Gazyvaro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gazyvaro
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Gazyvaro
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antineoplastiske midler,
 • Terapeutisk område:
 • Leukæmi, lymfocytisk, kronisk, B-celle
 • Terapeutiske indikationer:
 • Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL), Gazyvaro i kombination med chlorambucil er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og med co-morbiditet, hvilket gør dem uegnede til fuld dosis fludarabine baseret terapi (se afsnit 5. , Follikulært Lymfom (FL) , Gazyvaro i kombination med kemoterapi, efterfulgt af Gazyvaro vedligeholdelsesbehandling i patienter at opnå en reaktion, er indiceret til behandling af patienter med tidligere ubehandlet avancerede follikulært lymfom. , Gazyvaro i kombination med bendamustine efterfulgt af Gazyvaro vedligeholdelse er indiceret til behandling af patienter med follikulært lymfom (FL), som ikke reagerer eller der skred under eller op til 6 måneder efter behandling med rituximab eller en rituximab-holdigt regime.
 • Produkt oversigt:
 • Revision: 7

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/002799
 • Autorisation dato:
 • 22-07-2014
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/002799
 • Sidste ændring:
 • 19-12-2018

Offentlige vurderingsrapport

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505526/2017

EMEA/H/C/002799

EPAR – sammendrag for offentligheden

Gazyvaro

obinutuzumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Gazyvaro. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Gazyvaro skal anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Gazyvaro, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Gazyvaro, og hvad anvendes det til?

Gazyvaro er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne patienter med:

tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Kronisk lymfatisk leukæmi er blodkræft

udgående fra en type hvide blodlegemer, der kaldes B-lymfocytter. Gazyvaro anvendes i

kombination med chlorambucil (et andet lægemiddel mod kræft) til patienter, som det ikke

anbefales at behandle med fludarabin

follikulært lymfom, en anden type kræft i B-lymfocytterne. Gazyvaro anvendes i kombination med

kemoterapi (et andet lægemiddel mod kræft) til patienter, som ikke tidligere er behandlet for

fremskredent follikulært lymfom. Gazyvaro anvendes sammen med bendamustin til patienter, som

ikke har responderet på behandling med lægemidlet rituximab, eller hvis kræft har udviklet sig i

løbet af de første 6 måneder efter behandling. Når sygdommen har responderet på behandlingen,

anvendes Gazyvaro alene til vedligeholdelsesbehandling af follikulært lymfom.

Gazyvaro indeholder det aktive stof obinutuzumab.

Da antallet af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom er lavt, betragtes

sygdommene som "sjældne", og Gazyvaro blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den

10. oktober 2012 og den 19. juni 2015.

Gazyvaro

EMA/505526/2017

Side 2/3

Hvordan anvendes Gazyvaro?

Gazyvaro udleveres kun efter recept, og behandlingen bør indledes under tæt opsyn af en erfaren

læge. Da der kan opstå alvorlige bivirkninger, herunder allergiske reaktioner, bør behandlingen foregå

et sted, hvor disse reaktioner kan behandles tilstrækkeligt.

Gazyvaro leveres som et koncentrat, der efter opløsning indgives med drop (infusion) i en vene i løbet

af nogle timer. Behandlingen med Gazyvaro består af seks eller otte behandlingscyklusser, som hver

især varer 21 eller 28 dage.

Ved kronisk lymfatisk leukæmi anvendes cyklusser på 28-dage. På dag 1 gives en dosis på 100 mg

Gazyvaro i den første behandlingscyklus under tæt opsyn af en erfaren læge, som skal holde øje med

eventuelle infusionsrelaterede reaktioner hos patienten. Der kan gives en anden dosis på 900 mg

samme dag, hvis patienten ingen reaktioner får. Hvis der opstår infusionsrelaterede reaktioner på den

første 100 mg-dosis, skal den anden dosis udskydes til dag 2. Derefter gives en dosis på 1 000 mg på

dag 8 og 15 i den første behandlingscyklus. I de tilbageværende fem behandlingscyklusser gives

Gazyvaro i en dosis på 1 000 mg kun på dag 1.

Ved follikulært lymfom gives Gazyvaro i en dosis på 1 000 mg på dag 1, 8 og 15 i den første

behandlingscyklus på 28 dage. I de sidste behandlingscyklusser gives dosen kun på dag 1. Patienter,

der responderer på behandlingen, kan fortsat gives 1 000 mg Gazyvaro en gang hver 2. måned i to år,

så længe de har gavn af det.

Patienterne kan om nødvendigt også gives andre lægemidler for at mindske risikoen for udvikling af

infusionsrelaterede reaktioner og andre bivirkninger. De nærmere oplysninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvordan virker Gazyvaro?

Det aktive stof i Gazyvaro, obinutuzumab, er et monoklonalt antistof (et særligt protein). Det er

fremstillet, så det genkender og bindes til proteinet CD20, der findes på overfladen af alle B-

lymfocytter. Ved kronisk lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom formerer de kræftramte B-

lymfocytter sig for hurtigt og erstatter de normale celler i knoglemarven (hvor blodcellerne dannes) og

i lymfeknuderne. Når obinutuzumab binder sig til CD20 på B-lymfocytterne, markerer det B-

lymfocytterne som mål for kroppens immunsystem, som dræber B-lymfocytterne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Gazyvaro?

Til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi har Gazyvaro vist sig at kunne forsinke forværringen af

sygdommen væsentligt hos tidligere ubehandlede patienter, som havde andre sygdomme og derfor var

uegnede til behandling med fludarabin. I én hovedundersøgelse med 781 patienter levede de, der blev

behandlet med Gazyvaro og chlorambucil, gennemsnitligt væsentligt længere uden forværring af

sygdommen end de, der blev behandlet med chlorambucil alene (26,7 måneder mod 11,1 måneder).

Tilsvarende sås, at patienter, der blev behandlet med Gazyvaro og chlorambucil, gennemsnitligt levede

væsentligt længere uden forværring af sygdommen end de, der blev behandlet med rituximab og

chlorambucil (26,7 måneder mod 15,2 måneder).

Gazyvaro har vist sig at have en gavnlig virkning i en hovedundersøgelse, der omfattede 1 202

patienter med ikke tidligere behandlet follikulært lymfom. Undersøgelsen sammenlignede Gazyvaro i

kombination med andre kemoterapilægemidler med rituximab, og i en opfølgningsperiode på

gennemsnitligt tre år sås det, at 17 % (101 af 601) af de patienter, som fik Gazyvaro, enten døde eller

deres sygdom blev værre, mens tallet var 24 % (144 af 601) hos de patienter, som fik rituximab.

Gazyvaro

EMA/505526/2017

Side 3/3

Gazyvaro blev også undersøgt i en undersøgelse af 321 patienter med follikulært lymfom, hvor

behandling med rituximab ikke havde virket eller var holdt op med at virke. Patienter, der blev

behandlet med Gazyvaro og bendamustin, levede gennemsnitligt væsentligt længere uden forværring

af sygdommen end patienter, der blev behandlet med bendamustin alene (29,2 måneder mod 13,7

måneder).

Hvilke risici er der forbundet med Gazyvaro?

De hyppigste bivirkninger ved Gazyvaro (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er øvre

luftvejsinfektioner (såsom hals- og næseinfektioner), lungebetændelse, urinvejsinfektioner,

forkølelsessår, hoste, diarré, forstoppelse, led- og rygsmerter, hovedpine, søvnløshed, hårtab, kløe,

feber, svækkelse, lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni og leukopeni), lavt antal blodplader

(trombocytopeni), lavt antal røde blodlegemer (anæmi), lymfeknudesmerter og infusionsrelaterede

reaktioner (f.eks. opkast, svimmelhed, vejrtrækningsbesvær, rødmen, ændringer i blodtrykket og

hurtig hjerterytme). Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Gazyvaro godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Gazyvaro opvejer risiciene, og

anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede, at fordelene ved Gazyvaro til

forlængelse af overlevelsen hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom uden

forværring af deres sygdomme, klart var påvist. Mønstret for bivirkninger blev anset for at være

tilfredsstillende set i lyset af fordelene ved lægemidlet.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Gazyvaro?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Gazyvaro.

Andre oplysninger om Gazyvaro

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Gazyvaro den 23. juli 2014.

Den fuldstændige EPAR for Gazyvaro findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Gazyvaro, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Gazyvaro findes

på EMA's websted ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation (kronisk

lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom).

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2017.

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Gazyvaro 1000 mg koncentrat til opløsning til infusion

Obinutuzumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Gazyvaro

Sådan får du Gazyvaro

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Gazyvaro?

Gazyvaro indeholder det aktive stof obinutuzumab, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

monoklonale antistoffer. Antistofferne virker ved at sætte sig fast bestemte steder i kroppen.

Hvad bruges Gazyvaro til?

Gazyvaro kan bruges til at behandle to forskellige former for kræft hos voksne

Kronisk lymfatisk leukæmi (også kaldet ”CLL”)

-

Gazyvaro bruges til patienter som ikke tidligere har været behandlet for kronisk lymfatisk

leukæmi, og som har andre sygdomme, som gør, at de sandsynligvis ikke vil kunne tåle en fuld

dosis af fludarabin, der er et andet lægemiddel som bruges til kronisk lymfatisk leukæmi.

-

Gazyvaro bruges sammen med chlorambucil, et andet lægemiddel mod kræft

Follikulært lymfom (også kaldet ”FL”)

-

Gazyvaro bruges til patienter, som ikke tidligere har været behandlet for follikulært lymfom

-

Gazyvaro bruges til patienter, som tidligere har fået mindst en behandling med et andet

lægemiddel, kaldet rituximab, og hvor sygdommen er kommet igen eller blevet værre under

eller efter behandlingen.

-

I starten af behandlingen af follikulært lymfom, bruges Gazyvaro sammen med andre

lægemidler mod kræft.

-

Gazyvaro kan derefter bruges alene i op til 2 år. Dette kaldes vedligeholdelsesbehandling.

Hvordan virker Gazyvaro?

Kronisk lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom er begge kræfttyper i blodet, der påvirker

den type hvide blodlegemer, der hedder B lymfocytter. De påvirkede B-lymfocytter deler sig

for hurtigt og lever for længe. Gazyvaro bindes til et bestemt sted på overfladen af de

påvirkede B-lymfocytter og forårsager, at de dør.

Gazyvaro gives sammen med anden medicin mod kræft til patienter med kronisk lymfatisk

leukæmi og follikulært lymfom for at forsinke en forværring af sygdommen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Gazyvaro

Du får ikke Gazyvaro, hvis:

du er allergisk over for obinutuzumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet (angivet

i afsnit 6).

Hvis du ikke er sikker, skal du spørge lægen eller sundhedspersonalet før du får Gazyvaro.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Gazyvaro, hvis:

du har en infektion eller tidligere har haft en infektion, som varede i lang tid eller som bliver ved

med at komme tilbage

du tidligere er behandlet med medicin, der påvirker immunsystemet (fx kemoterapi eller

lægemidler, der hæmmer immunsystemet)

du får medicin mod forhøjet blodtryk eller blodfortyndende medicin – måske vil lægen ændre på

hvordan du skal tage din medicin

du tidligere har haft hjerteproblemer

du tidligere har haft neurologiske (hjerne) problemer (såsom problemer med hukommelsen, eller

problemer med at bevæge dig eller med, følesansen eller synet)

du tidligere haft haft vejrtrækningsproblemer eller problemer med lungerne

du tidligere har haft hepatitis B, som er en leversygdom

du snart skal vaccineres eller ved, at du måske får brug for at blive vaccineret i den nærmeste

fremtid.

Hvis ét eller flere af ovenstående punkter gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med

lægen eller sundhedspersonalet, inden du får Gazyvaro.

Vær særlig opmærksom på følgende bivirkninger

Gazyvaro kan give alvorlige bivirkninger, som du straks skal informere lægen eller

sundhedspersonalet om. Disse inkluderer:

Infusionsrelaterede reaktioner

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du oplever en eller flere af de reaktioner

på infusionen, der er nævnt i starten af afsnit 4. De infusionsrelaterede reaktioner kan opstå

under infusionen eller op til 24 timer efter infusionen.

Hvis du får en infusionsrelateret reaktion, kan du få behov for yderligere behandling eller

måske skal infusionen gives langsommere eller stoppes. Når symptomerne forsvinder, eller

bedres, kan infusionen fortsætte. Det er mest sandsynligt, at reaktionerne opstår under den

første infusion. Hvis reaktionen har været meget kraftig, kan lægen vælge helt at stoppe

behandlingen med Gazyvaro.

Inden hver infusion af Gazyvaro, vil du få medicin der mindsker risikoen for

infusionsrelaterede reaktioner og for en bestemt komplikation, der kan være livstruende som

benævnes tumorlysesyndrom. Tumorlysesyndrom forårsages af kemiske ændringer i blodet,

der kan opstå, når de døende kræftceller nedbrydes (se afsnit 3).

Progressiv multifokal leukoencefalopati (også kaldet ”PML”)

Progressiv multifokal leukoencefalopati er en meget sjælden, men livstruende

hjernebetændelse, der er set hos meget få patienter, der har fået Gazyvaro.

Hvis du oplever dårlig hukommelse, problemer med at tale, besvær med at gå eller problemer

med synet, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du har haft nogen af disse symptomer inden behandlingen med Gazyvaro, skal du straks

kontakte lægen hvis symptomerne ændrer sig. Du kan have brug for medicinsk behandling.

Infektioner

Hvis du oplever tegn på infektion efter behandling med Gazyvaro skal du straks kontakte

lægen eller sundhedspersonalet (se under afsnit 4, ”Infektioner”).

Børn og unge

Børn eller unge under 18 år må ikke få Gazyvaro. Der er ingen information om brug af denne medicin

i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Gazyvaro

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for

nylig eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også anden medicin, der kan købes uden

recept, samt naturmedicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

kontakt lægen eller sundhedspersonalet. De vil hjælpe dig med at vurdere din gavn af

behandlingen i forhold til barnets risiko ved at du får Gazyvaro.

Hvis du bliver gravid under din behandling med Gazyvaro, skal du kontakte lægen eller

sundhedspersonalet hurtigst muligt, da behandling med Gazyvaro kan påvirke dit og barnets

helbred.

Amning

Du må ikke amme mens du er i behandling med Gazyvaro og i 18 måneder efter, du har

stoppet behandlingen med Gazyvaro, da små mængder af medicinen kan udskilles i mælken.

Prævention

Du skal bruge sikker prævention mens du er i behandling med Gazyvaro

Du skal fortsætte med at bruge sikker prævention i 18 måneder, efter du har stoppet

behandlingen med Gazyvaro.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Gazyvaro vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj, cykle eller betjene værktøj

eller maskiner. Hvis du oplever en reaktion på infusionen (se afsnit 4), mådu ikke køre motorkøretøj,

cykle eller betjene værktøj og/eller maskiner, før reaktionen er forsvundet.

3.

Sådan får du Gazyvaro

Hvordan Gazyvaro gives

Gazyvaro gives under opsyn af en læge, som har erfaring i denne behandling. Det gives over flere

timer i et drop (infusion i en vene).

Gazyvaro behandling

Kronisk lymfatisk leukæmi

Du vil få 6 behandlingsserier med Gazyvaro i kombination med chlorambucil, et andet

lægemiddel mod kræft. Hver serie varer 28 dage.

På 1. dag i den første behandlingsserie, starter du med at få en mindre del af din første

Gazyvaro-dosis. Du vil få 100 mg Gazyvaro meget langsomt, mens lægen/sundhedspersonalet

overvåger dig for infusionsrelaterede reaktioner.

Hvis du ikke oplever en reaktion på infusionen på den mindre del af din første dosis, kan du få

resten af din første dosis (900 mg) samme dag.

Hvis du oplever en infusionsrelateret reaktion på den mindre del af din første dosis, får du

resten af din første dosis på dag 2.

Nedenfor kan du se et typisk skema:

Første behandlingsserie. Dette vil inkludere 3 doser af Gazyvaro i løbet af 28 dage:

1. dag – første del af din 1. dosis (100 mg)

2. dag eller 1. dag (fortsat) – anden del af 1. dosis (900 mg)

8. dag – fuld dosis (1000 mg)

15. dag – fuld dosis (1000 mg)

Efterfølgende behandlingsserier - 2, 3, 4, 5 og 6. Der vil kun være 1 dosis af Gazyvaro i løbet af 28

dage:

1. dag – fuld dosis (1000 mg)

Follikulært lymfom

Du vil få 6 eller 8 behandlingsserier med Gazyvaro i kombination med andre lægemiddler

mod kræft. Hver serie varer 28 eller 21 dage afhængigt af hvilke andre lægemidler mod kræft,

der gives sammen med Gazyvaro.

Du vil herefter få Gazyvaro hver anden måned i op til 2 år, så længe din sygdom ikke bliver

værre. Dette kaldes vedligeholdelsesbehandling og efterfølger induktionsfasen. Baseret på din

sygdomsstatus efter de initielle behandlingsserier vil din læge beslutte, om du vil modtage

behandling i vedligeholdelsesfasen.

Nedenfor kan du se et typisk skema:

Induktionsfase

Første behandlingsserie. Dette vil inkludere 3 doser af Gazyvaro i løbet af 28 eller 21 dage afhængigt

af hvilke andre lægemidler mod kræft, der gives sammen med Gazyvaro:

1. dag – fuld dosis (1000 mg)

8. dag – fuld dosis (1000 mg)

15. dag – fuld dosis (1000 mg)

Efterfølgende behandlingsserier – 2-6 eller 2-8. Der vil kun være én dosis af Gazyvaro i løbet af 28

eller 21 dage afhængigt af hvilke andre lægemidler mod kræft, der gives sammen med Gazyvaro:

1. dag – fuld dosis (1000 mg)

Vedligeholdelsesfase

Fuld dosis (1000 mg) en gang hver anden måned i op til 2 år, så længe din sygdom ikke bliver

værre.

Medicin, der gives før hver infusion

Inden hver infusion af Gazyvaro, vil du få medicin, der mindsker risikoen for infusionsrelaterede

reaktioner og for tumorlysesyndrom. Disse omfatter:

væske

medicin mod feber

medicin mod smerter

medicin mod betændelseslignende reaktioner (inflammation) (kortikosteroid)

medicin mod allergi (antihistamin)

medicin til at forhindre tumorlysesyndrom (såsom allopurinol)

Hvis du mangler en behandling med Gazyvaro

Hvis du ikke kan komme til en behandlingsaftale, skal du lave en ny aftale så hurtigt som muligt. For

at dette lægemiddel er så effektiv som muligt, er det meget vigtigt at følge behandlingsplanen.

Hvis du har spørgsmål til hvordan denne medicin bruges, skal du kontakte lægen eller

sundhedspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger har været rapporteret med dette lægemiddel:

Alvorlige bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du oplever én eller flere af følgende symptomer

under infusionen eller op til 24 timer efter infusionen.

Oftest indberettet:

kvalme

træthed

svimmelhed

hovedpine

diarré

feber, ansigtsrødme eller kulderystelser

opkastning

åndenød

lavt eller højt blodtryk

hurtig hjerterytme (puls)

ubehag i brystet

Indberettet mindre ofte:

uregelmæssigt hjerteslag (puls)

hævelse af svælg eller luftveje

hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, trykken for brystet eller irritation i svælget

Hvis du oplever et eller flere af ovenstående punkter, skal du straks kontakte lægen eller

sundhedspersonalet.

Progressiv multifokal leukoencefalopati

Progressiv multifokal leukoencefalopati er en meget sjælden og livstruende hjernebetændelse, der er

set ved brug af Gazyvaro.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever

dårlig hukommelse

problemer med at tale

besvær med at gå

synsfortyrrelser

Hvis du har haft nogen af disse symptomer inden behandlingen med Gazyvaro, skal du straks kontakte

lægen, hvis de ændrer sig. Du kan have brug for medicinsk behandling.

Infektioner

Du vil måske lettere få infektioner under og efter behandling med Gazyvaro. Det vil ofte være

forkølelse, men der er set tilfælde af mere alvorlige infektioner. Det er i visse tilfælde sket, at at

hepatitis B, en type leverbetændelse, er kommet igen hos patienter, der tidligere har haft hepatitis B.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du under og efter en behandling med Gazyvaro

oplever tegn på infektion. Dette inkluderer:

feber

hoste

smerter i brystet

træthed

smertefuldt udslæt

ondt i halsen

brændende smerter når du lader vandet

følelse af svaghed eller utilpashed

Fortæl lægen, hvis du inden din behandling med Gazyvaro startede, har haft kroniske infektioner eller

infektioner, der flere gange er kommet tilbage.

Andre bivirkninger:

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet hvis du oplever nogen af de følgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter)

feber

lungeinfektion

hovedpine

ledsmerter, smerter i ryg

svaghedsfølelse

diarré, forstoppelse

søvnløshed

hårtab, kløe

urinvejsinfektion, næse og svælg inflammation, helvedesild

ændringer i blodprøve-resultater:

blodmangel (lavt antal af røde blodlegemer )

lavt antal af lle typer hvide blodlegmer (kombineret)

-

lavt antal af neutrofilocytter (en type hvide blodlegemer)

lavt antal af blodplader (som hjælper blodet med at størkne)

infektion i de øvre luftveje (næse, svælg, strube og bihuler), hoste

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

røde øjne

forkølelsessår

depression, angst

nattesved

influenza

vægtøgning

smerter i lymfeknuder

løbende eller stoppet næse

eksem

betændelseslignende tilstand (inflammation) i næsen eller svælget

smerter i mund eller svælg

muskel- og knoglesmerter i brystet

hudkræft (planocellulært karcinom i huden)

knogler, arme og ben

uregelmæssige hjerteslag (atrieflimren), hjertesvigt

problemer med vandladningen, urininkontinens

problemer med fordøjelsen (fx halsbrand eller sure opstød), betændelse i tarmene, hæmorider

ændringer i blodprøve-resultater:

-

lavt antal af lymfocytter (en type hvide blodlegemer)

-

forhøjet niveau af kalium, fosfat eller urinsyre, som kan give nyreproblemer (del af

tumorlyse-syndrom)

reduceret niveau af kalium

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)

hul i mavesækken eller tarmene (gastrointestinal perforation. Specielt hos patienter, hvor

kræften også påvirker mave-tarm systemet)

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet hvis du oplever nogen af de nævnte bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejersken eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Gazyvaro opbevares af sundhedspersonalet på hospitalet eller klinikken.

Opbevaringsbetingelser er følgende:

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter udløbsdatoen, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar medicinen i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses.

Hætteglasset skal opbevares i æsken for at beskytte mod lys.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller i skraldespanden. Lægen eller

sundhedspersonalet smider eventuelle medicinrester ud.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gazyvaro indeholder:

Det aktive indholdsstof er obinutuzumab: 1000 mg/40 ml per hætteglas svarende til en

koncentration på 25 mg/ml inden fortynding.

Øvrige indholdsstoffer er L-histidin, L-histidinhydrochloridmonohydrat, trehalosedihydrat,

poloxamerer 188 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Gazyvaro er et koncentrat til infusionsvæske,opløsning og er en farveløs til let brunlig væske.

Gazyvaro fås i pakker med 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Fremstiller

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Dosering

Gazyvaro skal administreres under omhyggelig overvågning af erfaren læge og i et miljø, hvor alle

genoplivningsfaciliteter er umiddelbart tilgængelige.

Profylakse og præmedicinering for tumorlysesyndrom

Patienter med høj tumorbyrde og/eller højt antal cirkulerende lymfocytter (>25 x 10

/l) og/eller nedsat

nyrefunktion (CrCl <70 ml/min) er anset for at være i risiko for tumorlysesyndrom og bør have

profylaktisk behandling.

Profylakse bør bestå af tilstrækkelig hydrering og administration af uratsænkende middel (fx

allopurinol) eller anden passende alternativ behandling, som fx uratoxidase (fx rasburikase), indledt

12-24 timer inden infusion af Gazyvaro i henhold til standardpraksis. Alle patienter, som anses for at

være i risiko skal monitoreres nøje i de første dage af behandlingen med specielt fokus på

nyrefunktion samt kalcium- og urinsyre værdier. Enhver yderligere vejledning i henhold til

standardpraksis bør følges.

Profylakse og præmedicinering for infusionsrelaterede reaktioner

Præmedicinering, der gives for at reducere risikoen for infusionsrelaterede reaktioner, er vist i tabel 1

(se også pkt. 4.4). Præmedicinering med kortikosteroider i første behandlingsserie anbefales til

patienter med follikulært lymfom og er obligatorisk til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (se

tabel 1). Præmedicinering ved efterfølgende infusioner og anden præmedicinering skal administreres

som beskrevet nedenfor.

Der kan, som et symptom på infusionsrelaterede reaktioner, opstå hypotension under intravenøs

infusion af Gazyvaro. Det bør derfor overvejes at standse antihypertensiv behandling i 12 timer inden

og under hver infusion af Gazyvaro samt i den første time efter administration.

Tabel 1

Præmedicinering, der skal gives inden infusion af Gazyvaro med henblik på at

reducere risiko for infusionsrelaterede reaktioner hos patienter med kronisk

lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom

Dag i

behandlingsserien

Patienter med behov

for præmedicinering

Præmedicinering

Administration

1. serie:

1. dag gælder

for kronisk

lymfatisk

leukæmi og

follikulært

lymfom

Alle patienter

Intravenøst

kortikosteroid

(obligatorisk

for kronisk lymfatisk

leukæmi og anbefalet for

follikulært lymfom)

Afsluttet mindst 1 time

inden infusion af

Gazyvaro

Oralt analgetikum/anti-

pyretikum

Mindst 30 minutter

inden infusion af

Gazyvaro

Antihistamin

1. serie:

2. dag gælder

kun for kronisk

lymfatisk

leukæmi

Alle patienter

Intravenøst kortikosteroid

(obligatorisk)

Afsluttet mindst 1 time

inden infusion af

Gazyvaro

Oralt analgetikum/anti-

pyretikum

Mindst 30 minutter

inden infusion af

Gazyvaro

Antihistamin

Alle

efterfølgende

infusioner

gælder for

kronisk

lymfatisk

leukæmi og

follikulært

lymfom

Patienter uden

infusionsrelateret

reaktion under den

forudgående infusion

Oralt analgetikum/anti-

pyretikum

Mindst 30 minutter

inden infusion af

Gazyvaro

Patienter med en

infusionsrelateret

reaktion (grad 1 eller 2)

under den forudgående

infusion

Oralt analgetikum/anti-

pyretikum

Antihistamin

Patienter med grad 3

infusionsrelateret

reaktion under

forudgående infusion

ELLER

patienter med

lymfocyttal >25 x 10

inden næste behandling

Intravenøst kortikosteroid

Afsluttet mindst 1 time

inden infusion af

Gazyvaro

Oralt analgetikum/anti-

pyretikum

Antihistamin

Mindst 30 minutter

inden infusion af

Gazyvaro

100 mg prednison/prednisolon, 20 mg dexamethason eller 80 mg methylprednisolon

Hydrocortison må ikke anvendes, da det er vist at være ineffektivt til at reducere hyppigheden af

infusionsrelaterede reaktioner

1000 mg paracetamol

3

50 mg diphenhydramin

4

Hvis et kortikosteroid indeholdende kemoterapi administreres på samme dag som Gazyvaro, kan

kortikosteroid administreres som et oral lægemiddel, hvis det bliver administreret mindst 60 minutter før

Gazyvaro, i hvilket tilfælde yderligere IV corticosteroid som præmedicinering ikke er påkrævet.

Dosis

Kronisk lymfatisk leukæmi (i kombination med chlorambucil

1

)

Hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi er den anbefalede dosis af Gazyvaro i kombination med

chlorambucil angivet i tabel 2.

Behandlingsserie 1

Den anbefalede dosis af Gazyvaro i kombination med chlorambucil er 1000 mg administreret på 1. og

2. dag (eller fortsat på 1. dag), 8. dag og 15. dag i den første 28-dages behandlingsserie.

Der skal klargøres 2 infusionsposer til infusionen 1. dag og 2. dag (100 mg til 1. dag og 900 mg til 2.

dag). Hvis pose nr. 1 administreres uden ændringer i infusionshastighed og uden afbrydelser, kan pose

nr. 2 administreres samme dag (dosisforsinkelse ikke nødvendig, ingen gentagelse af

præmedicinering) forudsat der er tid, forholdene opfylder kravene og medicinsk overvågning er

tilgængelig under hele infusionen. Hvis der er ændringer i infusionshastigheden, eller infusionen

afbrydes under de første 100 mg, skal pose nr. 2 administreres den følgende dag.

Behandlingsserie 2 -6

Den anbefalede dosis af Gazyvaro i kombination med chlorambucil er 1000 mg administreret på 1.

dag af hver serie.

Tabel 2

Gazyvaro-dosis der skal administreres i 6 behandlingsserier, hver af 28 dages

varighed hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

Behandlingsserie

Behandlingsdag

Gazyvaro-dosis

serie

100 mg

(eller 1. dag fortsat)

900 mg

8. dag

1000 mg

15. dag

1000 mg

2. – 6. Serie

1000 mg

Chlorambucil gives oralt i en dosis på 0,5 mg/kg kropsvægt på 1. behandlingsdag og på 15. behandlingsdag i

alle behandlingsserier

Behandlingsvarighed

Seks behandlingsserier, hver af 28 dages varighed.

Follikulært lymfom

Hos patienter med follikulært lymfom er den anbefalede dosis af Gazyvaro i kombination med

kemoterapiangivet i tabel 3.

Patienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom

Induktionsbehandling ( i kombination med kemoterapi

2

)

Gazyvaro bør administreres med kemoterapi som følger:

Seks 28-dages behandlingsserier i kombination med bendamustin

eller

Seks 21-dages behandlingsserier i kombination med cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin

og prednisolon (CHOP), efterfulgt af 2 yderligere behandlingsserier med Gazyvaro alene

Otte 21-dages behandlingsserier i kombination med cyclophosphamid, vincristin og

prednison/prednisolon/methylprednisolon (CVP).

Vedligeholdelsesbehandling

Patienter som opnåede et komplet eller partielt respons på induktionsbehandling med Gazyvaro i

kombination med kemoterapi skal fortsætte i vedligeholdelsesbehandling med Gazyvaro 1000 mg som

monoterapi én gang hver 2. måned i 2 år eller indtil sygdomsprogression (hvad end, der opstår først).

Patienter med follikulært lymfom, som ikke responderede eller som fik sygdomsprogression under

eller op til 6 måneder efter behandling med rituximab eller en behandling indeholdende rituximab.

Induktionsbehandling (i kombination med bendamustin

2

)

Gazyvaro skal administreres i seks 28-dages behandlingsserier i kombination med bendamustin.

Vedligeholdelsesbehandling

Patienter som opnår et komplet eller partielt respons på induktionsbehandlingen (dvs. de initiale 6

behandlingsserier), med Gazyvaro i kombination med bendamustin eller som har en stabil sygdom

skal fortsætte med at få Gazyvaro 1000 mg som monoterapi vedligeholdelsesbehandling én gang hver

2. måned i 2 år eller indtil sygdomsprogression (hvad end, der opstår først).

Tabel 3

Follikulært lymfom: Gazyvaro-dosis, der skal administreres under

induktionsbehandling efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling

Behandlingsserie

Behandlingsdag

Gazyvaro-dosis

serie

1. dag

1000 mg

8. dag

1000 mg

15. dag

1000 mg

2.- 6. eller 2.– 8. serie

1. dag

1000 mg

Vedligeholdelsesbehandling

Hver 2. måned i 2

år eller indtil

sygdoms-

progression (hvad

end, der opstår

først)

1000 mg

Bendamustin gives intravenøst på 1. og 2. behandlingsdag i alle behandlingsserier (serie 1-6) i en dosis på 90

mg/m

/dag, CHOP og CVP i henhold til standardbehandling

Behandlingsvarighed

Induktionsbehandling på omkring 6 måneder (seks behandlingsserier med Gazyvaro, hver af 28 dages

varighed i kombination med bendamustin, eller otte behandlingsserier med Gazyvaro, hver af 21 dages

varighed i kombination med CHOP eller CVP) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling én gang hver

2. måned i 2 år eller indtil sygdomsprogression (hvad end, der opstår først).

Administration

Gazyvaro skal gives intravenøst. Det skal gives som intravenøs infusion i separat infusionsslange efter

fortynding. Infusioner med Gazyvaro må ikke gives som intravenøs stød- eller bolusdosis.

For instruksioner vedrørende fortynding af Gazyvaro før administration, se forneden.

Instruksioner vedrørende infusionshastigheden er vist i tabel 4 og 5.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Tabel 4 Kronisk lymfatisk leukæmi: Standard-infusionshastigheder hvis der ikke ses

infusionsrelaterede reaktioner/overfølsomhed og anbefalinger i tilfælde af infusionsrelaterede

reaktioner opstået under forudgående infusion

Behandlingsserie

Behandlings-

dag

Infusionshastighed

Infusionshastigheden kan øges forudsat

patienten kan tolerere dette For håndtering af

infusionsrelateret reaktion, der opstår under

infusionen, se "Håndtering af

infusionsrelaterede reaktioner".

1. serie

1. dag

(100 mg)

Giv 25 mg/time over 4 timer.

Infusionshastigheden må ikke øges.

(eller 1.

fortsat)

(900 mg)

Hvis ingen infusionsrelateret reaktion opstod

under den forudgående infusion, gives

50 mg/time.

Infusionshastigheden kan øges i trin af

50 mg/time hver 30. minut til maksimalt

400 mg/time.

Hvis patienten har oplevet en infusionsrelateret

reaktion i den forudgående infusion, start med

administration på 25 mg/time.

Infusionshastigheden kan øges i intervaller på op

til 50 mg/time hver 30. minut til maksimalt 400

mg/time.

8. dag

(1000 mg)

Hvis ingen infusionsrelateret reaktion opstod

under den forudgående infusion, da slut-

infusionshastigheden var 100 mg/time eller

højere, kan infusion startes ved 100 mg/time og

øges i trin af 100 mg/time hver 30. minut til

maksimalt 400 mg/time.

Hvis patienten har oplevet en infusionsrelateret

reaktion i den foregående infusion, start med

administration på 50 mg/time.

Infusionshastigheden kan øges i intervaller på op

til 50 mg /time hver 30. minut til maksimalt 400

mg/time.

15. dag

(1000 mg)

2.-6. serie

1. dag

(1000 mg)

Follikulært lymfom

Tabel 5

Follikulært lymfom: Standard-infusionshastigheder hvis der ikke ses

infusionsrelaterede reaktioner/overfølsomhed og anbefalinger i tilfælde af

infusionsrelaterede reaktioner opstået under forudgående infusion

Behandlingsserie

Behandlingsdag

Infusionshastighed

Infusionshastigheden kan øges

forudsat patienten kan tolerere

dette For håndtering af

infusionsrelateret reaktion, der

opstår under infusionen, se

"Håndtering af

infusionsrelaterede reaktioner".

1.

serie

(1000 mg)

Giv 50 mg/time.

Infusionshastigheden kan øges i

trin af 50 mg/time hver 30.

minut til maksimalt

400 mg/time.

(1000 mg)

Hvis ingen infusionsrelateret

reaktion eller en

infusionsrelateret reaktion af

grad 1 opstod under den

forudgående infusion, da slut-

infusionshastigheden var 100

mg/time eller højere, kan

infusion startes ved 100

mg/time og øges i trin af 100

mg/time hver 30. minut til

maksimalt 400 mg/time.

Hvis patienten har oplevet en

infusionsrelateret reaktion af

grad 2 eller højere i den

forudgående infusion, start med

administration på 50 mg/time.

Infusionshastigheden kan øges i

intervaller på op til 50 mg/time

hver 30. minut til maksimalt

400 mg/ time.

(1000 mg)

2.-6. serie

(1000 mg)

Vedligeholdelsesbehandling

Hver 2. måned i 2 år

eller indtil sygdoms-

progression (hvad end,

der opstår først)

Håndtering af infusionsrelaterede reaktioner (begge indikationer)

Håndtering af infusionsrelaterede reaktioner kan kræve midlertidig afbrydelse, nedsættelse af

infusionshastighed eller seponering af Gazyvaro, som beskrevet nedenfor.

Grad 4 (livstruende): Infusionen skal afbrydes og behandlingen permanent seponeres.

Grad 3 (svær): Infusionen skal midlertidigt afbrydes og symptomerne behandles. Når

symptomerne er forsvundet, kan infusionen genoptages ved maksimalt halvdelen af den

tidligere infusionshastighed (af den infusionshastighed, der anvendtes på det tidspunkt den

infusionsrelaterede reaktion opstod). Hvis patienten ikke har symptomer på infusionrelaterede

reaktioner, kan infusionshastigheden fortsætte med de trinvise øgninger og intervaller, der

gælder for denne dosis (se tabel 4 og 5). For patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der får

1. dags dosis (behandlingsserie 1) over to dage, kan infusionshastigheden på 1. dag

(behandlingsserie 1) øges til 25 mg/time efter 1 time, men må ikke øges yderligere. Hvis

patienten igen oplever infusionsrelateret reaktion af grad 3, skal infusionen afbrydes og

behandlingen permanent seponeres.

Grad 1-2 (mild til moderat): Infusionshastigheden skal reduceres og symptomerne behandles.

Når symptomerne er forsvundet, og hvis patienten ikke oplever symptomer på

infusionsrelaterede reaktioner, kan infusionshastigheden fortsætte med de trinvise øgninger og

intervaller, der gælder for denne dosis (se tabel 4 og 5). Hos patienter med kronisk lymfatisk

leukæmi, der får 1. dags dosis (behandlingsserie 1) over 2 dage, kan infusionshastigheden på 1.

dag (behandlingsserie 1) øges til 25 mg/time efter 1 time, men må ikke øges yderligere.

Fortyndingsvejledning

Gazyvaro skal tilberedes af sundhedspersonalet ved aseptisk teknik. Hætteglasset må ikke rystes.

2.- 6. behandlingsserie ved kronisk lymfatisk leukæmi og alle behandlingsserier ved follikulært lymfom

Træk 40 ml koncentrat op af hætteglasset og fortynd i povinylchlorid (PVC)- eller non-PVC

polyolefininfusionspose indeholdende natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til injektion.

Udelukkende 1. behandlingsserie ved kronisk lymfatisk leukæmi

For at være sikker på at kunne kende forskel på de to infusionsposer til den initiale dosis på 1000 mg,

anbefales det at bruge poser af forskellig størrelse til 100 mg-dosen, der skal gives på 1. dag 1 i 1.

behandlingsserie, og 900 mg-dosen, der skal gives på 1. dag (fortsat) eller 2. dag. For at tilberede de to

infusionsposer trækkes 40 ml koncentrat op af hætteglasset - de 4 ml tilsættes en 100 ml-

polyolefininfusionspose, de resterende 36 ml tilsættes en 250 ml-infusionspose; begge poser skal være

af PVC eller non-PVC polyolefin, indeholdende natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske.

Begge infusionsposer mærkes tydeligt.

Gazyvaro-dosis, der skal gives

Mængde Gazyvaro

koncentrat

Størrelse PVC- eller non-

PVC-polyolefininfusionspose

100 mg

4 ml

100 ml

900 mg

36 ml

250 ml

1000 mg

40 ml

250 ml

Der er ikke set uforligelighed mellem Gazyvaro, fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

injektionsvæske i koncentrationer fra 0,4 mg/ml til 20,0 mg/ml, og:

PVC, polyethylen (PE)-, polypropylen- eller polyolefinposer

PVC, polyurethan (PUR)- eller PE-infusionssæt

Valgfri, indbyggede filtre med polyethersulfonoverflade (PES), 3-vejshaner lavet af

polycarbonat (PC) eller katetre lavet af polyetheruretan (PEU).

Andre fortyndingsmidler, fx glucose (5%) injektionsvæske må ikke bruges.

Posen vendes forsigtigt for at blande opløsningen og for at undgå, at der dannes skum. Den fortyndede

opløsning må ikke rystes eller fryses.

Parenterale lægemidler skal efterses for partikler og misfarvning inden brug.

Produktet er efter fortynding med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til injektion i

koncentrationer på 0,4-20 mg/ml vist at være kemisk og fysisk holdbart i 24 timer ved 2-8°C efterfulgt

af 48 timer (inklusive infusionstid) ved ≤30°C.

Af mikrobiologiske årsager bør den tilberedte infusionsopløsning anvendes straks. Hvis den ikke

anvendes straks, er det brugers ansvar at opbevaringstid og -forhold overholdes inden brug. Dette bør

ikke være mere end 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

9-5-2018

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Added Obinutuzumab (Gazyva)

Therapeutic Goods Administration - Australia