Gastrogard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gastrogard 370 mg/g oral pasta
 • Dosering:
 • 370 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • oral pasta
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gastrogard 370 mg/g oral pasta
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35512
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

5. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Gastrogard, oral pasta

0.

D.SP.NR

22052

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Gastrogard

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 gram indeholder:

Aktivt stof:

Omeprazol:

370 mg

Hjælpestoffer:

Gult jernoxid (E172):

2 mg

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral pasta.

Blød homogen gul til gulbrun pasta.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling og forebyggelse af mavesår.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hopper, der producerer mælk til konsum.

Se pkt. 4.5.

35512_spc.doc

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anbefales ikke til dyr under 4 uger gamle eller under 70 kg legemsvægt.

Stress (incl. træning og konkurrence på højt niveau), fodring, uhensigtsmæssig pasning og

pleje kan føre til udvikling af mavesår hos hest. Personer der er ansvarlige for hestens

velfærd bør overveje at reducere den ulcerogene påvirkning ved at tilpasse pasning og

pleje, således at en eller flere af følgende fordele opnås: nedsat stress, nedsat faste, forøget

optagelse af stråfoder og adgang til græsning.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Da dette produkt i sjældne tilfælde kan forårsage overfølsomhed bør direkte kontakt med

hud og øjne undgås. Anvend handsker og undlad at spise og drikke i forbindelse med

administration af produktet. Vask hænder samt hud der må have været i kontakt med

produktet efter brug. I tilfælde af øjenkontakt bør der vaskes øjeblikkeligt med rent vand

og søges lægehjælp. Personer der udvikler en reaktion efter kontakt med produktet bør

undgå kontakt med produktet i fremtiden.

4.6

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger i forbindelse med behandling.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser med rotter og kaniner har ikke vist nogen tegn på teratogen

effekt.

Da der ikke foreligger data under drægtighed og diegivning, anbefales anvendelse af

Gastrogard ikke til drægtige og lakterende hopper.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Omeprazol kan forsinke udskillelsen af warfarin. Der kan ikke forventes anden interaktion

med den medicin der sædvanligvis gives til behandling af heste, skønt interaktion med

stoffer der metaboliseres af leverenzymer ikke kan udelukkes.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Gastrogard er effektiv hos hest uafhængig af race og plejeforhold; føl helt ned til 4 uger

gamle og over 70 kg legemsvægt; samt avlshingste.

Til indgivelse gennem munden:

Behandling af mavesår: en dosis på 4 mg omeprazol pr. kg legemsvægt indgives 1 gang

dagligt i 28 fortløbende dage, umiddelbart efterfulgt af en dosis på 1 mg omeprazol pr. kg

legemsvægt i 28 fortløbende dage for at forhindre tilbagefald af mavesår under

behandlingen.

Skulle tilbagefald opstå, anbefales genbehandling med en dosis på 4 mg omeprazol pr. kg

legemsvægt.

Det anbefales samtidig med behandling også at ændre vaner i pasning og pleje. Se pkt. 4.5.

35512_spc.doc

Side 2 af 5

Forebyggelse af mavesår: en dosis på 1 mg omeprazol pr. kg legemsvægt indgives 1 gang

dagligt.

For at give Gastrogard i en dosis på 4 mg omeprazole/kg skal doseringssprøjtens stempel

sættes på den dosisinddeling, der svarer til hestens vægt. Hver hele dosisinddeling på

doseringssprøjtens stempel tildeler tilstrækkeligt omeprazol til behandling af 100 kg

legemsvægt. Indholdet af en sprøjte vil behandle en hest på 575 kg med en dosis på 4 mg

omeprazol pr. kg legemsvægt.

For at give Gastrogard i en dosis på 1 mg omeprazol/kg skal doseringssprøjtens stempel

sættes på den dosisinddeling, der svarer til en fjerdedel af hestens vægt. Ved denne dosis

tildeler hver hele dosisinddeling på doseringssprøjtens stempel tilstrækkeligt omeprazol til

at behandle 400 kg legemsvægt. Til behandling af en hest på 400 kg sættes stemplet

eksempelvis på 100 kg.

Hætten sættes på efter brug.

4.10

Overdosering

Der er ikke observeret nogen uønskede bivirkninger efter behandling hver dag i 91 dage

med omeprazol i dosis op til 20 mg/ kg til voksne heste og føl over 2 måneder.

Der er ikke observeret nogen uønskede bivirkninger (især ingen bivirkninger på

sædkvalitet eller reproduktionsadfærd) efter behandling hver dag i 71 dage med omeprazol

i dosis op til 12 mg/ kg til avlshingste.

Der er ikke observeret nogen uønskede bivirkninger efter behandling hver dag i 21 dage

med omeprazol i dosis op til 40 mg/ kg til voksne heste.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 1 dag.

Bør ikke anvendes til hopper, der producerer mælk til konsum

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: produkter mod mavesår, protonpumpeinhibitorer.

ATC vet kode: QA02BC01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

I undersøgelser, der varede op til 28 dage, har behandling med Gastrogard i en dosis på 1

mg omeprazol pr. kg legemsvægt pr. dag vist at kunne være medvirkende til at forebygge

forekomst af mavesår hos heste under forhold, der kan give anledning til mavesår.

Omeprazol er en protonpumpeinhibitor der tilhører gruppen af substituerede

benzimidazoler.

Den er et antacid, til behandling af mavesår. Omeprazol undertrykker mavesyresekretionen

ved specifik hæmning af H

- ATPase enzymsystemet på den parietale celles

sekretoriske overflade. H

- ATPase enzymsystemet er den sure (proton) pumpe i den

gastriske mucosa. Da H

- ATPase er det sidste trin involveret i kontrollen af sekretion

af syre, blokerer omeprazol sekretionen uafhængig af stimulus. Omeprazol binder

irreversibelt H

- ATPase enzymet til den gastriske parietale celle, der pumper hydrogen

ioner ind i lumen af maven for kalium ionbytning.

35512_spc.doc

Side 3 af 5

8, 16 og 24 timer efter behandling af heste med 4 mg/kg/dag oralt blev den pentagastrin-

stimulerede mavesyresekretion inhiberet med 99 %, 95 % og 90 % og den basale sekretion

med 99 %, 90 % og 83 %.

Den fulde effekt af hæmning af syresekretion opnås inden 5 dage efter den første

administration.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den gennemsnitlige biotilgængelighed af omeprazol efter oral administration som pasta er

10,5 % (fra 4,1 til 12,7 %). Absorptionen er hurtig og max. plasmakoncentration (Tmax)

opnås ca. 1 time efter dosering. Den gennemsnitlige højeste koncentration (Cmax) varierer

fra 385 ng/ml til 693 ng/ml efter en dosis på 4 mg/kg. Der er en væsentlig ”first-pass”

effekt efter oral administration. Omeprazol metaboliseres hurtigt, fortrinsvis til

glucuronider af demethyleret og hydroxyleret omeprazol sulfid (urinvejs metaboliter) og

methyl sulfid omeprazol (galdevejs metabolit) så vel som til reduceret omeprazol (begge

veje). Efter oral administration af 4 mg/kg kan omeprazol spores i plasma i 9 timer efter

behandling og i urin som hydroxyomeprazol og O-desmethylomeprazol efter 24 timer men

ikke efter 48 timer. Omeprazol udskilles hurtigt, hovedsagelig via urinvejene (43 til 61 %

af dosis) og i mindre grad gennem faeces med en terminal halveringstid der varierer fra 0,5

til 8 timer.

Efter gentaget oral administration er der intet tegn på akkumulering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Gult jernoxid (E172)

Monoethanolamin

Kaliumsorbat

Kassiakanelolie

Natriumstearat

Kalciumstearat

Ricinusolie, hydrogeneret

Propylenglycoloctanoatdecanoat

Sesamolie

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 18 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C. Hætten sættes på efter brug.

35512_spc.doc

Side 4 af 5

6.5

Emballage

Selve pakningen

10 ml sprøjte indeholdende 6, 16 g pasta fremstillet af hvide polypropylen sprøjter med en

hvid LDPE hætte, et stempel med gummitop og polypropylenskaft med dosisinddelinger

efter legemsvægt.

Ydre pakning og salgspakninger

Æske med 1 sprøjte

Æske med 7 sprøjter

Æske med 14 sprøjter

Samlepakning med 72 sprøjter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i

overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial Norden A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

35512

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. januar 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

5. januar 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

35512_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

HEALTH MART OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

HEALTH MART OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LEADER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

LEADER OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Cardinal Health]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SUNMARK OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

SUNMARK OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [McKesson]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Kroger Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Kroger Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Shopko Stores Operating Co., LLC]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Walgreen Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

UP AND UP OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Target Corporation]

UP AND UP OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Target Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [H E B]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

CARE ONE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [American Sales Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Apotex Corp]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE/SODIUM BICARBONATE Powder, For Suspension [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE Capsule [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule [Bi-Mart]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

ZEGERID OTC (Omeprazole And Sodium Bicarbonate) Capsule [Bayer HealthCare LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Albertsons Companies]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Meijer Distribution Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [CVS Health Corp.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [HEB]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Kaiser Permanente]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

OMEPRAZOLE MAGNESIUM Capsule, Delayed Release [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Zantac vs. Prilosec

Zantac vs. Prilosec

Zantac (ranitidine hydrochloride) and Prilosec (omeprazole) are used for the treatment of conditions such as heartburn, ulcers, gastroesophageal reflux disease (GERD), erosive esophagitis, and Zollinger-Ellison syndrome, which are all caused by stomach acid.

US - RxList

13-11-2017

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

OMEPRAZOLE Capsule [Reliable 1 Laboratories LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

OMEPRAZOLE Tablet, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

YOSPRALA (Aspirin And Omeprazole) Tablet, Film Coated [Aralez Pharmaceuticals Us Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed