Furosoral Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furosoral Vet. 40 mg tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Furosoral Vet. 40 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54289
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Furosoral Vet., tabletter 40 mg

0.

D.SP.NR.

29318

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Furosoral Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder:

Aktivt stof:

Furosemid 40 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvid til gullig, rund og konveks tablet med en krydsformet delekærv på den ene side.

Tabletter kan opdeles i to eller fire lige store dele

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Katte og hunde.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af hydrothorax, hydropericardium, ascites og ødem, især forbundet med

hjertesvigt og nyredysfunktion.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypovolæmi, hypotension eller dehydrering.

Bør ikke anvendes i tilfælde af nyresvigt med anuri.

Bør ikke anvendes i tilfælde af elektrolytmangel.

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller

over for et eller flere af hjælpestofferne.

54289_spc.docx

Side 1 af 6

4.4

Særlige advarsler

Den terapeutiske virkning kan være nedsat ved en øget indtagelse af drikkevand. Når

dyrets tilstand tillader det, skal vandindtagelsen begrænses til fysiologisk normale niveauer

i løbet af behandlingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Furosemid bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af eksisterende forstyrrelser af

elektrolyt- og/eller væskebalancen, nedsat leverfunktion (kan udløse leverkoma) og

diabetes mellitus.

Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serum-elektrolytter overvåges hyppigt.

1-2 dage før og efter diuretika og ACE-hæmmere påbegyndes, skal nyrefunktionen og

hydreringsstatus overvåges.

Furosemid bør anvendes med forsigtighed til patienter med nefrotisk syndrom.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

-Ved overfølsomhed over for furosemid og andre indholdsstoffer i præparatet, bør kontakt

med lægemidlet undgås. Vask hænder efter brug.

-Håndter ikke dette præparat, hvis du ved at du er følsom over for sulfonamider, da

overfølsomhed over for sulfonamider kan føre til overfølsomhed over for furosemid. Hvis

du udvikler symptomer efter eksponering, såsom et hududslæt, skal der søges lægehjælp,

og denne advarsel vises til lægen. Hævelse af ansigt, læber eller øjne eller

vejrtrækningsbesvær er mere alvorlige symptomer, som kræver øjeblikkelig lægehjælp.

-I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises til lægen.

Opbevar delte tabletter i de åbne blisters.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der opstå blød afføring. Disse tegn er forbigående og lette, og det er

ikke nødvendigt at seponere behandlingen.

På grund af furosemids vanddrivende virkning, kan der være hæmokoncentrering og

hindret kredsløb. Ved langvarig behandling kan der opstå elektrolytmangel (herunder

hypokaliæmi, hyponatriæmi) og dehydrering.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser har afsløret teratogene virkninger.

Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos drægtige og diegivende tæver eller hunkatte,

når furosemid udskilles i mælken.

Hos drægtige og diegivende dyr må lægemidlet kun anvendes i overensstemmelse med den

ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Anvend ikke furosemid sammen med ototoksiske antibiotika til katte.

Anvendelse sammen med lægemidler, der påvirker elektrolytbalancen (kortikosteroider,

andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) kræver nøje overvågning.

Anvendelse sammen med aminoglykosider eller cefalosporiner kan øge risikoen for

nefrotoksicitet.

54289_spc.docx

Side 2 af 6

Furosemid kan øge risikoen for sulfonamid-krydsreaktivitet.

Furosemid kan ændre behovet for insulin hos diabetiske dyr.

Furosemid kan reducere udskillelsen af NSAID'er.

Det kan være nødvendigt at reducere dosisprogrammet for langvarig behandling i

kombination med ACE-hæmmere, afhængigt af dyrets respons på behandlingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

Den anbefalede startdosis er 2,5-5 mg furosemid pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til ½-

1 tablet pr. 2 kg legemsvægt. I tilfælde med svært ødem eller i refraktære tilfælde kan den

daglige dosis indledningsvis fordobles. Til vedligeholdelse bør dyrlægen justere til en

daglig dosis, der er den lavest effektive dosis, afhængig af hundens/kattens kliniske

respons på behandlingen.

4.10

Overdosering

Doser over de anbefalede kan forårsage forbigående døvhed, problemer med elektrolyt- og

væskebalancen, CNS-virkninger (sløvhed, koma, krampeanfald) og kardiovaskulære

virkninger (hypotension, forstyrrelser af hjerterytmen, kollaps), især hos gamle og

svækkede dyr. Behandlingen er symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Diuretika, furosemid.

ATCvet-kode: QC03CA01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Furosemid er et derivat af sulfamoylantranilsyre og det er et hurtigvirkende diuretikum til

mennesker og dyr. Det hæmmer resorptionen af natrium- og chloridioner i nyrerne,

primært i det opadstigende ben af Henles slynge, men også i de proksimale og distale

nyretubuli, hvilket fører til en øget væskeudskillelse. Der dannes en isotonisk eller let

hypotonisk urin med uændret eller let sur pH. Udskillelsen af kaliumioner øges kun ved

meget høje doser.

Furosemid har ingen virkning på carboanhydrase.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Furosemid absorberes hurtigt, primært i maven og den øvre tyndtarm. Maksimale

koncentrationer blev målt efter 1,1 time efter oral administration hos katte, og efter

0,8 timer hos hunde. Efter en gennemsnitlig oral dosis på 5,2 mg/kg, var C

hos katte

8,8 µg/ml. Efter en gennemsnitlig oral dosis på 1,9 mg/kg, var C

hos hunde 0,9 µg/ml.

Metabolismen af furosemid er meget begrænset. Det udskilles primært via nyrerne, mens

resten udskilles via mave-tarm-kanalen. Eliminationshalveringstiden var 3,7 timer hos

katte, og 2,4 timer hos hunde.

5.3

Miljømæssige forhold

54289_spc.docx

Side 3 af 6

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon

Crospovidon

Talcum

Prægelatiniseret stivelse

Siliciumdioxid

Silica, kolloid vandfri

Langkædet delvist glycerid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Enhver ubrugt tablet del skal returneres til den åbne blister og anvendes inden for 3 dage.

6.5

Emballage

Kartonæske med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50 eller 100 Aluminium-PVDC/PVC-

blisters med 10 tabletter hver, svarende til 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 500

eller 1000 tabletter pr. æske.

Kartonæske indeholdende 10 separate kartonæsker, der hver indeholder 1 blister med 10

tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holland

Repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

54289

54289_spc.docx

Side 4 af 6

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. november 2014

54289_spc.docx

Side 5 af 6

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. december 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54289_spc.docx

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency