Gamunex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gamunex 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Gamunex 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39068
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. maj 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Gamunex, infusionsvæske, opløsning.

0.

D.SP.NR.

23324

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Gamunex.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant normalt immunglobulin (IVIg):

En ml indeholder:

humant plasmaprotein ...............................................................................100 mg

(renhed på mindst 98 % IgG)

Et hætteglas med 10 ml indeholder: 1 g

Et hætteglas med 50 ml indeholder: 5 g

Et hætteglas med 100 ml indeholder: 10 g

Et hætteglas med 200 ml indeholder: 20 g

Et hætteglas med 400 ml indeholder: 40 g

Fordeling af IgG-subklasser (gennemsnitlige værdier):

IgG1 .................... 62,8 %

IgG2 .................... 29,7 %

IgG3 ...................... 4,8 %

IgG4 .......................2,7 %

1 ml Gamunex indeholder 100 mg protein med et indhold af IgG på mindst 98 % (IgA

indhold: gennemsnit: 59 mikrogram/ml; maks.: 84 mikrogram/ml; resultater fra 5

forskellige batches).

Fremstillet af plasma af humane donorer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

39068_spc.doc

Side 1 af 13

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Substitutionsbehandling hos voksne og børn og unge (0-18 år):

Primære immuninsufficienssyndromer med nedsat antistofproduktion (se pkt. 4.4)

Hypogammaglobulinæmi og tilbagevendende bakterieinfektioner hos patienter med

kronisk lymfatisk leukæmi, hos hvem profylaktiske antibiotika har fejlet.

Hypogammaglobulinæmi og tilbagevendende bakterieinfektioner hos patienter med

multipelt myelom i plateaufasen, som ikke har responderet på immunisering mod

pneumokokker.

Hypogammaglobulinæmi hos patienter efter allogen hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (HSCT).

Medfødt AIDS med tilbagevendende bakterieinfektioner.

Immunregulerende hos voksne og børn og unge (0-18 år) ved:

Primær immuntrombocytopeni (ITP) hos patienter med høj risiko for blødning eller til

korrektion af trombocyttal før operation.

Guillain-Barré syndrom .

Kawasaki sygdom.

Kronisk inflammatorisk demyelinerende polyneuropati (CIDP)

Kun begrænset erfaring er tilgængelig vedrørende anvendelse af intravenøse

immunglobuliner hos børn med kronisk inflammatorisk demyelinerende

polyneuropati. Kliniske studier af Gamunex inkluderede ikke et tilstrækkeligt antal

forsøgspersoner i alderen 65 år og derover til at bestemme en præcis

behandlingseffekt.

4.2

Dosering og administration

Substitutionsbehandling bør indledes og monitoreres under tilsyn af en læge med erfaring i

behandling af immuninsufficiens.

Dosering

Doseringen og doseringsregimet er afhængig af indikationen.

Ved substitutionsbehandling skal doseringen muligvis justeres individuelt på baggrund af

farmakokinetik og kliniske respons. Følgende doseringsregimer er vejledende.

Substitutionsbehandling i primære immuninsufficienssyndromer:

Dosisregimet skal opnå et laveste niveau af IgG (målt inden næste infusion) på mindst 5-6

g/l. 3-6 måneder er påkrævet efter initiering af behandling for at opnå ligevægt. Den

anbefalede initialdosis er 0,4-0,8 g/kg givet én gang efterfulgt af mindst 0,2 g/kg hver 3.-4.

uge.

39068_spc.doc

Side 2 af 13

Den nødvendige dosis for at opnå et lavniveau på 5-6 g/l er i størrelsesordenen 0,2-0,8

g/kg/måned. Doseringsintervallet, når steady-state er nået, varierer fra 3-4 uger.

Lavniveauer skal måles og vurderes i forbindelse med infektionsincidensen. For at

reducere infektionsraten kan det være nødvendigt at øge dosis og tilstræbe højere

lavniveauer.

Hypogammaglobulinæmi og tilbagevendende bakterieinfektioner hos patienter med

kronisk lymfatisk leukæmi, hos hvem profylaktiske antibiotika har fejlet.

Hypogammaglobulinæmi og tilbagevendende bakterieinfektioner hos patienter med

multipelt myelom i plateaufasen, som ikke har responderet på immunisering mod

pneumokokker.

Medfødt AIDS med tilbagevendende bakterieinfektioner

Den anbefalede dosis er 0,2-0,4 g/kg hver 3.-4. uge.

Hypogammaglobulinæmi hos patienter efter allogen hæmotopoietisk

stamcelletransplantation

Den anbefalede dosis er 0,2-0,4 g/kg hver 3.-4. uge. Lavniveauerne bør forblive over 5g/l.

Primær immuntrombocytopeni

Der er to alternative behandlingsplaner:

0,8-1g/kg administreret på dag et; denne dosis kan gentages én gang inden for 3 dage

0,4 g/kg administreret dagligt i to til fem dage.

Behandlingen kan gentages, hvis tilbagefald forekommer.

Guillain-Barré syndrom

0,4 g/kg/dag i 5 dage.

Kronisk inflammatorisk demyelinerende polyneuropati

2 g/kg (20 ml/kg) administreres som støddosis fordelt på doser i 2 til 4 på hinanden

følgende dage. Vedligeholdelsesdosis på 1g/kg legemsvægt administreres på 1 dag (10

ml/kg) eller fordelt på to doser à 0,5 g/kg (5 ml/kg) i 2 på hinanden følgende dage, hver 3.

uge.

Der er kun begrænset erfaring med intravenøs administration af immunglobuliner til børn

med kronisk inflammatorisk demyelinerende polyneuropati.

Kliniske studier af Gamunex omfattede ikke et tilstrækkeligt antal af forsøgspersoner på 65

år og derover, til at kunne bestemme en nøjagtig behandlingsvirkning.

Kawasaki sygdom

1,6-2 g/kg bør administreres opdelt i doser over 2 til 5 dage eller 2,0 g/kg som en

enkeltdosis. Patienter bør samtidigt behandles med acetylsalicylsyre.

Dosisanbefalinger opsummeres i følgende tabel:

Indikation

Dosis

Administrationsfrekvens

Substitutionsbehandling ved

primær immuninsufficiens

initialdosis:

0,4-0,8 g/kg

derefter:

hver 3.-4. uge for at opnå

lavt IgG serumniveau på

mindst 5-6 g/l

39068_spc.doc

Side 3 af 13

Substitutionsbehandling ved

sekundær immuninsufficiens

Medfødt AIDS

Hypogammaglobulinæmi (< 4 g/l) hos

patienter efter allogen hæmatopoietisk

stamcelletransplantation

0,2-0,8 g/kg

0,2-0,4 g/kg

0,2-0,4 g/kg

0,2-0,4 g/kg

hver 3.-4. uge for at opnå

lavt IgG serumniveau på

mindst 5-6 g/l

hver 3.-4. uge

hver 3.-4. uge for at opnå

lavt IgG serumniveau

over 5 g/l

Immunregulerende

Primær immuntrombocytopeni

Guillain-Barré syndrom (GBS)

Kronisk inflammatorisk

demyelinerende polyneuropati

Kawasaki sygdom

0,8-1 g/kg

eller

0,4 g/kg

0,4 g/kg

støddosis 2 g/kg

vedligeholdelsesdosis 1

g/kg

1,6-2 g/kg

eller

2 g/kg

På dag 1, kan evt.

gentages én gang inden

for 3 dage

i 2-5 dage

5 dage

fordelt på doser i 2 til 4 på

hinanden følgende dage

administreret på 1 dag

eller fordelt på to doser à

0,5 g/kg (5 ml/kg) i 2 på

hinanden følgende dage,

hver 3.uge

opdelt i doser over 2- 5

dage i forbindelse med

acetylsalicylsyre

i én dosis i forbindelse

med acetylsalicylsyre

#Dosis er baseret på den dosis, der er anvendt i det kliniske studie udført med Gamunex.

Behandlingsvarighed ud over 48 uger bør være underlagt lægens skøn, baseret på

patientens reaktion og vedvarende reaktion på lang sigt.

Dosis og interval skal muligvis tilpasses i forhold til den enkeltes sygdomsforløb.

Pædiatrisk population

Doseringen hos børn og teenagere (0-18 år) er ikke anderledes end doseringen hos voksne,

da doseringen for hver indikation gives efter legemsvægt og justeres efter det kliniske

udfald af ovenstående tilstande.

39068_spc.doc

Side 4 af 13

Administration

Til intravenøs anvendelse.

Humant normalt immunglobulin bør infunderes intravenøst ved en initial hastighed på 0,6-

1,2 ml/kg/time i 0,5 time. Hvis veltolereret (se pkt. 4.4) kan administrationshastigheden

gradvist øges til maksimalt 4,8-8,4 ml/kg/time.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1),

især hos patienter med antistoffer mod IgA.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alle patienter bør overvåges omhyggeligt, når der anvendes høje infusionshastigheder

(0,14 ml/kg/min). Hos børn eller patienter med risiko for nyresvigt bør den maksimale

infusionshastighed ikke overstige 0,08 ml/kg pr. minut.

Gamunex må ikke blandes med andre injektionsvæsker, opløsning (f.eks.

saltvandsopløsning) og andre lægemidler. Hvis fortynding er nødvendig inden infusion,

kan 50 mg/ml glucoseopløsning anvendes til dette formål.

Visse alvorlige bivirkninger kan være relateret til infusionshastigheden. Den anbefalede

infusionshastighed angivet i pkt. 4.2 skal derfor følges nøje. Patienter skal monitoreres tæt

og observeres nøje for ethvert symptom i infusionsperioden.

Visse bivirkningsreaktioner kan forekomme oftere:

ved en høj infusionshastighed

hos patienter som får humant normalt immunglobulin for første gang, eller i sjældne

tilfælde, hvor det humane normale immunglobulinprodukt bliver skiftet eller når der

har været et langt interval siden den foregående infusion.

Potentielle komplikationer kan ofte undgås ved at sikre, at patienter:

ikke er følsomme over for humant normalt immunglobulin ved initial langsom

infusion af produktet (0,002 ml/kg/min).

overvåges omhyggeligt for symptomer, gennem hele infusionsperioden. Især patienter,

der er behandlingsnaive med hensyn til humant normalt immunglobulin, patienter, som

er skiftet fra et alternativt IVIg-produkt eller når der er gået lang tid siden sidste

infusion, skal overvåges i den første time efter første infusion, for at detektere mulige

bivirkninger. Alle andre patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter

administration.

I tilfælde af en bivirkning skal administrationshastigheden enten nedsættes eller infusionen

seponeres. Den nødvendige behandling afhænger af bivirkningens art og sværhedsgrad. I

tilfælde af shock skal standardbehandling for shock iværksættes.

Hos alle patienter kræver administration af IVIg:

tilstrækkelig hydrering inden indledning af IVIg-infusionen

monitorering af diurese

monitorering af serumkreatininniveauer

undgåelse af samtidig brug af loop-diuretika.

Overfølsomhed

39068_spc.doc

Side 5 af 13

Egentlige overfølsomhedsreaktioner er sjældne. De kan forekomme hos patienter med anti-

IgA antistoffer.

IVIg er ikke indiceret til patienter med selektiv IgA-insufficiens, hvor IgA-insufficiensen

er den eneste anomali, som giver anledning til bekymring.

I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin fremkalde et fald i blodtrykket med

anafylaktiske reaktioner, selv hos patienter, som har tolereret tidligere behandling med

humant normalt immunglobulin.

Tromboemboli

Der er klinisk evidens for en sammenhæng mellem IVIg administration og tilfælde af

tromboemboli såsom myokardieinfarkt, cerebral vaskulær hændelse (inklusive

slagtilfælde), pulmonær emboli og dyb venetrombose, hvilket antages at være relateret til

en relativ stigning i blodets viskositet ved høj indstrømning af immunglobulin hos patienter

i risikogruppe. Der bør udvises forsigtighed ved ordination og infusion af IVGg til meget

fede patienter samt til patienter med præeksisterende risikofaktorer for trombotiske tilfælde

(såsom fremskreden alder, hypertension, diabetes mellitus, tidligere vaskulær sygdom eller

trombotiske tilfælde, patienter med erhvervede eller nedarvede trombofile sygdomme,

patienter med langvarige immobile perioder, svært hypovolæmiske patienter, patienter med

sygdomme, som øger blodviskositeten).

Hos patienter med risiko for tromboemboliske bivirkninger bør IVIg-produkter

administreres med den lavest mulige infusionshastighed og lavest mulige dosis.

Akut nyresvigt

Tilfælde med akut nyresvigt har været rapporteret hos patienter i behandling med IVIg.. I

de fleste tilfælde er risikofaktorer identificeret som f.eks. tidligere nyreinsufficiens,

diabetes mellitus, hypovolæmi, overvægt, samtidige nefrotoksiske lægemidler eller alder

over 65 år.

Ved nedsat nyrefunktion, bør ophør af IVIg overvejes.

Mens disse rapporter om nedsat nyrefunktion og akut nyresvigt har været forbundet med

brug af mange af de godkendte immunglobulinprodukter indeholdende forskellige

hjælpestoffer som f.eks. saccharose, glucose og maltose, udgør de produkter, der

indeholder saccharose som stabilisator, størstedelen heraf. Hos risikopatienter bør

anvendelsen af IVIg-produkter, der ikke indeholder disse hjælpestoffer, overvejes.

Gamunex indeholder ikke saccharose, maltose eller glucose.

Hos patienter med risiko for akut nyresvigt skal IVIg-produkter administreres med den

lavest mulige infusionshastighed og med den lavest mulige dosis.

Aseptisk meningitis syndrom (AMS)

Det er rapporteret, at aseptisk meningitis syndrom forekommer i forbindelse med IVIg

behandling.

Seponering af IVIg-behandling har resulteret i remission af AMS i løbet af nogle dage

uden sequelae. Syndromet begynder sædvanligvis inden for nogle timer og op til 2 dage

efter IVIg-behandling. Undersøgelser med cerebrospinalvæske er hyppigt positive med

pleocytose op til flere tusinde celler pr. mm

, hovedsageligt fra den granulocytiske serie, og

forhøjede proteinniveauer op til flere hundrede mg/dl. AMS kan forekomme oftere i

forbindelse med højdosis (2 g/kg) IVIg-behandling.

39068_spc.doc

Side 6 af 13

Hæmolytisk anæmi

IVIg-produkter kan indeholde blodgruppeantistoffer, der kan fungere som hæmolysiner og

fremkalde in vivo belægning af røde blodceller med immunglobulin, hvilket forårsager en

positiv direkte antiglobulinreaktion (Coombs’ test) og sjældent, hæmolyse. Hæmolytisk

anæmi kan udvikles efter IVIg-terapi på grund af forstærket sekvestration af røde

blodceller (RBC). IVIg-modtagere bør overvåges for kliniske tegn og symptomer på

hæmolyse. (Se pkt. 4.8).

Isolerede tilfælde af nedsat nyrefunktion/nyresvigt relateret til hæmolyse med dødelig

udgang er forekommet.

Interferens med serologisk testning

Efter injektion af immunglobulin kan den transitoriske stigning af de forskellige passivt

overførte antistoffer i patientens blod resultere i vildledende positive resultater i serologisk

testning. Passiv overførsel af antistoffer til erytrocyt-antigener, f.eks. A, B, D, kan

interferere med nogle serologiske test for røde celle-antistoffer, for eksempel den direkte

antiglobulin-test (DAT, direkte Coombs’ test).

Overførbare stoffer

Standardforholdsregler til at forebygge infektioner resulterende fra brugen af lægemidler

fremstillet ud fra humant blod eller plasma inkluderer udvælgelse af donorer, screening af

individuelle donationer og plasma samlinger for specifikke markører for infektioner og

inkluderingen af effektive produktionstrin til inaktivering/fjernelse af virus. Trods dette

kan muligheden for at transmittere infektionsagenter ikke udelukkes total, når lægemidler,

som er fremstillet ud fra humant blod eller plasma, administreres. Dette gælder tillige

ukendte eller opståede virus og andre patogener.

Forholdsreglerne, der tages, er vurderet effektive for indkapslede virus som HIV, HBV og

HCV. Forholdsreglerne kan have begrænset værdi for ikke-indkapslet virus som HAV og

parvovirus B19.

Der er gentagen sikker klinisk viden vedrørende mangel af transmission af hepatitis A eller

parvovirus B19 ved immunglobuliner, og det antages ligeledes, at antistofindholdet har en

vigtig betydning for den virale sikkerhed.

Det er kraftigt anbefalet, at hver gang Gamunex administreres til en patient, registreres

navn og batchnummer på produktet for at opretholde en forbindelse mellem patient og

produktbatch.

Pædiatrisk population

På trods af en begrænset mængde tilgængelig data, så forventes det, at de samme advarsler,

forsigtighedsregler og risikofaktorer er gældende for den pædiatriske population. I

rapporter efter markedsføring er det observeret, at IVIg høj-dosis indikationer hos børn,

især Kawasaki sygdom, er associeret med en øget rapportering af hæmolytiske reaktioner

sammenlignet med andre IVIg-indikationer hos børn.

Læger skal kraftigt overveje at monitorere hæmoglobinniveauer 24 til 48 timer efter

afsluttet IVIg, hvis hæmolyse er mistænkt. Hvis genbehandling er påkrævet, anbefales det

39068_spc.doc

Side 7 af 13

på det kraftigste at monitorere hæmoglobinniveauer én uge efter efterfølgende IVIg-

dosering, hvis hæmolyse er mistænkt. Familier bør instrueres i at vende tilbage, hvis deres

barn udvikler symptomer på hæmolyse, såsom bleghed, sløvhed, mørkfarvet urin, dyspnø

eller hjertebanken

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende svækkede virusvacciner

Administration af immunglobuliner kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder

hæmme aktiviteten af levende svækkede virusvacciner, som f.eks. mæslinger, rubella,

fåresyge eller varicella. Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3

måneder inden vaccination med levende svækkede virusvacciner. I tilfælde med mæslinger

kan denne hæmning vare ved i op til et år. Patienter, der får vaccine mod mæslinger, bør

derfor få deres antistofstatus kontrolleret.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Lægemidlets sikkerhed ved brug under graviditet er ikke vist i kontrollerede kliniske studier og må

derfor kun gives med forsigtighed til gravide og ammende kvinder. Det er vist, at IVIg-produkter

krydser placenta, i stigende grad efter tredje trimester.

Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på, at der ikke kan forventes skadelige virkninger på

forløbet af graviditeten eller på fostret og det nyfødte barn.

Amning

Immunglobuliner udskilles i modermælken og kan bidrage til beskyttelse af den nyfødte mod

patogener, som trænger gennem slimhinden.

Fertilitet

Klinisk erfaring med immunglobuliner tyder på at der ikke kan forventes skadelige virkninger på

fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ingen formodninger om, at immunglobulin påvirker evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkninger såsom kulderystelser, hovedpine, svimmelhed, feber, opkastning, allergiske

reaktioner, kvalme, artralgi, lavt blodtryk og moderate lændesmerter kan lejlighedsvis

forekomme.

Humane normale immunglobuliner kan i sjældne tilfælde medføre et pludseligt fald i

blodtrykket og i enkeltstående tilfælde anafylaktisk shock selv når patienten ikke har udvist

hypersensitivitet ved tidligere administration.

Tilfælde af reversibel aseptisk meningitis og sjældne tilfælde af forbigående kutane

reaktioner er observeret med humant normalt immunglobulin. Reversible hæmolytiske

reaktioner er blevet observeret hos patienter, især patienter med blodtype A, B og AB.

Sjældent kan hæmolytisk anæmi, som kræver transfusion, udvikles efter højdosis IVIg-

behandling (se også pkt. 4.4).

39068_spc.doc

Side 8 af 13

Stigning i serumkreatininniveau og/eller akut nyresvigt er blevet observeret.

Meget sjældent: Tromboemboliske tilfælde såsom myokardieinfarkt, slagtilfælde,

lungeemboli, dyb venetrombose.

Sikkerhed med hensyn til overførbare stoffer, se pkt. 4.4.

Tabel over bivirkninger

Tabellen nedenfor er anført i henhold til MedDRA systemorganklassifikationen (SOK og

foretrukket terminologi).

Hyppighed er vurderet ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1,000 til

<1/100), sjælden (≥1/10,000 til <1/1,000), meget sjælden (<1/10,000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Bivirkninger, der er rapporteret i kliniske forsøg med Gamunex med sjælden hyppighed:

Hæmolytisk anæmi, dyspnø, sinusitis, hudafskalning, angst, myalgi, nedsat hæmoglobin,

dyspepsi, kontusion, dermatitis, rødme, stivhed af skeletmuskulaturen, erythema palmare,

afoni.

Bivirkningshyppighed i kliniske forsøg med Gamunex

MedDRA

systemorganklasse

MedDRA foretrukket term

Bivirkningshyppig-

hed

Undersøgelser

Nedsat indhold af hvide

blodlegemer i blodet

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Almindelig

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Urticaria, dermatitis, pruritus,

udslæt

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Abdominale smerter, diarré,

kvalme, opkastning

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypertension, hypotension

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pharyngitis, hoste, tilstoppet

næse, hvæsende vejrtrækning

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi, rygsmerter,

nakkesmerter, skuldersmerter

Ikke almindelig

Hjerte

Brystsmerter

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Influenzalignende sygdom,

utilpashed, træthed,

kulderystelser, asteni, reaktioner

Almindelig

Ikke almindelig

39068_spc.doc

Side 9 af 13

på injektionsstedet

Pædiatrisk population

Hyppighed, art og sværhedsgrad af bivirkninger hos børn forventes at være de samme som

hos voksne.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosis kan føre til overhydrering og hyperviskositet især hos risikopatienter herunder

ældre patienter eller patienter med nedsat hjerte-eller nyrefunktion.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: immunsera og immunglobuliner; humant normalt

immunglobulin til intravaskulær administration.

ATC-kode: J06B A02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Humant normalt immunglobulin indeholder non-modificeret immunglobulin G (IgG) med et bredt

spektrum af antistoffer mod forskellige smitsomme stoffer.

Humant normalt immunglobulin indeholder IgG-antistoffer, der er til stede i den normale

population. Det er fremstillet fra plasma fra mindst 1.000 donationer. Det har en fordeling af

immunglobulin G-subklasser, der er tæt proportional med fordelingen i nativt humant plasma.

Tilstrækkelige doser af dette lægemiddel genopretter unormalt lave immunglobulin G-niveauer til

det normale område. Virkningsmekanismen ved andre indikationer end substitutionsbehandling er

ikke fuldt klarlagt, men inkluderer immunmodulerende virkninger.

Kliniske forsøg udført med Gamunex hos patienter med kronisk inflammatorisk demyelinerende

polyneuropati (CIDP):

I IVIG-C CIDP-forsøget (ICE-studiet), et dobbelt blindt, randomiseret, placebokontrolleret studie

blev virkning og sikkerhed af Gamunex til behandling af CIPD undersøgt. I alt 117 CIDP-patienter

blev randomiseret til at få enten Gamunex eller placebo hver tredje uge. Støddosis var 2 g/kg

legemsvægt; vedligeholdelsesdosis var 1 g/kg legemsvægt.

39068_spc.doc

Side 10 af 13

Responsraterne (bestemt ved forbedret INCAT invaliditetsscore og vedligeholdelse af

fremskridt i løbet af de 24-ugers virkningsperiode) var signifikant højere i Gamunex -gruppen

(54%) sammenlignet med placebogruppen (21%, p=0,0002). Muskelstyrke målt ved MRC-score,

greb-styrke og følelse målt ved ISS-score var signifikant forbedret i Gamunex -gruppen

sammenlignet med placebo.

På baggrund af det begrænsede antal af patienter

65 år, der indgik i studiet, kunne der ikke

bestemmes en nøjagtig behandlingsvirkning med hensyn til INCAT-score; der blev påvist en

signifikant behandlingsvirkning for grebs-styrke til fordel for Gamunex.

Af dem der reagerede på behandlingen, reagerede færre end halvdelen på initialdosis (i uge 3), men

de fleste reagerede efter den anden dosis (i uge 6). De, der ikke reagerede på behandlingen, gik

over til alternativ behandling, for en yderligere behandling i en periode på maksimalt 24 uger.

Alle, der reagerede på behandlingen, blev re-randomiseret til en udvidet fase i en periode af

yderligere 6 måneder til vedligeholdelsesterapi med enten Gamunex eller placebo. For de, der

tidligere reagerede på Gamunex, var den faktiske hyppighed for tilbagefald signifikant højere hos

patienter, der var randomiseret til placebo (42%) end for de, der var randomiseret til Gamunex

(13%, p=0,012).

ICE-studiet har vist kortids- og langtidsvirkning for Gamunex til behandling af CIDP.

Resultaterne er opsummeret i følgende tabel.

Primær endpoint og andre resultater af ICE-studiet

Gamunex 10%

Placebo

Responsrate i virkningsperioden (primær

endpoint)

0,0002

Sandsynlighed for tilbagefald i den forlængede

periode

0,013

Grebs-styrke (kPA)

(ændring fra baseline)

Dominerende hånd

13,2

0,0008

Ikke-dominerende hånd

13,3

0,005

Muskelstyrke (MRC

sum score)

(ændring fra

baseline)

0,001

Sensibilitet (ISS

score)

(ændring fra baseline)

-1,2

0,021

Fremskridt vist ved positive tal

Fremskridt vist ved negative tal

MRC: Medical Research Council

ISS: INCAT Sensory Sum Score

Gamunex er justeret til svag sur pH. Da Gamunex har en lav bufferkapacitet, bliver det hurtigt

neutraliseret af blodet under infusion. Selv efter administration af høje doser af Gamunex er der

ikke blevet målt nogen ændring i blodets pH. Osmolaliteten er 258 mOsmol/kg opløsning og

kommer således tæt på det normale område (285-295 mOsmol/kg).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Humant normalt immunglobulin er øjeblikkeligt og fuldstændigt biotilgængeligt i

modtagerens kredsløb efter intravenøs administration. Det distribueres relativt hurtigt

mellem plasma og ekstravaskulær væsken; efter omtrent 3-5 dage er ligevægt opnået

mellem de intravaskulære og ekstravaskulære compartments.

Humant normalt immunglobulin har en halveringstid på omtrent 35 dage målt hos patienter

med primært immuninsufficienssyndrom og overskrider derfor de 21 dage beskrevet i

39068_spc.doc

Side 11 af 13

litteraturen hos raske. Denne halveringstid kan variere fra patient til patient, især ved

primært immuninsufficiens.

IgG og IgG-komplekser nedbrydes i celler i det retikuloendoteliale system.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Immunglobuliner er normale komponenter i det humane blod. De præklinisk data er

begrænsede, da administration af immunoglobuliner i dyreforsøg kan føre til dannelse af

antistoffer. Gamunex viste ingen særlig risiko for mennesker i de akutte og sub-akutte

dyreforsøg, som blev udført.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Glycin

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. op til 2 g/kg pr.

maksimal enkeltdosis dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes

med andre lægemidler end dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2° C – 8° C). Må ikke nedfryses.

Produktet kan opbevares i dens ydre pakning i en enkelt periode i op til 6 måneder ved

stuetemperatur (ikke over 25° C). I dette tilfælde udløber produktets holdbarhed ved

slutningen af denne 6 måneders periode. Den nye udløbsdato skal anføres på den ydre

pakning og hætteglasset etiket. Den nye udløbsdato må ikke være senere end den trykte

udløbsdato. Derefter skal det bruges eller destrueres. Efterfølgende opbevaring i køleskab

er ikke mulig.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Opløsning til intravenøs infusion i klare Type I eller II hætteglas med chlorobutyl propper.

Pakningsstørrelser:10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 400 ml; hospitalspakninger. Ikke alle

pakningsstørrelser, er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Til intravenøs administration. Brug kun klare til opalescerende opløsninger til infusion.

Opløsningen skal være farveløs eller svagt gul. Før infusionen skal Gamunex opvarmes til

stue- eller legemstemperatur, om muligt i et vandbad med en temperatur ikke højere end

37° C. Når produktet er åbnet skal det straks anvendes til infusion.

Efterfølgende opbevaring, heller ikke i køleskab, er ikke tilladt på grund af mulig

mikrobiel kontaminering.

39068_spc.doc

Side 12 af 13

Hvis det er nødvendigt at fortynde produktet før infusion, kan en 50 mg/ml

glucoseopløsning bruges. Gamunex må ikke blandes med natriumchloridopløsning.

Brugsvejledning til hætteglassene (kun 50 ml, 100 ml, 200 ml og 400 ml)

Hætteglassene er forsynet med hænge-etiketter (Fig. 1). Efter indsætning af det

medfølgende sæt (Fig. 2), vend hætteglasset og fold løkken på etiketten bagover (Fig. 3).

Brug et fast fingertryk for at skabe en fold på hver side, hvor løkken er fæstnet til resten

af etiketten (Fig.4). Ophæng hætteglasset i infusionsstativet i løkken (Fig. 5).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grifols Deutschland GmbH

Lyoner Strasse 15

60528 Frankfurt

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

39068

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. august 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. maj 2016

39068_spc.doc

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Active substance: Human immunoglobulin G1 constant region - human ectodysplasin-A1 receptor-binding domain fusion protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3629 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2022 (Active substance: Glucagon analogue linked to a human immunoglobulin Fc fragment) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3389 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/257/17

Europe -DG Health and Food Safety