Fusidinsyre "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fusidinsyre "2care4" 1 % øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 1 %
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fusidinsyre "2care4" 1 % øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40275
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucithalmic® 10 mg/g 5 g øjendråber, suspension

fusidinsyre

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fucithalmic

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucithalmic

er et antibiotikum til brug i øjnene.

Fucithalmic

virker i starten bakterie-hæmmende, men

efterhånden også bakterie-dræbende.

Du skal bruge Fucithalmic

til behandling af betæn-

delse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier,

som Fucithalmic

er virksomt på.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Fucithalmic

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiket-

ten.

Brug ikke Fucithalmic

®

• hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Fucithalmic

Vær opmærksom på følgende:

• Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og

hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic

øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse

kontaktlinse og hornhinde.

• Hvis du bruger Fucithalmic

for ofte, kan bakterierne

blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin sammen med Fucithalmic

®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka

5 minutter mellem drypning med Fucithalmic

og det

andet præparat.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Fucithalmic

under graviditet.

Amning

Du kan bruge Fucithalmic

, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucithalmic

kan give sløret syn lige efter drypning.

Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene

maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Fucithalmic

®

indeholder benzalkoniumchlorid

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet

benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene

og misfarve bløde kontaktlinser.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har

betændelse i øjet.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

06-2014

P075660-6

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic

®

Brug altid lægemidlet nøjagtig efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt.

Brugsanvisning

1. Skru hætten af tuben. Læg hovedet tilbage og se

op i loftet.

2. Træk forsigtigt det underste øjenlåg ned, så der

dannes en lille lomme.

3. Tryk 1 dråbe ud i lommen. Undgå at tubens spids

rører øjet eller dets omgivelser.

4. Børns øjne kan dryppes, mens barnet ligger ned

eller sover.

For at lette inddrypningen er Fucithalmic

øjendråber

lidt tyktflydende, men bliver i løbet af få øjeblikke

klare og tyndtflydende.

Hvis du har brugt for meget Fucithalmic

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Fucithalmic

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Hvis du har glemt at bruge Fucithalmic

®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic

®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Sviende øjne, brændende øjne og øjenirritation.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Rindende øjne, forbigående sløret syn.

• Hudkløe, hævelse omkring øjnene samt allergisk

reaktion.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Forværret øjenbetændelse.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvor-

ligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs-

seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fucithalmic

utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Fucithalmic

ved almindelig temperatur.

Brug ikke Fucithalmic

mere end 4 uger efter åbning.

Brug ikke Fucithalmic

efter den udløbsdato, der står

på pakningen.

Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den

foregående måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Fucithalmic

®

indeholder:

Aktivt stof: Fusidinsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid,

natriumedetat, carbomer, mannitol, natriumhydroxid

og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Tube med tyktflydende øjendråber.

Pakningsstørrelse

Fucithalmic

fås i en pakningsstørrelse á 5 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Fucithalmic

er et registreret varemærke, der tilhører

LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2014