Fusilade X-tra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fusilade X-tra Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 250 g/l fluazifop-P-butyl; (~ 213 g/l fluazifop-P
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fusilade X-tra Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 1-169
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

www.syngenta.dk

BRUGSANVISNING

Fusilade

®

X-tra

Fusilade

®

X-tra er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af kvik og græsukrudt i tokim-

bladede afgrøder, rødsvingel m.m. i landbrug, gartneri og skovbrug.

01 Produktdata

Aktivstof

Fluazifop-P-butyl 250 g/l 24,5% w/w

Fareklasse

Sundhedsskadelig, Miljøfarlig

Emballage

1 liter

Opbevaring

Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Fusilade X-tra er godkendt af Miljøministeriet til bekæmpelse af

ukrudt i æbler, pærer, blommer, jordbær, kirsebær, brombær, hind-

bær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, peberrod, skorzone

rrod,

rødbeder, løg, skalotteløg, hvidløg, porrer, kartofler, raps, ryps,

sennep, roer, grønne ærter uden bælg (dybfrost og konserves),

flæk- og foderærter, hestebønner, havefrøafgrøder til frøavl, rød-

svingel, stivbladet svingel, planteskoler, skove og læhegn.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Følgende interval mellem sprøjtning og høst skal overholdes:

Grønne ærter uden bælg

42 dage

(dybfrost og konserves)

Hestebønner

3 måneder

Spiselige afgrøder eller

andre foderafgrøder

2 måneder

Frøgræs

7 uger

Frøafgrøder af vårraps,

turnips og sennep indtil

3 – 4 bladstadium

Vinterraps

1. december

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vand-

løb og søer m.v.).

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Fusilade X-tra optages af bladene og transporteres med saftstrøm-

men til plantens vækstpunkter.

Væksten stopper i løbet af et par dage. Senere rødfarves bla-

dene, hvorefter hjerteskuddet løsner sig og visner efter 1-2 uger.

Efter 2-5 uger er hele planten nedvisnet. Fusilade X-tra bekæm-

per effektivt kvik og andet græsukrudt.

Græsserne bekæmpes fra 3-5 bladstadiet og frem til begyn-

dende strækning. Græsset skal være i god vækst. Doseringen af

Fusilade X-tra afhænger af typen af græsukrudt og afgrøde.

Bekæmpelse af enårig rapgræs er utilstrækkelig.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Fusilade X-tra udsprøjtes, når græsukrudtet har 3-5 blade og er

i god vækst.

I langsomt voksende rækkeafgrøder, som f.eks. roer, opnås

den bedste virkning mod kvik med to sprøjtninger med delt

dosering.

I hurtigt voksende afgrøder, som f.eks. vårraps, bør kvik

bekæmpes med én sprøjtning.

Tilsæt altid sprede-klæbemiddel 0,1% (0,1 liter pr. 100 liter

vand), med mindre andet foreskrives.

Sprede-klæbemiddel forbedrer optagelse af Fusilade X-tra og

forbedrer virkningen.

Kapitel 09 • 2004–01

Brugsanvisning • Fusilade X-tra •• sid 1 (4)

Afgrøde

Dosering *)

Bemærkninger

(l/ha)

KVIK I ROER

Enkelt sprøjtning

0,75 - 1,0

Udsprøjtes, når kvikken har 3-5 blade

(normalt efter bekæmpelse af tokim-

bladet ukrudt). Laveste dosering mod

lille kvikmængde. Ved meget stor

kvikmængde eller hvor kvikken har

flere end 3-5 blade, bør doseringen

øges til 1,5 l/ha.

Splitsprøjtning

2 x 0,4 - 0,5

1. sprøjtning når kvikken har 3 blade.

2. sprøjtning på genvækst af kvik ca.

3-4 uger senere

KVIK I ÆRTER, RAPS, KARTOFLER, FRØAFGRØDER M.M.

0,75 - 1,0

Udsprøjtes, når kvikken har 3-5 blade.

I kartofler kan splitbehandling anbefa

les, hvor kvikken spirer tidligt frem.

Ved udbyttesikring i ærter og vårraps

anvendes 0,5 l/ha mod kvik. Laveste

dosering mod lille kvikmængde.

Ved meget stor kvikmængde eller

hvor kvikken har flere end 3-5 blade,

bør doseringen øges til 1,5 l/ha.

KVIK I RØDSVINGEL OG STIVBLADET SVINGEL

0,5 - 0,75

Laveste dosering om foråret mod

frøbærende kvik. Højeste dosering

mod kraftige kvikmængder.

Halm må opfodres.

*) Tilsæt sprede-klæbemiddel 0,1% (0,1 liter pr. 100 liter vand)

Kapitel 09 • 2004–01

Brugsanvisning • Fusilade X-tra •• sid 2 (4)

Grøntsager (friland), frugtavl og planteskole, samt skov

og læhegn (under etablering).

Mod kvik:

Fusilade X-tra 1,5 l/ha + sprede-klæbemiddel 0,1%

Udsprøjtes, når kvikken har 3-4 grønne blade og er i god vækst

om foråret. I langsomt voksende kulturer som splitsprøjtning

(2x0,75 l/ha). I hurtigt voksende kulturer som enkeltsprøjtning

(ved genvækst af kvik kan der følges op med Fusilade X-tra 0,5

l/ha + sprede-klæbemiddel 0,1%).

Mod flyvehavre, rajgræs o.a. enårige græsser:

Fusilade X-tra 0,5-0,75 l/ha + sprede-klæbemiddel 0,1%.

Udsprøjtes, når græsserne har 3-4 blade og er i god vækst.

Højeste dosering mod rajgræs, hundegræs og engrapgræs. Blade

og skud på træer og buske tåler oversprøjtning.

Afgrøde

Dosering *)

Bemærkninger

(l/ha)

FLYVEHAVRE

Al flyvehavre skal være fremspiret

inden sprøjtning.

Kan bekæmpes indtil strækning.

VINDAKS, AGERRÆVEHALE, GOLD HEJRE, TIMOTHE,

ALM. RAPGRÆS M.FL.

Udsprøjtes, når græsserne har 3-5

blade. Græsserne kan spire over en

lang periode. Græs, der ikke er frem-

spiret på sprøjtetidspunktet, vil ikke

blive bekæmpet.

RAJGRÆS, HUNDEGRÆS, ENGRAPGRÆS

0,75

Mod rajgræs i tuer anvendes 1,0 l/ha

SPILDKORN (vinterbyg, rug, hvede, havre) I VINTERRAPS

0,35 - 0,5

Udsprøjtes med laveste dosering, når

spildkornet har 2-4 blade, Mod stor

spildkornbestand, f.eks. efter direkte

såning eller mod spildkorn i buskning

anvendes 0,5 l/ha (vårbyg 0,35 l/ha).

SPILDKORN (vårbyg) I VINTERRAPS

0,15

Udsprøjtes med laveste dosering, når

spildkornet har 2-4 blade, Mod stor

spildkornbestand, f.eks. efter direkte

såning eller mod spildkorn i buskning

anvendes 0,35 l/ha.

SPILDKORN I ANDRE AFGRØDER

Udsprøjtes når spildkorn har 2-4 blade.

*) Tilsæt sprede-klæbemiddel 0,1% (0,1 liter pr. 100 liter vand)

06 Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Sørg for god og ensartet dækning af græsukrudtet.

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

Dyse

150 - 300

ISO F 110-025/03/04

Mindste vandmængde anvendes på let dugvåde planter samt ved

åben plantebestand.

Stor vandmængde anvendes på tæt afgrøde- eller ukrudtsbestand.

Eksempler på sprøjteteknik

Spildkorn i vinterraps, 1. sprøjtning i roer m.m.:

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

Dyse

ISO F 110-025

2. sprøjtning i roer, kvik i rødsvingel m.m.:

ISO F 110- 03

Håndholdt udsprøjtning

Ved udsprøjtning via rygsprøjte eller Micron Herbi må dose-

ringen maksimalt være 0,75 l/ha.

Rygsprøjte

Brug 0,225 dl Fusilade X-tra pr. 10 l vand + 0,1 dl sprede-klæbe-

middel (pr. 300 m

). Udsprøjtes jævnt over græsukrudtet.

Sprøjtevæsken bør ikke løbe af bladene. Afskærmning ikke

nødvendig.

Micron Herbi

Blå dyse, 15 liter væske pr. ha, ganghastighed 40 m pr. minut.

Brug 7,5 dl Fusilade X-tra + 0,1 dl sprede-klæbemiddel.

Rengøring af sprøjte

MED TANKSPULEDYSE MONTERET

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle

haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det

selvrensende filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med

fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres

sprøjten bedst i marken.

1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent

vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan

sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre

mængde skyllevand, end få gange med en større mængde

skyllevand. Eksempel: Såfremt der i sprøjtebeholderen er en

10 l rest (sump og pumpesystem) vil to gange fortynding til

100 l vand give en 100 gange fortynding. Hvis de samme 10

l sprøjterest fortyndes ad 4 omgange til 50 l vand opnås en

fortynding på 625 gange. Den anvendte mængde skyllevand

er den samme.

3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l /

1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i

blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15

minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser.

Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er

behandlet.

4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaske-

blanding.

5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet

sprøjtes ud gennem bommen/dyser.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2. også

ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt

3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man

kører hjem.

HUSK at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn

eller kloakker.

INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET

Istedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt

3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.

07 Optimale virkningsforhold

Græsukrudt

Græsukrudt med 3-5 blade i god vækst er optimalt. Græsserne

kan bekæmpes effektivt indtil begyndende strækning.

Afgrøde

Afgrøden bør have mindst ét blivende blad. Raps, roer og ærter

kan dog behandles allerede på kimbladstadiet, når Fusilade X-tra

+ sprede-klæbemiddel 0,1% udsprøjtes alene. Afgrøden skal i

øvrigt være i god vækst og ikke være påvirket af tørke eller på

anden måde stresset.

Regnfasthed

Fusilade X-tra er regnfast en time efter udsprøjtning.

Jordfugtighed

God vandforsyning til græsukrudt sikrer optimal virkning.

Sprøjt i øvrigt ikke tørkestressede afgrøder.

Temperatur

Kan udsprøjtes, når dagtemperaturen er over 6-8°C. Bør ikke

udsprøjtes umiddelbart efter eller med udsigt til nattefrost inden

for 2 dage. Fusilade X-tra bør ej heller udsprøjtes i stærk sol ved

høje temperaturer (ca. 25°C).

Luftfugtighed

Morgensprøjtning ved høj luftfugtighed giver bedst virkning.

Afstand til andre behandlinger

Hvis kvik/græsukrudt eller afgrøder er hæmmet af en tidligere

ukrudtssprøjtning, må Fusilade X-tra først udsprøjtes, når ukrudt

eller afgrøde igen er i god vækst, hvilket normalt er en uge efter

sidste ukrudtssprøjtning..

Efterfølgende ukrudtssprøjtning kan udføres 3-4 dage efter

sprøjtning med Fusilade X-tra.

Jordbehandling kan foretages én uge efter sprøjtning.

08 Tankblanding

Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Fusilade X-tra til

sidst.

Fusilade X-tra i tankblanding med roemidler må tidligst ud-

føres, når roerne har 2-4 blivende blade.

Olietilsætning sker under hensyn til temperaturen, således at

olietilsætning reduceres med stigende temperatur. Udsprøjt ikke

Fusilade X-tra i tankblanding med roemidler i varmt og solrigt

vejr (temperatur over 20-22°C).

Roemidler kan yderligere tilsættes Karate

eller Pirimor

Fusilade X-tra kan blandes med:

Goltix

WG*), phenmediphammidler*), ethofumesatmidler*),

Betanal Optima

*), Betaron

*), Matrigon

, Spar 2*, og olie*).

(Til *) mærkede produkter tilsættes ikke sprede-klæbemiddel.)

Kartofler

Fusilade X-tra bør ikke blandes med andre kartoffelukrudts-

midler efter kartoflernes fremspiring. Fusilade X-tra kan blandes

med Shirlan.

Rødsvingel

Fusilade X-tra kan blandes med:

Cycocel

extra. Ved blanding med Cycocel extra bør Cycocel

extra doseringen reduceres med 10-15%.

Raps

Fusilade X-tra kan blandes med Matrigon.

09 Omsåning - efterfølgende afgrøder

Såning af korn og græsser kan ske 4 uger efter udsprøjtning af

Fusilade X-tra.

10 Anerkendelse

Fusilade X-tra er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning

• Til bekæmpelse af kvik i følgende afgrøder:

Kartofler, raps, bederoer, rødsvingel og ærter samt jordbær,

kepaløg, rødbeder, skærmblomstrede afgrøder, herunder gule-

rod.

I hurtigt voksende afgrøder anvendes 0,75-1,5 l/ha, når kvik-

ken har 3-4 blade. I åbne rækkekulturer anvendes 2 x 0,75 l/ha.

• Til bekæmpelse af kvik i busketter, løv- og nåletræskulturer

med 1,25-1,5 l/ha. Ved genvækst suppleres med 0,75 l/ha.

• Til bekæmpelse af flyvehavre og spildkorn i ovennævnte

kulturer, når flyvehavre og spildkorn har 3-4 blade med 0,5-

0,75 l/ha.

Anerkendelsen forudsætter brug af 0,1% sprede-klæbemiddel i

sprøjtevæsken.

11 Tålsomhedsliste

Skånsomheden af Fusilade X-tra over for træer og buske samt to-

kimbladede prydplanter er dokumenteret i førsøg udført i Dan-

mark og Holland.Tålsomhedslisten er udarbejdet på baggrund

af disse undersøgelser.Listen gælder udplantede træer og buske.

Følgende

forbehold

skal

tages

inden

behandling

Fusilade X-tra:

Kulturplanterne skal være i god vækst.

Kulturplanterne må ikke være stressede af frost eller tørke.

Blomstrende kulturer bør ikke sprøjtes.

Der bør ikke sprøjtes i høj sol og varmt vejr.

Kapitel 09 • 2004–01

Brugsanvisning • Fusilade X-tra •• sid 3 (4)

Syngenta Crop Protection A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel 32 87 11 00, Fax 32 87 11 99, E-mail: dk.syngenta@syngenta.com

www.syngenta.dk

Ahorn

Aukuba

Benved,alm.

Benved krybende

Berberis,alm.

Berberis,rødbladet japansk

Blomme

Blyantsene

Blåregn,alm.

Buksbom, alm

Bøg

Ceder, atlas

Chelone

Cryptomeria

Cypres, alm.

Delcypres

Drejeblomst

Dronningebusk

Druehyld

Duftsnebolle

Eg, rød

El, grå eller hvid

El, grøn

El, rød

Elm, storbladet eller skovelm

Ene, alm.

Ene, kinesisk

Ene, krybende

Engblomme (dyrket form)

Forsythia

Fyr, Himalaya (grædefyr)

Kapitel 09 • 2004–01

Brugsanvisning

• Fusilade X-tra •• sid 4 (4)

Fyr pensel-

Fyr, tonålede

Gedeblad, californisk

Glasbær

Gran, koreansk

Gran, rød

Gran, serbisk

Gran, sitka

Gran, blå

Gran, douglas

Guldregn

Gyldenris, alm.

Hassel, trold-

Hasselbror

Havtorn, alm.

Hebe

Hjortetrøst

Hortensia-arter

Hvidtjørn, alm.

Hvidtjørn, engriflet

Hyld, alm.

Hæg

Hønsebenstræ

Ildtorn

Jasmin, uægte

Kirsebær

Kirsebær, oktober

Klokke

Korsved/Vrietorn

Kranstop

Kristorn, alm.

Kvalkved, alm.

Kvæde, Japan-

Kvæde, lille Japan

Kvæde, stor Japan

Leylandcypres

Liguster

Livstræ

Lupin, mangebladet

Lyng, hede

Lærk

Lærk, japansk

Løn, askebladet

Løn, spids

Løvefod, storbladet

Magnolie, alm.

Mispel, dværg

Mispel, glansdværg

Mispel, vandret dværg

Myrtekrukke

Navr

Nobilis, sølvgran

Nordmannsgran

Perikum-arter

Pil, femhannet

Pil, krybende

Pil, hvid

Pil, selje

Pileurt-ar

Poppel, sor

Potentil, busk

Pære

Ribs, fjeld

Robinie, alm.

Rose, dukke

For mere information om produktet se vores hjemmeside

www.syngenta.dk

Registrerede varemærker:

Syngenta: Fusilade

®

X-tra, Karate

®

, Pirimor

®

BASF: Cycocel

®

Bayer CropScience: Betanal Optima

®

, Goltix

®

Dow AgroSciences: Matrigon

®

Rose, hunde

Rose, krat

Rose, rynket

Rosenmandel

Rose-stiklinger

Rødklokkebusk-arter

Rødtjørn

Røn, alm.

Røn, bornholmsk

Røn, bredbladet

Singrøn, liden

Skønhedsøje

Slåen

Snebær

Snedriverbusk

Solhat

Sommerfuglebusk

Spirea

Surbær

Syren, alm.

Sølvblad, smalbladet

Taks, alm.

Taks-ar

Thuja, alm.

Thuja, orientalsk

Thuja, kæmpe

Tretorn

Vedbend, alm.

Vildvin, klatre

Vinterglans

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/13/1220 (Active substance: Poly[2-[(4-{[1-carboxy-2-(hexadecylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}-2,3-bis({2-[((2S)-2-(2-{[(2R)-2-carbamoyl-(2-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}ethyl]sulfanyl}-3-{[(2S)-1-ethoxy-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}propanamido)-3-(3-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridin-1-yl)propanoyl Ethyl ester) )-methoxy]acetyl}oxy)butyl)sulfanyl]-3-(hexadecylcarbamoyl)propanoic acid]-poly(ethylene glycol)-este...

Europe -DG Health and Food Safety