Furosoral Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furosoral Vet. 40 mg tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Furosoral Vet. 40 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54289
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Furosoral Vet., tabletter 40 mg

0.

D.SP.NR.

29318

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Furosoral Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder:

Aktivt stof:

Furosemid 40 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvid til gullig, rund og konveks tablet med en krydsformet delekærv på den ene side.

Tabletter kan opdeles i to eller fire lige store dele

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Katte og hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af hydrothorax, hydropericardium, ascites og ødem, især forbundet med

hjertesvigt og nyredysfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypovolæmi, hypotension eller dehydrering.

Bør ikke anvendes i tilfælde af nyresvigt med anuri.

Bør ikke anvendes i tilfælde af elektrolytmangel.

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller

over for et eller flere af hjælpestofferne.

54289_spc.docx

Side 1 af 6

4.4

Særlige advarsler

Den terapeutiske virkning kan være nedsat ved en øget indtagelse af drikkevand. Når

dyrets tilstand tillader det, skal vandindtagelsen begrænses til fysiologisk normale niveauer

i løbet af behandlingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Furosemid bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af eksisterende forstyrrelser af

elektrolyt- og/eller væskebalancen, nedsat leverfunktion (kan udløse leverkoma) og

diabetes mellitus.

Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serum-elektrolytter overvåges hyppigt.

1-2 dage før og efter diuretika og ACE-hæmmere påbegyndes, skal nyrefunktionen og

hydreringsstatus overvåges.

Furosemid bør anvendes med forsigtighed til patienter med nefrotisk syndrom.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

-Ved overfølsomhed over for furosemid og andre indholdsstoffer i præparatet, bør kontakt

med lægemidlet undgås. Vask hænder efter brug.

-Håndter ikke dette præparat, hvis du ved at du er følsom over for sulfonamider, da

overfølsomhed over for sulfonamider kan føre til overfølsomhed over for furosemid. Hvis

du udvikler symptomer efter eksponering, såsom et hududslæt, skal der søges lægehjælp,

og denne advarsel vises til lægen. Hævelse af ansigt, læber eller øjne eller

vejrtrækningsbesvær er mere alvorlige symptomer, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

-I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises til lægen.

Opbevar delte tabletter i de åbne blisters.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der opstå blød afføring. Disse tegn er forbigående og lette, og det er

ikke nødvendigt at seponere behandlingen.

På grund af furosemids vanddrivende virkning, kan der være hæmokoncentrering og

hindret kredsløb. Ved langvarig behandling kan der opstå elektrolytmangel (herunder

hypokaliæmi, hyponatriæmi) og dehydrering.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser har afsløret teratogene virkninger.

Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos drægtige og diegivende tæver eller hunkatte,

når furosemid udskilles i mælken.

Hos drægtige og diegivende dyr må lægemidlet kun anvendes i overensstemmelse med den

ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anvend ikke furosemid sammen med ototoksiske antibiotika til katte.

Anvendelse sammen med lægemidler, der påvirker elektrolytbalancen (kortikosteroider,

andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) kræver nøje overvågning.

Anvendelse sammen med aminoglykosider eller cefalosporiner kan øge risikoen for

nefrotoksicitet.

54289_spc.docx

Side 2 af 6

Furosemid kan øge risikoen for sulfonamid-krydsreaktivitet.

Furosemid kan ændre behovet for insulin hos diabetiske dyr.

Furosemid kan reducere udskillelsen af NSAID'er.

Det kan være nødvendigt at reducere dosisprogrammet for langvarig behandling i

kombination med ACE-hæmmere, afhængigt af dyrets respons på behandlingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

Den anbefalede startdosis er 2,5-5 mg furosemid pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til ½-

1 tablet pr. 2 kg legemsvægt. I tilfælde med svært ødem eller i refraktære tilfælde kan den

daglige dosis indledningsvis fordobles. Til vedligeholdelse bør dyrlægen justere til en

daglig dosis, der er den lavest effektive dosis, afhængig af hundens/kattens kliniske

respons på behandlingen.

4.10

Overdosering

Doser over de anbefalede kan forårsage forbigående døvhed, problemer med elektrolyt- og

væskebalancen, CNS-virkninger (sløvhed, koma, krampeanfald) og kardiovaskulære

virkninger (hypotension, forstyrrelser af hjerterytmen, kollaps), især hos gamle og

svækkede dyr. Behandlingen er symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diuretika, furosemid.

ATCvet-kode: QC03CA01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Furosemid er et derivat af sulfamoylantranilsyre og det er et hurtigvirkende diuretikum til

mennesker og dyr. Det hæmmer resorptionen af natrium- og chloridioner i nyrerne,

primært i det opadstigende ben af Henles slynge, men også i de proksimale og distale

nyretubuli, hvilket fører til en øget væskeudskillelse. Der dannes en isotonisk eller let

hypotonisk urin med uændret eller let sur pH. Udskillelsen af kaliumioner øges kun ved

meget høje doser.

Furosemid har ingen virkning på carboanhydrase.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Furosemid absorberes hurtigt, primært i maven og den øvre tyndtarm. Maksimale

koncentrationer blev målt efter 1,1 time efter oral administration hos katte, og efter

0,8 timer hos hunde. Efter en gennemsnitlig oral dosis på 5,2 mg/kg, var C

hos katte

8,8 µg/ml. Efter en gennemsnitlig oral dosis på 1,9 mg/kg, var C

hos hunde 0,9 µg/ml.

Metabolismen af furosemid er meget begrænset. Det udskilles primært via nyrerne, mens

resten udskilles via mave-tarm-kanalen. Eliminationshalveringstiden var 3,7 timer hos

katte, og 2,4 timer hos hunde.

5.3

Miljømæssige forhold

54289_spc.docx

Side 3 af 6

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Crospovidon

Talcum

Prægelatiniseret stivelse

Siliciumdioxid

Silica, kolloid vandfri

Langkædet delvist glycerid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Enhver ubrugt tablet del skal returneres til den åbne blister og anvendes inden for 3 dage.

6.5

Emballage

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50 eller 100 Aluminium-PVDC/PVC-

blisters med 10 tabletter hver, svarende til 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 500

eller 1000 tabletter pr. æske.

Kartonæske indeholdende 10 separate kartonæsker, der hver indeholder 1 blister med 10

tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holland

Repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54289

54289_spc.docx

Side 4 af 6

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. november 2014

54289_spc.docx

Side 5 af 6

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. december 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54289_spc.docx

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

11-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed