret på 150

kg udsæd pr. ha. Der anvendes

200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg

udsæd.

Bortskaffelse: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme og rengjorte

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen, eller

afleveres på

de fælles kommunale Modtagestationer.

Emballagen må ikke genanvendes.

Svampemiddel nr.752-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.