Fungitraxx

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fungitraxx
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fungitraxx
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Avian
 • Terapeutisk område:
 • Antimykotika til systemisk brug, triazolderivater, itraconazol
 • Terapeutiske indikationer:
 • Til behandling af aspergillose og candidiasis hos ledsagende fugle.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/002722
 • Autorisation dato:
 • 12-03-2014
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/002722
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/698698/2013

EMEA/V/C/002722/0000

EPAR - sammendrag for offentligheden

Fungitraxx

itraconazol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Fungitraxx?

Fungitraxx er et lægemiddel til dyr indeholdende det aktive stof itraconazol. Det leveres som en

opløsning til indgift gennem munden.

Hvad anvendes Fungitraxx til?

Fungitraxx anvendes til behandling af prydfugle med to typer svampeinfektioner i luftvejene

(aspergillose og candidiasis). Det kan anvendes til behandling af aspergillose hos nymfeparakitter,

papegøjer, parakitter, undulater, falke, høge, ugler og svaner, og til behandling af candidiasis hos

nymfeparakitter, papegøjer, parakitter og undulater. Det indgives gennem munden i en dosis på

5-10 mg itraconazol/kg kropsvægt dagligt i 8 uger ved aspergillose, og 10 mg/kg dagligt i 2 uger ved

candidiasis.

Hvordan virker Fungitraxx?

Fungitraxx er et svampemiddel. Det virker ved at blokere for dannelsen af ergosterol, der er en vigtig

komponent i svampecellernes cellemembran. Ved at blokere for produktionen af dette stof bevirker

itraconazol, at svampecellerne nedbrydes, så svampen dør eller er ude af stand til at spredes.

Fungitraxx

EMA/698698/2013

Side 2/2

Hvordan blev Fungitraxx undersøgt?

Der er udført en feltundersøgelse med 62 fugle med aspergillose (nymfeparakitter, papegøjer,

parakitter, undulater, falke, høge, ugler og svaner) samt 18 fugle med candidiasis (nymfeparakitter,

papegøjer, parakitter og undulater). For aspergillose omfattede undersøgelsen fugle, hvor det var

bekræftet, at der fandtes Aspergillus-svampe i lungeblæresækkene, og for candidiasis omfattede

undersøgelsen fugle, som viste kliniske tegn på candidiasis, og hvor smitten var bekræftet. Virkningen

blev bedømt på fravær af søvnighed, nedsat appetit og vægttab samt fravær af aspergillose eller

candidiasis.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Fungitraxx?

Feltundersøgelsen viste, at Fungitraxx var effektivt til behandling af aspergillose (med vellykket

behandling af 56 ud af 62 fugle) og candidiasis (med vellykket behandling af samtlige fugle).

Hvilken risiko er der forbundet med Fungitraxx?

Fungitraxx må ikke anvendes hos fugle, der er bestemt til menneskeligt konsum.

Opkastning, appetitløshed og vægttab er almindeligt forekommende hos behandlede fugle (optræder

hos op til 1 ud af 10 fugle). Disse bivirkninger er sædvanligvis milde og dosisafhængige og kan

håndteres ved at nedsætte dosis eller om nødvendigt ophøre med behandlingen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Hænder og udsat hud skal vaskes efter anvendelse af Fungitraxx. Ved utilsigtet kontakt med øjnene

skal de skylles grundigt med vand.

Ved utilsigtet indtagelse skal munden skylles, der skal straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten skal vises til lægen.

Visse svampeinfektioner hos fugle kan overføres fra dyr til mennesker. Ved håndtering af fugle, der er

smittet med aspergillose, bør der anvendes latexhandsker og maske for at undgå at blive smittet med

sygdommen. Hvis personer får tegn på sygdommen (såsom knopper eller filipenser på hovedet eller

symptomer som hoste eller hvæsende vejrtrækning), bør der søges læge.

Hvorfor blev Fungitraxx godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) besluttede, at fordelene ved Fungitraxx opvejer risiciene til de

godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Fungitraxx.

Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Fungitraxx:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Fungitraxx den 12/03/2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i januar 2014.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT

PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR

BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Avimedical B.V.

Abbinkdijk 1

7255 LXHengelo (Gld)

NEDERLANDENE

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33

5262 GK Vught

NEDERLANDENE

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle

Itraconazol

3.

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Aktivt stof:

Itraconazol

10 mg/ml

Beskrivelse:

Gul til let ravgul, klar opløsning.

4.

INDIKATIONER

Psittaciformes, Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes og Anseriformes:

Til behandling af aspergillose.

Kun Psittaciformes:

Også til behandling af candidiasis.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ikke til anvendelse hos fugle til menneskeligt konsum.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

Itraconazol har sædvanligvis en snæver sikkerhedsmargin hos fugle.

Opkastning, appetitløshed og vægttab er almindeligt forekommende hos behandlede fugle, men disse

bivirkninger er sædvanligvis milde og dosisafhængige. Ved opkastning, appetitløshed eller vægttab tilrådes

det i første instans at nedsætte dosis (se afsnittet “Særlige advarsler”) eller at ophøre med behandlingen med

veterinærlægemidlet.

Hyppigheden af bivirkninger defineres som:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1 000 dyr)

- sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 10 000 dyr)

- meget sjældne (mindre end 1 dyr ud af 10 000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel,

bedes du kontakte dyrlægen.

7.

DYREARTER

Prydfugle, navnlig:

Psittaciformes (specielt nymfeparakitter og egentlige papegøjer: parakitter; undulater)

Falconiformes (falke)

Accipitriformes (høge)

Strigiformes (ugler)

Anseriformes (specielt svaner)

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Indgivelsesvej:

Til oral anvendelse.

Mængde, som skal indgives:

Aspergillose:

5-10 mg (0,5 ml til 1 ml) itraconazol pr. kg kropsvægt pr. dag i otte uger.

Til afrikanske grå papegøjer (se afsnittet “Særlige advarsler”) må der højst anvendes 5 mg

(0,5 ml) itraconazol pr. kg kropsvægt pr. dag. Hvis de kliniske tegn viser, at produktet

ikke tåles godt, bør behandlingen standses.

Hvis der 8 uger efter påbegyndelse af behandlingen stadig er kliniske tegn, eller

endoskopi viser fortsat tilstedeværelse af svampe, bør hele det 8 ugers behandlingsforløb

gentages (med samme dosering).

Candidiasis (kun Psittaciformes):

10 mg (1 ml) itraconazol pr. kg kropsvægt pr. dag i 14 dage.

Til behandling af afrikanske grå papegøjer må der ikke anvendes over 5 mg (0,5 ml)

itraconazol pr. kg kropsvægt pr. dag i 14 dage (se afsnittet ”Særlige advarsler”).

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Brug ikke Fungitraxx, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

For at sikre korrekt dosis og undgå under- eller overdosering bør kropsvægten af de behandlede fugle måles

så nøjagtigt som muligt. Dyrlægen vil fastsætte den korrekte dosis til din(e) fugl(e).

Den bedste måde at indgive den orale opløsning på er direkte i fuglens mund. Hvis det ikke er praktisk

muligt at indgive lægemidlet direkte (f.eks. til rovfugle), kan lægemidlet dog indgives sammen med fuglens

foder. (Til rovfugle tilsættes lægemidlet f.eks. sædvanligvis til en kylling.) Hvis produktet skal gives i

foderet, skal det straks gives til fuglen og kasseres senest efter 1 time, hvis fuglen ikke har indtaget det.

Den orale sprøjte på 1 ml har inddelinger på 0,05 ml opløsning (= 0,5 mg itraconazol).

Den orale sprøjte på 5 ml har inddelinger på 0,2 ml opløsning (= 2 mg itraconazol).

Skru låget af flasken. Sæt spidsen af den medfølgende orale sprøjte i flaskens åbning, og træk det nødvendige

volumen op. Påsæt skruelåget efter brug.

Indgiv den orale opløsning langsomt og forsigtigt i munden på fuglen, så den får mulighed for at synke den.

Efter indgivelsen skal sprøjten vaskes med varmt vand og tørres.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25° C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Flasken skal opbevares i kartonen for at beskytte den mod lys.

Hold flasken tæt tillukket.

Brug ikke Fungitraxx efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen.

Holdbarhed efter første åbning af den inderste emballage: 28 dage.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr:

Itraconazol tåles sædvanligvis ikke godt af den afrikanske grå papegøje (grå Jaco). Hos denne art bør

produktet derfor anvendes med forsigtighed, og kun når der ikke er nogen alternativ behandlingsmulighed og

i den laveste anbefalede dosis i hele den anbefalede behandlingsperiode.

Også andre Psittaciformes synes at tåle itraconazol dårligere end andre fugle. Ved mistanke om

lægemiddelrelaterede bivirkninger, såsom opkastning, appetitløshed eller vægttab, bør dosis derfor nedsættes

eller behandlingen ophøre.

Hvis der er mere end én fugl i hjemmet/buret, bør alle de inficerede og behandlede fugle adskilles fra de

øvrige fugle.

I overensstemmelse med god avlspraksis bør de inficerede fugles omgivelser desuden rengøres og

desinficeres med et egnet svampemiddel. Tilstrækkeligt luftskifte i omgivelserne for alle behandlede fugle er

ligeledes vigtigt.

Hyppig og gentagen brug af svampemidler af samme klasse kan øge risikoen for udvikling af resistens over

for den pågældende klasse svampemidler.

Forekomsten af sådan erhvervet resistens kan variere geografisk og tidsmæssigt for de enkelte arter, og der

bør fremskaffes lokale oplysninger om resistens over for svampemidler/azoler, især ved behandling af svære

infektioner.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr:

Vask hænder og udsat hud efter brug.

Ved kontakt med øjnene ved hændeligt uheld skal de vaskes grundigt med vand.

Ved indgift ved hændeligt uheld skylles munden med vand, skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Visse svampeinfektioner hos fugle kan overføres mellem dyr og mennesker. På grund af risikoen for

overførsel af aspergillose til personer bør der derfor anvendes personlige værnemidler bestående af

latexhandsker og maske ved håndtering af inficerede fugle og ved rengøring af sprøjten. Ved mistænkelige

forandringer (såsom knuder eller røde knopper på huden eller luftvejssymptomer såsom hoste eller hvæsende

vejrtrækning) bør der søges læge.

Æglægning:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle eller inden for fire uger før æglægningsperiodens start.

Laboratorieforsøg med drægtige rotter har vist tegn på dosisafhængig skadelig virkning på drægtige rotter og

deres fostre ved høje doser (40 og 160 milligram pr. kg indgivet dagligt i 10 dage).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ikke konkrete oplysninger om sikkerheden og virkningen af dette veterinærlægemiddel, når

det anvendes hos dyrearterne, som veterinærlægemidlet er beregnet til, sammen med andre

veterinærlægemidler. Derfor bør det ikke anvendes sammen med andre veterinærlægemidler. Nedenstående

afsnit sammenfatter de kendte interaktioner mellem itraconazol og andre lægemidler hos mennesker og hos

andre dyr end fugle.

Hos mennesker kan itraconazol hæmme omsætningen af lægemidler, der omdannes af cytokrom 3A-

isoenzymer, f.eks. chloramphenicol, ivermectin og methylprednisolon. Det vides ikke, hvilken betydning

dette har for dyrearterne (prydfugle), som veterinærlægemidlet er beregnet til, men det tilrådes at undgå at

anvende sådanne stoffer sammen med produktet, da dette kan medføre, at virkningerne af disse lægemidler,

herunder bivirkningerne, bliver forstærket eller mere langvarige.

Samtidig brug af det antibiotiske lægemiddel erythromycin kan medføre forhøjet koncentration af itraconazol

i fuglens blod og derved forstærke bivirkningerne.

Dyreforsøg i laboratoriet har vist, at når itraconazol anvendes sammen med amphotericin B, kan det have

modsat virkning på svampe af slægterne Aspergillus og Candida; den kliniske betydning heraf er uklar.

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om overdosering hos dyrearterne, som

veterinærlægemidlet er beregnet til. (Se afsnittet “Bivirkninger”).

Uforligeligheder:

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler, da der ikke er udført forligelighedsundersøgelser.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE

LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Aflevér altid medicinrester på apoteket. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside (http://www.ema.europa.eu/).

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotika til systemisk brug, triazolderivater.

ATCvet-kode: QJ02AC02.

Farmakodynamiske egenskaber

Itraconazols virkning er baseret på dets stærkt selektive binding til svampecellernes cytokrom P-450-

isoenzymer. Itraconazol hæmmer syntesen af ergosterol. Det griber desuden ind i funktionen af

membranbundet enzym og membranpermeabiliteten, og da denne virkning er uoprettelig, medfører den, at

svampen nedbrydes.

De mindste hæmmende koncentrationer af itraconazol er mellem 0,25 og >16

g/ml for forskellige isolater af

Aspergillus hos fugle i Europa.

Der forelå begrænsede data om mindste hæmmende koncentrationer for forskellige isolater af Candida.

Resistens over for svampemidler af azoltypen skyldes oftest en ændring i cyp51A-genet, der koder for

målenzymet 14-alfa-sterol demethylase. Der er iagttaget krydsresistens over for lægemidler i klassen af

azoler hos arter af Candida-slægten, men resistens over for ét medlem af klassen medfører ikke nødvendigvis

resistens over for andre azoler. Der er fundet resistente isolater af Aspergillus fumigatus hos fugle.

Farmakokinetiske oplysninger

Hos fugle afhænger koncentrationen i blodet af itraconazol af fuglearten. De forskellige dyrearter, som

veterinærlægemidlet er beregnet til, indtager forskellige typer foder, og deres stofskifte omsætter lægemidlet

forskelligt. Ét nedbrydningsprodukt, hydroxyitraconazol, har samme virkning mod svampe som

moderstoffet.

Kapaciteten for udskillelse af itraconazol kan være begrænset (udviser mætning). På grund af sin lange

halveringstid når itraconazol først stabil koncentration i blodet mindst 6 dage efter påbegyndelse af

behandlingen.

Paknings-størrelse

Kartonen indeholder en flaske af gult glas (type III) med forseglet skruelåg af polypropylen og LDPE-

indsats. Der medfølger en oral sprøjte med målestreger.

Karton indeholdende 1 flaske på 10 ml med én 1 ml oral sprøjte.

Karton indeholdende 1 flaske på 50 ml med én 5 ml oral sprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker

yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

Danmark

Repræsentant:

Salfarm Danmark A/S

Fabriksvej 21

6000 Kolding

DANMARK

E-Mail: sal@salfarm.dk

Österreich

Dechra Veterinary Products GmbH

Hintere Achmühlerstraße 1a

6850 Dornbirn

ÖSTERREICH

Tel: + 43 5572 402420

info.at@dechra.com

Deutschland

Albrecht GmbH

Hauptstrasse 6-8

D-88326 Aulendorf

DEUTSCHLAND

Tel: + 4975252050

info@albrecht-vet.de

Sverige

Ombud:

Salfarm Scandinavia AB

Florettgatan 29C, 2 vån

SE-25467 Helsingborg

SVERIGE

E-Mail: scan@salfarm.es

Κύπρος

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Industrial Area Aradippou,

7100, Larnaca

CYPRUS

Τηλ: +357 24813333

E-mail: info@panchris.com

Petlife International Limited

Unit 2 Cavendish Road,

Bury St Edmunds, Suffolk,

IP33 3TE ENGLAND

Tel: +44 1284 761131

E-mail: info@vetbed.co.uk

Nederland

Topet Farma BV

Halseweg 27D

7021 HV Zelhem

NEDERLAND

Tel: + 31 314622607

E-Mail: info@topet.nl

24-7-2018

Orphan designation: Itraconazole, for the: Prevention of invasive aspergillosis

Orphan designation: Itraconazole, for the: Prevention of invasive aspergillosis

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2024 (Galephar M/F)

EU/3/18/2024 (Galephar M/F)

EU/3/18/2024 (Active substance: Itraconazole) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3392 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/251/17

Europe -DG Health and Food Safety